Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Скачати 178.34 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Дата08.01.2013
Розмір178.34 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Студентський науковий семінар

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104 – “Географія” ___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___ 6.070500 – “Географія”

спеціалізації_________________геоекологія__________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного_____________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2010.- с.


Розробник:

Муха Б.П., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедри фізичної географії


_______________________ (Мельник А.В)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


Голова ___________________( Хомин Я.Б)

(підпис)

“_____”________________2010 р.


 Іван Круглов, 2010

 ЛНУ ім. І.Франка, 2010

^

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Геофізичне регулювання ландшафтних систем”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

^ 0401 природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

0705 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 070501 – географія


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 78

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр^ Практичні, семінарські

32
Лабораторні
.

^ Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – /32

для заочної форми навчання -


^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета

Завдання: 1

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

вміти.


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.


Тема 1. Завдання спецкурсу.Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Відмінність від споріднених дисциплін з фізики (астрофізика Землі), геології (геофізика), фізики грунту,біології (біогеоценологія, екологія, етологія), натурсоціологія.Місце у системі географічних наук .


Тема 2. Структура ландшафтних геосистем. Фізична основа єдності геосистем- обмін речовиною і енергією. Генезис геосистем і їх структура. Функціонування природних геосистем як природних індивідуумів і як складових системно організованої природи. Басейновий, позиційний, типологічний підходи у вивченні структури геосистем.


Тема 3. Горизонтальна структура ПТК і латеральні потоки речовини та енергії Вертикальна структура ПТК і вертикальні потоки речовини і енергії.Місцевості, урочища, фації, парцели,біогеоценози, біоценози, зооценози. Геогоризонти і генетичні горизонти. Геомаси і геокомпоненти.

Тема 4. Вертикальні та горизонтальні границі природних комплексів як вираз міжкомпонентних та міжелементних зв’язків геосистем. Характер границь і тіснота зв’язків. Стійкість та мінливість горизонтальних і вертикальних границь.


Тема 5. Мінливість характеристик ПТК. Динаміка і розвиток. Ритми у функціонуванні ПТК. Стани природних територіальних комплексів. Траєкторії станів. Етологія ПТК.


Тема 6. Методи досліджень у геофізиці ландшафтів. Метод функціонально-динамічних рядів геосистем. Метод комплексної ординації геосистем. Метод просторово-часового аналізу і синтезу геосистем.


Тема 7. Метод балансів. Радіаційний баланс ПТК.Організація актинометричних досліджень на трансектах..


Тема 8. Водний баланс ПТК. В Прилади для вимірювання і специфіка вимірювання складових водного балансу.

Дослідження водного режиму грунту. Вимірювання випаровування і транспірації. Оганізація воднобалансових досліджень.


Змістовий модуль 2.


Тема 9. Тепловий баланс ПТК. Визначення складових теплового балансу.

Тема 10. Методи вивчення біопродуктивності ПТК.

Тема 11. Енергетичні процеси в ПТК. Випромінювання ПТК. Радіогеосистеми. Теледетекція енергетичних властивостей ПТК.

Тема 12. Визначення вітрового енергетичного потенціалу ПТК. Визначення енергетичного потенціалу водних потоків.

Тема 13. Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах.. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні

Тема 14. Організація стаціонарних і півстаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.

Практична інтерпретація ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема15. Досвід роботи Стаціонарів Інституту географії Сибіру і Далекого Сходу.

Досвід роботи Курського (Москва), Канівського та Димерського (Київ) Чорногірського Ворохта) географічних стаціонарів.

Досвідроботи Марткопського географічного стаціонару Тбіліського університету.


Тема16. Досвід роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського університету


^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Завдання спецкурсу.Предмет і об’єкт геофізики ландшафтів. Відмінність від споріднених дисциплін з фізики (астрофізика Землі), геології (геофізика), фізики грунту,біології (біогеоценологія, екологія, етологія), натурсоціологія.Місце у системі географічних наук .


Тема 2. Структура ландшафтних геосистем. Фізична основа єдності геосистем- обмін речовиною і енергією. Генезис геосистем і їх структура. Функціонування природних геосистем як природних індивідуумів і як складових системно організованої природи. Басейновий, позиційний, типологічний підходи у вивченні структури геосистем.

Тема 3. Горизонтальна структура ПТК і латеральні потоки речовини та енергії Вертикальна структура ПТК і вертикальні потоки речовини і енергії.Місцевості, урочища, фації, парцели,біогеоценози, біоценози, зооценози. Геогоризонти і генетичні горизонти. Геомаси і геокомпоненти.

Тема 4. Вертикальні та горизонтальні границі природних комплексів як вираз міжкомпонентних та міжелементних зв’язків геосистем. Характер границь і тіснота зв’язків. Стійкість та мінливість горизонтальних і вертикальних границь.

Тема 5. Мінливість характеристик ПТК. Динаміка і розвиток. Ритми у функціонуванні ПТК. Стани природних територіальних комплексів. Траєкторії станів. Етологія ПТК.

Тема 6. Тема 6. Методи досліджень у геофізиці ландшафтів. Метод функціонально-динамічних рядів геосистем. Метод комплексної ординації геосистем. Метод просторово-часового аналізу і синтезу геосистем.


Тема 7. Метод балансів. Радіаційний баланс ПТК.Організація актинометричних досліджень на трансектах.

Тема 8. Водний баланс ПТК. В Прилади для вимірювання і специфіка вимірювання складових водного балансу.

Дослідження водного режиму грунту. Вимірювання випаровування і транспірації. Оганізація воднобалансових досліджень.


Разом – зм. модуль1

Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Застосування теоретичних засад геоекології

Тема 9. Тепловий баланс ПТК. Визначення складових теплового балансу.


Тема 10. Методи вивчення біопродуктивності ПТК.


Тема 11. Енергетичні процеси в ПТК. Випромінювання ПТК. Радіогеосистеми. Теледетекція енергетичних властивостей ПТК.
Тема 12.. Визначення вітрового енергетичного потенціалу ПТК. Визначення енергетичного потенціалу водних потоків.
Тема 13 Моніторинг фізичних характеристик ПТК. Принципи вибору моніторингових тестових ділянок у різних природних регіонах.. Моделювання процесів у геосистемах. Моделі фізичні, картографічні, математичні, логічні


Тема 14.. Організація стаціонарних і півстаціонарних ландшафтно-геофізичних досліджень.

Практична інтерпретація ландшафтно-геофізичних досліджень.

Тема15. Досвід роботи Стаціонарів Інституту географії Сибіру і Далекого Сходу.

Досвід роботи Курського (Москва), Канівського та Димерського (Київ) Чорногірського Ворохта) географічних стаціонарів.

Досвідроботи Марткопського географічного стаціонару Тбіліського університету.


Тема16. Досвід роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського університету.

^ Усього годин^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567
^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1234567

^ Методи контролю

Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Методичне забезпечення


Рекомендована література


Програму склав Б.П. Муха
Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Концепції сучасного ландшафтознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Теоретичні проблеми геоекології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 7 с
Геоекологія урбанізованих територій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Студентський науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи