Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" icon

Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
Скачати 56.69 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
Дата07.01.2013
Розмір56.69 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую”


Ректор проф. Вакарчук І. О.


N особової справи _______________________________ Варіант 1


НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (ПОЛЬСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)


Вказівки: Виконайте завдання й запишіть номер правильної відповіді.


1. Odpowiedź, w której we wszystkich zaproponowanych wyrazach ą i ę są wymawiane z rezonansem nosowym to:

1) fąfel, mosiądz, wąsy, część

2) zając, kąt, zęby, idą

3) mają, wąchać, gęsty, chrząszcz

4) ręka, będzie, często, gąszcz


2. Który zestaw zawiera same poprawne formy mianownika liczby mnogiej rzeczowników:

1) biznesmeni, Hiszpani, pielgrzymi, kuzyni

2) rumieńce, zawodowcy, samcy, różańce

3) dęby, chłopi, krzewy, tułowy

4) idole, reporterzy, reportaże, tatuaże


3. Które zdanie jest prawdziwe:

1) Zaimek pan może mieć przydawkę przymiotną.

2) Zaimek pan ma analityczną formę wołacza proszę pana.

3) Zaimek pan może być opuszczany w zdaniu.

4) Zaimek pan może być zastępowany w zdaniu przez zaimek on.


4. W klasyfikacji części mowy Z. Saloniego wyraz stać w kontekście Niestety, nie stać mnie na to:

1) jest czasownikiem właściwym

2) jest czasownikiem niewłaściwym

3) jest czasownikiem

4) może być traktowany jako czasownik właściwy lub jako czasownik niewłaściwy


5. Ile wypowiedzeń składowych jest w wypowiedzeniu Od czasu do czasu przystawał i rozglądał się uważnie na boki, lub strofował swojego kolegę, zarzucając mu bądź to nadmierne skupienie, bądź na odwrót zbytnią nieostrożność spowodowaną pośpiechem:

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5


6. Związek określający to:

1) składniki połączone w stosunku nierównorzędnym

2) składniki połączone w stosunku równorzędnym

3) połączenie wskaźnika zespolenia ze składnikiem

4) połączenie elementа obudowy wypowiedzenia ze wskaźnikiem zespolenia


7. Onomastyka jako dział leksykologii bada:

1) znaczenie stałych połączeń wyrazowych

2) nazwy własne

3) frekwencję jednostek leksykalnych

4) pochodzenie wyrazów


8. Słownikiem ogólnym jest:

1) Słownik polszczyzny potocznej

2) Słownik ortograficzny

3) Słownik poprawnej polszczyzny

4) Słownik wyrazów obcych


9. Wielką literą piszemy:

1) nazwy członków społeczności wyznaniowych

2) nazwy mieszkańców miast

3) tytuły naukowe i zawodowe

4) nazwy mieszkańców krajów


10. Autorem pierwszej gramatyki języka polskiego „Gramatyka dla szkół narodowych na klasę I, II, III” był

1) Grzegorz Knapiusz

2) Onufry Kopczyński

3) Łukasz Górnicki

4) Jakub Parkoszowic


11. Język ogólnopolski kształtował się na podstawie czterech regionalnych odmian tego języka. Każdy regiolekt wpływał na język ogólnopolski w pewnym okresie. Proszę wybrać odpowiedni porządek chronologiczny:

 1. wielkopolski – małopolski – mazowiecki – kresowy

 2. mazowiecki – kresowy – małopolski – wielkopolski

 3. małopolski – wielkopolski – kresowy – mazowiecki

 4. kresowy – mazowiecki – wielkopolski – mazowiecki


12. Pozdrowienia przekazujemy:

1) z okazji urodzin

2) z okazji imienin

3) z okazji osiągnięcia jakiegoś sukcesu

4) bez specjalnej okazji


13. Które zdanie jest poprawne?

 1. Jak panu smakuje wino?

 2. Jak się panu podoba wino?

 3. Jak pan lubi to wino?

 4. Jak pan czuje to wino?


14. Które z poniższych dzieł nie jest zabytkiem języka polskiego (został napisany po łacinie):

1) „Biblia królowej Zofii”

2) „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

3) „Kronika Polska” Galla Anonima

4) „Legenda o świętym Aleksym”


15. Który z utworów Jan Kochanowski napisał najwcześniej:

1) “Fraszki”

2) “Odprawa posłów greckich”

3) ”Proporzec, albo hołd pruski”

4) ”Szachy”


16. Kto jest autorem pamiętników, o których chodzi w tym fragmencie: “są one kapitalnym dokumentem mentalności przeciętnego szlachcica polskiego XVII wieku. Ich autor był dzielnym, czasem okrutnym i chciwym łupów żołnierzem. Skupiał się na własnych przygodach, nieco wyolbrzymiając i koloryzując je. Najlepsze epizody fabularne są pisane stylem barwnym, potocznym, dosadnym, z talentem gawędziarskim i narracyjnym. Nasycone są anegdotami i przysłowiami.”:

1) W. Potocki

2) J. Ch. Pasek

3) J. A. Morsztyn

4) S. Twardowski


17. Który z utworów nie jest autorstwa I.Krasickiego?

1) „Antymonachomachia”

2) „Monachomania”

3) „Sofijówka”

4) „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”


18. Tematyka ukraińska nie występuje w utworze J. Słowackiego:

1) „Sen srebrny Salomei”

2) „Horsztyński”

3) „Mazepa”

4) „Beniowski”


19. Spośród wymienionych utworów J.Słowackiego najpóźniej powstał:

  1. dramat „Balladyna”

  2. poemat „Beniowski”

  3. poemat „Król-Duch”

  4. poemat „Anhelli”


20. Romantyczny frenetyzm to:

1) romantyczna niesamowitość, szaleństwo, powodujące czyny potworne

2) choroba psychiczna

3) odwaga bohatera w walce narodowej

4) zuchwałość pisarska, skłaniająca do destrukcji tradycyjnych form literackich


21. Czym kieruje się Wokulski, gdy zostawia sklep i wyjeżdża do Bułgarii?

1) uczestniczy w ważnych wydarzeniach politycznych

2) rozwija swoje pasje naukowe

3) chce powiększyć majątek, by zbliżyć się do panny Izabeli

4) uwielbia podróżować


22. Ramy czasowe Młodej Polski to:

1) 1891 r. – 1918 r.

2) 1900 r. – 1920 r.

3) 1920 r. – 1939 r.

4) 1905 r. – 1941 r.


23. Najwybitniejszym badaczem epoki Młodej Polski jest:

1) Stanisław Brzozowski

2) Stanisław Przybyszewski

3) Kazimierz Wyka

4) Władysław Reymont


24. „Upupianie” z powieści W. Gombrowicza „Ferdydurke” to:

1) poniżanie kogoś

2) ignorowanie kogoś

3) wymierzanie komuś niezasłużonej kary

4) „wpychanie” kogoś w niedojrzałość


25. Charakteryzując poetów tworzących grupę Skamander można powiedzieć, że:

1) chcieli być poetami dnia wczorajszego

2) najważniejszy był dla nich program grupy

3) wyżej od programów cenili indywidualny talent

4) uważali poezję za sztukę wyłącznie rozrywkową


Декан факультету Гарасим Я. І.

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую”


Ректор проф. Вакарчук І. О.


N особової справи _______________________________ Варіант 2


^ НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (ПОЛЬСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)


Вказівки: Виконайте завдання й запишіть номер правильної відповіді.


1. Trzy grupy narządów mowy to:

1)aparat oddechowy – chrząstka nalewkowa – nasada

2)aparat oddechowy – krtań – nasada

3)aparat oddechowy – wiązadła głosowe – jama gardłowa

4)aparat oddechowy – krtań – jama nosowa


2. Rzeczowniki męskozwierzęce (w składniowej klasyfikacji rodzajów) charakteryzują się:

1) synkretyzmem biernika i dopełniacza obu liczb

2) synkretyzmem biernika i mianownika obu liczb

3) synkretyzmem biernika i dopełniacza w liczbie pojedynczej i synkretyzmem biernika i mianownika w liczbie mnogiej

4) synkretyzmem biernika i mianownika w liczbie pojedynczej i synkretyzmem biernika i dopełniacza w liczbie mnogiej


3. Błąd (błędy) w zdaniu ^ Dwadzieścia dzieci ma do dyspozycji tylko osiem skrzypiec polega (polegają) na użyciu:

1) czasownika mieć zamiast czasownika posiadać

2 formy ma zamiast formy mają

3) liczebników głównych zamiast liczebników zbiorowych

4) formy skrzypiec zamiast formy skrzypców


4. W klasyfikacji części mowy Zygmunta Saloniego czasowniki właściwe są definiowane jako:

1) wyrazy oznaczające procesy i stany

2) wyrazy nieodmienne przez przypadki i odmienne przez osoby

3) wyrazy odmienne przez czasy

4) wyrazy oznaczające czynności


5. Które ze zdań zawiera zdanie podrzędne podmiotowe?

1) Przez dziedziniec biegła ścieżka, którą każdy, kto chciał, mógł sobie przejść.

2) Mogliśmy pójść pieszo albo pojechać tramwajem, ale na szczęście pan Nowicki, który jest naszym sąsiadem, podrzucił nas swoim samochodem.

3) Autobus, którym jeździmy do szkoły, dzisiaj się spóźnił, bo droga była oblodzona.
4) Chłopcy, którzy zbili szybę, zostali wezwani do dyrektora.


6. Jaką funkcję składniową pełni w poniższych zdaniach człon za Sobieskiego: Pasek żył za Sobieskiego. – Marysieńka wyszła za mąż za Sobieskiego:

1) dopełnienie – dopełnienie

2) okolicznik – okolicznik

3) dopełnienie – okolicznik

4) okolicznik – dopełnienie


7. Pejoratywizacja znaczenia to jeden z diachronicznych typów zmian znaczenia polegający na:

1) rozszerzeniu zakresu użycia wyrazu

2) ograniczeniu łączliwości wyrazu

3) „pogorszeniu” nacechowania emocjonalno-ekspresywnego lub stylistycznego wyrazu

4) „ulepszeniu” nacechowania emocjonalno-ekspresywnego lub stylistycznego wyrazu


8. Pojęcie frazematyki – pragmatycznie interpretowanej „frazeologii nadawcy”, która obejmuje elementy językowe odtwarzane w danej sytuacji dla nazwania danej wiązki sensów wprowadził polski językoznawca:

1) Stanisław Skorupka

2) Stanisław Bąba

3) Wojciech Chlebda

4) Andrzej Maria Lewicki


9. O zastosowaniu małej i wielkiej litery mówi zasada:

 1. morfologiczna

 2. historyczna

 3. fonetyczna

 4. konwencjonalna


10. Które z podanych zabytków języka polskiego pochodzą z wieku XIII:

1) Pierwsze polskie zdanie Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj; polskie nazwy i wyrazy w dokumentach, Bogurodzica

2) Dagome iudex; Bulla gnieźnieńska; Psałterz puławski

3) Bulla gnieźnieńska; Kazania świętokrzyskie; O zachowaniu się przy stole

4) Dagome iudex; Bogurodzica; pierwsze polskie zdanie Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj


11. Które z przytoczonych źródeł prezentuje autentyczne wypowiedzi formułowane zgodnie ze zwyczajem potocznej polszczyzny mówionej XIV-XV w.?

1) Kodeks Świętosławów

2) Legenda o świętym Aleksym

3) Rozmyślanie przemyskie

4) Roty sądowe


12. Właściwy sposób rozpoczęcia pytania przy zwracaniu się do jednej osoby w sytuacji oficjalnej to:

1) Czy pan zechciałby…

2) Czy pan zechcieliby…

3) Czy zechcielibyście…

4) Czy wy zechcieliby


13. W poniższym zdaniu proszę przymiotnik kompletny zastąpić synonimem:

Jeszcze nie mam kompletnej listy chętnych na wycieczkę

 1. Całkowitej

 2. Zupełnej

 3. Pełnej

 4. Absolutnej


14. Refren „Bogurodzicy” Kyrie elejson znaczy:

1) Boże, wysłuchaj nas

2) Boże, zmiłuj się nad nami

3) Boże, zbaw nas

4) Boże, zachowaj nas


15. Epoka baroku w Polsce obejmowała:

1) XVII w.

2) XVIIІ-XIVw.

3) XIX w.

4) XVIIw., a także niektóre zjawiska z XVI oraz 1 poł. XVIII w.


16. Polski mesjanizm romantyczny to:

1) wiara w drugie przyjście Mesjasza jako zbawiciela ludzkości od grzechów

2) wiara w szczególną rolę Polski jako odkupiciela historycznych win ludów Europy

3) uznanie romantycznej literatury jako jedynie słusznej

4) głoszenie idei wyzwolenia poezji od kanonów klasycystycznych


17. Polski romantyzm na tle europejskim wyróżnia się:

1) bogactwem i różnorodnością gatunków

2) zaangażowaniem politycznym

3) dużym zainteresowaniem przeszłością

4) naśladowaniem antycznych autorów


18. Motto ballady A.Mickiewicza „Romantyczność”: „Zdaje mi się, że widzę... gdzie? Przed oczyma duszy mojej” pochodzi z tragedii:

1) Szekspira

2) Eurypidesa

3) Ajschylosa

4) Racine’a


19. „Kordian” J.Słowackiego jest:

1) zakończoną całością kompozycyjną

2) częścią zamierzonej trylogii

3) zachowanym fragmentem większego zaginionego utworu

4) jednym z cyklu siedmiu dramatów historycznych


20. Postać którego z apostołów ukazana została w powieści „Quo vadis?”, jako przewodnika chrześcijan:

1) Pawła

2) Piotra

3) Jana

4) Marka


21. Koncepcja “Sztuka dla sztuki” ma swoje źródła w filozofii:

1) Stefana Żeromskiego

2) Bolesława Prusa

3) Immanuela Kanta

4) Stanisława Przybyszewskiego


22. Podłożem filozoficznym epoki Młodej Polski są poglądy:

1) Schopenhauera, Bergsona, Kanta

2) Bergsona, Kanta, Nietzschego

3) Bergsona, Nietzschego, Schopenhauera

4) Schopenhauera, Bergsona, Goethego.


23. Czasopismo, wokół którego skupiali się poeci związani z Awangardą Krakowską, nazywało się:

1) „Zwrotnica”

2) „Zwrot”

3) „Zawrót”

4) „Powrót”


24. Na materiale rzeczywistych wydarzeń w siedemnastowiecznej Francji zostało napisane opowiadanie J. Iwaszkiewicza

1) “Brzezina”

2) “Matka Joanna od aniołów”

3) “Bitwa na równinie Sedgemoor”

4) “Młyn nad Utratą”


25. Losy Wokulskiego z „Lalki” Bolesława Prusa:

1) pozostały otwarte

2) zakończyły się jego samobójczą śmiercią

3) zakończyły się sukcesem

4) kończyły się ślubem z Izabelą


Декан факультету Гарасим Я. І.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186514
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Затверджую 2011 рік
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186508
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186511
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 15. 07. 2011 р
move to 0-16186509
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186512
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи