Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії icon

Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Скачати 360.71 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії
Дата18.03.2013
Розмір360.71 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра історії філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2009 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
напряму підготовки 6.020301 філософія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_______-____________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації________________-___________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультету філософського


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2009


Історія античної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 6.020301 філософія - ЛНУ ім..І.Франка: Філософський факультет, Серія: методичні матеріали, 2009. - 11 с.


Розробники: Кондзьолка В. В., канд. філос. наук, професор.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії і філософії

Протокол № 1 від. “^ 07вересня 2009 р.


Завідувач кафедрою історії філософії проф. Пашук А. І


“_____”___________________ 2009 р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Кондзьолка В. В., 2009

^

1.Опис навчальної дисципліни

Витяг з робочої програми філософського факультету для студентів І курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни “історія античної філософії”

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів, – 7

з них:

у I сем.-3

II сем.-4 кр.

Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020301 філософія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)


1-й

Курсова робота(немає)

Семестри

Загальна кількість годин -252

I-й

II-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних:

3 год. (I сем.)

4 год. ( II сем.)

самостійної роботи студента:

3 год. (I сем.)

4 год. ( II сем.)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

70 год.

^ Практичн ( семінарські)

52 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

130 год.

ІНДЗ: 0

Вид контролю: іспит (усний)


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.9/1


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

- формування філософської культури, мислення, пізнання світу та самого себе, навичок застосування філософської методології;

- формування розуміння сутності античних вчень та проблем античної філософії;

- засвоєння основних концепцій, понять та категорій античної філософії.


Завдання:

- ознайомити з найважливішими філософськими поняттями і категоріями, які були створені античними філософами;

- розкрити і дати можливість збагнути історичну сутність способу філософування старогрецьких мислителів;

- познайомитись з різними філософськими течіями, школами, напрямками античної філософії;

- дати наукове уявлення про історичне значення античної філо­софської спадщини у. контексті світової і національної філософії;

- виховувати і прищеплювати культуру філософського мислен­ня, формувати засади теоретичного мислення.


^ В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

-сутність та специфіку історико-філософського знання, його значення для сучасної культури;

- основні підходи, методології у розумінні філософських проблем в контексті історико-філософського осмислення;

-поняттєво-категоріальний апарат історико-філософського знання

- зміст основних філософських вчень та напрямків античної філософії;

- головні проблеми та домінуючі ідеї античної філософії;

- внесок античних мислителів в розвиток філософії та світової культури.

вміти:

- орієнтуватися у складній системі вчень, шкіл, напрямків, кон­цепцій античної філософії та використовувати їх у своїх наукових пошуках та світоглядних орієнтаціях;

- осмислено підходити до аналізу співвідношення філософського світогляду з міфологічним, релігійним та науковим;

- віднайти генезис походження багатьох сучасних наукових про­блем, ідей, теорій;

- вміти використовувати філософські методи дослідження у сво­їй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності; ;

- зрозуміти й осмислити «вічні» смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі;

- збагнути головні проблеми і домінуючі ідеї античної філософської думки, їх значення для розвитку філософії та світової культури;

- пояснювати соціокультурну цінність філософського знання.


^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1. Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус.

Тема 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.

Тема 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.

Тема3. Становлення та розвиток філософії в античному світі.

Змістовний модуль 2. Формування старогрецької філософії.

Тема 4. Іонійська (мілетська) філософія природи.

Тема 5. Геракліт із Ефесу: життя і діяльність.

Тема 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз.

Тема 7. Елейська філософська школа.

Тема 8. Молодші філософи природи (V ст.)

Тема 9. Античний атомізм .

Тема 10. Софістика.

Тема 11. Філософія Сократа. Сократичні школи.

Змістовний модуль 3. Класична грецька філософія.

Тема 12. Філософія Платона.

Тема 13. Філософія Аристотеля.

Змістовний модуль 4. Елліністично-римська філософія.

Тема14. Епікуреїзм.

Тема15. Стоїцизм.

Тема 16. Скептицизм.

Тема 17. Платонізм і неоплатонізм.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус.
Тема 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.


12

3

2

-

-

7

Тема 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.


12

3

2

-

-

7

Тема 3. Становлення та розвиток філософії в античному світі.


12

3

2

-

-

7
Змістовний модуль 2. Формування старогрецької філософії.

Тема 4. Іонійська (мілетська) філософія природи.


13

4

2

-

-

7

Тема 5. Геракліт із Ефесу: життя і діяльність.


13

4

2

-

-

7

Тема 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз.

13

4

2

-

-

7

Тема 7. Елейська філософська школа.


14

4

2

-

-

8

Тема 8. Молодші філософи природи.


14

4

2

-

-

8

Тема 9. Античний атомізм .


17

5

4

-

-

8

Тема 10. Софістика.


16

4

4

-

-

8

Тема 11. Філософія Сократа. Сократичні школи.


16

4

4

-

-

8
Модуль 2
Змістовний модуль 3. Класична грецька філософія.

Тема 12. Філософія Платона.


17

5

4

-

-

8

Тема 13. Філософія Арістотеля .


17

5

4

-

-

8
Змістовний модуль 4. Елліністично-римська філософія.
Тема 14. Епікуреїзм.17

5

4

-

-

8

Тема 15. Стоїцизм.16

4

4

-

-

8

Тема 16. Скептицизм.

16

4

4

-

-

8

Тема 17. Платонізм і неоплатонізм.


17

5

48
Усього годин

252

70

52

-

-

130^ 5. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Тема 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.

Тема 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.

Тема 3. Становлення та розвиток філософії в античному світі.

Тема 4.Іонійська (мілетська) філософія природи.

Тема 5.Геракліт із Ефесу: життя і діяльність.

Тема 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз.

Тема 7. Елейська філософська школа.

Тема 8. Молодші філософи природи (V ст.)

Тема 9. Античний атомізм.

Тема 10. Софістика.

Тема 11. Філософія Сократа. Сократичні школи.

Тема 12. Філософія Платона.

Тема 13. Філософія Аристотеля.

Тема 14. Епікуреїзм.

Тема 15.Стоїцизм.

Тема 16. Скептицизм.

Тема 17. Платонізм і неоплатонізм.


2


2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4
Разом

52^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Тема 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.

Тема 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.

Тема 3. Становлення та розвиток філософії в античному світі.

Тема 4. Іонійська (мілетська) філософія природи.

Тема 5. Геракліт із Ефесу: життя і діяльність.

Тема 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз.

Тема 7. Елейська філософська школа.

Тема 8. Молодші філософи природи (V ст.).

Тема 9. Античний атомізм.

Тема 10. Софістика.

Тема 11.Філософія Сократа. Сократичні школи.

Тема 12. Філософія Платона.

Тема 13. Філософія Арістотеля.

Тема 14. Епікуреїзм.

Тема 15. Стоїцизм.

Тема 16. Скептицизм.

Тема 17. Платонізм і неоплатонізм.


7


7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Разом

130


^ 9. Методи контролю


Контроль за рівнем вивчення навчальної дисципліни «Історія античної філософії» включає в себе поточний та підсумковий види контролю.

Поточний контроль полягає у перевірці рівня знань студентів під час семінарських занять на підставі визначення рівня виконання ним теоретичних та практичних завдань та завдань самостійної роботи. Кількість балів за тему виставляється на підставі усного та письмового опитувань.

Підсумкова форма контролю - усний екзамен.

Оцінка рівня засвоєння навчальної дисципліни проводиться за 100-бальною шкалою.


^ 10. Розподіл балів, що присвоюється студентам


При оцінюванні студентів діє накопичувальний принцип.

При вивченні дисципліни «Історія античної філософії» бали розподіляються наступним чином:


Поточне тестування та самостійна робота за модуль 1.
Змістовий модуль

№1

Змістовий модуль

№ 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

2,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3
Поточне тестування та самостійна робота за модуль 2.

Сумарна кількість балів за поточну успішність

Бали за іспит

Сума балів

Змістовий модуль

№3

Змістовий модуль № 4
Т12

Т13
Т14

Т15

Т16

Т17

50

50

100

3

3
3

3

3

3


де Т1, Т2 ... Т17 – теми змістових модулів;

2,5 та 3 – максимальна кількість балів за кожну тему, яка виставляється на підставі усного та письмового опитування студентів під час семінарських занять. В результаті успішного навчання студент протягом двох семестрів в сумі може набрати 50 балів за поточну успішність.

50 балів - максимальна кількість балів за відповідь під час усного іспиту.


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS та

визначення

^ Кількість балів

від 1 до 100

Оцінка за традиційною

п’ятибальною системою

А - відмінно

90-100

Відмінно

5

В – дуже добре

81-89

Добре

4

С - добре

71-80

Добре

4

D - задовільно

61-70

Задовільно

3

Е – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

51-60

Задовільно

3

FX - незадовільно

25-50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0-24

Незадовільно

2


Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

^ 12. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма дисципліни історії античної філософії

2. Робоча навчальна програма дисципліни історії античної філософії

3. Підручники та навчальні посібники.

4. Плани семінарських занять з дисципліни історія античної філософії

5. Тематика та завдання виконання самостійної роботи з дисципліни історія античної філософії

6. Інформаційно довідковий матеріал для самостійної роботи з дисципліни історія античної філософії в електронному варіанті

7. Тематика та завдання для підготовки до екзамену

8. Тестові завдання для контролю поточної успішності та самостійної роботи


^ 13. Рекомендована література

Базова

1. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969, Т. 1. Ч. 1. С. 280-299.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 27-30.

3. Басов P.A. История греческой философии. От Фалеса до Арис­тотеля. М., 2002. С. 53-79.

4. Богомолов A.C. Античная философия. М., 1985. С. 64-75.

5. Брамбо Р. Философы Древней Греции. М., 2002, С.49-66.

6. Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. Лекции по истории философии; Т.ІХ. 4.1. М.,1932, С.; 173- 211.

7. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990.

8. КондЗьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 38-52.

9. Конрад M. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974; С. 100-112.

10. Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя класика). M., 1963. С. 273, 501-510.

11. Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.-Л., 1935.

12. Лурье С.Я. Очерки истории античной науки. М.-Л., 1947.

13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней, С. 26-33.


Допоміжна

1. Арзакян Ц.Г, К вопросу становления истории философии как науки // Вопросы философии. 1962. №6.

2. Асмус В.Ф. Некоторые вопросы диалектики историко-филосо­фского процесса и его познание // Вопросы философии. 1961, №1.

3. Баллер ЗА. Преемственность в развитии культуры. М., 1969.

4. Волков Г. У колыбели науки. М., 1971.

5. Горський B.C. Соціальне середовище та історико-філософсь-кий процес. К., 1969.

6. Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафи­зических системах. Новые идеи в философии. Сбор, 1, СПб., 1912.

7. Малинин В. А. Теория истории философии// Наука и ее про­блемы. М„ 1976.

8. Методологические проблемы истории философии и общест­венной мысли. М., 1977.

9. Мотропшлова Н.В. Рождение и развитие философских идей. Историко-философские очерки и портреты. М., 1991.

10. Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1901.
11. Ортега-и-Гассет. Что такое философия. М., 1990'.

12. Пролеев СВ. История античной философии. М.: Ваклер, 2001. С. 3-25' -

13. Степанянц М.Т. Восток-Запад: диалог философов 11 Вопросы философии. 1989. №12.

14. Шинкарук В.И. Предмет та завдання історії філософії як нау­ки. К., 1957


14. Інформаційні ресурси


http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/kaf_ist_fil.htm


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра історії філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2009 р.

^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
напряму підготовки 6.020301 філософія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________-_______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________-_______________________________________

(назва спеціалізації)

Факультету філософського

Форма

Навчан-ня

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всьо-го

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тій-на

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
За-лік

(сем.)Екзамен

(сем.)Лек-ціїЛаборато-рні

Семі-нарсь-кіДенна

1

1

2

252

54

68

36

34

-

-

18

34

50

65

-

-

-

-

2Робоча програма складена на основі: світньо-професійної програми ГСВО для напряму 6.020301 «Філософія»


Робоча програма складена: канд. філос. наук, професором. Кондзьолкою В. В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії і філософії філософського факультету ЛНУ ім..І.Франка

Протокол № 1 від. “07”вересня 2009 р.


Завідувач кафедрою історії і філософії ______________ /проф. Пашук А. І./

“_____”___________________ 2009 р


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ № 1


ЗМ №1


ЗМ № 2


ЗМ № 3


ЗМ № 4


ЗМ № 3


ЗМ № 1

- орієнтуватися у складній системі вчень, шкіл, напрямків, концепцій античної філософії та використовувати їх у своїх наукових пошуках та світоглядних орієнтаціях;

- осмислено підходити до аналізу співвідношення філософського світогляду з міфологічним, релігійним та науковим;

- віднайти генезис походження багатьох сучасних наукових проблем, ідей, теорій;

- вміти використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності;

- зрозуміти й осмислити «вічні» смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі;

- збагнути головні проблеми і домінуючі ідеї античної філософської думки, їх значення для розвитку філософії та світової культури;

- пояснювати соціокультурну цінність філософського знання.

 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

ЗМ № 1

Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус.


9

ЗМ № 2


Формування старогрецької філософії.


33

ЗМ № 3


Класична грецька філософія.


10

ЗМ № 4


Елліністично-римська філософія.


18

Усього
70  1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ(не передбачено)  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ(семінарські)

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

ЗМ № 1

Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус.


6

ЗМ № 2


Формування старогрецької філософії.


22

ЗМ № 3


Класична грецька філософія.


8

ЗМ № 4


Елліністично-римська філософія.


16

Усього
52  1. ПРАКТИКА(не передбачено)


2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА студента на денній формі навчання згідно робочої програми з дисципліни «Історія античної філософії» передбачена по кожній темі кожного змістового модулю (ЗМ№1,ЗМ№2, ЗМ№3,ЗМ№4).


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Основна література

1. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969, Т. 1. Ч. 1. С. 280-299.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 27-30.

3. Басов P.A. История греческой философии. От Фалеса до Арис­тотеля. М., 2002. С. 53-79.

4. Богомолов A.C. Античная философия. М., 1985. С. 64-75.

5. Брамбо Р. Философы Древней Греции. М., 2002, С.49-66.

6. Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. Лекции по истории философии; Т.ІХ. 4.1. М.,1932, С.; 173- 211.

7. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990.

8. КондЗьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 38-52.

9. Конрад M. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974; С. 100-112.

10. Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя класика). M., 1963. С. 273, 501-510.

11. Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.-Л., 1935.

12. Лурье С.Я. Очерки истории античной науки. М.-Л., 1947.

13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней, С. 26-33.


Допоміжна література

1. Арзакян Ц.Г, К вопросу становления истории философии как науки // Вопросы философии. 1962. №6.

2. Асмус В.Ф. Некоторые вопросы диалектики историко-филосо­фского процесса и его познание // Вопросы философии. 1961, №1.

3. Баллер ЗА. Преемственность в развитии культуры. М., 1969.

4. Волков Г. У колыбели науки. М., 1971.

5. Горський B.C. Соціальне середовище та історико-філософсь-кий процес. К., 1969.

6. Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафи­зических системах. Новые идеи в философии. Сбор, 1, СПб., 1912.

7. Малинин В. А. Теория истории философии// Наука и ее про­блемы. М„ 1976.

8. Методологические проблемы истории философии и общест­венной мысли. М., 1977.

9. Мотропшлова Н.В. Рождение и развитие философских идей. Историко-философские очерки и портреты. М., 1991.

10. Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1901.
11. Ортега-и-Гассет. Что такое философия. М., 1990'.

12. Пролеев СВ. История античной философии. М.: Ваклер, 2001. С. 3-25' -

13. Степанянц М.Т. Восток-Запад: диалог философов 11 Вопросы философии. 1989. №12.

14. Шинкарук В.И. Предмет та завдання історії філософії як нау­ки. К., 1957


Методичне забезпечення

1. Навчальна програма дисципліни історії античної філософії

2. Робоча навчальна програма дисципліни історії античної філософії

3. Підручники та навчальні посібники з дисципліни «Історія античної філософії».

3. Плани семінарських занять з дисципліни історія античної філософії

4. Тематика та завдання виконання самостійної роботи з дисципліни історія античної філософії

5. Інформаційно довідковий матеріал для самостійної роботи з дисципліни історія античної філософії в електронному варіанті

6. Тематика та завдання для підготовки до екзамену

7. Тестові завдання для контролю поточної успішності та самостійної роботи 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни «Історія античної філософії» становить за поточну успішність 50 балів, та на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами:


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS та

визначення

^ Кількість балів

від 1 до 100

Оцінка за традиційною

п’ятибальною системою

А - відмінно

90-100

Відмінно

5

В – дуже добре

81-89

Добре

4

С - добре

71-80

Добре

4

D - задовільно

61-70

Задовільно

3

Е – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

51-60

Задовільно

3

FX - незадовільно

25-50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0-24

Незадовільно

2
 1. ^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Для поточного контролю: заслуховування доповідей та повідомлень на семінарських заняттях; контрольні роботи по темах; філософські тренінги; термінологічні диктанти.

Для контролю самостійної роботи: тестування; анотація опрацьованих першоджерел; складання тематичних кросвордів; підготовка есе, доповідей і публікацій.

Для підсумкового контролю: екзамен (усний)


Автор ________________________ /Кондзьолка В. В./

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни історія
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconПрограма науково-дослідного семінару філософія досократиків: джерелознавство та історико-філософська герменевтика для студентів мп «Філософія» («Історія філософії»)
Вивченню власне ранньогрецької філософії передує ознайомлення з історією осмислення античної філософії в європейській культурній...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconМіністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. С лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconРобоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії та церкви в Україні» для студентів за напрямом підготовки «Історія», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconПрограма з філософії Відродження для студентів 2-го курсу філософського факультету (денна І заочна форми навчання)
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної та середньовічної. В свою чергу на знання, отримані студентами при вивченні...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність
Християнство в Україні: історія І сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни історія античної філософії iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи