Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Скачати 149.94 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Дата08.01.2013
Розмір149.94 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Студентський науковий семінар

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.


Розробник:

Федірко О.М., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геофізичне регулювання ландшафтних систем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 78

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр^ Практичні, семінарські

32
Лабораторні
.

^ Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – /32

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

вміти.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Екологічні процеси у ландшафті Львівське плато.

Тема 2. Вплив рекреаційної діяльності на ПТК Славського ландшафту

Тема 3. Геоекологічна характеристика Сколівського району Львівської області

Тема 4. Геоекологічна характеристика Самбірського району Львівської області

Тема 5. Негативні фізико-географічні процеси у парках Львова

Тема 6. Ландшафтний аналіз міських парків м. Львова

Тема 7. Фізико-географічні процеси у заповіднику Горгани

Тема 8. Ландшафтні основи техніки і безпеки в пішохідних туристичних маршрутах Східних Горган

Тема 9. Температурний режим високогір’я Чорногори

Тема 10. Вітровий режим високогір’я Чорногори

Тема 11. Ландшафтно-гідрологічна характеристика верхів’я р. Прут

Тема 12. Селеві явища у ПТК верхів’я р. Прут (на прикладі Кам’янки і Чорногірчика)

Тема 13. Ландшафтно-гідрологічний аналіз верхів’я р.Прут (в околицях м. Яремча)

Тема 14. Рекреаційний потенціал ПТК смт. Брюховичі і його околиць

Тема 15. Трансформація землекористування в польсько-українському пограниччі в околицях Хирова

Тема 16. Ландшафтні передумови розвитку інфраструктури парку “Шевченківський гай”


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Екологічні процеси у ландшафті Львівське плато.

Тема 2. Вплив рекреаційної діяльності на ПТК Славського ландшафту

Тема 3. Геоекологічна характеристика Сколівського району Львівської області

Тема 4. Геоекологічна характеристика Самбірського району Львівської області

Тема 5. Негативні фізико-географічні процеси у парках Львова

Тема 6. Ландшафтний аналіз міських парків м. Львова

Тема 7. Фізико-географічні процеси у заповіднику Горгани

Тема 8. Ландшафтні основи техніки і безпеки в пішохідних туристичних маршрутах Східних Горган

Тема 9. Температурний режим високогір’я Чорногори

Тема 10. Вітровий режим високогір’я Чорногори

Тема 11. Ландшафтно-гідрологічна характеристика верхів’я р. Прут

Тема 12. Селеві явища у ПТК верхів’я р. Прут (на прикладі Кам’янки і Чорногірчика)

Тема 13. Ландшафтно-гідрологічний аналіз верхів’я р.Прут (в околицях м. Яремча)

Тема 14. Рекреаційний потенціал ПТК смт. Брюховичі і його околиць

Тема 15. Трансформація землекористування в польсько-українському пограниччі в околицях Хир

Тема 16. Ландшафтні передумови розвитку інфраструктури парку “Шевченківський

^ Усього годин^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567
^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567

^ Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Методичне забезпечення


Рекомендована література


Програму склав О.М. Федірко
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи