П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з icon

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
НазваП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Сторінка3/3
Дата07.01.2013
Розмір485 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 6. Статистична термодинаміка ідеальних квантових систем

Ідеальні квантові гази. Розподіл Фермі. Розподіл Бозе.

Температура виродження газів. Ідеальний Фермі-газ при T=0. Сильновироджений газ Фермі: хімічний потенціал, енергія, ентропія, теплоємність. Слабовироджений газ Фермі. Ідеальний бозе-газ та явище бозе-конденсації.

Спектральна густина рівноважного випромінювання, її універсальність. Формула Планка для спектральної густини рівноважного випромінювання. Термодинамічні характеристики рівноважного випромінювання. Закон Стефана-Больцмана для рівноважного випромінювання.

Теорія Айнштайна та Дебая теплоємності твердих тіл. Від'ємні температури для систем з обмеженим енергетичним спектром.

^ Теорія флуктуацій та теорія браунівського руху

7. Термодинамічна теорія флуктуацій

Друге начало термодинаміки для неквазістатичних процесів. Термодинамічні флуктуації. Теорія Айнштайна для флуктуацій у замкнених ізольованих системах. Розподіл Гауса для малих флуктуацій. Малі флуктуації в неізольованій системі. Приклади флуктуацій і кореляції флуктуацій.

Застосування канонічного та великого канонічного ансамблів до розрахунку флуктуацій. Флуктуації чисел заповнення для фермі-газу. Флуктуації чисел заповнення для бозе-газу. Флуктуації густини класичних газів. Розсіяння світла на флуктуаціях густини.

^ 8. Теорія браунівського руху

Загальні характеристики браунівського руху. Теорія Айнштайна браунівського руху. Теорія Ланжевена. Просторові та часові масштаби механіки браунівського руху.

Випадкова сила та ідея огрублення часової шкали. Імпульс браунівської частинки, його дисперсія та вищі моменти. Координата браунівської частинки, її дисперсія та вищі моменти. Опис браунівського руху як випадкового процесу. Рівняння Смолуховського. Рівняння Фокера-Планка та його окремі розв’язки.

Термодинаміка необоротніх процесів і елементи фізичної кінетики.

^ 9. Теорія Онзагера необоротніх процесів

Термодинамічні сили і потоки. Кінетичні коефіцієнти та рівняння Онзагера для необоротніх процесів Виробництво ентропії. Властивості кінетичних коефіцієнтів. Співвідношення Онзагера. Кінетичні коефіцієнти для дифузії, теплопровідності. Дифузійного перносу тепла та термодифузії.

^ Тема 10. Елементи фізичної кінетики

Рівняння Ліувілля в статистичній механіці необоротніх процесів. Кінетичне рівняння для одночастинкової функції розподілу. Інтеграл зіткнень.

Кінетичне рівняння у наближенні часу релаксації. Ланцюг рівнянь Боголюбова та фізичні ідеї його аналізу. Кінетичне рівняння Больцмана. Н-теорема Больцмана. Необоротність як результат огрублення часової шкали. Застосування кінетичного рівняння у наближенні часу релаксації до явищ електро- та теплопровідності.

ХІ. ^ МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Теорія функцій комплексної змінної

Короткий історичний огляд еволюції зв’язків між фізикою і математикою.

^ 1. Функції комплексної змінної

Комплексна змінна. Модуль та аргумент. Означення функції комплексної змінної. Похідна функції комплексної змінної. Диференційовність і аналітичність. Умови Даламбера–Ейлера–Коші–Рімана. Однозначні та багатозначні функції. Точки розгалуження багатозначних функцій.

^ 2. Інтеграл від функції комплексної змінної

Інтегрування однозначних функцій. Теореми Коші. Теорема Морери. Інтегральна формула Коші та її наслідки, інтеграл типу Коші. Інтегрування багатозначних функцій. Функціональні ряди. Теорема про рівномірну збіжність функціональних рядів. Степеневі ряди. Ряди Тейлора. Теореми про степеневі ряди. Ряди Лорана. Область збіжності.

. ^ 3. Лишки в особливих точках

Означення ізольованої особливої точки функції комплексної змінної та їх класифікація. Теореми про зв’язок характеру особливої точки зі структурою ряду Лорана. Означення лишку в особливі точці. Аналітичне продовження. Ріманові поверхні. Конформні відображення. Застосування теорії лишків. Обчислення означених інтегралів. Лема Жордана.

^ Операційне числення Узагальнені функції.

Тема 4. Інтегральне перетворення Лапласа

Пряме і обернене інтегральне перетворення Лапласа. Межі застосовності. Властивості перетворення Лапласа. Диференціювання та інтегрування функцій-оригіналів та їх зображення. Інтеграл Дюгамеля. Теорема множення Бореля. Згортка функцій. Зображення добутку функцій. Застосовування перетворення Лапласа до розв’язування звичайних лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, поліноміальними коефіцієнтами.

^ Тема 5. Інші інтегральні перетворення

Пряме і обернене перетворення Фур’є. Межі застосовності. Властивості перетворення Фур’є. Зв’язок з перетворенням Лапласа. Синус-, косинус-перетворення Фур’є. Властивості. Перетворення Мелліна. Зв’язок з перетворенням Лапласа.

^ Тема 6. Узагальнені функції

-функція Дірака. -функційні послідовності.

Функціональні простори. Основні та узагальнені функції. Носій узагальненої функції. Дії над узагальненими функціями. Диференціювання узагальнених функцій. Функція Гевісайда. Формули Сохоцького. Прямий добуток і згортка узагальнених функцій. Перетворення Фур’є, Лапласа узагальнених функцій.

Диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку

^ 7. Диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку з двома незалежними змінними

Класифікація диференціальних рівнянь з n-незалежними змінними в точці. Характеристичні поверхні. Класифікація диференціальних рівнянь з двома незалежними змінними в точці. Характеристичне рівняння. Канонічна форма рівнянь. Рівняння коливань. Рівняння теплопровідності. Стаціонарні рівняння. Крайові задачі і їх класифікація. Типи граничних умов. Коректне формулювання крайових задач.

^ Тема 8. Крайові задачі для рівнянь гіперболічного і параболічного типу

Рівняння коливань на нескінченій прямій. Формула Даламбера. Метод характеристик для хвильового рівняння. Сферичні хвилі. Задача з даними на характеристиках. Метод відокремлення змінних для однорідного і неоднорідного рівняння коливань. Задача Штурма–Ліувілля. Властивості власних функцій і власних значень. Крайова задача з неоднорідними граничними умовами. Метод відокремлення змінних для рівняння теплопровідності з граничними умовами ІІІ роду. Методі функцій Гріна в задачі Коші для однорідного і неоднорідного рівняння теплопровідності. Змішана крайова задача для рівняння теплопровідності з неоднорідними граничними умовами. Принцип Дюгамеля.

^ 9. Крайові задачі для рівнянь еліптичного типу

Гармонічні функції і їх властивості. Метод функцій Гріна розв’язування крайових задач для рівнянь еліптичного типу. Властивостій функцій Гріна. Знаходження функцій Гріна методом конформного відображення для рівняння Лапласа на площині. Об’ємні і поверхневі потенціали. Застосування потенціалів до розв’язування крайових задач.

Спеціальні функції. Варіаційне числення

^ 10. Циліндричні функції

Загальне рівняння для спеціальних функцій. Леми про асимптотичну поведінку розв’язків. Задача Штурма–Ліувілля для круга. Рівняння Бесселя. Функції Бесселя. Ортонормованість. Функцій Ноймана. Функції Ганкеля. Функції Бесселя і Ганкеля уявного аргумента. Асисмтотичне представлення циліндричних функцій.

^ 11. Ортогонгальні многочлени

Твірна функція для многочленів Лежандра. Розклад твірної функції у степеневий ряд. Формула Родрига. Рівняння для многочленів Лежандра. Рекурентні співвідношення. Ортонормованість. Твірна функція для многочленів Ерміта. Розклад в системний ряд твірної функції. Рекурентні співвідношення. Рівняння для многочленів Ерміта. Ортонормованість многочленів Ерміа. Функції Ерміта. Твірна функція для многочленів Лагерра. Розклад твірної функції у степеневий ряд. Рекурентні співвідношення. Рівняння для многочленів Лагерра. Ортонормованість. Функції Лагерра.

Розв’язування рівняння Лапласа у сферичних координатах методом відокремлення змінних. Приєднані функції Лежандра. Ортонормованість функцій Лежандра. Сферичні функції. Ортонормованість сферичних функцій. Гармонічний осцилятор. Рух електрона в кулонівському полі.

^ 12. Варіаційні задачі

Варіаціні принципи в фізиці. Задача про брахістозрону. Абсолютний і відносний екстремум функціонала. Варіаційна похідна. Варіаційна задача з закріпленими кінцями. Рівняння Ейлера. Функціонали з вищими похідними. Рівняння Ейлера–Пуассона. Екстремум подвійного інтеграла. Рівняння Отроградського. Узагальнення на випадок вищих похідних.

Ізопериметрична задача. Множники Лагранжа. Загальна форма першої варіації. Друга варіація.

^ ХІІ. ВЕКТОРНИЙ І ТЕНЗОРНИЙ АНАЛІЗ

Векторний аналіз

1. Прямокутні системи координат

Перетворення прямокутних координат точки при перетвореннях систем координат. Властивості коефіцієнтів перетворення. Перетворення компонент вектора при переході від однієї прямокутної системи координат до іншої.

Елементи векторної алгебри. Полярні та аксіальні вектори. Псевдовеличини.

^ 2. Основи векторного аналізу

Вектор-функція скалярного аргументу. Диференціювання та інтегрування вектор-фунцій за скалярним аргументом. Годограф. Скалярне поле. Поверхні та лінії рівня.Похідна від скалярної функції за напрямком. Градієнт скалярного поля та його властивості. Потік векторного поля через через поверхню. Дивергенція векторного поля та її властивості. Теорема Осторградського-Гаусса, теорема про градієнт. Лінійний інтеграл від векторного поля. Потенціальне векторне поле.

Ротор вектора та його властивості. Теорема Стокса, теорема про ротор. Соленоїдальні векторні поля. Диференціальні операції другого порядку. Теорема про розклад (теорема Гельмгольца).

Тензорний аналіз

^ 3. Косокутні системи координат

Косокутні системи координат. Узагальнені проекції та узагальнені складові вектора. Масштабні та дуальні вектори. Метричний тензор в косокутних координатах. Скалярний і векторний добутки в косокутних координатах. Піднімання і опускання індексів. Правила індексів, приклади їхнього застосування. Перетворення координат і компонент вектора при переході від однієї косокутної системи координат до іншої.

^ 4. Тензори та їх властивості

Перетворення векторів при зміні базису. Полілінійні форми. Тензори. Ранг тезора Перетворення тензорів при перетворенні систем координат. Алгебраїчні операції над тензорами (додавання, множення, згортка, піднімання та опускання індексів). Трансформаційні властивості компонент метричного тензора при переході від однієї до іншої системи координат. Властивості тензорів 2-го рангу. Подвійна згортка добутку симетричного і антисиметричного тензорів 2-го рангу. Диференціальні операції над тензорами у косокутних координатах. Векторна дивергенція тензора.

^ 5. Криволінійні системи координат

Криволінійні системи координат. Масштабні та дуальні вектори у криволінійних системах координат. Локальний базис. Ортогональні системи координат. Коефіцієнти Ламе.

Метричний тензор у криволінійних координатах. Ко- і контраваріантні метричні тензори. Метричні тензори для ортогональних систем координат. Метричні тензори для циліндричних та сферичних координат. Перетворення криволінійних координат. Тензори в криволінійних системах координат.

Метричні простори. Задача про паралельне перенесення вектора. Символи Крістоффеля. Класифікація просторів. Коваріантне диференціювання. Диференціальні операції в метричних просторах.

^ ХІІІ. ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

1. Радіоелектроніка та її складові частини: радіотехніка, радіофізика, вакуумна, напівпровідникова, мікро-, нано-, оптоелектроніка. Радіохвилі та їхнє генерування, діапазони радіохвиль. Швидкість передачі інформації. Формула Шеннона. Закон Мура.

2. Сигнали в електроніці. Класифікація сигналів. Детерміновані та випадкові сигнали. Ряди Фур’є. Спектри періодичних сигналів. Приклади найпростіших спектрів. Неперіодичні сигнали. Пряме і обернене перетворення Фур’є. Імпульсна характеристика та перехідна характеристика. Інтеграл суперпозиції (згортка). Частотна характеристика.

3. Метод комплексних амплітуд. Комплексні амплітуди струмів та напруг. Фазор. Імпеданс. Закон Ома і правила Кірхгофа в комплексній формі. Комплексна потужність. Децибели в електроніці. Переваги і недоліки відносних одиниць дБ. Відносна одиниця непер.

4. Чотириполюсники. Визначення та властивості. Параметри чотириполюсників. Фізичний зміст параметрів чотириполюсників. Електричні фільтри, їхня класифікація. Диференціюючі та інтегруючі ланки.

5. Цифрова обробка сигналів. Дискретизація та квантування аналогових сигналів. Теорема Котельникова. Частота Найквіста. Ряд Котельникова. Дискретне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є. Цифрові фільтри.

6. Модуляція сигналу. Види модуляції: аналогова, цифрова, імпульсна. Детектування радіосигналів.

7. Напівпровідники – основа сучасної електроніки. Концентрація вільних електронів. Розподіл Фермі-Дірака. Власна та домішкова провідність напівпровідників. Генерація та рекомбінація носіїв. Час життя, дифузійна довжина. Дрейфовий і дифузійний струми. p–n-перехід у зовнішньому полі. Інжекція неосновних носіїв. Вольт-амперна характеристика p–n-переходу. Рівняння Шоклі. Зворотній струм. Бар’єрна ємність. Варікапи. Напівпровідникові діоди. Випростувачі, детектори, спеціальні діоди. Стабілітрони. Контакт метал-напівпровідник. Діоди Шотткі.

9. Біполярні транзистори (БТ). Взаємодія двох p–n-переходів. p–n–p- n–p–n-транзистори. Струми у БТ. Схема вмикання. Коефіцієнти передачі струму. Вхідна та вихідні статичні характеристики транзисторів

10. Польові транзистори (ПТ). Класифікація ПТ. Будова ПТ з керуючим p–n-переходом та з ізольованим затвором. Вхідні характеристики. Початковий струм. Порогова напруга. Вихідні характеристики. Основні схеми на ПТ.

11. Операційні підсилювачі. Параметри реальних ОП: коефіцієнт підсилення, напруга зміщення, вхідний струм, коефіцієнт послаблення синфазного сигналу.

12. Інвертуючий підсилювач. Неінвертуючий підсилювач. Повторювач сигналу. Застосування ОП.

13. Оптоелектроніка, складові частини. Інжекційна люмінесценція. Випромінювальна рекомбінація. Світлодіоди (СД) з матеріалів AIIIBV. Конструкції СД. Використання СД.

14. Фотодетектори. Внутрішній і зовнішній фотоефекти. Фотодіоди.

15. Оптрони. Переваги оптрона як елемента зв’язку. Класифікація оптронів. Оптопари.

16. Оптоелектронні системи зв’язку. Пропускна здатність оптичного каналу. Оптичні волокна. Коефіцієнт загасання оптичного волокна. Міжмодова дисперсія, хроматична дисперсія, їхній вплив на швидкість передачі інформації. Мультиплексування каналів: просторове, часове, частотне.

17. Шуми в електроніці. Білий шум. Тепловий шум. Низькочастотний шум. Дробовий шум. Генераційно-рекомбінаційний шум.

18. Мікро- і наноелектроніка. Гібридні та напівпровідникові інтегральні схеми (ІС). Цифрові, аналогові, аналого-цифрові ІС. Ступінь інтеграції. Технологічний процес виготовлення ІС. Фотолітографія, роздільна здатність. Елементи наноелектроніки.

19. Елементи цифрової техніки. Основні логічні операції. Базові елементи ТТЛ та КМОН. Найпростіші цифрові інтегральні схеми.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Адамян В. М. , Сушко М. Я. Варіаційне числення.– Одеса: Астропринт.– 2005.

 2. Айзерман М. А. . Классическая механика. М.: “Наука”, 1974, 367 с.

 3. Ансельм А. И. Основы статистической физики и термодинамики.-М.:Наука, 1973.

 4. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции.– М.– 1974.

 5. Базаров И. П. Термодинамика, М.:Высшая школа, 1991.

 6. Базаров И. П. . Геворкян Э. П, Николаев П. Н. Термодинамика и статисческая физика. М.: МГУ, 1986.

 7. Базаров И.П. и др. Термодинамика и статистическая физика. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 8. Белый М.У., Охрименко Б.А. Атомная физика. Киев. 1984.

 9. Білий М.У. Атомна фізика. Київ. 1973.

 10. Білий М.У., Скубенко А.Ф. Загальна фізика. Оптика. Київ: Вища школа, 1987.

 11. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М., 1983.

 12. Борисенко А. И., Тарапов И. Е., Векторный анализ и начала тензорного исчисления. — М.: Высшая школа, 1966, 252с.

 13. Бредов М. М. , Румянцев В. В. , Топтыгин И. Н. , Классическая электродинамика, 1985.

 14. Бутиков Е.И. Оптика. Москва: Высшая школа, 1986.

 15. Владимиров В.С. Уравнения математической физики.— М.– 1976.

 16. Гайда Р.П. Атомна фізика. Львів. 1965.

 17. Гаральд Іро. Класична механіка. Пер. з нім. – Львів, 1999.

 18. Глауберман А. Ю. , М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.

 19. Глауберман А.Ю. Фізика атома та квантова механіка. Київ. 1972.

 20. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.

 21. Годжаев Н.М. Оптика. Москва: Высшая школа, 1977.

 22. Горбань І.С. Оптика. Київ: Вища школа, 1979.

 23. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: “Наука”, 1975, 223 с.

 24. Давыдов А. С. Квантовая механика. М., 1973.

 25. Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики. М., 1960.

 26. Єрмолаєв О.М., Раба Г.І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки.-Харків:ХНУ, 2004.

 27. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. 2-е изд. – М: Высш. шк., 1991. – 289 с.

 28. Калашников С.Г. Электричество. 5-е изд. – М.: Наука, 1985. – 576 с.

 29. Калитиевский Н.И. Волновая оптика. Москва: Высшая школа, 1978.

 30. Карташов А. ПРождественский. Б. Л.. Обыкновенные диференциальные уравнения и основы вариационного исчисления.– М.– 1980.

 31. Квасников И. К. Термодинамка и статистическая физика.-М.МГУ, 1991.-Т.1; 1987.-Т.2.

 32. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1976. – 480 с.

 33. Клим М.М., Якібчук П.М. Молекулярна фізика. – Львів: Львівський національний у-т, 2003. – 544 с.

 34. Кованцов Н. И., Зражевская Г. М. и др. Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ, сборник задач. — К.: Вища школа, 1982, 376с.

 35. Козлов В.И.. Общий физический практикум. Электричество и магнетизм. Под ред. А.Н. Матвеева и Д.Ф. Киселева. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 36. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.– М.– 1981.

 37. Королев Ф.А.. Курс физики. Москва: Просвещение, 1974.

 38. Краснов М. Л., Векторный анализ. — М.: Наука, 1978, 160 с.

 39. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с.

 40. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник – Т. 2. Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2003. – 452 с.

 41. Кучерук І.Н. Горбачук І.Г.Загальний курс фізики. Т.3. Київ: Техніка, 1999

 42. Лаврентьев М.А, Шабат Б.В. Методы теории функций комплексной переменной.– М.– 1973.

 43. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. , Теория поля, 1973.

 44. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. , Электродинамика сплошних сред, 1982.

 45. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. . Гидродинамика. М.: “Наука”, 1986, 730с.

 46. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. . Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.

 47. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М.. Статистическая физика. Ч.1. "Наука", Москва, 1995.

 48. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М., 1989.

 49. Ландсберг Г.С. Оптика. Москва: Наука, 1976.

 50. Матвеев А.Н. Атомная физика. М. 1989.

 51. Матвеев А.Н. Молекулярная физика.– М.: Высшая школа, 1987.– 360 с.

 52. Матвеев А.Н. Оптика. Москва: Высшая школа, 1985.

 53. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М.: Высшая школа, 1983.

 54. Матвеев А.Н.. Механика и теория относительности. – Москва «Высшая Школа», 1976.

 55. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.

 56. Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Теория специальных функций.– М.– 1974.

 57. Оптика и атомная физика (лабораторный практикум по физике) под ред. Солоухина Р.И. Новосибирск, Наука. 1976.

 58. Остроухов А.А.. Розв’язування задач з загального курсу фізики. К: Вища школа. 1986.

 59. Победря Б. Е., Лекции по тензорному анализу. — М.: Изд-во МГУ, 1986, 264с.

 60. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. Москва: Наука, 1971.

 61. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие для студентов втузов: [В 5 кн.]. Кн. 2. – Электричество и магнетизм. – 4-е изд., – М.: Наука: Физматлит, 1998. – 336 с.

 62. Cавельев И.В. Курс общей физики. т.III. М., 1971, 1979.

 63. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной.– М., 1979.

 64. Сеньків М. Т. , Векторний і тензорний аналіз. Львів: вид-во Львів. ун-ту, 1990, 148 с.

 65. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1990.– 592 с.

 66. Сивухин Д.В.. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. – М.: Наука, 1983.

 67. Сивухин Л.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Ч.1,2.Т.5, М. Наука. 1989.

 68. Смирнов В. И.. Курс высшей математики. т. IV.– М.– 1953.

 69. Соколов А. А., Тернов И. М., Жуковский В. И. Квантовая механика. М., 1979.

 70. Терлецкий Я. П. Статистическая физика. "Высшая школа", Москва, 1966.

 71. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.– М.– 1977.

 72. Угаров В.А. Специальная теория относительности. ­ М.: Наука, 1977.

 73. Федорченко А. М. , Теоретична фізика, т.1, 1988.

 74. Федорченко А. М. . Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.

 75. Физический практикум. Электричество и оптика. Под ред. В.И. Ивероновой. Москва: Наука, 1968.

 76. Фриш, Л. В. Тимирева. Курс общей физики. Ч.3. Москва: Физматгиз, 1961.

 77. Шпольский Э.В. Атомная физика. т.І, т.ІІ. М., 1963, 1974. 1982.

 78. ПавленкоЮ. Г. . Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.

 79. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.

 80. Яворский Б.М., Детлаф. Курс физики. Т.3, К.: Вища школа. 1973.


1   2   3

Схожі:

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПротокол №9 від 19 грудня 2012 р. Голова Вченої ради П. М. Якібчук
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи