Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р icon

Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" " " 2012 р
Скачати 35.21 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" " " 2012 р
Дата07.01.2013
Розмір35.21 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” " "________2012 р.

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи ___________________ Варіант __________

НАПРЯМ “ХІМІЯ”

Вказівки: Для кожного завдання впишіть у першу клітинку талону відповідей цифру (1, 2, 3, 4 чи 5), що відповідає правильному розв’язку. Завдання №1-8 оцінюються в 1 бал, №9-17 – 2 бали, №18-25 – 3 бали. Виправлення відповідей у талоні не допускається.


1. Які гідроксиди металів можна одержати розчиненням у воді відповідних оксидів: а) Zn(OH)2; б) Fe(OH)3; в) KOH; г) Pb(OH)2?

1) а, в; 2) в; 3) б, г; 4) г; 5) а.


2. Яка із сполук може проявляти лише окисні властивості:

1) KMnO4; 2) MnCl2; 3) MnO2; 4) Mn; 5) K2MnO4


3. Повний опис усього ходу аналізу, в якому пояснені усі деталі аналізу, включаючи відбирання проби і представлення результатів, це

1) принцип аналізу; 2) метод аналізу; 3) методика аналізу;

4) аналіт; 5) метод визначення.


4. Обчислити рН сантимолярного водного розчину хлоридної кислоти без врахування міжіонної взаємодії.

1) 1,0; 2) 2,0; 3) 1,5; 4) 3,0; 5) 12.


5. Вкажіть загальну кількість р-електронів іона Cl-.

1) 10; 2) 11; 3) 12; 4) 8; 5) 1.


6. Яка назва відповідає формулі комплексної сполуки [Pt(OH)(H2O)(NH3)2]NO3?

1) аквадиамінгідроксоплатина(II) нітрат;

2) диаміноаква-гідроксонітрат платини(II);

3) нітрат гідроксоаквадиаміноплатини(II);

4) нітрато гідроксоаквадиаміноплатинат;

5) гідроксоаквадиаміноплатинато нітрат (II).


7. Визначте кількість речовини (моль) 6,02∙1021 молекул етину (ацетилену).

1) 0,01; 2) 0,02; 3) 0,03; 4) 0,04; 5) 0,05.


8. При температурі 45 оС константа автопротолізу води дорівнює 4·10-14. Розрахуйте концентрацію (моль/л) іонів гідроксонію за таких умов.

1) 1·10-7; 2) 2·10-7; 3) 2·10-14; 4) 4·10-7; 5) 4.


9. Які продукти автопротолізу безводної сульфатної кислоти називаються ліонієм та ліатом?

1) H4SO42+ – ліоній, SO42- – ліат; 2) HSO4- – ліоній, H3SO4+ – ліат.

3) H2SO4 – ліоній, SO42- – ліат; 4) H3SO4+ – ліоній, HSO4- – ліат.

5) H3SO4+ – ліоній, H2SO4 – ліат.


10. Фотометричний аналіз ґрунтується на:

1) Відбиванні випромінювання молекулами;

2) Поглинанні випромінювання вільними атомами;

3) Поглинанні випромінювання молекулами;

4) Розсіюванні випромінювання вільними атомами;

5) Випромінюванні світла збудженими атомами.


11. Урівняти рівняння реакції методом напівреакцій. Відповідь подайте як суму коефіцієнтів лівої та правої частин рівняння реакції:

H2S + Na2SO3 + H2SO4  S + Na2SO4 + H2O.

1) 10; 2) 11; 3) 12; 4) 8; 5) 15.


12. Скільки молекул містить 1 мл водню за нормальних умов?

1) 6,02·1023; 2) 2,69·1019; 3) 6,02·10-23; 4) 3,03·105; 5) 7,05·1017


13. Відносне стандартне відхилення результатів аналізу обчислюють за формулою:

1) 2) 3) 4)


14. Обчислити значення pKb для HСO3-. рКa(H2СO3)=6,34; рКa(HСO3-)=10,32;

1) 6,79; 2) 3,68; 3) 7,66; 4) 8,33; 5) 6,34.


15. Обчисліть осмотичний тиск (Па) розчину глюкози з масовою часткою 10% (ρ=1,0377 г/мл) при 17°С.

1) 24,8·102; 2) 1,389·106; 3) 8·1020; 4) 4·102; 5) 2,48·104.


16. Визначте температуру кипіння (°С) розчину неелектроліту, моляльність якого 0,5 моль/кг. Ебуліоскопічна стала води дорівнює 0,512 К·г/моль.

1) 1,256; 2) 100,256; 3) 10; 4) 100256; 5) 10025,6.


17. Обчисліть мольну масу еквівалента (г/моль) металу, якщо 13 г його утворюють 16,2 г оксиду.

1) 27,4; 2) 32,5; 3) 25,8; 4) 26,67; 5) 22,99.


18. У кількісному спектральному аналізі залежність відносної інтенсивності спектральної лінії від концентрації описується рівнянням Ломакіна-Шайбе:

1) S=K+blgC; 2) A=klC; 3) Iпр/Iст=aCпрb; 4) ; 5) =питlC.


19. Розрахуйте значення рН 0,1 М розчину Na2HPO4.

(.

1) 4,68; 2) 9,76; 3) 5,06; 4) 2,15; 5) 7,21.


20. Який з традиційних для кінетичних методів аналізу способів оцінки швидкості реакції є найточніший:

1) Спосіб тангенсів; 2) Спосіб фіксованої концентрації; 3) Спосіб фіксованого часу; 4) Спосіб добавок; 5) Каталіметричного титрування.


21. Скільки мл 2 н розчину NaOH необхідно добавити до 0,75 л води для одержання 0,4 н розчину NaOH?

1) 29,9; 2) 124,7; 3) 187,5; 4) 199,7; 5) 1,997


22. Як зміниться швидкість хімічної реакції 2CO (г) + O2 (г) → 2CO2 (г) при зменшенні тиску в системі (за рахунок збільшення її об’єму) в 10 разів? Температура системи залишається постійною.

1) зменшиться в 1000 разів; 2) зменшиться в 300 разів;

3) збільшиться в 3000 разів; 4) збільшиться в 1000 разів; 5) не зміниться.


23. При витримуванні 4,44 г кристалогідрату барій хлориду в колбі об’ємом 8,88 л при температурі 327оС надлишковий тиск водяної пари складає 0,2 атм. Встановити формулу кристалогідрату солі.

1) BaCl2∙H2O; 2) BaCl2∙2H2O; 3) BaCl2∙5H2O; 4) BaCl2∙3H2O; 5) BaCl2∙7H2O.


24. Обчислити коефіцієнт активності сульфат-іона в 0,01 М розчині натрій сульфату.

1) 0,49; 2) 0,84; 3) 0,30; 4) -0,30; 5) -0,75.


25. Обчислити рН децимолярного водного розчину ацетатної кислоти рКа(СН3CОOН)=4,76.

1) 3,88; 2) 2,88; 3) 4,38; 4) 4,88; 5) 9,45.


Декан факультету проф. Я.М. Каличак

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 25. 07. 2012 р
move to 0-16915222
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 25. 07. 2012 р
move to 0-16915214
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую". 07. 2012 р
Напрям “екологія. Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування”
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186514
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186508
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" \" \" 2012 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Затверджую 2011 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи