Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Скачати 81.43 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Дата08.01.2013
Розмір81.43 Kb.
ТипПрограма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра геоморфології і палеогеографіїЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________З.І.Мамчур

“______”____________ 20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_________Вища освіта України і Болонський процес__________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 0705 Географія, 0502 Менеджмент, 0504 Туризм, 0708 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності_всі спеціальності географічного факультету________

(шифр і назва спеціальності)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

5

9-10

36

18

14

-

4

18

1

-

-

9-10

-Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму _0401Природничі науки_______

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності __7.070501 - Географія

(шифр, назва)

Робоча програма складена Хомин Ярослав Богданович, канд. географ. наук, доцент____

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геоморфології і палеогеографії

Протокол № __ від. “___”__________20___ р.

Завідувач кафедрою геоморфології і палеогеографії

_______________________ (__проф. Я.С.Кравчук____)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № ___ від. “___”______20____ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

.

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ1

знати: основні завдання, принципи та документи, прийняті в рамках Болонського процесу, історію та систему вищої освіти у зарубіжних країнах та Україні, особливості Європейської кредитно-трансферної системи.

вміти: на практиці використовувати отримані знання, при запровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годинЗМ1

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Євроінтеграція  України  як чинник соціально-економічного розвитку держави.  Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.    

2

Тема 2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.

2

Тема 3.Болонський процес як засіб інтеграції і демо-кратизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

2

Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи форму-вання зони європейської вищої освіти. 

2

Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення  - ECTS

2

Тема 6.Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS)  у вищу освіту України. 

2

Тема 7.Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України. 

2  1. Теми практичних занять.
Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годинЗМ1


Складання структурно-логічних схем, навчальних планів спеці-альностей та індивідуального навчального плану студента за ви-могами кредитно-модульної системи організації навчального процессу

2

Розробка шкал оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

22.5. Самостійна робота студента:1.Ознайомитися із основними документами щодо співробітництва України та Євросоюзу

2.Ознайомитися із принципами побудови систем вищої освіти країн Європейського Союзу

3.Ознайомитися із змістом основних документів Болонського процесу

4.Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS

5.Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України
 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
 1. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с. (www.tspu.edu.ua).

 2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І.. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. ( www.tspu.edu.ua).

 3. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. –2000. – Том XXV.-№ 3.

 4. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.

 5. Журавський В.С., Згуровський М.З.Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.

 6. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация//Зеркало недели. - № 48(473). -13-19 декабря 2003.

 7. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№ 26. -С.13-18.

 8. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: «Львівська політехніка». – 111 с.
 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінювання студентів здійснюється за 100-бальною системою.Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

12

13

13

15

15

16

16
 1. ^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Поточне тестування.

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

10

15

25

15

15

10

10


Залік.


Автор _____________________/_Хомин Я.Б./

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Географія, 0502 Менеджмент, 0504 Туризм, 0708 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра геоморфології і палеогеографії
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 0401 – Природничі науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи