Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань icon

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 491.51 Kb.
НазваДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Сторінка1/4
Дата07.01.2013
Розмір491.51 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

(галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

спеціальність “Маркетинг”)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол №  5 від 14.12.2011 р.


Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю “Маркетинг”, прово­диться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Маркетинг”, “Маркетингові дослідження”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Марке­тингове ціноутворення”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроеконо­міка”.


^ Навчальна дисципліна “Маркетинг”


Тема 1. Основи теорії та методології маркетингу


Концептуальний підхід до розуміння та організації маркетингу. Причини його виникнення, етапи розвитку.

Еволюція змісту і форм маркетингу. Товарно-збутова орієнтація. Орієнтація продавця на маркетинг. Концепції удосконалення виробництва: концепція удосконалення товару; концепція інтенсифікація комерційних зусиль; концепція маркетингу; концепція соціально-етичного маркетингу.

Основні поняття маркетингу. Потреби, купівельна спроможність, товар і послуга, обмін, угода, ринок.

Суть сучасної концепції маркетингу. Сфери використання маркетингу в сучасній ринковій економіці.


Тема 2. ^ Маркетинг у системі підприємницької діяльності


Зміст поняття підприємництво. Історія поняття, його ознаки. Напрями здійснення підприємницької діяльності.

Фази розвитку підприємництва і роль маркетингу. Етапи формування ідеї розвитку підприємництва. Циклічність розвитку підприємництва і роль маркетингу. Місце маркетингу в системі підприємництва.

Управління маркетингом на підприємстві. Ранжування стратегічних завдань. Маркетингове управління на основні ранжування.

Економічний і правовий захист та відповідальність підприємців. Права підприємців. Обов’язки підприємців. Підприємництво і бізнес. Міжнародний бізнес.

Державне регулювання підприємницької діяльності. Суть і мета державного регулювання. Функції та основні напрями державного регулювання.


Тема 3. ^ Маркетингове планування


Мета і завдання планування. Суть планування. Завдання планування. Принципи планування.

Оперативне маркетингове планування. Поняття бізнес-плану. Типи оперативного планування.

Стратегічне планування. Передумови стратегічного планування. Організація стратегічного планування. Процес стратегічного планування. Модель стратегічного планування.

Проблеми розробки маркетингового плану. Бізнес-план і маркетинговий план. Основні показники маркетингового плану і його структура. Якість маркетингового плану.


Тема 4. ^ Організація і контроль маркетингової діяльності


Організаційні структури маркетингу. Лінійна, дивізійна, традиційна, матрична, корпоративна структури.

Раціональна організаційна структура. Централізація і диференціація. Проектування організаційних структур.

Принципи організації структури маркетингу. Функціональний, ринковий, продуктовий, географічний принципи

Контролінг маркетингових рішень. Суть контролінгу. Стратегічний і оперативний контролінг. Функції і завдання контролінгу. Відкриті і закриті системи маркетингового контролю.

Маркетинг-аудит. Цілі маркетингового аудиту. Структура маркетингового аудиту. Принципи аудиторських перевірок. Програма проведення маркетингового аудиту.


Тема 5. ^ Маркетингові дослідження


Маркетингові дослідження. Роль маркетингових досліджень. Мета маркетингових досліджень. Предмет маркетингових досліджень. Об’єкт маркетингових досліджень. Принципи маркетингових досліджень. Завдання маркетингових досліджень. Кабінетні дослідження. Польові дослідження. Пілотні дослідження. Панельні дослідження. Метод фокус-груп. Ділові контакти. Переваги та недоліки різних видів маркетингових досліджень. Етапи процесу маркетингових досліджень. Організації, що проводять маркетингові дослідження.

Маркетингові інформація. Класифікація маркетингової інформації. Переваги і недоліки первинної і вторинної інформації. Опитування. Способи опитування. Переваги та недоліки різних видів опитування. Спостереження. Переваги та недоліки спостереження. Експеримент. Імітація. Джерела маркетингової інформації. Процес збору та інтерпретації маркетингової інформації. Критерії оцінки поінформованості. Маркетингова інформаційна система. Система внутрішньої звітності. Система маркетингового спостереження. Система маркетингового дослідження. Система аналізу маркетингової інформації.


Тема 6. ^ Аналіз маркетингового середовища


Маркетингове середовище. Внутрішнє мікро середовище. Зовнішнє мікросередовише. Постачальники. Посередники. Контактні аудиторії.

Макросередовище функціонування фірми. Демографічне макросередовище. Технологічне макросередовище. Природне макросередовище. Економічне макросередовище. Політичне макросередовище. Культурне макросередовище.

Кон'юнктура ринкового середовища. Загальноекономічна кон'юнктура. Система кон’юнктурних показників. Кон’юнктурні дослідження попиту і пропозиції. Кон'юнктура споживчого ринку. Кон'юнктура товарно-сировинних бірж.

Кон'юнктура ринку науково-технічної продукції. Інформаційне і консультативне обслуговування виробництва. Методика дослідження ринку науково-технічної продукції.


Тема 7. ^ Сегментування та позиціювання.


Необхідність та суть сегментації. Види сегментації. Сегментація споживчих товарів. Сегментація товарів промислового призначення. Критерії сегментації. Етапи сегментації.

Цільовий сегмент і позиціювання на ринку. Способи охопити ринки. Фактори, які визначають позицію товару на ринку. Комплекс маркетингових сегментів позиціювання.

Діагностика конкурентного середовища в системі маркетингу. Функціональна, видова і маркетингова конкуренція. Аналітична, експертна, імітаційна моделі-діагностики.

Етапи діагностики конкурентного середовища. Індикатори привабливості ринку. Модель п’яти сил М.Портера. Конкурентні карти ринку. Умови формування конкурентних переваг.


Тема 8. ^ Вивчення поведінки споживачів на різних типах ринків


Модель споживчої поведінки. Характеристики впливу на споживчу поведінку. Культурні, соціальні, особисті і психографічні фактори впливу на споживчу поведінку.

Процес прийняття рішення про купівлю. Прийняття рішення про купівлю товару новинки. Етапи процесу сприйняття. Споживча поведінки в різних країнах.

Особливості поведінки покупців на ринку підприємств. Основні види ситуацій здійснення закупівель.

Фактори які впливають на купівлю товарів промислового призначення.

Здійснення закупівель для потреб підприємства. Усвідомлення проблеми та її опис. Вибір постачальників і оформлення замовлень. Оцінка ефективності роботи постачальника. Ринок державних установ.


Тема 9. ^ Дослідження основ комплексу маркетингу


Суть та історія поняття “комплекс маркетингу”. Співвідношення елементів комплексу маркетингу на різних етапах розвитку підприємства, 4”Р”, 7 “P”.

Структура комплексу маркетингу та його інструменти. Товарна політика. Договірна політика. Розподільча політика. Комунікативна політика.

Принципи розробки комплексу маркетингу. Оптимальний комплекс маркетингу.

Концепція маркетинг-менеджмент. Елементи концепції. Структура маркетингового управління. Аналіз маркетингових можливостей. Вибір цільових ринків, розробка комплексу маркетингу. Впровадження в життя маркетингових заходів.


Тема 10. ^ Товар в системі маркетингу


Товар і його характеристики. Поняття товару. Єдність товару і послуги. Гранична корисність товару. Споживчий вибір. Рівні товару.

Різновиди товарів. Класифікація товарів в Україні. Споживчі товари. Товари промислового призначення.

Життєвий цикл товару. Концепція життєвого циклу. Етап розробки нового товару. Етап виведення товару на ринок. Етап зростання. Етап зрілості. Етап спаду. Поняття що характеризує етапи життєвого циклу.


Тема 11. ^ Товарна політика фірми


Розробка і впровадження нового товару. Суть, і критерії визначення нового товару. Пошук нового і причини невдач. Маркетингові аспекти інноваційної діяльності в Україні. Концепція нового товару. Розробка стратегії нового товару.

Використання торгівельних марок. Суть торгівельної марки. Функції торгівельної марки. Позиції торгівельної марки. Марочна стратегія.

Принцип в системі маркетингу. Поняття бренду. Марочний капітал. Правовий захист торгівельних марок. Прийняття рішень у бренд-менеджменті. Корпоративний бренд-менеджмент.

Здійснення товарної політики фірми. Зміст і мета товарної політики. Управлінські рішення товарної політики. Товарні стратегії підприємництва. Упаковка товару та її функції. Товарно-асортиментна політика.


Тема 12. ^ Маркетинг послуг


Суть послуг та їх місце в сучасній економіці. Поняття сфери послуг. Причини зростання сфери послуг. Типи послуг.

Характеристики послуг. Невідчутність. Невіддільність. Мінливість якості. Нездатність до збереження.

Роль маркетингу в розвитку сфери послуг. Комплекс маркетингу у сфері послуг (ціна, місце, просування). Управління маркетингом послуг. Конкуренція на ринку послуг.

Маркетингові стратегії для організації сфери послуг. Управління диференціацією. Контроль якості. Обслуговування. Контроль продуктивності. Маркетинг міжнародних послуг.

Сервіс і гарантійне обслуговування. Поняття сервісу. Форми сервісу. Правила організації ефективного сервісу. Принципи організації сервісу.


Тема 13. ^ Конкурентоздатність товарів і послуг


Місце конкурентоздатності в стратегії маркетингу. Показники якості товару. Рівні визначення якості товарів і послуг. Рівень відповідності стандарту. Рівень відповідності і використання. Рівень відповідності фізичним вимогам ринку. Рівень відповідності прихованим потребам.

Проблеми підтримки якості і конкурентоспроможності товару в ринкових умовах. Безпека продуктів та їх екологічність. Програма захисту прав споживачів.

Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості і конкурентоздатності. Стандарти і стандартизація. Стандарти в умовах командної економіки. Управління стандартними. Оцінка якості та ефективності системи стандартизації. Сертифікація. Масштаби сертифікації.

Методичні підходи до оцінки конкурентоздатності продукції. Кількісна оцінка конкурентоздатності. Технічні параметри конкурентоздатності: ергоно­мічні, естетичні, нормативні. Економічні параметри конкурентоздатності.


Тема 14. ^ Ціна як елемент ринкової економіки


Теоретичні основи ринкового ціноутворення. Суть ціни. Адміністративні ціни та їх недоліки. Стратегічні та тактичні фактори ціноутворення. Конкуренція в механізмі ціноутворення.

Функції ціни в перехідний період. Облікова функція. Стимулювальна функція. Розподільча функція. Регулююча функція. Регулювання цін в перехідний період. Верхня межа цін.

Ціна і цінові показники кон’юнктури. Попит і ціноутворення. Види цін і цінових показників. Методи становлення цін на ринку.

Ціноутворення на різних типах ринків. Ринок чистої конкуренції. Ринок чистої монополії. Олігополістичний ринок. Ринок монополістичної конкуренції. Цінова дискримінація.


^ Тема 15. Система цін та їх класифікація


Стратегічні підходи до формування ціни. Стратегія високих цін. Стратегія низьких цін. Стратегія середніх цін. Стратегія цін із знижками і заліками. Стратегія цін на взаємодоповнюючі товари. Стратегія цін на нові товари. Стратегія цін орієнтованих на якість.

Методика розрахунку кінцевої ціни. Постановка завдань ціноутворення. Аналіз попиту. Оцінка витрат. Аналіз цін і товарів конкурентів. Методи ціноутворення. Психологічне сприйняття цін.

Методи ціноутворення. Визначення цін на основі витрат виробництва. Ціноутворення на основі беззбитковості. Ціноутворення на основі цінності товару. Ціноутворення на основі конкурентного паритету.


^ Тема 16. Політика ціноутворення в умовах ринку


Причини і умови зміни поточного рівня цін. Фактори зміни цін. Ціна на еластичному ринку. Ціна в умовах інфляції.

Реакція суб’єктів маркетингової системи на зміну цін. Ініціатива зміни ціни споживачами.

Цінова і нецінова конкуренція в умовах ринку. Роль інформації у прийнятті рішення про ціни. Механізм державного регулювання цін в умовах ринку. Прейскуранти і обмеження цін.

^ Тема 17. Вибір каналів розподілу товарів і послуг


Суть та цілі політики розподілу. Місце як елемент комплексу маркетингу. Суть процесу розподілу. Канали розподілу та їх функції.

Структура каналів розподілу. Доцільність використання послуг посередників. Рівні каналів розподілу. Маркетингові канали споживчих товарів. Маркетингові канали промислових товарів.

Дослідження каналів прямого маркетингу. Суть прямого маркетингу. Переваги прямого маркетингу. Психологічні аспекти прямого маркетингу.

Вибір посередників. Учасники процесу розподілу від підприємства. Незалежні посередники. Залежні посередники. Кількість торгівельних посередників.

Механізм організації системи розподілу. Система функціонування каналів розподілу. Взаємовідносини між учасниками каналів розподілу. Мотивація суб’єктів розподільчих відносин.


^ Тема 18. Маркетингова логістика у сфері розподілу


Маркетингова логістика як елемент системи розподілу. Логістика та її цілі. Історія поняття логістика. Основні поняття логістики. Розподільча логістика.

Логістичний ланцюг руху товарно-матеріальних цінностей. Логістичний ланцюг і матеріальний потік. Закупівля та опрацювання замовлень. Формування товарних запасів та управління ними. Упаковка в логістичному ланцюжку. Складування.

Транспортування в системі логістики. Залізничний транспорт. Автомобіль­ний транспорт. Водний транспорт. Трубопровідний транспорт. Повітряний транспорт. Вибір оптимального транспортування.

Управління логістичним сервісом. Послуга в системі логістичного сервісу. Організація споживчого логістичного сервісу.


^ Тема 19. Гуртова і роздрібна торгівля


Стратегія діяльності торгівельного підприємства. Система стратегічних цілей та фактори що її зумовлюють. Моніторинг та прогноз зовнішнього середовища торгівельного підприємства. Конкурентоспроможність торгівельного підприєм­ства.

Роздрібні торгівельні підприємства. Класифікація торгівельних підприємств. Маркетингові рішення роздрібного продавця. Рішення про стан, розміщення підприємства роздрібної торгівлі. Рішення про характерний асортимент. Характеристика товарних запасів. Нормування товарних запасів.

Гуртова торгівля як форма товарного обігу. Місце гуртової торгівлі у формуванні товарного забезпечення. Функції гуртової торгівлі. Маркетингові рішення гуртового продавця. Укладення угоди та контроль за її виконанням у гуртовій торгівлі.


^ Тема 20. Інтегровані маркетингові комунікації


Суть і цілі, завдання маркетингових комунікацій. Комунікативна політика фірми. Рівні комунікацій. Процес маркетингових комунікацій. Комунікативні структури. Стратегії комунікацій на етапах життєвого циклу. Види комунікативної мережі.

Мотивація комунікативних процесів. Характеристики змістових теорій мотивації. Планування процесу мотивації. Організація процесу мотивації.

Процес розробки та вибору системи маркетингових комунікацій. Характеристики джерел інформації. Характеристики повідомлення. Характеристики аудиторів.

Розробка бюджету комунікацій. Формування програми просування. Розрахунок бюджету на просування. Чинники які впливають на розробку бюджету комунікацій. Метод розрахунку від наявних ресурсів. Метод розрахунку від суми продажі. Метод конкурентного паритету. Метод виходячи із мети і завдань.


^ Тема 21. Реклама в системі маркетингових комунікацій


Основні підходи до розуміння реклами. Історичні етапи розвитку реклами. Реклама в адміністративній економіці. Реклама в Україні. Роль і значення реклами в сучасному суспільстві.

Розроблення рекламного звернення. Зміст звернення. Форма звернення. Структура звернення.

Засоби передачі рекламного звернення. Основні поняття і етапи медіа планування. Реклама в пресі. Екранна реклама. Реклама на радіо. Комп’ютерна реклама. Вимоги до розроблення медіа плану.

Рекламний менеджмент. Поняття рекламного менеджменту. Інформаційне забезпечення реклами. Планування рекламної діяльності. Розроблення рекламної стратегії. Формування рекламного бюджету. Контроль рекламної діяльності. Рекламні агентства і компанії. Тактичний і стратегічний контроль реклами.


^ Тема 22. Особистий продаж, стимулювання збуту та зв’язки з громадськістю


Суть особистого продажу. Його основні форми. Психологічні аспекти особистої продажі. Процес підготовки та здійснення особистої продажі. Характеристика основних етапів. Пошук і оцінка клієнтів. Презентація. Забезпечення організації ефективної персональної продажі.

Суть стимулювання збуту та його завдання. Класифікація заходів стимулювання. Особливості застосування стимулювання продажі.

Суть стимулювання збуту та його завдання. Класифікація заходів стимулювання. Особливості застосування стимулювання продажі. Засоби стимулювання споживачів. Стимулювання торгівлі і власного торгівельного персоналу. Розробка ефективної програми стимулювання збуту.

Зв’язки з громадськістю як засіб комунікативної політики. Поняття «паблік рілейшинз». Громадськість та громадська думка. Робота з контактними аудиторіями. Види програм «паблік рилейшинз». Процес планування зв’язків з громадськістю. Політична реклама та її особливості.

Основи мерчандайзингу. Поняття мерчандайзингу. Умови його виникнення та розвитку. Технології мерчандайзингу. Організація роботи з мерчендайзингу.


^ Тема 23. Інфраструктура комплексу просування.


Формування інфраструктури комплексу просування. Ознаки сучасної комунікативної інфраструктури. Завдання інфраструктури просування.

Призначення ярмарок. Прийняття рішення про участь у ярмарках. Організаційне проведення ярмарок. Управління ярмарковою діяльністю.

Виставки на товарному ринку. Робота виставок. Мета виставки. Діяльність експонента після закриття виставки.

Спонсорство функції спонсора. Види спонсорства. Сильні і слабкі сторони спонсорства. Спонсорство як інструмент маркетингових комунікацій. Ефективність спонсорства.

Список рекомендованої літератури

 1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 2002;

 2. Владимирська А. О., Владимирський П. О. Реклама: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.;

 3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 c. ;

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2006;

 5. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.;

 6. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2007;

 7. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. Ядін – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 c.;

 8. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.;

 9. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.;

 10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.;

 11. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.;

 12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Пер.с англ. – СПб.: Питер, 1999. — 887с.;

 13. Котлер Ф., Амстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд.: Пер. с англ. – М., 2005. – 1200с;

 14. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р.. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / 2-ге вид. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 276 с.;

 15. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: – Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 472 с.;

 16. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004;

 17. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 623с.

 18. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007;

 19. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л. В. Балабанова – К.: Знання, 2004. — 354 с.;

 20. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 161 c.;

 21. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.;

 22. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.;

 23. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.;

 24. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.—К.:КНЕУ, 2003;

 25. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004;

 26. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1. Підручник. – Львів, 2000;

 27. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: Навч. посібник. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 268 c.;

 28. Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник. – К. : Знання, 2005. – 764 с.;

 29. Чухрай Н., Патора Р. Інновації та логістика товарів: Навч. посібник. – Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. – 262 с.;

 30. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. — 175 с.Навчальна дисципліна “Маркетингові дослідження”


  1   2   3   4

Схожі:

Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування і контроль на підприємстві”, а також дисциплін...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінанси підприємств”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи