Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” icon

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Скачати 171.66 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Дата08.01.2013
Розмір171.66 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методи ландшафтного картування

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________ 6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________ 6.070500_”Географія”__________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


^

Кредитно-модульна система


організації навчального процесу


2010 р.


Методи ландшафтного картування__.Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _георафія________________, спеціальністю _географія_______________. - _______: ________, 2010___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Загульська О. Б., к. г. н., доцент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії

______________________(_______Мельник А.В.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова ________________( ____Хомин Я.Б.____)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010__

 __________, 2010__

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методи ландшафтного картування”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й

4-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

6-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 32

самостійної роботи студента - 24

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

год.

^ Практичні, семінарські

4 год.

16 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

32 год.

16 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32:24

для заочної форми навчання – 16:12


  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: опанування методами ландшафтного картографування

Завдання: освоїти систему знань з ландшафтного картографування, навчити складати ландшафтні карти різних масштабів і з використанням аеро- та космознімків.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: чинники ландшафтної диференціації, морфологічні ландшафтні одиниці і їхню ієрархію, критерії проведення ландшафтних меж, зміст польових ландшафтних досліджень, ландшафтні карти України.

вміти: виконувати ландшафтне картування у дрібному, середньому і великому масштабі та за аеро- та фотознімками.  1. Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Теорія ландшафтного картографування.

Тема 1. Об’єкт дослідження ландшафтознавства. Фактори диференціації ландшафтної оболонки.

Тема 2. Поняття про морфологічні одиниці ландшафту. Особливості морфологічної будови ландшафтів гірських країн.

Тема3. Фізико-географічне районування.

Тема 4. Поняття про ландшафтні межі. Проблеми у проведенні ландшафтних меж.

Тема 5. Організація польового ландшафтного картографування. Комплексне дослідження фацій.

Тема 6. Опрацювання матеріалів польових досліджень. Складання польової ландшафтної карти та легенди до неї.

Тема 7. Ландшафтні карти України.


Змістовий модуль 2. Методика ландшафтного картографування.

Тема 1. Методика проведення ландшафтних меж.

Тема 2. Методика дрібномасштабного ландшафтного картування.

Тема 3. Методика великомасштабного ландшафтного картування.

Тема 4. Методика великомасштабного ландшафтного картування.

Тема 5. Особливості ландшафтного картографування за знімками.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Теорія ландшафтного картографування.


Тема 1. Об’єкт дослідження ландшафтознавства. Фактори диференціації ландшафтної оболонки.


3

2


1Тема 2. Поняття про морфологічні одиниці ландшафту. Особливості морфологічної будови ландшафтів гірських країн.

4

2


2Тема3. Фізико-географічне районування.

4

2


2Тема 4. Поняття про ландшафтні межі. Проблеми у проведенні ландшафтних меж.

2

2Тема 5. Організація польового ландшафтного картографування. Комплексне дослідження фацій.

6

2


4

6
42

Тема 6. Опрацювання матеріалів польових досліджень. Складання польової ландшафтної карти та легенди до неї.

3

2


1Тема 7. Ландшафтні карти України.

2

2Разом – зм. модуль1

24

14


10

6
42

^ Змістовий модуль 2. Методика ландшафтного картографування.


Тема 1. Методика проведення ландшафтних меж.

2

2Тема 2. Методика дрібномасштабного ландшафтного картування.

4

2


2

4
22

Тема 3. Методика середньомасштабного ландшафтного картування.

4

2


2

4
22

Тема 4. Методика великомасштабного ландшафтного картування.

10

2

26

8
44

Тема 5. Ландшафтне картографування за знімками.

8

4


4

6
42

Разом – зм. модуль 2

32

14

414

22
1210
^

Усього годин


56

28

424

38
1612^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання великомасштабної ландшафтної карти на ключову ділянку

2

2

Складання середньомасштабної ландшафтної карти на ключову ділянку

2


^ 8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Висотна ландшафтна диференціація рівнин. Ярусність і бар’єрність на рівнинах і в горах.

1
Морфологічна будова гірських країн

2
Спірні питання таксономії фізико-географічних регіонів.

1
Багаторядна система таксономічних одиниць.

1

2

Методика заповнення бланків комплексного дослідження фації

4
Види легенд до ландшафтних карт

1
Складання дрібномасштабної ландшафтної карти

2
Складання середньомасштабної ландшафтної карти

2
Складання великомасштабної ландшафтної карти

4
Побудова ландшафтного профілю

2
Ландшафтне районування за космічними знімками

4
Разом

24^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

35

10

Т1. Об’єкт дослідження ландшафтознавства. Фактори диференціації ландшафтної оболонки. Т2. Поняття про морфологічні одиниці ландшафту. Особливості морфологічної будови ландшафтів гірських країн. Т3. Фізико-географічне районування. Т4. Поняття про ландшафтні межі. Проблеми у проведенні ландшафтних меж. Т5. Організація польового ландшафтного картографування. Комплексне дослідження фацій. Т6. Опрацювання матеріалів польових досліджень. Складання польової ландшафтної карти та легенди до неї. Т7. Ландшафтні карти України. Т8. Методика проведення ландшафтних меж. Т9. Методика дрібномасштабного ландшафтного картування. Т10. Методика великомасштабного ландшафтного картування. Т11. Методика великомасштабного ландшафтного картування. Т12. Особливості ландшафтного картографування за знімками.


^ 12. Методичне забезпечення


1. Загульська О. Б. Завдання і методичні вказівки з курсу "Ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації". – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1999. 43с.

2.Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження, 1975.

3. Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій., 1996.


^ 13. Рекомендована література

Базова


  1. Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження, 1975.

  2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование, 1991.

  3. Комплексная полевая практика по физической географи., 1986.

3. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий, 1974.

4. Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій,1996.

5. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство. Теорія і практика, 2002.

Допоміжна

1.Арманд Д.Л. Наука оландшафте, 1975.

2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології, 1993.

3. Крауклис А.А. Проблемы экпериментального ландшафтоведения, 1979.

9. Пащенко В.М. Теоретические основы ландшафтоведения, 1993.


Програму склала доц. Загульська О.Б.

Схожі:

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еволюція ландшафтів (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 070801 Екологія та охорона навколишнього середовища

Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни ландшафти України
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 040104 ”Географія
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни хімія ґрунтів
Хімія ґрунтів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 – Географія
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни палеогеографія
Програму дисципліни «Палеогеографія» розроблено відповідно до навчальних планів за напрямом підготовки 040104 «Географія»
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни неотектоніка
Програму дисципліни «Неотектоніка» розроблено відповідно до навчальних планів за напрямом підготовки 040104 «Географія»
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни палеогеоморфологія
Програму дисципліни «Палеогеоморфологія» розроблено відповідно до навчальних планів за напрямом підготовки 040104 «Географія»
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки(спеціальністю) географія
Затверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія” iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни фізична географія материків І океанів
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи