Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Скачати 322.5 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Дата08.01.2013
Розмір322.5 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


___________________________

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
___________________Фізична географія материків і океанів___________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________________Географія_______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) ________________Географія_______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення________географічного факультету_________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


________


^ Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія _______, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії ЛНУ імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

________фізичної географії_____________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


_______________________ (_____Мельник А.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Фізична географія материків і океанів”) заочне відділення

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, 3,5

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування)

4-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -184
7-8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

год.

36 год.

^ Практичні, семінарські

год.

24 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

124 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота, залік, екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання – 0,5 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Визначення місця кожного континенту в структурі взаємозв’язків між основними геосферами географічної оболонки. На основі аналізу геологічної історії, взаємодії впливу ендогенних і екзогенних чинників, пояснюються сучасні азональні і зональні особливості організації природи (поширення азональних – фізико-географічних країн і зональних структур-географічних поясів і природних зон), їх ресурсну базу та вплив господарської діяльності на формування сучасних рис природи, її стан та охорона природи материків.

Завдання . - Вивчення організації географічної оболонки за азональних та зональних принципах і закономірностях, етапів формування природи материків та океанів, глобальних закономірностей впливу людської діяльності на трансформацію природи материків.

- Вивчити етапи дослідження природи материків.

- Зрозуміти закономірності формування тектонічних структур материків в контексті геологічної історії Землі та вплив цього процесу на формування сучасних рис природи материків.

- Вивчити солярні особливості, циркуляцію атмосфери і підстилаючої поверхні у формуванні кліматичної зональності та поширення кліматичних характеристик.

- Вивчення закономірностей формування внутрішніх вод материків, закономірності поширення внутрішніх вод материків, закономірності взаємодії атмосфери і поверхневих вод.

- Здійснити аналіз розподілу грунтів, рослинного і тваринного світу, поширення і оцінка біотичних ресурсів кожного материка.

- Вивчення особливостей природи окремих складових зональних (географічних поясів) та азональних (фізико-географічних країн), їх фізико-географічні особливості та оцінка їх ресурсів.

- Вивчення стану антропогенної трансформації природи материків під впливом господарської діяльності людини та стан охорони природи материків.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості природи материків та їх складових і їх роль в формуванні ресурсної бази для забезпечення господарської діяльності людини. У зв’язку з цим, необхідно розуміти:

- закономірності взаємодії зональних і азональних чинників на території сучасних материків;

- історію географічних досліджень материків, етапи накопичення географічних знань про природу материків:

- закономірності взаємозв’язку тектонічних і геологічних структур материків з сучасними формами рельєфу, пояснення ролі геологічної історії материків у формуванні їх природи;

- закономірності формування кліматичних особливостей, зональні структури материків і їх характеристики;

- особливості внутрішніх вод материків, закономірності поширення та формування;

- роль зональних чинників у формуванні і диференціації грунтового, рослинного покриву та тваринного світу материків, флористичне і фауністичне районування;

- здійснювати характеристику і аналіз природи фізико-географічних країн в межах материків;

- оцінювати ресурсну базу материків і їх складових та стан охорони природи.

вміти: спираючись на знання і вміння студентів отримані в процесі вивчення основних дисциплін (фізики з основами геофізики, хімії сфер Землі, основ геології, географії грунтів з основами грунтознавства, геоморфології", метеорології і кліматології", загальної гідрології), вміти аналізувати і оцінювати особливості природи материків з метою поглибленого вивчення властивостей їх компонентів. На основі карт атласів і навчальної літератури виконувати індивідуальні завдання з поглибленого вивчення компонентів природи материків, шляхом побудувати оротектонічних профілів за вказаними напрямами, здійснювати порівняльний аналіз кліматичних особливостей на основі порівняння кліматичних характеристик окремих пунктів, здійснювати аналіз просторових закономірностей поширення гідрологічних об’єктів, поширення типів грунтів, рослинного і тваринного світу. Здійснювати комплексний аналіз природи зональних і азональних структур материків, оцінювати ступінь антропогенної трансформації природи та стан її охорони.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Місце південних материків в географічній оболонці. Географічне положення південних материків.

Тема 2. Історія географічних досліджень. Географічні відкриття і дослідження південних материків (Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида).

Тема 3. Основні етапи формування природи південних материків. Тектонічні структури і корисні копалини. Рельєф південних материків.

Тема 4. Клімат південних материків.

Тема 5. Внутрішні води південних материків. Характеристика основних річок та озер. Підземні води.

Тема 6. Грунти, рослинність і тваринний світ південних материків.

Тема 7. Регіональне фізико-географічне районування материка Африка.

Тема 8. Регіональне фізико-географічне районування материків Південна Америка, Австралія і Антарктида.

Тема 9. Оцінка природних ресурсів. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона природи. Заповідники південних материків.

Змістовий модуль 2.

Тема 10. Місце материків північних материків (Північної Америки і Євразії) в географічній оболонці. Географічне положення материків.

Тема 11 Історія географічних досліджень. Географічні відкриття і дослідження Північної Америки і Євразії.

Тема 12. Основні етапи формування природи. Тектонічні структури, корисні копалини і рельєф материків Північна Америка і Євразія.

Тема 13. Клімат материків Північної Америки і Євразії.

Тема 14. Внутрішні води материків Північної Америки і Євразії. Характеристика основних річок та озер. Підземні води.

Тема 15. Грунти і рослинність і тваринний світ Північної Америки і Євразії.

Тема 16. Регіональне фізико-географічне районування материка Північної Америки.

Тема 17. Регіональне фізико-географічне районування материка Євразія.

Тема 18. Оцінка природних ресурсів. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона природи. Заповідники Північної Америки і Євразії.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Фізична географія південних материків.

Тема 1. Місце південних материків в географічній оболонці. Географічне положення материків.


2


6

Тема 2. Історія географічних досліджень південних материків.


2


8

Тема 3. Основні етапи формування природи південних материків. Тектонічні структури, корисні копалини і рельєф південних материків.


2

28

Тема 4. Клімат південних материків.


2

28

Тема 5. Внутрішні води південних материків. Характеристика основних річок та озер. Підземні води.


2

28

Тема 6. Грунти і рослинність і тваринний світ південних материків.


2


6

Тема 7. Характеристика фізико-географічних країн Африки.


2

26

Тема 8. Характеристика фізико-географічних країн Південної Америки, Австралії і Антарктиди.


2

26

Тема 9. Оцінка природних ресурсів. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона природи. Заповідники південних материків.


2

26

Разом – зм. модуль 192

18

1262
Змістовий модуль 2. Фізична географія південних материків..

Тема 10. Місце материків північних материків (Північної Америки і Євразії) в географічній оболонці. Географічне положення материків.


2


6

Тема 11 Історія географічних досліджень. Географічні відкриття і дослідження Північної Америки і Євразії.


2


8

Тема 12. Основні етапи формування природи. Тектонічні структури, корисні копалини і рельєф материків Північна Америка і Євразія.


2

28

Тема 13. Клімат материків Північної Америки і Євразії.


2

28

Тема 14. Внутрішні води материків Північної Америки і Євразії. Характеристика основних річок та озер. Підземні води.


2

28

Тема 15. Грунти і рослинність і тваринний світ Північної Америки і Євразії. Географічні пояси і природні зони Північної Америки.


2


6

Тема 16. Регіональне фізико-географічне районування материка Північної Америки.


2

26

Тема 17. Регіональне фізико-географічне районування материка Євразія.


2

26

Тема 18. Оцінка природних ресурсів. Антропогенна зміненість ландшафтів. Охорона природи. Заповідники Північної Америки і Євразії.


2

26

Разом – зм. модуль 292

18

1262
^

Усього годин
184

36

24124


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Географічне положення та історія географічних досліджень материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида.

2

2

Геологічна будова і її вплив на формування рельєфу. Геоморфологічне районування. Морфоструктура і морфоскульптура материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида.

2

3

Клімат материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида. Аналіз чинників кліматоутворення і кліматичне районування.

2

4

Внутрішні води материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида. Взаємозв’язок чинників у формуванні річкової сітки. Характеристика основних річкових басейнів.

2

5

Грунтовий і рослинний покрив та тваринний світ. Зональні структури материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида.

2

6

Фізико – географічне районування. Порівняльна характеристика фізико-географічних країн материків Африка, Південна Америка, Австралія і Антарктида..

2

7

Географічне положення та історія географічних досліджень материків Північна Америка і Євразія.

2

8

Геологічна будова і її вплив на формування рельєфу. Геоморфологічне районування. Морфоструктура і морфоскульптура материків Північна Америка і Євразія.

2

9

Клімат материків. Аналіз чинників кліматоутворення і кліматичне районування Північна Америка і Євразія.

2

10

Внутрішні води материків Північна Америка і Євразія.. Взаємозв’язок чинників у формуванні річкової сітки. Характеристика основних річкових басейнів.

2

11

Грунтовий і рослинний покрив та тваринний світ. Зональні структури материків Північна Америка і Євразія. .

2

12

Фізико – географічне районування материка. Порівняльна характеристика фізико-географічних країн материків Північна Америка і Євразія.

2^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

1.1.Місце материків і географічне положення Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди в географічній оболонці – 2 год.

1.2. Типи островів материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди – 2 год.

1.3. Характеристики водного оточення і океанічні течії материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди – 2 год.

6

2

2.1.Географічні відкриття і дослідження материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди в древні часи – 2 год.

2.2. Географічні відкриття і дослідження материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди в середні віки – 2 год.

2.3. Географічні відкриття і дослідження материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди в новий час – 2 год.

2.4. Відкриття і дослідження окремих географічних об’єктів (орографічних, гідрографічних, біотичних об’єктів) на території південних материків. Персоналії.- 2 год.

8

3

3.1. Основні етапи формування природи материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди: докембрій. – 2 год.

3.2. Основні етапи формування природи материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди: палеозой.- 2 год.

3.3. Основні етапи формування природи материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди: мезозой.—2 год.

3.4. Основні етапи формування природи материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди: кайнозой – 2 год..-

8

4

4.1.Радіаційні фактори клімату. Річний і добовий хід сонячної радіації природи материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

4.2. Атмосферна циркуляція над материками Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

4.3. Географічні чинники формування кліматів материками Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

4.4. Сезонні відмінності кліматів Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

1.5. Кліматичні пояси Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

10

5

5.1. Загальні риси формування та розподілу внутрішніх вод Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

5.2. Ріки басейнів океанів Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

5.3. Оцінка забезпечення водними ресурсами материків Африки. Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год.

6

6

6.1. Грунтовий покрив материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год

6.2. Рослинність і флористичне районування материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год

6.3. Тваринний світі фауністичне районування материків Африки, Південної Америки, Австралії і Антарктиди. – 2 год

6

7

7.1. Характеристика фізико-географічних країн Африки: 1. Атлаські гори. 2. Сахара. 3. Судано-Гвінейська країна………………………………….…………………………2 год.

7.2. Характеристика фізико-географічних країн Африки: 4. Западина Конго і її крайових піднять. 5. Ефіопсько-Сомалійська………………………………………….………….2 год.

7.3. Характеристика фізико-географічних країн Африки: 6. Східна Африка. 7. Південна Африка……………………………….…2 год.

6

8

8.1. Регіональне фізико-географічне районування материка Південна Америка: 1. Льянос Оріноко. 2..Гвінейського плоскогір’я. 3. Амазонiя. 4. Бразiлiйське плоскогiр'я. 5. Внутрiшнi рівнини. 6. Передкордільєри і Пампінські Сьєри. 7. Патагонія. 8. Пiвнiчнi Анди. 9. Перуано-Чилійські Анди. 10. Центральнi Анди. 11. Субтропічні Анди. 12.Патагонськi Анди……………….2 год.

8.2. Регіональне фізико-географічне районування материка Австралія: 13. Східно-Австралійських гір. 14. Центральних низовин. 15. Західної Австралії. 16. Меланезії. 17. Мікронезії. 18. Полінезії………………………………………………………2 год.

8.3. Регіональне фізико-географічне районування материка Антарктида: 19. Внутрішні провінції. 20. Зовнішні провінції.2 год.

6

9

9.1. Оцінка природних ресурсів південних материків……….2 год.. 9.2.Антропогенна зміненість ландшафтів…………………….2 год. 9.3. Охорона природи. Заповідники південних материків…...2 год.

6

10

10.1. Місце материків північних материків (Північної Америки і Євразії) в географічній оболонці…………………………….. 2 год

10.2. Географічне положення материків……………………. 2 год

10.3. Океанічне оточення материків Північної Америки і Євразії (типи островів, шельф і материкова відмілина, океанічні течії) 2 год

6

11

11.1. Географічні відкриття і дослідження материків Північна Америка і Євразія: древній етап. ……………………………. 2 год

11.2. Географічні відкриття і дослідження материків Північна Америка і Євразія: середні віки. ……………………………. 2 год

11.3. Географічні відкриття і дослідження материків Північна Америка і Євразія: новий час. ……………………………... 2 год

11.4. Новітні географічні дослідження Північної Америки і Євразії. ………………………………………………………… 2 год

8

12

12. 1.Основні етапи формування природи материків Північна Америка і Євразія. …………………………………………….. 2 год

12.2. Четвертинні зледеніння Північної Америки. …………. 2 год

12.3. Тектонічні структури і корисні копалини материків Північна Америка. І Євразія. ……………………………………………. 2 год

12.4. Геоморфологічна будова і морфоскульптура рельєфу материків Північна Америка і Євразія. ………………………. 2 год

8

13

13.1. Кліматоутворювальні чинники. ………………………... 2 год

13.2. Сезонні відмінності кліматів материків Північної Америки і Євразії. ………………………………………………………… 2 год

13.3. Кліматичні пояси материків Північна Америка і Євразія. 2 год

13.4. Оцінка кліматичних ресурсів материків Північна Америка і Євразія“………………………………………........................... 2 год.

8

14

14.1. Загальна оцінка внутрішніх вод материків Північна Америка і Євразія. ………………………………………………………. 2 год

14.2. Загальні риси формування та розподілу внутрішніх вод материків Північна Америка і Євразія. ……………………. 2 год

14.3. Грунтові і підземні води материків Північна Америка і Євразія . “……………………………………........................... 2 год.

14.4. Оцінка забезпечення водними ресурсами материків Північна Америка і Євразія… …………………………………………..2 год.

8

15

15.1.Грунтовий покрив материків Північної Америки і Євразії .2 год.

15.2. Флористичне районування материків Північної Америки і Євразії (Неотропічне царство, Голарктичне царство)………..2 год.

15.3. Фауністичне районування материків Північна Америка і Євразії (Голарктична область, Неотропічна область)………2 год.

15.4. Географічні пояси і природні зони Північної Америки...2 год.

8

16

16.1. Фізико-географічне районування материка Північної Америка: Позакордільєрський Схід. …………………………2 год.

16.2. Фізико-географічне районування материка Північної Америка:Кордільєрський Захід……. …………………………2 год.

4

17

16.1. Фізико-географічне районування материка Євразії.…………………………………………………………:6 год.

6

18

18.1. Оцінка природних ресурсів Євразії.……………………2 год.

18.2. Антропогенна зміненість ландшафтів Євразія ……….2 год..

5. Охорона природи. 6.Заповідники. …………………………2 год.

6


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Побудова оротектонічних профілів по вказаних напрямків, побудова графіків річного розподілу кліматичних характеристик вказаних пунктів, здійснити порівняльний аналіз кліматів по вказаних пунктах,порівняльний аналіз річкових басейнів, озер, природних зон і фізико-географічних країн.

^ 10. Методи контролю


Контроль виконанням теоретичних і практичних завдань шляхом написання контрольних робіт, захисту практичних завдань і складання екзамену.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. Електронна версія практичних робіт з індивідуальними завданнями.

13. Рекомендована література

Базова

 1. Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики. – Л., 1977.

 2. Арманд Д.Л., Добрынин Б.Ф., Ефремов Ю.К. и др. Зарубежная Азия: Физическая география.- М., 1956.

 3. Власова Т.В. Физическая география материков. М.,Ч.1., 1986, с.4-306.

 4. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.Н. Физическая география СССР: Азиатская часть. – М., 1978.

 5. Географический атлас для учителей средней школы. - М.,1980

 6. Ерамов Р. Физическая характеристика зарубежной Европы. – М., 1973.

 7. Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков. – Москва, 1987. – с. 5 – 44.

 8. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР: Общий обзор. Европейская часть. Кавказ.

 9. Физическая география материков и океанов. Под. ред. А.М.Рябчикова. -М., 1988, с.68 -226.Допоміжна

 1. Будико М.И. Эволюция биосферы.-Л., 1984.

 2. Вальтер Г. Растительность земного шара.-М., 1968-1975, т.1-3.

 3. География Финляндии. – М., 1982.

 4. Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран. М., 1983.

 5. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. – Л., 1985.

 6. Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А, Никифоров Л.Г. Берега.-М., 1991.

 7. Карри-Линдал К. Европа. – М., 1981.

 8. Исаченко А.Г. Ландшафты. Природа мира. –Л., 1990 р. –с. 23-276.

 9. Климаты Зарубежной Азии. /Под ред. А.Н.Лебедева, И.Д. Копанева.- Л.: Гидрометеоиздат, 1975.

 10. Климатические справочники (по материкам). Л., 1967-1975, 1979-1983.

 11. Климатический справочник Западной Европы. – Л., 1979.

 12. Климатический справочник зарубежной Азии. Ч.1-2. Л., 1974.

 13. Короткевич Е.С. Полярные пустыни. Л., 1972.

 14. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность. – М., 1983.

 15. Марков К.К. и др. Четвертичный период. – М., 1965, т. 1.2; 1967, т. 2, 3.

 16. Лебедев А.И. Характерные особенности климата Западной Европы.//Труды ГГО.- 1980.- Вып.44.

 17. Пфеффер П. Азия. – М., 1982.Синицын В.М. Центральная Азия. – М., 1959.

 18. Средняя Азия. – М., 1969. 19. Danuta Martyn. Klimaty kuli Ziemskiej. Warszawa, 1995, s.185-198.

 20. Юсов Ю.В. Тибет. – М., 1958.

14. Інформаційні ресурси


 1. .....

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Енергетичні ресурси геосистем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Ландшафтно-геохімічна екологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Метеорологія і кліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Геохімія ландшафтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Ландшафтно-екологічні інформаційні системи (леіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. 8 с
Геоекологічні інформаційні системи (геіс). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Методи опрацювання результатів досліджень Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Планування фізико-географічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю географія. Львів: лну ім. І. Франка, 2010. с
Геофізичне регулювання ландшафтних систем. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи