Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 366.9 Kb.
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дата07.01.2013
Розмір366.9 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

(галузь знань 0306 – “Менеджмент і адміністрування”

спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”)


^ Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від 14.12.2011 р.


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2011

Анотація


Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.


^ Навчальна дисципліна “Основи менеджменту та адміністрування”


Тема 1. Розуміння фаху менеджера

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Управління і менеджмент. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування ринкової економіки.

Рівні управління і види менеджерів. Сфери менеджменту. Головні функції менеджменту: планування і ухвалення рішень, організування, мотивування і лідерство, контролювання.

Менеджер – універсальний керуючий в умовах ринкових відносин. Професійні знання, вміння, якості та базові управлінські навики менеджера. Права та обов’язки менеджера. 10 управлінських ролей за Мінцбергом. Модель сучасного менеджера. Основні відмінності між менеджером і підприємцем.


^ Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Необхідність управління. Систематизований погляд на управління та еволюція управління як наукової дисципліни.

Підхід до управління на основі виділення наукових шкіл: школа наукового управління; школа "фордизму"; класична (адміністративна) школа; школа людських відносин; школа науки про поведінку; школа кількісних методів.

Процесійний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту.

Сучасна теорія менеджменту як інтегровані підходи, сформовані на основі узагальнення здобутків наукових шкіл та напрямів управління.

Основні етапи розвитку управління в Україні. Українські вчені та їх внесок у теорію менеджменту. Менеджмент та ментальність, культура, цінності і національні особливості українців. Типи українських менеджерів: „менеджери здорового глузду”, професійні ринкові менеджери, менеджери радянського зразка. Сучасні проблеми освітнього і кадрового забезпечення управлінської діяльності в Україні.


^ Тема 3.Середовище організацій і менеджерів

Поняття організації та процес управління. Основні характеристики організації. Види організацій. Формальні і неформальні організації. Організація як відкрита система. Організація як юридична особа.

Поняття середовища організації. Види середовища організації. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія. Взаємовплив та взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище як поєднання чинників прямої (робоче середовище) і непрямої дії. (загальне середовище). Характеристика складових зовнішнього середовища.

Міжнародне середовище організації та його особливості. Тенденції сучасного міжнародного бізнесу. Види міжнародної економічної діяльності. Національні особливості країн та міжнародний бізнес.

Етичне, культурне та соціальне середовища організації: поняття, особливості та механізми управління. Юридична та соціальна відповідальність організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Поняття етики у менеджменті. Етична поведінка. Причини неетичної поведінки в організаціях. Заходи забезпечення етичної поведінки.

Поняття організаційної культури та її значення в управлінні. Чинники культури. Способи керування організаційною культурою.


^ Тема 4. Технологія процесу управління

Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Закони, закономірності та принципи менеджменту.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. Технологія управління.


^ Тема 5. Планування і стратегічний менеджмент

Планування як загальна функція менеджменту, її зміст та роль в управлінській діяльності. Основні види планів: стратегічні, тактичні, операційні. Процес планування.

Стратегічне планування у діяльності організації. Цілі організації та їх види. Місія організації, її роль у системі цілей та процесі стратегічного планування. Характеристика основних етапів стратегічного планування. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації під час формування стратегії. Використання SWOT-аналізу для формування стратегій. Формулювання стратегії бізнесу. Загальні стратегії Портера ( стратегія диференціації, стратегія керування затратами (лідерство за цінами), стратегія фокусування). Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту. Формулювання корпоративної стратегії. Стратегія одного продукту. Пов’язана диверсифікація. Не пов’язана диверсифікація. Керування диверсифікацією. BGG-матриця. GE – бізнес-екран. Оцінка стратегії.

Тактичне планування в організації. Особливості тактичного планування. Основні види тактичних планів. Оперативне планування в організації. Особливості оперативного планування. основні види оперативних планів. Бізнес-планування у діяльності організації. Мета, функції та структура бізнес-планів.


^ Тема 6. Ухвалення управлінського рішення

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови ухвалення управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес ухвалення управлінських рішень.

Моделі ухвалення управлінських рішень: класична і адміністративна. Процес ухвалення раціональних управлінських рішень: характеристика основних етапів

Взаємозалежність рішень. Підходи до ухвалення рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та ухвалення управлінських рішень.


^ Тема 7. Структура та проектування організацій

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, відповідальність як елементи процесу організування діяльності. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації. Централізація і децентралізація управління.

Поняття організаційної структури управління, її елементи. Класифікація організаційних структур управління. Лінійна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Функціональна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Основні види комбінованих організаційних структур управління: лінійно-функціональна, матрична, дивізійна, адаптивна, конгломератна, програмно-цільова та проектна. Переваги та недоліки комбінованих структур управління.

Суть бюрократичної моделі побудови організації. Основні характеристики раціональної бюрократії. Переваги та недоліки бюрократичної структури управління.


^ Тема 8. Організаційні зміни та інновації

Поняття організаційних змін. Сфери організаційних змін: організаційна структура, технологія, персонал. Планові та ситуаційні організаційні зміни. Модель впровадження змін Луіна. Причини опору працівників змінам та методи його подолання.

Поняття реінжинірингу та роль в організації. Базові етапи процесу реінжинірингу: визначення цілей і стратегії, керівництво згори, формування почуття невідкладності змін, планування "з чистого аркуша", збалансування інтересів підлеглих і працівників.

Поняття організаційного розвитку. Позиція, сприйняття, поведінка, очікування і організаційний розвиток. Організаційний розвиток та ефективність менеджменту.

Поняття інновацій. Види інновацій: радикальні, часткові, технічні, управлінські, ті, що стосуються продукції чи виробництва.

Проблеми впровадження інновацій в організаціях та способи їх вирішення.


^ Тема 9. Керування індивідуальною поведінкою

Поняття психологічної угоди в організації. Особистість та її індивідуальні риси. "Велика п'ятірка" індивідуальних рис особистості: поступливість, сумлінність, емоційність, екстраверсійність, відкритість. Локус контролю, упевненість у собі, авторитаризм, макіавеллізм, самоповага і схильність до ризику – як важливі риси особистості в організації. Позиція як елемент індивідуальної поведінки в організації. Сприйняття і позиція.

Поняття організаційного стресу. Загальний адаптаційний синдром. Виробничі причини організаційних стресів. Особисті причини організаційних стресів. Стреси та особливості професії. Способи попередження та подолання стресових ситуацій в організації.

Поняття творчості в організації. Спільні риси творчих людей. Творчий процес та його етапи. Керування творчістю в організаціях.

Поведінка на робочому місці та її види: виконавча поведінка, байдужа поведінка, відчуття належності до організації відображає .


^ Тема 10. Мотивування у менеджменті

Історичний аналіз розвитку мотивації людей. Суть мотивування як загальної функції менеджменту та її базові категорії. Поняття потреб. Первинні і вторинні потреби. Винагороди: внутрішні і зовнішні. Модель мотивації працівника через потреби.

Підходи до мотивації з погляду потреб (змістовні мотиваційні теорії): теорія потреб Туган-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія Мак Клелланда, двофакторна теорія Герцберга, теорії „Х” та „Y” Мак Грегора, теорія "Z" Оучі, теорія "ERG" Альдерфера..

Теорії мотивації, які відображають сам процес винагородження (процесійні мотиваційні теорії): теорія очікувань Врума, теорія справедливості, теорія партисипативного (спільного) управління, комплексна теорія Портера-Лоутера, теорія матеріального стимулювання праці. Зміст матеріального стимулювання праці.


^ Тема 11. Лідерство та вплив

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада як базові категорії керівництва. Поняття і форми влади: влада, заснована на примусі, на винагородах, експертна влада, еталонна влада, законна влада, заснована на участі, інформаційна влада. Поняття та види впливу: вплив через переконання та залучення працівників до управління.

Теорії лідерства і керівництва. Підходи до керівництва і лідерства з позицій особистих якостей ("теорія великих людей"). Підходи з позицій поведінки (поведінкові): теорія Лайкерта, управлінська решітка Блейка і Моутона. Підходи з позиції управлінської ситуації (ситуаційні): теорія найменш привабливого співробітника Фідлера, теорія "шлях-мета" Т. Мітчела і Р. Гауса, модель життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара, модель участі підлеглих в ухваленні рішень Врума-Йєттона- Єго.

Поняття і види стилів керівництва. Автократичний (авторитарний) стиль керівництва: переваги і недоліки. Демократичний стиль керівництва: переваги і недоліки. Ліберальний стиль керівництва: переваги і недоліки. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.


^ Тема 12. Менеджмент груп та команд

Поняття групи в організації. Причини об’єднання людей у групи. Види груп: формальні (функційні), неформальні, цільові, гуртки якості. Комітет як вид цільової групи. Основні відмінності між формальними і неформальними групами.

Характеристики груп та команд: структура ролей, норми поведінки, формальне і неформальне лідерство. Стадії розвитку груп: формування, набуття навичок, зміцнення, розподіл на клани, внутрішня гармонія, подрібнення, ідеальна група.

Поняття, причини та природа конфлікту в організації. Поняття конфліктної ситуації. Обов’язкові елементи конфліктної ситуації: учасники конфлікту, об’єкт конфлікту, рушійна сила (інцидент) конфлікту. Функціональні і дисфункціональні конфліктні ситуації.

Основні види конфліктів: внутріособовий, міжособовий, міжгруповий, міжорганізаційний та конфлікт між особою і групою.

Керування конфліктними ситуаціями. Основні методи розв’язання конфліктів: структурні і міжособистісні. Структурні методи подолання конфліктів: роз’яснення вимог до змісту роботи, принцип використання ієрархії, підпорядкування цілей підрозділу загальним цілям, вплив на поведінку через систему винагород. Міжособистісні методи розв’язання конфліктів: ухилення, згладжування, примус, компроміс, вирішення конфлікту.


^ Тема 13. Інформація і комунікації у менеджменті

Інформація та її роль в управлінні організаціями. Види і характеристики інформації. Суть комунікацій. Комунікації та ефективність менеджменту. Види комунікацій: міжособові, міжорганізаційні, міжгрупові та комунікації між особою і групою. Формальні і неформальні комунікації. Усні і письмові комунікації. Комунікаційні схеми, їх види та особливості.

Комунікаційний процес та його складові. Зворотній зв’язок у комунікаційному процесі. Перешкоди в організаційних комунікаціях (комунікаційні бар’єри). Способи підвищення ефективності комунікаційних процесів в організаціях.

Поняття документації та діловодства в організації. Види систем діловодства. Організація та проведення ділових нарад і переговорів. Етапи переговорного процесу. Правила ефективного проведення переговорів.


^ Тема 14. Регулювання і керування контролюванням

Суть та необхідність регулювання і контролювання в управлінні. Об’єкти і суб’єкти контролю. Види контролю за етапами здійснення: попередній, поточний, заключний (підсумковий). Види контролю за змістом: фінансовий, структурний, операційний. Види контролю за рівнем централізації управління: централізований і децентралізований контроль. Основні характеристики контролю.

Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів і критеріїв. Оцінка виконання робіт. Порівняння досягнутих результатів із стандартами та критеріями. Визначення потреби у корективах.

Зовнішній і внутрішній аудит як різновиди фінансового контролю. Бюрократичний і груповий структурний контроль. Поняття контролінгу і регулювання та їх особливості.

Характеристики ефективного контролю. Способи підвищення ефективності контролювання в організації.


^ Тема 15. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Критерії оцінки ефективності роботи управлінського апарату: надійність системи управління та оптимальність системи управління. Показники оцінки ефективності системи управління: загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства; показники продуктивності управлінської праці; показники економічності апарату управління. Коефіцієнт якості виконання управлінських робіт, коефіцієнт стабільності кадрів, коефіцієнт, що характеризує співвідношення між темпами зростання обсягу виробництва і витратами на управління.

Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління. Напрями підвищення ефективності управління організацією.


Список рекомендованої літератури


 1. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 2. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 864 с.

 3. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

 4. Єрмошенко М. М. та ін. Менеджмент: Навч. посібник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко. – К.: Нац. акад. управління, 2006. – 655 с.

 5. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту: Підручник. – К.: Знання України, 2001. – 300 с.

 6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект- Захід”, 2002. – 228 с.

 7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ТОВ "ЧВПК" ЕксОб", 2001. – 512 с.

 8. Мартиненко М.М. Основи менеджменту. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 9. Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах / Ред. А. І. Кредісов. – К.: Знання України, 2006. – 416 с.

 10. Мескон М., Альберт И., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702 с.

 11. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2006. – 664с.

 12. Пушкар Р., Тарнавська Н. Менеджмент: теорія і практика. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

 13. Робінс, Стефан П., Де Ченцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Повличко “Основи”, 2002. – 671 с.

 14. Шегда А. В. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., испр., доп. – К.: Знання, 2006. – 645 с.

 15. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 444 с.


Навчальна дисципліна Управління персоналом”


Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організації

Управління персоналом як об'єктивне соціальне явище, сфера наукового дослідження та професійної діяльності. Сутність, цілі, об'єкти, суб'єкти, функції, принципи та методи управління персоналом. Організаційний та функціональний аспекти управління персоналом. Зв'язки управління персоналом із внутрішнім та зовнішнім середовищем організації. Роль управління персоналом у досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Сутність понять „персонал”, „кадри”, „трудові ресурси”, „робоча сила”, „кадровий потенціал”, „людські ресурси”, „людський капітал”. Основні характеристики персоналу підприємства: структура, чисельність, професійна придатність і кваліфікація. Управлінський і виробничий персонал організації. Структура управлінського персоналу.

Еволюція управління персоналом як виду діяльності та науки. Основні концептуальні підходи до управління персоналом організації. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Особливості зарубіжного досвіду управління персоналом та можливості його використання на вітчизняних підприємствах.


Тема 2. Система управління персоналом та її ресурсне забезпечення

Системний та функційний підходи до формування системи управління персоналом: їх суть та вплив на практику управління організацією. Поняття, цілі та завдання системи управління персоналом (СУП) організації. Чинники формування СУП на підприємстві.

Структура та характеристики основних елементів (підсистем) СУП організації. Організаційне проектування СУП організації.

Поняття, необхідність та види ресурсного забезпечення СУП організації. Нормативно-правове забезпечення управління персоналом: Кодекс законів про працю України, основні Закони України у сфері регулювання трудової діяльності, Національний класифікатор професій та інші нормативно-правові документи щодо персоналу. Нормативні документи, які розробляє і затверджує керівництво організації для внутрішнього використання: Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про структурні підрозділи організації, посадові інструкції.

Науково-методичне забезпечення управління персоналом: Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, міжгалузеві норми та нормативи, конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці, внутрішньоорганізаційні методичні документи.

Інформаційне забезпечення управління персоналом. Інформаційна система управління персоналом в організації, її складові. Професійні пакети програм з автоматизації кадрового діловодства на підприємстві.

Кадрове забезпечення управління персоналом, його основні суб’єкти в організації. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом.

Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом. Прості пристрої й знаряддя праці, організаційна техніка та обчислювальні машини у системі ресурсного забезпечення СУП.

Фінансове забезпечення управління персоналом. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників, на фінансування основних заходів у роботі з персоналом.


^ Тема 3. Управління персоналом як соціальна система

Людина як суб’єкт та об’єкт управління персоналом. Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. Позиція та індивідуальна поведінка. Сприйняття та індивідуальна поведінка. Стрес та індивідуальна поведінка. Типи поведінки на робочому місці.

Ключові поняття управління персоналом: управління (менеджмент), персонал, організація, група (команда, трудовий колектив). Організація як соціальний інститут та об'єкт управління. Спільна праця в організації та об'єктивна необхідність управління нею.

Колектив як соціальна група та об’єкт управління персоналом. Види груп в організації, їх характеристики, причини та етапи формування. Конфлікти в організації та способи керування ними. Чинники забезпечення ефективної роботи груп і команд в організації.


Тема 4. Кадрове планування в організаціях

Зміст і завдання стратегії й політики управління персоналом організації. Поняття, чинники формування та основні сфери кадрової політики організації. Пасивна, реактивна, превентивна та активна політика. Відкрита та закрита кадрова політика. Етапи формування кадрової політики та інструменти її реалізації. Особливості кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Поняття та типи кадрових стратегій організації. Залежність стратегії й політики управління персоналом від генеральної стратегії розвитку організації.

Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Поняття та види кадрового планування в організації. Етапи кадрового планування, їх характеристики.

Визначення загальної та додаткової потреби підприємства у персоналі. Визначення планової чисельності управлінського персоналу організації на основі норм керованості та методу Розенкранца. Визначення планової чисельності промислово-виробничого персоналу за нормами виробітку, нормами обслуговування та трудомісткістю виробничої програми підприємства.

Методи визначення потреб організації у персоналі різних функціональних категорій: штатно-номенклатурний, балансовий, нормативний, екстраполяції, експертних оцінок, математичного моделювання та ін.


Тема 5. Організація набору та відбору персоналу

Сутність, місце і роль найму персоналу у системі кадрового менеджменту. Політика набору персоналу в організації. Відмінності між процесом набору і відбору персоналу.

Характеристика елементів системи набору (залучення) персоналу на підприємство: процес створення вакансії і формування заявки на підбір, процес залучення кандидатів на вакансію (джерела і способи залучення, проведення реклами для залучення), процес відбору кандидатів, процедура найму (оформлення трудового договору та процес адаптації), завершення підбору (проходження випробувального терміну). Особливості профвідбору і найму управлінських кадрів.

Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел набору персоналу. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

Методи професійного відбору персоналу: джерелознавчий, співбесіда, анкетування, тестування, перевірка рекомендацій, графологічна експертиза.

Суть адаптації як функції кадрового менеджменту. Види адаптації, їх цілі і основні риси. Етапи та аспекти трудової адаптації нового працівника. Особливості адаптації молодих фахівців. Управління адаптацією працівників: розробка і реалізація програми адаптаційних заходів. Наставництво як елемент адаптації.


Тема 6. Оцінювання персоналу в організації

Об'єктивна необхідність та значення ділового оцінювання персоналу. Сутність, цілі і функції оцінювання персоналу. Елементи процесу оцінювання персоналу. Об'єкти та суб'єкти оцінювання персоналу. Вимоги, які висуваються до розроблення критеріїв оцінювання.

Система оцінювання персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. Особливості оцінювання роботи управлінського персоналу. Особливості оцінювання роботи виробничого персоналу. Особливості оцінювання роботи спеціалістів (фахівців).

Методи оцінювання персоналу: метод „есе”, графічна шкала оцінок, ранжування, метод розподілу працівників у середині групи в межах заданих інтервалів, алфавітно-числова шкала, оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей, метод „306 градусів”, метод експертних оцінок та ін.

Атестація керівників, професіоналів і фахівців: періодичність, види, функції, документація, процедура проведення та використання результатів. Центри оцінювання персоналу, їх переваги порівняно з іншими методами оцінювання персоналу.


Тема 7. Розвиток персоналу організації

Сутність, соціально-економічне значення й завдання розвитку персоналу. Основні положення концепцій людського капіталу та „організації, що навчається”. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.

Елементи системи розвитку персоналу в організації: первинна професійна підготовка (підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах і на виробництві), підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців; програми МВА; система неперервного навчання персоналу).

Сутність, значення та класифікація кар'єри. Основні мотиви та етапи розвитку кар’єри. Професійна кар'єра та кар'єра в організації. Планування і організація професійно-кваліфікаційного просування керівників, професіоналів і фахівців. Управління кар’єрою.

Створення і підготовка кадрового резерву на підприємстві. Особливості роботи з кадровим резервом.


Тема 8. Управління процесами руху персоналу

Поняття руху персоналу в організації. Види і чинники руху персоналу. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення. Основні процеси руху персоналу: введення в посаду, адаптація, професійні переміщення, ротація, підвищення по службі, переведення на нижчу посаду, звільнення.

Поняття та організація процесу звільнення працівників. Правові підстави для припинення трудової угоди. Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівників. Алгоритм процесу звільнення працівника за власним бажанням. Соціально-психологічні аспекти звільнення.

Поняття та основні причини плинності кадрів. Показник визначення плинності кадрів. Система заходів пристосування персоналу до економічних і соціальних змін. Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників.

Поняття трудової дисципліни та чинники, що її визначають. Методи зміцнення трудової дисципліни у колективі, засоби стягнень за порушення трудової дисципліни. Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання.


Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації. Чинники, які впливають на ефективність регулювання трудової діяльності персоналу. Напрями регулювання трудової діяльності персоналу: регламентування діяльності посадових осіб; регламентування діяльності структурних підрозділів; регулювання робочого часу; регулювання умов праці.

Засоби регламентування діяльності першого керівника організації, його заступників, структурних підрозділів і посадових осіб. Типова структура положення про структурний підрозділ. Структура посадової інструкції спеціаліста. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Нормативно-правове регулювання робочого часу в Україні. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. Гнучкі режими праці.

Поняття умов праці в організації. Соціально-економічні, техніко-організаційні та природні фактори умов праці, їх вплив на здоров'я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники. Закон України „Про охорону праці”.

Гігієнічна класифікація умов праці. Оцінювання умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу несприятливих умов праці на працівників. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві.


Тема 10. Служба персоналу і кадрове діловодство

Специфіка формування і функціонування служб персоналу в ринкових умовах. Роль та місце служби персоналу в організаційній структурі управління організацією. Структура, функції та завдання служби персоналу. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. Права, обов'язки й відповідальність керівника служби персоналу. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників служби персоналу.

Поняття, принципи та особливості ведення кадрового діловодства на підприємстві. Напрями ведення кадрового діловодства. Класифікація кадрової документації: первинно-облікова, особова, організаційно-розпорядча, звітно-статистична. Основні реквізити кадрових документів.

Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення. Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Особові картки, штатно-посадова книга, алфавітна книга, журнал реєстрації трудових книжок та ін. Комп'ютеризація кадрового діловодства.


Тема 11. Соціально-трудові відносини та їх регулювання

Соціально-трудові відносини на підприємстві: суть, рівні, види, форми. Роль Міжнародної організації праці в розвитку соціально-трудових відносин. Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Сутність і значення соціального партнерства. Форми соціального партнерства. Принципи, на яких має функціонувати соціальне партнерство. Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства. Функції держави у соціальному партнерстві.

Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. Функції, які виконує колективний договір. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Застосування примирних процедур під час ведення колективних переговорів. Законодавчі вимоги до розроблення колективного договору. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.

Виробнича демократія як складова соціального партнерства. Напрями розвитку виробничої демократії. Економічні та соціальні аспекти розвитку виробничої демократії. Актуальні проблеми розвитку виробничої демократії та соціального партнерства в Україні.

Тема 12. Ефективність управління персоналом

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Головне економічне завдання виробничого підприємства, будь-якої комерційної організації. Принцип економічної доцільності в управлінні персоналом. Сутність понять „ефект”, „ефективність” та „ефективність управління персоналом”. Чинники, які визначають ефективність управління персоналом.

Витрати на персонал. Групи витрат роботодавців на персонал. Пряма оплата, оплата за невідпрацьований час, премії та нерегулярні виплати, витрати на соціальне забезпечення працівників, витрати на професійне навчання та їхні елементи.

Сутність і показники організаційної ефективності управління персоналом. Сутність і показники економічної ефективності управління персоналом. Сутність і показники соціальної ефективності управління персоналом.

Загальні засади та критерії визначення ефективності діяльності кадрових служб та менеджерів з персоналу в організації. Вдосконалення моделі кадрового менеджера.


^ Список рекомендованої літератури

 1. Кодекс Законів про працю України: Прийнятий 10 грудня 1971 р. із змінами і доповненнями.

 2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 512 с.

 3. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

 5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 390с.

 6. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: Кондор. – 2005. – 308 с.

 7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика. – К.: ТОВ"ЧВПК" ЕксОб", 2001. – 512 с.

 8. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248с.

 9. Менеджмент персоналу: Навч. Посібник / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 10. Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посібник. – К.: Ліра-К, 2011. – 476с.Навчальна дисципліна

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”


Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) як вид підприємництва

Сутність та роль ЗЕД в сучасних умовах господарювання. Рівні (глобальний, наднаціональний, галузевий, національний, регіональний, макрорівень, мікрорівень), об’єкти (товари, послуги, зовнішньоекономічні зв’язки) і суб’єкти (згідно ст. 3 ЗУ „Про ЗЕД”) ЗЕД. Види ЗЕД (згідно ст. 4 ЗУ „Про ЗЕД”). Принципи здійснення ЗЕД (загальні, специфічні, національні). Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.


^ Тема 2. Зовнішньоекономічні операції та зв’язки

Поняття та види (основні і допоміжні) зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоторговельні операції: види (торгівля товарами, торгівля послугами, торгівля продуктами інтелектуальної власності, звичайна торгівля, торгівля за режимом найбільшого сприяння, преференційна та дискримінаційна), форми (експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), внутрішньо фірмова, зустрічна торгівля), методи (прямий і через посередників) та показники (показники обсягів, показники структури, показники динаміки, показники підсумків). Сучасні тенденції і особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків у світі.

Зовнішньоекономічні виробничі зв’язки: лізингові операції (фінансовий та оперативний лізинг, переваги міжнародного лізингу), виробнича кооперація (напрями і форми кооперації) та спільне підприємництво (форми, мотиви та переваги СП, вільні економічні зони як інструмент особливого регулювання ЗЕД).

Зовнішньоекономічні фінансово-інвестиційні зв’язки (прямі і портфельні інвестиції, складові «сприятливого інвестиційного клімату», види і форми іноземних інвестицій, спонукальні мотиви іноземних інвестицій, підприємство з іноземними інвестиціями, сучасні тенденції розвитку іноземного інвестування в Україні).


^ Тема 3. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Поняття зовнішньоекономічної політики держави та її складові (зовнішньоторговельна, інвестиційна, валютна та митна). Протекціонізм та лібералізація як базові моделі зовнішньоторговельної політики.

Організаційна структура державного регулювання ЗЕД в Україні. Суб’єкти регулювання ЗЕД та їх повноваження (згідно ст. 9 ЗУ «Про ЗЕД»), інструменти регулювання ЗЕД. Правові режими регулювання ЗЕД на території України.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД. Суть та структура Єдиного митного тарифу. Поняття, функції та види мита. Поняття та види митних ставок. Митна вартість товару та визначення країни походження товару.

Нетарифне регулювання ЗЕД. Методи нетарифного регулювання: 1. Кількісні: квотування (поняття, види, економічні наслідки), ліцензування (поняття, види), добровільне обмеження експорту; 2. Адміністративні: технічні бар’єри, внутрішні податки і збори, вимоги про вміст місцевих компонентів; 3. Фінансові: демпінг, експортні субсидії, експортні кредити, валютні обмеження та регламентація операцій з валютою.

Регулювання ЗЕД на міжнародному рівні через систему міжнародних економічних організацій: торгівля - СОТ, ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ, МТП, Міжнародні організації з регулювання світових товарних ринків, фінанси - Група світового банку, МВФ, ЄБРР, БМР, Регіональні банки розвитку, регіональні інтеграційні угрупування (ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН та ін.).


^ Тема 4. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

Передумови і шляхи інтеграції України у світове господарство. Система чинників, які формують товарну і географічну структуру ЗЕД українських підприємств (геополітичні, природно-ресурсні, соціально-економічні та інфраструктурні, культурні чинники).

Україна на міжнародному ринку товарів і послуг. Товарна і географічна (регіональна і організаційна) структура зовнішньої торгівлі України та тенденції її розвитку. Показники ЗЕД України (експортна (імпортна) квоти, рівень відкритості економіки, зовнішньоторговельне сальдо, темпи приросту і т.п.).

Участь України у міжнародних фінансово-інвестиційних процесах. Участь України у Єврорегіонах. Експортний потенціал України. Перспективи розвитку України як транзитної держави.


Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Сутність та складові процесу управління ЗЕД підприємства з точки зору системно-функційного підходу у менеджменті.

5.1. Ухвалення рішення про вихід на зовнішній ринок

Діагностика сучасного міжнародного середовища бізнесу. Дослідження зовнішнього (економічного, політичного, правового та культурного; макро- і мікросередовища) та внутрішнього бізнес-середовища при здійсненні ЗЕД. Чинники, що впливають на ухвалення рішення підприємства про вихід на зовнішній ринок: внутрішні і зовнішні. Небезпеки і ризи, які несе діяльність на зовнішньому ринку для підприємства.

5.2. Стратегії проникнення на зовнішні ринки

Чотири основні стратегічні профілі ЗЕД підприємств: етноцентризм, поліцентризм, регіоноцентризм і геоцентризм. Напрямки формування зовнішньоекономічних стратегій: за фіксованим рівнем якості всі зусилля спрямовуються на зниження ціни через зменшення витрат; за незмінної ціни відбувається покращення якісних характеристик. Стратегія експорту та стратегія імпорту у ЗЕД.

5.3. Основні форми організаційних структур управління ЗЕД на підприємстві.

Чинники і принципи побудови організаційних структур управління ЗЕД підприємства. Основні форми побудови організаційних структур управління ЗЕД: проста (експортний, імпортний відділи), складна (відділ ЗЕД, зовнішньоекономічна фірма, структура створена спільно з іноземним контрагентом) і транснаціонального типу (міжнародний відділ, функійна, продуктова, регіональна, матрична).

Структура, функції та обов’язки відділу ЗЕД на підприємстві (на основі Положення про відділ ЗЕД) та його провідних спеціалістів (на основі посадових інструкцій).

Формальні і неформальні механізми координації та інтеграції діяльності міжнародних підрозділів підприємства за Ч. Гілом. Принципи оптимізації організаційних структур управління ЗЕД.

5.4. Валютне та податкове регулювання ЗЕД підприємства.

Сутність валютного регулювання. Інструменти валютного регулювання: регулювання валютного курсу;організація розрахунків в іноземній валюті; відкриття рахунків в іноземній валюті; купівля іноземної валюти; терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями; здійснення резидентами іноземних інвестицій. Валютні ризики та способи їх усунення.

Зміст та принципи оподаткування ЗЕД в Україні. Основні види податків, встановлених для суб’єктів ЗЕД. Пільги при здійсненні ЗЕД.

5.5. Аналіз ЗЕД підприємства та оцінка її ефективності.

Суть та види аналізу ЗЕД. Аналіз ЗЕД країни, регіону, галузі (абсолютні показники, відносні показники, показники структури, показники інтенсивності, показники ефективності ЗЕД).

Аналіз ЗЕД підприємства: аналіз виконання зобов’язань з експорту та імпорту, аналіз динаміки експорту та імпорту, аналіз якості та конкурентоспроможності експортних (імпортних) товарів, аналіз експорту та імпорту на умовах комерційного кредиту.

Визначення ефективності ЗЕД підприємства. Валютна ефективність експорту та імпорту. Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій. Показники ефекту експорту та імпорту.


^ Тема 6. Інформаційне забезпечення та контрактний менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Суть і напрями інформаційного забезпечення ЗЕД. Поняття та види зовнішньоторговельної документації: документація із забезпечення виробництва експортного товару; документація з підготовки товарів до відвантаження; комерційні документи; технічна документація; документація оформлення банківських операцій; страхові документи, транспортні документи; митні документи.

Поняття та особливості укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Структура зовнішньоекономічного договору. Істотні умови зовнішньоекономічного договору (14 пунктів, згідно з „Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”).

Процес підготовки та укладання зовнішньоекономічного договору (7 етапів): маркетингове дослідження ринку, вибір форм і методів роботи на зовнішньому ринку, розробка організаційних і комерційних заходів, проведення рекламної кампанії, підготовка до підписання, підписання договору, організація контролю за виконанням договору. Оцінка виконання договорів.


^ Тема 7. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні

Поняття та нормативно-правове регламентування діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні. Види і форми іноземних інвестицій в Україні

Особливості та етапи створення підприємств з іноземними інвестиціями в Україні. Особливості вибору іноземного партнера для спільної діяльності. Документаційне забезпечення діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом.


^ Тема 8. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Сутність та чинники формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Показники міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Оцінка рівня конкуренції на зовнішніх ринках. Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Напрями і методи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Сучасний стан формування і рівня міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.


Список рекомендованої літератури


 1. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. із змінами і доповненнями.

 2. Митний кодекс України: Прийнятий 11 липня 2002 р. із змінами і доповненнями.

 3. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991р.

 4. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р.

 5. Закон України „Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р.

 6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічного договору (контракту)” від 6 вересня 2001 р.

 7. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 140с.

 8. Георгіаді Н. Г., Князь С.В., Передало Х.С., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2006. – 260 с.

 9. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

 10. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 462.

 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власик, О.О. Гетьман. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.

 12. Зовнішньоекономічні операції та контракти / Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Григорєв О.Ю., Босак А.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 13. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304с.

 14. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

 15. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 220 с.Навчальна дисципліна “Операційний менеджмент”


Тема 1. Операційний менеджмент в організаціях

Понятійний апарат операційного менеджменту. Операційний менеджмент як різновид функціонального. Концепції та функції операційного менеджменту. Розвиток операційного менеджменту. Операційна стратегія. Стратегія і тактика операцій. Структура системи управління. Характеристика підсистем управління.


^ Тема 2. Операційна система, стратегія і операційний менеджмент

Виробниче підприємство. Операційна система виробничого підприємства. Операційна стратегія. Менеджмент операційної системи. Конкурентні показники операцій та їх ефективність.


^ Тема 3. Проектування продукту та послуг у виробничому процесі

Проектування продуктів у контексті операційного менеджменту. Проектування послуг в контексті операційного менеджменту. Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту. Проектування процесів. Розміщення процесів в контексті операційного менеджменту. Дизайн систем операційного менеджменту.


^ Тема 4. Планування виробничих планів і програм в операційному менеджменті

Система і значення планування на підприємстві. Методологія планування в операційному менеджменті. Стратегічне планування в операційному менеджменті. Тактичне планування в операційному менеджменті. Виробнича програма підприємства.


^ Тема 5. Управління виробничою потужністю в операційному менеджменті

Поняття: види виробничої потужності. Планування виробничих потужностей. Критерій розміщення виробничих потужностей. Методи розміщення виробничої потужності. Розміщення об\'єктів сервісу.


^ Тема 6. Оперативне управління в операційній системі

Призначення оперативного управління в операційній системі. Оперативно-виробниче планування. Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Управління функціонуванням диспетчерської служби. Система оперативного управління «Точно в строк».


^ Тема 7. Методи прийняття рішень в операційному менеджменті

Теорія прийняття рішень, прийняття рішень в умовах визначеності, прийняття рішення в умовах ризику, прийняття рішення в умовах невизначеності. Процес прийняття рішень, визначення проблеми та фактів, встановлення критерію рішень і цілей, формулювання моделей та зв’язків між цілями та змінними, визначення та оцінка альтернатив, вибір найкращої альтернативи, запровадження рішення. Математичні моделі, статистичні моделі, моделі лінійного та математичного програмування.


^ Тема 8ю Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

Принципи формування системи управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами. Управління процесом матеріалоспоживання. Місце і види запасів в операційній системі. Витрати, пов\'язані з утриманням запасів. Система управління виробничими запасами.


^ Тема 9. Управління операційною інфраструктурою підприємства в контексті операційного менеджменту

Склад підрозділів, вимоги і задачі операційної інфраструктури в операційному менеджменті. Управління ремонтним господарством в операційному менеджменті. Управління інструментальним господарством в операційному менеджменті. Управління енергетичним господарством в операційному менеджменті. Управління транспортним і складським господарством в операційному менеджменті


^ Тема 10. Управління якістю та продуктивністю

Понятійно-категоріальний апарат управління якості продукції в контексті операційного менеджменту. Якість продукції як об\'єкт операційного менеджменту. Основи створення сучасних систем управління якістю продукції на підприємстві. Стандарти як нормативна база менеджменту якості продукції. Сертифікація продукції в контексті операційного менеджменту.


Тема 1. Контроль в системі операційного менеджменту

Види і процес контролю в системі операційного менеджменту. Кількісно-строковий контроль виробничих операцій в операційному менеджменті. Контроль якості продукції технологічного процесу в системі операційного менеджменту. Контроль виробничих витрат в системі операційного менеджменту. Контроль і контролінг в системі операційного менеджменту.


^ Тема 12. Управління персоналом в системі операційного менеджменту промислового підприємства

Від управління кадрами до персонал-стратегії. Методи управління персоналом підприємства. Кадрове планування на підприємстві. Оперативний план роботи з персоналом. Оцінка компетенції і професійної відповідності персоналу. Мотивація персоналу і ефективність виробництва. Особливості економічних і неекономічних способів мотивації і стимулювання праці.


Список рекомендованої літератури


 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

 2. Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV.

 3. Податковий кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI.

 4. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 р

 5. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 6. Бєлінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. - К.: ЦНЛ, 2005.- 624 с.

 7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 316 с.

 8. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. Друге видання, перероб. і допов. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.

 9. Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Кириченко І. І., Ажажа М. А. Операційний менеджмент. Навчальний посібник. - Львів: „Магнолія 2006”, 2009. 438 с.

 10. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник,- К.:Кондор, 2005. - 228 с.

 11. Комарницький І.Ф., Бєлінський П.І., Кравець В.Т. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2005.-308 с.

 12. Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2008.- 550 с

 13. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ „УВПК” „Екс об”, 2002. – 392 с.

 14. Оробчук М.Г., Максимів Б.М., Марченко О.М. Організація і планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 335 с.

 15. Сумецъ О.М. Операційний менеджмент: Теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник. - К.: ВД “Професіонал”, 2006. - 480 с.

 16. Школа І.М., Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Практикум. - Чернівці: Книги-XXІ, 2004, - 374 с.

 17. Яцура В.В., Сенишин О.С., Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування: Навч. посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – 412 с.


Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи