П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з icon

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
НазваП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Сторінка2/3
Дата07.01.2013
Розмір485 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

3. Моделі атома


Модель атома Томсона (дискретність, частота випромінювання, розміри атома). Модель атома Резерфорда. Експериментальні результати по вивченню розсіювання α-частинок на атомах. Рівняння руху α-частинки в кулонівському полі атома. Кут розсіювання та прицільний параметр. Поперечний та диференціальний переріз розсіювання. Формула Резерфорда. Визначення заряду ядра та розмірів ядра на основі аналізу розсіювання α-частинок на атомах.

^ 4. Борівська модель атома водню

Спектри випромінювання – як відображення дискретності енергетичних рівнів атома. Форма спектрів випромінювання твердих тіл, молекул, атомів. Закономірності в спектрах випромінювання атома водню. Спектральні серії Лаймана, Бальмера, Пашена…Узагальнена формула Бальмера. Енергетичні терми. Досліди Франка і Герца. Дискретність енергетичних рівнів атомів.

Постулати Бора (стаціонарні орбіти, енергія випромінювання, умова квантування орбіт). Атом водню в теорії Бора. Формули для визначення радіусів орбіт та енергій електронних станів атома водню. Формула для визначення енергії переходів в атомі водню (водневі серії). Стала Рідберга. Ізотопічний зсув в спектрах випромінювання атома водню.
^

5. Умови квантування електронних орбіт Бора-Зомерфельда


Узагальнюючі координати та імпульси. Умови квантування Зомерфельда для колових та еліптичних орбіт. Квантові числа – головне та азимутальне. Просторове квантування в моделі Бора-Зомерфельда. Магнітне квантове число. Магнітний та механічний моменти електрона, магнетон Бора.

Досліди Штерна-Герлаха. Атом в однорідному та неоднорідному магнітних полях. Залежність розщеплення атомного пучка в неоднорідному магнітному полі від орбітального та спінового моменту електрона. Спін електрона. Магнітне спінове число.

^ 6. Хвильова механіка (початки квантової механіки)

Гіпотеза де Бройля, рівняння де Бройля. Довжина хвилі де Бройля для електрона. Експериментальна перевірка гіпотези де Бройля. Дифракція електронів. Досліди Девісона і Джермера, Томсона та Тартаковського.

Представлення електрона в моделі пакету хвиль. Електрон та монохроматична хвиля. Фазова та групова швидкість групи хвиль. Ширина хвильового пакету. Виведення співвідношення невизначенності Гейзенберга.

Хвильова функція електрона. Статистична інтерпретація хвильової функції.

^ 7. Рівняння Шредінгера – основне рівняння квантової механіки

Хвильове рівняння. Стаціонарне рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера залежне від часу. Енергетичні рівні та хвильові функції електрона в безмежній потенціальній ямі. Ефект тунелювання. Енергетичні рівні та характер хвильових функцій квантового осцилятора.

^ 8. Атом водню в квантовій механіці

Рівняння Шредінгера для атома водню в сферичній системі координат. Схема розв’язування. Рівняння Шредінгера для хвильових функцій R(r), Θ(θ) і Φ(φ) та аналіз їх розв’язків. Магнітне, орбітальне та головне квантові числа.

Електронні орбіталі. Радіальна функція та розміри електронних орбіталей. Форма радіальних функцій для 1s- та 2s- електронних орбіталей. Залежність форми та просторової орієнтації електронних орбіталей від орбітального та магнітного квантових чисел. Форма s-, p- та d-електронних орбіталей.

^ 9. Забудова електронних шарів та оболонок атомів

Поняття електронного шару та оболонки. Принципи забудови електронних шарів. Принцип мінімуму енергії та принцип Паулі. Кількість електронів в шарах та оболонках.

Періодична система хімічних елементів як відображення правил заповнення електронних шарів та оболонок. Залежність енергії електронів від основного та орбітального квантових чисел. Забудова електронних шарів першої, другої та третьої груп періодичної системи елементів. Особливості забудови електронних шарів хімічних елементів за участю d- електронів. Розташування в періодичній системі елементів з 4f- та 5f-електронами.

^ 10. Спін орбітальна взаємодія

Природа спін-орбітальної взаємодії. Повний момент електрона. Квантове число – j. Вираз для обчислення спін-орбітальної взаємодії.

Позначення енергетичних термів одноелектронних атомів. Енергетичні рівні атома натрію.

Енергетичні рівні атома водню з врахуванням спін-орбітальної взаємодії. Зсув Лемба. Поняття електромагнітного вакууму.

^ 11. Енергетична структура та спектри багатоелектронних атомів

Додавання моментів у випадку багатоелектронних атомів. Зв’язок Рассел-Саундерса та j-j зв’язок. Визначення моментів для нормального зв’язку.

Правила Гунда для визначення електронного терму основного стану. Терми p2 – конфігурації в основному та збудженому станах. Енергетичні рівні та переходи в атомі ртуті. Енергетичні рівні та спектри атома гелію (ортогелій та парагелій).

^ 12. Атом в магнітному полі

Зв’язок між магнітним та механічним моментами електрона у випадку врахування спіну електрона. Множник Ланде.

Розщеплення енергетичних рівнів атомів у магнітному полі. Взаємодія між магнітним моментом електрона та зовнішнім магнітним полем. Поперечний та повздовжній ефект Зеємана. Пояснення ефекту Зеємана в моделі осциляторів. Нормальний ефект Зеємана. Аномальний ефект Зеємана. Ефект Пашена-Бека.

^ 13. Рентгенівське випромінювання

Природа та типи рентгенівського випромінювання. Рентгенівські спектри. Закон Мозлі. Тонка структура спектрів рентгенівського випромінювання. Властивості рентгенівських променів. Ефект Комптона.

^ 14. Спектри молекул

Характер взаємодії між атомами, типи зв’язку. Електронна, коливна та обертова енергія молекул. Енергетичні рівні молекул. Комбінаційне розсіювання світла.

^ 15. Оптичні квантові генератори

Класифікація лазерів за режимом роботи, активним елементом, способом збудження. Принцип дії лазера. Інверсна заселеність. Трирівнева, чотирирівнева енергетичні схеми лазера. Твердотільні лазери. Лазер на рубіні. Різновидності газових лазерів. Гелій-неоновий лазер. Основні характеристики лазерного випромінювання (когерентність, монохроматичність, поляризація, висока інтенсивність, прямолінійність поширення).

^ 16. Рух електрона в магнітному та електричному полях

Методи визначення питомого заряду електрона (метод Томсона, метод Кірхнера, метод магнетрона). Елементи електронної оптики. Електронний мікроскоп. Мас-спектроскопія. Будова і характеристики мас-спектральних приладів.

^ VI. ЯДЕРНА ФІЗИКА

Ядерна модель атома. Визначення розміру та заряду ядра. Протонно-нейтронний склад ядра. Енергія зв’язку ядер, ядерні сили. Формула Вайцзеккера.

Проходження електронів через поглинаючі середовища. Пружне розсіювання електронів ядрами. Іонізаційні втрати для швидких електронів. Втрати на випромінювання. Ефект Черенкова. Джерела нуклонів. Взаємодія нуклонів з речовиною. Спіни і магнітні моменти нуклонів. Структура нуклонів, досліди Хофштадтера.

Ядерні сили. Дейтрон, потенціали взаємодії. Обмінні сили. Мезонна теорія ядерних сил. Потенціал Юкава.

Гамма-випромінювання ядер. Внутрішня конверсія електронів. Ефект Месбауера. Магнітний момент ядра, метод Рабі. Спін і магнітний момент ядра. Ядерна ізомерія.

Ядерні моделі. Модель рідкої краплі. Альфа-частинкова модель. Модель Фермі-газу. Модель ядерних оболонок. Узагальнена модель ядра. Оптична модель ядра.

Прискорювачі частинок. Електростатичний прискорювач. Циклотрон, бетатрон. Фазотрон, синхротрон. Синхрофазотрон.

Взаємодія гамма- та ікс-променів з речовиною. Фотоефект. Ефект Комптона. Утворення електрон-позитронних пар. Фотонно-електронні зливи. Повний коефіцієнт послаблення.

Основні види і особливості радіоактивного розпаду Закон радіоактивного розпаду. Вікова радіоактивна рівновага. Природні радіоактивні ядра. Радіоактивні ряди. Альфа-розпад. Тонка структура альфа-спектру. Теорія альфа-розпаду. Бета-перетворення. Досліди з виявлення нейтрино. Втрата парності при бета-розпаді. Досліди Ву. Методи реєстрації заряджених частинок і гамма-квантів.

Ендотермічні та екзотермічні ядерні реакції. Переріз ядерної реакції. Ядерні реакції під дією нейтронів. Поділ важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції. Використання енергії поділу. Практичне здійснення ланцюгового ядерного процесу. Ядерні реактори. Надважкі ядра. Фотоядерні реакції. Реакції термоядерного синтезу. Проблема керованої термоядерної реакції. Магнітна ізоляція плазми. Термоядерні реакції у Всесвіті. Протонно-протонний і вуглецево-азотний цикл.

Фізика високих енергій. Критерій елементарності. Основні характеристики елементарних частинок. Закони збереження. Лептони, закон збереження лептонного заряду. Баріони, закон збереження баріонного заряду. Ізотопічний спін. Ізотопічна інваріантність. Дивні частинки. Взаємодія елементарних частинок. Види взаємодії. Модель кварків.

Дозиметричні одиниці. Дозиметрія і захист від випромінювання.

^ VII. Теоретична механіка

Вступ до теоретичної механіки

1. Кінематика

Швидкість і прискорення в криволінійних координатах. Природній спосіб задання руху точки. Тангенціальне, нормальне прискорення. Радіус кривизни і кручення траєкторії.

2. Динаміка

Принцип Галілея. Закони Ньютона. Закони змін і збереження імпульсу, момент імпульсу і кінетичної енергії матеріальної точки. Закони зміни і збереження імпульсу, моменту імпульсу і кінетичної енергії системи матеріальних точок.

^ 3. Інтегрування рівнянь Ньютона

Одномірний рух. Рух в центральному полі. Задача двох тіл. Задача Кеплера.

Принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа. Принцип найменшої дії

^ 4. Рівняння Лагранжа I та II родів

Вязі. Класифікація вязей. Основна задача динаміки невільної точки. Принцип Даламбера. Рівняння Лагранжа І-го роду. Рівняння Лагранжа ІІ-го роду. Узагальнена сила. Рівняння Лагранжа ІІ-го роду для потенціальної сили. Лагранжіан. Узагальнений потенціал. Приклад електро-магнітного поля. Сили тертя. Дисипативна функція Релея.

^ 5. Принцип найменшої дії

Деякі задачі варіаційного числення. Елементи варіаційного числення. Основні поняття варіаційного числення. Функціонал. Варіація функції. Варіація функціоналу. Рівняння Лагранжа-Ейлера для одної змінної. Узагальнення рівняння Лагранжа-Ейлера на випадок багатьох змінних. Варіаційний принцип Гамільтона і рівняння Лагранжа. Варіаційний принцип Гамільтона при наявності звязків. Коваріантність рівнянь Лагранжа. Закони збереження і їх звязок з властивостями простору і часу. Однорідність часу і закони збереження енергії. Однорідність простору і закон збереження імпульсу. Ізотронність простору і закон збереження моменту кількості руху. Теорема Неттер. Механічна подібність. Теорема віріала.

Гамільтоновий формалізм. Рівняння Гамільтона-Якобі

^ 6. Канонічні рівняння

Рівняння Гамільтона. Функція Гамільтона. Функція Рауса. Дужки Пуасона. Властивості дужок Пуасона. Принцип Монертюі. Канонічні перетворення. Твірна функція канонічного перетворення. Інваріантність дужок Пуасона відносно канонічних перетворень. Рух системи як канонічне перетворення. Теорема Ліувіля. Інтегральні інваріанти Пуанкаре. Рух фазової рідини. Рівняння Ліувіля.

^ 7. Теорія Гамільтона-Якобі

Дія як функція координат. Рівняння Гамільтона-Якобі. Теорема Якобі. Знаходження розв'язку задачі про рух механічної системи методом Гамільтона-Якобі. Метод розділення змінних в рівнянні Гамільтона-Якобі. Геометрична інтерпретація дії. Рівняння Гамільтона-Якобі і хвильове рівняння. Гамільтоновий формалізм для дисипативних систем.

Застосування методів теоретичної механіки до конкретних систем.

^ 8. Малі коливання

Вільні одновимірні коливання. Вимушені коливання. Коливання при наявності сил тертя.Затухаючі коливання. Вимушені коливання при наявності тертя. Коливання систем з багатьма ступенями вільності. Коливання одновимірного ланцюжка атомів. Ангармонічні коливання. Параметричний резонанс. Рух в швидко осцилюючому полі.

^ 9. Рух твердого тіла

Кутова швидкість. Тензор інерції. Момент імпульсу твердого тіла. Рівняння руху твердого тіла. Кути Ейлера. Рівняння Ейлера для руху твердого тіла. Рух в неінерційній системі відліку.

^ 10. Неперервні системи

Приклади Лагранжіанів неперервних систем. Рівняння Лагранжа для поля. Рівняння Гамільтона для поля. Дужки Пуасона для поля. Рівняння руху ідеальної рідини. Поширення звуку в газах. Нестислива рідина. Стаціонарний рух. Рівняння Бернуллі.

VIIІ. Електродинаміка

^ 1. Рівняння електродинаміки для зарядів і струмів у вакуумі.

Короткий історичний нарис розвитку електродинаміки.

Рівняння Максвелла, як узагальнення дослідних фактів: закон Кулона; вихровий характер магнітного поля, монополь Дірака; закон Фарадея; джерела магнітного поля; рівняння в різних системах одиниць; випадок точкових зарядів; перехід до зображення Фур'є.

Закони збереження. Рівняння нерозривності, як форма запису закону збереження; закон збереження енергії; умови випромінювання; закон збереження імпульсу; тензор напружень.

Потенціали електромагнітного поля. Означення потенціалів, рівняння для потенціалів, градієнтна інваріантність електромагнітного поля, калібрування Кулона і Лоренца, рівняння Даламбера, розв'язування рівнянь Даламбера, запізнюючі і випереджуючі потенціали.

^ 2. Вільне електромагнітне поле.

Рівняння вільного поля. Плоскі, сферичні та інші хвилі. Фазова та групова швидкості. Плоска монохроматична хвиля, поляризація. Закони збереження для вільного поля, енергія та імпульс поля. Осцилятори поля, функції Лагранжа та Гамільтона вільного поля. Канонічна форма рівнянь поля.

^ 3. Статичні поля у вакуумі.

Рівняння для статичних полів. Методи розв'язування статичних задач: обернена і пряма задачі електростатики; застосування інтегральних співвідношень та рівнянь для потенціалів; мультипольні розвинення; потенціали і поля електричного та магнітного диполів; поле лінійних струмів. Енергія статичних полів: дві формули для енергії, енергія взаємодії та власна енергія, проблема перенормувань; енергія диполів у зовнішніх полях.

^ 4. Теорія випромінювання.

Потенціали Лієнара-Віхерта. Поле точкового заряду: особливості диференціювання потенціалів Лієнара-Віхерта, обчислення полів. Випромінювання точкового заряду. Поле системи зарядів на великих віддалях від джерела, близька і хвильова зони. Дипольне і квадрупольне випромінювання. Сила радіаційного гальмування: променисте тертя; рівняння Лоренца-Дірака; ширина спектральних ліній. Розсіяння електромагнітних хвиль вільним та зв'язаним зарядами.

^ 5. Теорія відносності.

Принципи відносності: суперечність ньютонівської механіки та електродинаміки; скінченність швидкості поширення взаємодії; відносність одночасовості; інтервал між подіями; чотиривимірні простори Мінковського.

Перетворення Лоренца: формули Лоренца; додавання швидкостей, власний час і скорочення Лоренца; чотиривимірні вектори і тензори.

Релятивістська механіка вільної частинки: інтеграл дії, функції Лагранжа та Гамільтона, енергія та імпульс; 4-вектор енергії-імпульсу, тензор моменту кількості руху; закони перетвореня енергії, імпульсу,моменту кількості руху; рівняння руху вільної частинки у формі Лагранжа-Ейлера, Гамільтона та Гамільтона-Якобі. Заряджена частинка в електромагнітному полі: функції Лагранжа і Гамільтона, рівняння руху; 4-потенціали поля і закони їх перетворення; рух заряду в електричному полі.

Тензор електромагнітного поля: варіаційний принцип для знаходження рівняння руху зарядженої частинки в просторі Мінковського; тензор поля і його властивості; перетворення полів та інваріанти.

^ 6. Коваріантна форма рівнянь електродинаміки.

Основні співвідношення електродинаміки у просторі Мінковського: 4-струм і перетворення Лоренца; 4-форма рівнянь електродинаміки; варіаційний принцип в теорії поля; інтеграл дії для зарядів і поля; знаходження рівнянь Максвелла з варіаційного принципу.

Чотиривимірна форма законів збереження: тензор енергії-імпульсу довільного поля; 4-сила і густина сили; тензори енергії-імпульсу електромагнітного поля та густини частинок.

^ 7. Рівняння макроскопічної електродинаміки.

Мікро- та макрополя, мікроскопічні рівняння Максвелла-Лоренца. Усереднення мікроскопічних рівнянь: середні значення мікроскопічних полів, зарядів, струмів; вектори поляризації та намагнічення; узагальнена індукція; три форми рівнянь поля в середовищі.

Поляризація і намагнічення середовища в постійних полях: неполярні і полярні середовища, поле в конденсованому середовищі; діа- та парамагнетизм. Поляризація середовища в змінному полі.

Комплексна діелектрична проникність, дисперсійні співвідношення. Загальна характеристика матеріальних рівнянь. Умови на межі двох середовищ. Електродинаміка рухомого середовища. Дисперсні і прозорі середовища, енергія поля в середовищі.

^ 8. Статичні поля в середовищі.

Рівняння статичних полів, індуковані заряди та струми, індуктивності. Сили у статичних полях.

9. Квазістатичні явища.

Умови квазістатичності та рівняння квазістатичних явищ. Нормальний та аномальний скін-ефекти. Рівняння для системи лінійних струмів, комплексний опір. Магнітна гідродинаміка: основні рівняння, ефект “вмерзання”, магнітогідродинамічні хвилі.

^ 10. Електромагнітні хвилі в середовищі.

Плоска монохроматична хвиля в бездисперсному та дисперсному середовищах. Відбивання і заломлення електромагнітних хвиль на плоскій межі двох середовищ. Хвилі в анізотропному середовищі.

^ 11. Нелінійні ефекти.

Сильна електромагнітна хвиля. Випромінювання заряду в монохроматичному магнітному полі. Елементи нелінійної оптики: нелінійна сприйнятливість; самофокусування; виникнення кратних частот.

ІХ. Квантова механіка

Основні етапи розвитку квантової теорії. Гіпотеза Планка і «стара» квантова механіка. Хвильова і матрична механіка.

^ 1. Основні принципи квантової механіки

Опис стану в квантовій механіці. Хвильова функція. Принцип суперпозиції (приклади з теорії ядерних сил, квантової хімії, фізики твердого тіла, Кіт Шредінґера). Хвильовий пакет.

Хвильова функція вільної частинки. Властивості плоских хвиль. Середні значення координати та імпульсу. Оператор імпульсу. Співвідношення невизначеностей Гайзенберґа. Мінімізуючий хвильовий пакет. (Приклади: розміри атомного ядра, рідкий гелій, енергія основного стану атома).

^ 2. Математичний апарат квантової механіки

Оператори фізичних величин. Дії над операторами. Приклади операторів фізичних величин. Власні функції і власні значення операторів. Властивості власних значень і власних функцій ермітових операторів.

Співвідношення невизначеностей для фізичних величин, що представляються некомутуючими операторами. Когерентні стани. Принцип доповнювальності Бора.

Різні представлення хвильових функцій. Бра- і Кет- вектори. Різні представлення операторів. Матриці операторів. Квантова механіка — теорія лінійних операторів в гільбертовому просторі.

^ 3. Рівняння Шредінґера

Хвильове рівняння Шредінґера. Рівняння неперервності. Закон збереження густини ймовірності. Зміна середніх значень фізичних величин з часом.

Квантові дужки Пуасона. Стаціонарні стани. Представлення Шредінґера і представлення Гайзенберґа. Представлення взаємодії.

Найпростіші задачі квантової механіки та момент кількості руху

^ 4. Найпростіші задачі квантової механіки

Частинка в потенціальній ямі з безмежно високими стінками.

Гармонічний осцилятор. Хвильовий та матричний підходи. Оператори народження і знищення. Когерентні стани. Проходження частинки через потенціальний бар’єр. Резонансні стани.

Холодна емісія електронів з металу. Теорія Ґамова -розпаду важких ядер.

^ 5.Зв’язок квантової механіки з класичною

Перехід від квантових рівнянь руху до класичних. Розпливання хвильових пакетів з часом. Хвильова функція в квазікласичному наближенні. Метод Вентцеля-Крамерса-Бріллюена. Правило квантування Бора-Зоммерфельда. Приклад гармонічного осцилятора. Квантова механіка і інтеграли по траекторіях.

^ 6. Момент кількості руху

Оператор повороту і орбітальний момент кількості руху. Власні значення і власні функції операторів квадрата та проекцій моменту кількості руху. Власні функції операторів квадрата та проекцій орбітального моменту кількості руху. Оператор моменту кількості руху для . Розпад -частинки. Ротатор. Квантове обертання твердого тіла. Ядерний квадрупольний резонанс.

Рух частинки в центрально-симетричному полі та теорія збурень

^ 7. Рух частинки в центральносиметричному полі

Рух в полі центральної сили. Радіальне рівняння Шредінґера. Рух в кулонівському полі. Атом водню. Атом водню. Інтеграл руху Лапласа-Рунґе-Ленца (метод В. Паулі).

^ 8. Теорія збурень

Стаціонарна теорія збурень. Невироджений випадок. (Ангармонічні осцилятори та . Моделі з малими параметрами створеними «з нічого» 1/-розклади). Ефективна маса домішок в конденсованих тілах. Модель з неаналітичною залежністю енергії від константи взаємодії: надпровідник Бардіна-Купера-Шріффера.

Теорія збурень при наявності виродження. Дворівнева система. Ефект Штарка для атома водню. Енерґетичні рівні електрона в кристалі. -електронна теорія органічних молекул. Варіаційний метод. (Ангармонічний осцилятор).

Теорія збурень, залежних від часу. Ймовірність квантового переходу за одиницю часу. Золоте правило Фермі. Дифракція нейтронів в рідинах та твердих тілах. Квантові переходи під дією раптових збурень.

^ 9. Взаємодія атома з електромаґнітним полем

Квантування вільного електромаґнітного поля. Фотони. Векторний потенціал як оператор. Ефект Казимира.

Теорія випромінювання та поглинання світла. Формула Планка. Електричне дипольне випромінювання. Правила відбору. Електричні квадрупольні та маґнітні дипольні переходи. Правила відбору. Час життя збуджених станів атомів. Природна ширина спектральних ліній.

Релятивістська квантова механіка.
Квантова механіка системи багатьох частинок. Теорія розсіяння.


^ 10. Релятивістська квантова механіка

Рівняння Кляйна-Ґордона-Фока.  -мезонний атом. Кеплерівська проблема в теорії Кляйна-Ґордона-Фока. Рівняння Дірака. Матриці Дірака. Рівняння неперервності. Момент кількості руху в теорії Дірака. Спін. Спінові функції. Сферичний спінор.

Вільний рух релятивістської частинки. Проблема від’ємних енергій. Позитрони. Квазірелятивістське наближення рівняння Дірака. Рівняння Паулі. Квазірелятивістське наближення рівняння Дірака. Спін-орбітальна взаємодія.

Атом водню з врахуванням релятивістських поправок. Формула тонкої структури. Лембівський зсув рівнів. Атом в маґнітномі полі.

^ 11. Квантова механіка системи багатьох частинок

Принцип тотожності частинок в квантовій механіці. Симетричні та антисиметричні хвильові функції. Бозони, ферміони.

Теорія атома гелію. Пара- та ортогелій. Від'ємний іон водню H-. Метод Хартрі-Фока. Метод Томаса-Фермі.

Теорія молекул. Адіабатичне наближення. Молекула водню. Метод Ґайтлера-Лондона. Молекулярний йон водню . Хімічний зв’язок. Типи хімічного зв’язку. Властивості ковалентного звєязку.s-p -гібридизація. Сили Ван-дер-Ваальса.

^ 12. Теорія розсіяння

Амплітуда розсіяння. Борнівське наближення для амплітуди розсіяння. Розсіяння електронів на атомі. Метод парціальних хвиль. Оптична теорема.

^ Х. ТеРМОДИНАМІКА І СТАТИСТИЧНА ФІЗИКА

Начала термодинаміки та основні принципи статистичної фізики

Термодинаміка і статистична фізика як макроскопічна та мікроскопічна теорії теплової форми руху матерії відповідно. Феноменологічний метод термодинаміки і мікроскопічний метод статистичної механіки. Основні етапи розвитку теорії теплових явищ.

^ 1. Начала та основні співвідношення термодинаміки

Перше і друге начала термодинаміки. Характеристичні функції. Співвідношення Максвела та рівняння Гіббса-Гельмгольца в термодинаміці.

Теплова теорема Нернста. Третє начало термодинаміки.

Співвідношення термодинаміки для систем зі змінним числом частинок. Загальні умови рівноваги та стійкості рівноваги термодинамічних систем. Умови стійкості рівноваги як умови для термічного та калоричного рівнянь стану. Умови рівноваги та стійкості рівноваги для критичної точки. Умови рівноваги в багатофазних багатокомпонентних системах. Правило фаз Гіббса.

^ 2. Фазові переходи та критичні явища

Класифікація Еренфеста фазових переходів. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса для фазових переходів І роду. Правило Максвела при фазових переходах І роду. Рівняння Еренфеста фазових переходів ІІ роду. Фазовий перехід в надпровідний стан у відсутності магнітного поля.

Напівфеноменологічна теорія фазових переходів Ландау. Поведінка речовини в околі критичної точки. Поняття про критичні індекси. Критичні індекси в теорії Ван-дер-Ваальса та теорії молекулярного поля.

^ 3. Принципи та основні співвідношення статистичної механіки

Основні принципи статистичної механіки: рівноважний стан, релаксація, опис макростану;

мікростан, постулат однакових імовірностей, опис мікростану в класичній механіці, опис мікростану в квантовій механіці; ансабль, середнє по ансамблю, функція розподілу, статистичний оператор.

Функція розподілу класичних ансамблів: теорема Ліувілля; квазізамкнена підсистема і її функція розподілу; роль інтеграла енергії та функція розподілу мікроканонічного ансамблю.

Статистичний оператор квантових ансамблів: рівняння руху; статистичний оператор квазізамкненої підсистеми; функція розподілу квантового мікроканонічного ансамблю.

Статистична термодинаміка

^ 4. Термодинамічні характеристики в методі статистико-механічного опису теплових явищ

Функція розподілу ймовірностей для енергії системи. Статистична вага. Ентропія і температура в статистичній механіці. Ентропія і друге начало термодинаміки. Класичний канонічний ансамбль. Квантовий канонічний ансамбль. Термодинамічна еквівалентність ансамблів. Вільна енергія в статистичній механіці. Зв'язок з термодинамікою.

Статистична сума і статистичний інтеграл. Основне співвідношення статистичної механіки. Функція розподілу великого канонічного ансамблю (класичного та квантового). Статистичний інтеграл класичного ідеального газу з постійним та зі змінним числом частинок.

^ 5. Статистична термодинаміка класичних слабонеідеальних систем частинок.

Слабо неідеальний класичний газ з нейтральних частинок. Віріальний розклад та рівняння Ван-дер-Ваальса. Теорія Дебая класичної слабонеідеальної плазми. Метод кореляційних функцій Боголюбова:цюг рівнянь та наближені методи розв’язку.

1   2   3

Схожі:

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПротокол №9 від 19 грудня 2012 р. Голова Вченої ради П. М. Якібчук
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи