Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка1/4
Дата08.01.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


’Трудове право України’


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011

 1. Питання з трудового права
  Трудове право регулює трудові відносини ________________________________________.

 2. Предметом трудового права України є ___________________________________________.

 3. Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків – це_____________.

 4. Основними функціями трудового права України є _________________________________.

 5. Основним інститутом в системі трудового права є_________________________________.

 6. Ядром і основним видом трудових правовідносин є ________________________________.

 7. Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є _______________________________.

 8. За загальним правилом учасником трудових правовідносин може бути особа, яка на момент укладення трудового договору досягла ______ років.

 9. Учасником трудових правовідносин є особа, яка досягла ______ років і уклала трудовий договір за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 10. Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладеного трудового договору, називається _________________________________________________________.

 11. Суб'єктом колективних трудових правовідносин є _________________________________.

 12. Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі _______.

 13. Провідними вченими у сфері науки трудового права України є ______________________.

 14. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є _____________________________________________________.

 15. Основними принципами трудового права України є ________________________________.

 16. Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з ________ років, то повна трудова правосуб'єктність фізичних осіб наступає з досягненням ними ________ років.

 17. Розмежуйте суб'єктів трудового права та суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин.

 18. Метод трудового права передбачає комплексне поєднання ___________________________.

 19. Складовими елементами індивідуальних трудових правовідносин є наступні правові відносини:

 20. Правовідносини працевлаштування передбачають єдність наступних взаємопов’язаних і відносно самостійних правових відносин:

 21. Головними суб’єктами трудових правовідносин є __________________________________.

 22. У трудових правовідносинах іноді можуть брати участь так звані другорядні суб’єкти ___.

 23. Фізичні особи як працівники можуть брати участь у трудових правовідносинах по досягненні ними ______ років, а за згодою одного з батьків чи особи, що їх замінює, навіть з досягненням ______ років. У вільний від навчання час працівником може бути й особа, якій виповнилось _______ років.

 24. Джерелами трудового права, що мають договірний характер, є _______________________.

 25. До джерел трудового права України належать наступні закони _______________________.

 26. Локальними актами, що регулюють трудові відносини, є ____________________________.

 27. Колективний договір підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через _____ днів з моменту його схвалення.

 28. У разі, якщо збори трудового колективу відхилять проект колективного договору, сторони відновлюють переговори. Термін цих переговорів не повинен перевищувати _____ днів.

 29. Укладенню колективного договору передують _____.

 30. Сторони, які уклали колективний договір, не менше _____ взаємозвітують про його виконання.

 31. Згідно з Законом України «Про колективні трудові спори (конфлікти)» власник або уповноважений ним орган (представник) зобов’язаний розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх у _____ строк з дня одержання вимог.

 32. Галузева угода підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через _____ днів після завершення колективних переговорів.

 33. У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйку на строк, що не перевищує _____.

 34. Після отримання пропозиції про початок переговорів з укладення колективного договору друга сторона протягом _____ днів повинна розпочати переговори.

 35. Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати _____ днів з дня одержання цих вимог власником або уповноваженим органом (особою) до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від власника або відповідного вищестоящого органу управління про прийняте ним рішення.

 36. Який орган здійснює повідомну реєстрацію галузевої угоди?

 37. Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний _____ повідомити відповідних суб’єктів трудового права.

 38. У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше _____.

 39. На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у _____ строк після реєстрації підприємства.

 40. Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї з сторін на виробничому рівні у _____-денний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

 41. Примирна комісія розглядає колективний трудовий спір (конфлікт) щодо укладення колективного договору у _____-денний строк з моменту її утворення.

 42. Як називається тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту)?

 43. Метою якого органу є сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів)?

 44. Як називається орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту) та складається з представників сторін?

 45. Хто створює Національну службу посередництва і примирення?

 46. Як називається орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб, приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту)?

 47. Як називається визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення?

 48. Як називаються неврегульовані в результаті взаємних переговорів протиріччя, що виникають з приводу виконання окремих положень колективного договору?

 49. Який орган вирішує колективний трудовий спір (конфлікт), коли законодавством забороняється вирішення останнього шляхом проведення страйку?

 50. У разі, коли інтереси трудового колективу з укладення колдоговору представляє профспілковий орган, інтереси власника не можуть представляти особи які є ___________.

 51. Угода, що укладається на основі чинного законодавства і прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів – це ____________________________.

 52. Яким документом оформляються вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок у ході виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)?

 53. Положення галузевої угоди діють безпосередньо і є обов’язковими:

 54. У якому випадку рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання сторонами?

 55. Сфера укладення колективного договору визначається _____________________________.

 56. Зміни до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися __________.

 57. Рішення про оголошення страйку на підприємстві вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала _____ найманих працівників або _____ делегатів конференції.

 58. Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за _____ до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за _____.

 59. Закінчіть законодавче формулювання: «Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і господарювання, які _____».

 60. З якого моменту виникає колективний трудовий спір (конфлікт)?

 61. Не допускається ведення переговорів та укладення колективного договору від імені працівників __________________________________________________________________.

 62. Колективний договір, що подається на повідомну реєстрацію, повинен відповідати _____.

 63. Згідно з КЗпП України сторонами колективного договору є _________________________.

 64. Згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» колективні трудові спори (конфлікти) можуть виникнути на ________ рівнях.

 65. Колективний договір набирає чинності ___________________________________________.

 66. Кого зобов’язаний повідомити орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)?

 67. В яких випадках згідно з законодавством України забороняється проведення страйків?

 68. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти ____________________.

 69. Закінчить законодавче формулювання: «Страйк може бути розпочатим _____».

 70. Що надсилає власник або уповноважений ним орган за результатами розгляду вимог, висунутих найманими працівниками?

 71. Які розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, є предметом колективних трудових спорів (конфліктів)?

 72. Орган, який представляє інтереси найманих працівників, про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) зобов’язаний повідомити ______________________________.

 73. Особи, що представляють профспілкову організацію і брали участь в колективних переговорах з укладення колективного договору притягуються до адміністративної відповідальності, якщо вони:

 74. У разі зміни власника підприємства, установи, організації колективний договір _________.

 75. З якого моменту колективний договір є чинним?

 76. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» сторонами угоди на регіональному рівні є __________________________________________________________.

 77. Які страйки згідно з законодавством України визнаються незаконними?

 78. Які колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються примирною комісією?

 79. Хто є стороною колективного трудового спору на національному рівні?

 80. Хто визначає місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь?

 81. Хто розглядає колективні трудові спори (конфлікти)?

 82. Хто представляє інтереси роботодавців на галузевому (міжгалузевому) рівні соціального партнерства?

 83. Відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» інтереси роботодавців на місцевому рівні соціального партнерства представляє _______________________________.

 84. Завершіть законодавче формулювання «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу здійснюється _____, а якщо сторони не досягли згоди _____».

 85. Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у _____ строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжено до _____ днів.

 86. Завершіть законодавче формулювання: «Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як _____ і не може бути підставою _____».

 87. Які розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, є предметом колективних трудових спорів (конфліктів)?

 88. В яких випадках чинне законодавство України забороняє проведення страйку?

 89. Який порядок формування вимог найманих працівників, профспілок на виробничому рівні встановив Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»?

 90. Кого зобов’язаний повідомити орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)?

 91. Яким категоріям працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) забороняється проведення страйків?

 92. В яких випадках припиняються повноваження органу (особи) як керівника страйку?

 93. Кого зобов’язаний попередити власник або уповноваженим ним орган щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку?

 94. Хто, крім сторін колективного трудового спору (конфлікту), може входити до складу трудового арбітражу?

 95. В яких випадках утворюється трудовий арбітраж?

 96. Які вимоги встановив законодавець щодо оплати праці та відшкодування витрат незалежного посередника, члена примирної комісії чи трудового арбітражу, пов’язаних з участю у примирній процедурі?

 97. Які необхідні заходи під час страйку зобов’язані вжити власник або уповноважений ним орган (представник), місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк?

 98. Які наслідки можуть настати у разі участі працівника у страйку, визнаного судом незаконним?

 99. Які повноваження Національної служби посередництва і примирення?

 100. До компетенції Національної служби посередництва і примирення належить ___________.

 101. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема ____________________.

 102. Зміст колективного договору становлять _________________________________________.

 103. Сторони колективного договору встановлюють у ньому взаємні зобов’язання щодо ____.

 104. Генеральною угодою регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо ___________________________.

 105. Згідно з Законом України «Про організації роботодавців» соціальне партнерство – це система колективних відносин між _______________________________________________.

 106. Згідно з Законом України «Про організації роботодавців» сторонами соціального партнерства є _________________________________________________________________.

 107. Якщо на одному рівні соціального партнерства діють декілька об’єднань роботодавців, для ведення колективних переговорів і укладення угод вони повинні утворити _____, який діє від їх імені, або делегувати відповідні повноваження _____ чи _____.

 108. Вкажіть мету участі організацій роботодавців та їх об’єднань у соціальному партнерстві, що передбачена Законом України «Про організації роботодавців».

 109. Завершіть законодавче формулювання: «Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку _____ при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

 110. Забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з _____.

 111. Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на виробничому рівні у _____, на галузевому чи територіальному рівні у _____, на національному рівні у _____ строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін.

 112. Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою примирною комісією у _____, галузевою та територіальною примирними комісіями – у _____, примирною комісією на національному рівні – у _____ строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені.

 113. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» робоча комісія, готуючи проект колективного договору, угоди, враховує пропозиції, що надійшли від ___________.

 114. Завершіть законодавче формулювання: «Учасники переговорів з укладення колективних договорів, угод, одержавши всю необхідну інформацію щодо їх змісту, не мають права розголошувати дані, _____, і _____».

 115. Які гарантії надаються особам, що беруть участь у переговорах як представники сторін, а також спеціалістам, запрошеним для участі в роботі комісій з розроблення проекту колективного договору, угоди?

 116. Для кого є обов’язковими положення колективних угод?

 117. Угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи - це __________________________________.

 118. Укладення трудового договору оформляється _____________________________________.

 119. Контракт набирає чинності _____________________________________________________.

 120. Прийняття на державну службу на посади ІІІ - VІІ категорій здійснюється як правило ___.

 121. Термін випробування при прийнятті на роботу державних службовців встановлюється до _______.

 122. Термін випробування для робітників встановлюється до __________.

 123. Загальний термін випробування при прийнятті на роботу встановлюється до ______________.

 124. Забороняється укладення трудового договору з громадянином ...

 125. Трудовий договір укладається як правило _________________________________________.

 126. Сфера застосування контракту визначається _______________________________________.

 127. Сезонними працівниками є працівники, які прийняті на роботи, що внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує _______________.

 128. Особи, які уклали трудовий договір з роботодавцем про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів, які надаються роботодавцем, або набуваються за рахунок його коштів, є ___________________________.

 129. Який з державних органів дає дозвіл на працевлаштування іноземних громадян?

 130. Назвіть умови фактичного допуску працівника до роботи.

 131. Трудові книжки не ведуться на осіб ______________________________________________.

 132. Працівникам, які стають до роботи вперше трудова книжка оформляється не пізніше _______________ після прийняття на роботу.

 133. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у роботодавця понад _________.

 134. До трудової книжки не заносяться відомості про ___________________________________.

 135. Продовжте законодавче формулювання: “Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи....”

 136. Метою випробування при прийнятті на роботу працівника є _____________________.

 137. Контракт набирає чинності _________________________________________________.

 138. Строк випробування може бути продовжений _________________________________.

 139. Трудова книжка працівника, який працює на умовах трудового договору у фізичної особи, зберігається...

 140. При відмові у прийнятті на роботу вагітної жінки роботодавець зобов’язаний...

 141. Який норматив працевлаштування інвалідів?

 142. Тривалість роботи за сумісництвом на державних підприємствах, в установах, організаціях не може перевищувати ___________________________________________.

 143. Основним документом про трудову діяльність працівника є _______________________.

 144. Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування видається...

 145. Витрати, пов’язані з організацією медичного огляду при прийнятті на роботу, несе ____.

 146. Назвіть умови, за наявності яких можна укласти строковий трудовий договір.

 147. Закінчіть законодавче формулювання “При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу ___________________________”

 148. У разі укладення трудового договору з роботодавцем-фізичною особою, він має бути зареєстрований ______________________________________.

 149. Записи у трудовій книжці працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб, ведуться ________, підтверджуються _________ і засвідчуються печаткою органу зайнятості де зареєстровано трудовий договір.

 150. На який строк може укладатися трудовий договір?
  1   2   3   4

Схожі:

Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи