Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет icon

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет
Скачати 166.81 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет
Дата18.03.2013
Розмір166.81 Kb.
ТипПротокол

Львівський національний університет імені Івана Франка

філософський факультет


ПРОГРАМАфахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет


(підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”)


Затверджено


на засіданні вченої ради філософського факультету

Протокол № 98/7

від 3 квітня 2008 р.


Перелік питань

фахових вступних випробувань за напрямом підготовки «Політологія» (6.04.03.00) (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)

2008/2009 н.р.


 1. Суть та природа політики, її специфіка.

 2. Суб’єкти та об’єкти політики. Критерії політичної суб’єктності.

 3. Співвідношення політики і моралі: основні підходи до вирішення проблеми.

 4. Предмет, закони та категорії політичної науки. Основні підходи до визначення предмету політології.

 5. Основні принципи та методи політології.

 6. Основні етапи розвитку політичної науки. Структура політології як навчальної дисципліни.

 7. Прикладна політологія: предмет, методи та сфери застосування.

 8. Конституювання та розвиток політичної науки в Україні на сучасному етапі.

 9. Біхевіоризм та пост біхевіоризм у розвитку політичної науки.

 10. Політична антропологія.

 11. Політична гносеологія.

 12. Політична онтологія.

 13. Політична праксеологія.

 14. Політична психологія.

 15. Предмет та принципи етнополітики.

 16. Порівняльна політологія: теоретико-методологічні засади.

 17. Суть та принципи порівняльного методу аналізу.

 18. Політична влада: суть, форми, принципи реалізації. Ресурси політичної влади.

 19. Легітимність політичної влади. Основні ознаки легітимності.

 20. Зміст основних концепцій політичної влади.

 21. Політична режими: суть, типи.

 22. Характеристика політичного режиму в Україні на сучасному етапі.

 23. Політична система: суть, структура та механізми функціонування.

 24. Розвиток теорії політичної системи (Т. Парсонс, Г. Алмонд, Д. Істон, К. Дойч).

 25. Типологія політичних систем. Політична система сучасної України.

 26. Держава як політична організація суспільства: ознаки і функції. Основні теорії походження держави.

 27. Форми державного правління.

 28. Форми державного устрою. Організація державної влади в Україні.

 29. Правова держава. Розвиток теорії правової держави.

 30. Соціальна держава, її суть і структура.

 31. Громадянське суспільство: суть, структура, ознаки та перспективи розвитку в Україні.

 32. Порівняльна характеристика парламентів країн Західної Європи.

 33. Порівняльна характеристика урядів країн Західної Європи.

 34. Типологія коаліційних урядів. Основні моделі коаліційної поведінки.

 35. Порівняльний аналіз позицій глав держав.

 36. Електронний уряд: суть, основні компоненти.

 37. Місцеве самоврядування: суть, принципи, основні теорії.

 38. Суть, зміст, структурні елементи соціального управління.

 39. Багатозначність поняття “бюрократія”. Концепція формально-раціональної бюрократії Макса Вебера.

 40. Суть бюрократизму, його ознаки. Противаги бюрократизму в демократичному суспільстві.

 41. Зміст поняття “демократія”. Принципи демократії, їх взаємозв’язок.

 42. Сучасні теорії демократії.

 43. Історичні типи демократії, їх особливості. Й. Шумпетер – основоположник сучасних теорій демократії.

 44. Демократичні цінності, їх характеристика.

 45. Процеси демократизації в Україні: шанси та перспективи.

 46. Особливості демократизації постсоціалістичних країн. Консолідовані, перехідні та псевдодемократії.

 47. Політична опозиція: особливості функціонування в різних політичних режимах.

 48. Особливості перехідних політичних режимів. Основні моделі переходу до демократії (С. Хантінгтон, Д. Растру).

 49. Політичні партії: причини виникнення та етапи розвитку. Виникнення політичних партій.

 50. Ознаки та функції політичних партій.

 51. Типологія політичних партій.

 52. Партійні системи: суть, типологія. Особливості формування партійної системи в Україні, її ознаки.

 53. Партійні коаліції: основні теорії, механізми та принципи формування.

 54. Політичний процес: суть та закономірності розвитку.

 55. Політична діяльність: суть, структура, детермінанти. Типологія політичної діяльності.

 56. Політична участь: суть, види, форми реалізації.

 57. Теорія груп інтересів. Групи інтересів та групи тиску: ознаки, типи, функції у політичному процесі.

 58. Політичні рішення: суть, типи та способи прийняття. Типологія політичних рішень.

 59. Політичний розвиток: суть та види. Криза політичного розвитку.

 60. Політична модернізація: суть та основні моделі.

 61. Політичні технології та їх функції у політичному процесі. Лобізм як політична технологія.

 62. Політичний маркетинг.

 63. Політичний менеджмент: поняття та функції.

 64. Політична стабільність: критерії та чинники. Механізми стабілізації українського суспільства.

 65. Політичні конфлікти: ознаки, типи, технології врегулювання.

 66. Типи виборчих систем: порівняльна характеристика.

 67. Виборча система України на сучасному етапі.

 68. Соціальні групи як суб’єкти політики.

 69. Поняття політичної еліти, її структура та функції. Типи політичних еліт.

 70. Класичні та сучасні теорії еліт. Принципи та канали рекрутування політичних еліт.

 71. Політичне лідерство: критерії та типологія.

 72. Політичний імідж: суть, типи. Технологічні аспекти реалізації в політичному процесі України.

 73. Політична культура: суть, структура, функції, типи. Політичні субкультури.

 74. Політична соціалізація особи. Теорії політичної соціалізації.

 75. Політична поведінка. Поза інституційні форми політичної поведінки. Психологічні характеристики поведінки людини в натовпі.

 76. Політична свідомість: суть, структура, рівні.

 77. Порівняльний аналіз основних теорій міжнародних відносин (реалізм, ідеалізм, неореалізм, неомарксизм, неоідеалізм).

 78. Зовнішня політика: функції, типи, особливості аналізу.

 79. Взаємозв’язок та співвідношення внутрішньої, зовнішньої та міжнародної політики.

 80. Національний інтерес: природа, структура, місце в зовнішній та міжнародній політиці.

 81. Геополітика: предмет та принципи аналізу. Геополітичні доктрини. Геостратегія. Україна в сучасному геополітичному просторі.

 82. Глобалізація: головні тенденції розвитку на межі ХХ-ХХІ ст.

 83. Політичне прогнозування: суть, основні теорії.

 84. Політичні вчення Античності та їх вплив на розвиток європейської політичної думки.

 85. Політичні вчення Стародавнього Сходу.

 86. Політичні вчення Середньовіччя.

 87. Політичні вчення епохи Відродження та Реформації.

 88. Проблеми раціоналізму у політичних теоріях Нового часу.

 89. Політичні вчення європейського просвітництва.

 90. Проблеми держави в консерватизмі та лібералізмі.

 91. Плюралізм політико-правових ідей у Європі ХІХ ст.

 92. Політично-правові та етичні вчення у Німеччині кінця 18-поч. 19 ст.

 93. Проблема людини та держави в політичних теоріях Нового часу.

 94. Політична доктрина анархізму.

 95. Політичні доктрини фемінізму та неофемінізму.

 96. Український консерватизм.

 97. Політична думка України 18 ст.

 98. Український націоналізм (М. Міхновський, Д. Донців, М. Сціборський).

 99. Логіка розвитку політичних доктрин у ХХ ст.

 100. Політична доктрина соціал-демократії.

 101. Політична думка України доби визвольних змагань 1917-1921рр.

 102. Цінності та принципи політичної доктрини лібералізму, їх еволюція.

 103. Теорія природних прав людини та суспільної угоди, її значення для сучасних політичних доктрин.

 104. Політична доктрина фашизму.

 105. Особливості формального та традиційного етапів розвитку політичних доктрин.

 106. Еволюція, цінності та принципи політичної доктрини консерватизму.

 107. Політична доктрина націонал-соціалізму.

 108. Політична доктрина комунізму: суть та еволюція.Література


 1. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1992.

 2. Авторханов А. Происхождение автократии. Фрапкфурт-на-Майне, 1983.

 3. А даме Генри. Воспоминание Генри Адамса. М., 1988.

 4. Айзенштат Я. От тоталитарного государства к правовому. М., 1990.

 5. Антонович В. Про козацькі часи на України К., 1991.

 6. Аппеллер Т. Парламенты: Сравнительные исследования. М., 1987.

 7. Арендт X. Традиции и современность. К истории политических идей// Государство и право. 1991, N3.

 8. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М., 1983, т. 1.

 9. Армия и общество//Сб. статей. М., 1990.

 10. Армстронг Дж. Український паціоналізм//3у стрічі 1991, N2.

 11. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.

 12. БабефГ. Соч.: В 4-х т. М., 1975-1977.

 13. Бакунин М.А. Государственность и анархия//Философия, социология, политика. М., 1989.

 14. Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб, 1909.

 15. Бачинсъкий Ю. Україна irredenta. Берлін, 1924.

 16. Бэкон Ф. Новая Атлантида: Опыты и наставления нравственные и политические. М., 1962.

 17. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1990

 18. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.

 19. Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство кесаря. М., 1995.

 20. Берк Е. Философское исследование о происхождении наших идей, возвышеных и прекрасных. М., 1979.

 21. Берлін І. Націоналізм//3у стрічі. 1991, N2.

 22. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х т. М., 1940-1941.

 23. Бланки Л. О. Избранные произведения. М., 1952.

 24. Богданов А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2-х кн., М., 1989.

 25. БодуенЖ. Вступ до політології. К., 1994.

 26. Бочковський О. Вступ до націологїи Мюнхен, 1991-1992.

 27. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. К., 1988.

 28. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Руси К., 1988.

 29. Брандт Вилли. Воспоминания. М., 1991.

 30. Брудер В. Бюрократия//Полис, 1995, N5.

 31. Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб, 1909.

 32. Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан. М., 1985.

 33. Буш Д. Глядя в будущее: Автобиогр.: Пер. с англ. М., 1989.

 34. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

 35. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.

 36. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.

 37. Вивід прав України. Львів, 1991.

 38. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций. Москва-Киев, 1994.

 39. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х ч. Київ; Відень, 1920.

 40. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

 41. Вишенський 1. Твори. К., 1986.

 42. Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.

 43. Восленский М. Номенклатура: Господствующий класс советского общества. М., 1991.

 44. Вятр Ежи. Социология политических отношений. М., 1979.

 45. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств. К., 1990.

 46. Гегель Г. Политические произведения. М., 1979.

 47. Гегель Г. Философия права. М., 1990.

 48. Гелбрейт Дж. Жизнь в наше время. М., 1986.

 49. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

 50. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Лондон, 1989.

 51. Гельвеции К. А. Сочинения: В 2-х т. М., 1973.

 52. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

 53. Геродот. Історії в 9-ти книгах. К., 1993.

 54. Герцен А.И. Избранные философские произведения. М., 1948, т. 1-2.

 55. Гитлер Адольф. Моя борьба. Ашхабад, 1992.

 56. Гоббс Т. Левіафан // Соч. в 2-х т. М., 1990, Т.2.

 57. Гобино Ж. Век Возрождения. М., 1913.

 58. Голль Шарль де. Военные мемуары. М., 1957-60, т. 1-2.

 59. Гольбах П. Естественная политика, беседы об истинных принципах управления//Избранные произведения. В 2-х т. М.,.1853. Т.2.

 60. Грамши А. Избранные произведения. М., 1980.

 61. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949.

 62. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги. М., 1957.

 63. Грушевський М. Історія України-Руси. В II т., 12 кн. К., 1991.

 64. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. К., 1990.

 65. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.

 66. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

 67. Дай Г., Зиглер Л. Демократия для элиты: Введение в американскую политику. М., 1984.

 68. Дайсоп Ф. Оружие и надежды: проблемы разоружения. М., 1990.

 69. Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1991.

 70. Данини А. Люди, идолы и боги: Очерки истории религии. М., 1966.

 71. Данте А. Монархия//Малые произведения. М., 196S.

 72. Декларація про державний суверенітет України//Відомості BP УРСР. 1990, N31.

 73. Демидов А.И. Политическая деятельность. Философский анализ фактов и детерминации. Саратов, 1987.

 74. Ден Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., 1983.

 75. Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.

 76. Десницкий С. Постановление о учреждении законодательной, судителъной и наказательной власти Российской империи//Избранные произведения русских мыслителей второй половины XIX века. Т.1.

 77. Дністрянський С. Погляди на теорію права та держави. Львів, 1925.

 78. Донцов Д. Дух нашої давнини. Дрогобич, 1991.

 79. Донцов Д. Націоналізм. Львів 1926.

 80. Драгоманов М.П. Відповідь//Літературно-публіцистичні праці В 2-х т. К. 1970. Т.2.

 81. Драгоманов М.П. Терроризм и свобода//Собрание политических сочинений. В 2-х т. 1908.

 82. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську справу//Літературно-публіцистичні праці. В 2-х in. К., 1970. Т.2.

 83. Дюверже М. Однопартийность/Шолитика. 1990. N6.

 84. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990.

 85. Желев Ж. Фашизм. М., 1991.

 86. Жискар де Эстен Валери. Власть и жизнь. М., 1990.

 87. Загальна декларація прав людини: Прийнята ООН 10.XII.1948 p.

 88. Зіньківський Т. Молода Україна, її становище і шлях. Львів, 1936.

 89. Зиновьев А. Гомо советику с. М., 1991.

 90. Златоструй. Древняя Русь Х-Х1ІІ ее. М., 1990.

 91. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 1908.

 92. Эвола Юлиус. Языческий империализм. М., 1994.

 93. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993.

 94. Императивы человечности. К., 1990.

 95. История правовых и политических учений. Древний мир. М., 1985.

 96. История правовых и политических учений. Средние века. М., 1986.

 97. История правовых и политических учений. XVH-XVIII вв. М., 1986.

 98. Ісасвич Я.Д. Юрій Дрогобич. К., 1972.

 99. Каддафи Муамар. Зеленая книга. М., 1989.

 100. Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954.

 101. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

 102. Кант Э. К вечному миру//Соч. В 6 т. М., 1986. Т.о.

 103. Карр Эдвард. История Советской России. М., 1990, кн.1, т. 1-2.

 104. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.

 105. Киссинджер Г. Ядерное оружие и внешняя политика. М., 1989.

 106. Клаузевиц К. О войне. М., 1934.

 107. Клаус фон Еейме. Сравнение в политической науке//Соц.-политические науки. 1991, N2.

 108. Климовський С. О правосудие иачалствующих, правді и бодрості их// Сборник Харьковского историко-философского общества. Харьков. 1905. Т. 16.

 109. Климовський С. Осмирение высочайших//Сборник Харьковского историко-философского общества. Харьков. 1905. Т.16.

 1. ПО. Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии. СПб, 1895-1899. Г. 1-4.

 1. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории. М., 1990.

 2. Козельский Я.П. Философские предложения//Избранные произведения русских мыслителей II пол. XVIII в. М., 1952. Т.1.

 3. Копквест Р. Большой терор (1938-1940). М., 1974.

 4. Костомаров II. И. Черты народной южнорусской истории: Киевский митрополит Петро Могила//Исторические произведения. К., 1990.

 5. Костомаров Н. Книгі битія українського народа. Львів. 1921.

 6. Копт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910.

 7. Котляр М. Ф. Данило Галицький. К., 1979.

 1. 118; Кравчук Л. Є така держава— Україна. К., 1992.

 1. Кралюк М.П. Трактат Інокентія Гізеля "Мир з богом людині" як джерело з історії вільнодумства//Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації. К., 1991.

 2. Крип'якевич LII. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

 3. Кропоткин II. А. Записки революционера. М., 1990.

 4. Кулишь П.А. Отпадение Малороссии от Польши (1340-1654). В 3-х т. М., 1990.

 5. Лебон Г. Думки і вірування юрби//Філософська і соціологічна думка. 1991.

 1. N6.

 1. Лебон Г. Зіткнення між: демократичними ідеями і соціалістичними устремліннями//Філософська і соціологічна думка. 1991, N5.

 2. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896.

 3. Левицъкий К. Історія політичної думки галицьких українців. Львів, 1922.

 4. Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.

 5. Лейпхард А. Многосоставные общества и демократические режимы// Полис. 1992. N1-2.

 6. Ленин В.И. Государство и революция//Полн. собр. соч. Т.33.

 7. Липа Ю. Призначення України. Львів, 1928.

 8. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Відень, 1927.

 9. Липинський В. Релігія і церква в історії України. Філадельфія, 1925.

 10. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659: Замітки до історії українського державного будівництва в XVII спи Відень, 1920.

 11. ЛодийП. Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном высшем государственном праве. СПб., 1928.

 12. ЛоккДж. Два трактата о прав.чении//Соч. U 3-х т. М., /V.S'

 13. Лютер Мартин. Избранные произведения. СПб, 1994.

 14. Магочий П. Українське національне відродження//Український історичний журнал. 1991. N3.

 15. Мадзини Д. Избранные мысли. М., 1995.

 16. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

 17. Мангейм Джерол Б., Рич Ричард К. Эмпирический политический анализ. Методы исследования в политических науках. М., 1991.

 18. Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994.

 19. Мао Цзедун. Избранные произведения: В 4-х т. М., 1952-1953.

 20. Маритен Жак. Философ в мире. М., 1994.

 21. Маркс К. К критике гегелевской философии права//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т.8.

 22. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. 2 изд. Т.З.

 23. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.

 24. Масарик Т.Г. Ідеали гуманности Львів, 1902.

 25. Мелихов СВ. Количественные методы в американской политологии. М., 1979.

 26. Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959.

 27. МилльДж.С. О свободе. СПб. 1861.

 28. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952: Документи і матеріали. Львів., 1991.

 29. Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии// Диалог, 1990, N3,5,7,9,11.

 30. Міхновський М. Самостійна Україна. К., Львів, 1991.

 31. Могила П. Предисловие к Учительскому евангелию 1637 г.//Титои X. Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI-XVII ст. К., 1924.

 32. Монтескье Ш. О духе законов//Избранные произведения. М., 1955.

 33. Наполеон Бонапарт. Избранные произведения. М., 1956.

 34. Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. М., 1989, Т. 1-3.

 35. Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. М., 1990.

 36. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.

 37. Норден Д. Так делаются войны: О закулисной стороне и технике агрессии. М., 1972.

 38. Огієнко І. Українська культура. К., 1992.

 39. Онацький Є. Імперіалізм духа. Перемишль, 1932.

 40. Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. К., 1994.

 41. ОруеллДж. Хутір тварин. К., 1994.

 42. Основы теории политической системы. М., 1985.

 43. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии: В 2-х т. М. 1927-1930.

 44. Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. К., 1988.

 45. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. Львів, Київ, 1922.

 46. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.

 47. Памятки братських шкіл на Україні (кінець XVl-початок XVII ст.). Тексти і дослідження. К., 1988.

 48. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. М., 1989.

 49. Пейн Т. Избраніш.е произведения. М., 1959.

 50. Питер Л.Дж. Принципы Питера или почему дела идут вкривь и вкось. М., 1990.

 51. Повість врем'янних літ. Літопис. К., 1990.

 52. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3-х т. М., 1961-1964.

 53. Нодолинський С. Ремесла і фабрики на України Женева, 1890.

 54. Подолинський С. Соціалізм, нігілізм та тероризм: Відповідь старому російському соціалістеві//Грушевський М. З починів українського соціалістичного руху. Мих. Драгоманов і Женевський соціалістичний гурток. Відень, 1922.

 55. Политические науки. Нью-Джерси, 1989. (Ксерокопия перевода с англ.). М., 1990.

 56. Полтава П. Концепція самостійної України і основні тенденції політичного розвитку сучасного світу. 1947.

 57. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избр. работы, М., 1983.

 58. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. К., 1994.

 59. Прокопович Ф. Твори: У 3-х т. К., 1979-1981.

 60. Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991.

 61. Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. 1-2.

 62. Ребет Л. Формування української нації. Мюнхен, 1951.

 63. Рейган Р. Откровенно говоря: Избранные речи. М., 1987.

 64. Реннер К. Государство и нация. СПб, 1906.

 65. Робеспьер М. Избранные произведения: В 3-х т. М., 1965. Т. 1-3.

 66. Руссо Ж.-Ж. Трактати. М., 1969.

 67. Санистебан Л. Основы политической науки. М., 1992.

 68. Скрипник M.I. Статті і промови. Харків, 1929-1931. Т.1-4.

 69. Слово о полку Ігоревім. К., 1989.

 70. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.

 71. Соловьев B.C. Национальный вопрос и нравственность//Соч. В 2-х т. М., 1989. Т.1.

 72. Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 1907.

 73. Сорокин Питирим. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.

 74. Сорос Д. Советская система: к открытому обществу. М., 1991.

 75. Спенсер Г. Основные начала. СПб, 1898.

 76. СпинозаБ. Избранные произведения в 2 т. М., 1957.

 77. Старосольський В. Теорія нації Відень, 1922.

 78. Сціборський М. Націократія. Прага, 1942.

 79. Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России// США: экономика, политика, идеология. 1990. №2.

 80. Тард Г. Личность и толпа. СПб, 1903.

 81. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.

 82. Ткачев П.Н. Анархическое государство//Соч. II 2-х пи М., 1976. Т.2.

 83. Тойпби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.

 84. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1994.

 85. Томашівський С. Під колесами історії. Ксрлін, 1922.

 86. Томашівський С. Про ідеї, героїв і політику. Львів, 1929.

210. Трент Дж. Политическая наука вне политических границ. Международное институциональное развитие политической науки. Политические отношения: прогнозирование и развитие//Ежегодник Советской ассоциации политических наук. М., 1979.

 1. Троцкий Л. Политические силуэты. М., 1990.

 2. Уайтхед А. Избранные работы по философии. М., 1990.

 3. Федералист. Политическое эссе А.Гамильтона, Дж.Медисона и Дж.Джея. М., 1993.

 4. Филалет Христофор. Апокрисис/Шамятники полемической литературы в Западной Руси. Петербург, 1992. Кн.2.

 5. Філософія Відродження на України К., 1990.

 6. Фихте И.Г. Сочинения: В 2-х т. СПб, 1993. Т. 1-2.

 7. Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956.

 8. Франко І. Мислі о еволюції в історіїлюдськостУ/Зібрання творів у 50-ти т. К., 1986. T.45.

 9. Франко I. Поза межами можливого/Шітературно-науковий вісник. Львів, 1990. Кн. 10.

 10. Франко І. Що таке соціалізм? // 3ібрання творів у 50-ти т. К., 1986. Т.45.

 11. Фрейд 3. Будущее одной иллюзии. М., 1990.

 12. Фридман и Хайек о свободе. Репр. изд. Минск, 1990. Г.1.

 13. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

 14. Фромм Э. Духовная сущность человекаУ/Философские науки. 1990, N8.

 15. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1994.

 16. ФулбрайтД.У, Самонадеяность силы. М., 1967.

 17. Хайек Ф. Общество свободных. М., 1990.

 18. Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992.

 19. Хеффе О. Плюрализм и толерантность: К легитимизации в современном мире//Философские науки. 1991. N12.

 20. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: В 2-х т. М., 1986.

 21. Цицерон М.Т. О государстве. О законах. Диалоги. М., 1966.

 22. Чалидзе Валерий. Иерархический человек. М., 1991.

 23. Черчилль У. Вторая мировая война., 1991. Т.1-3.

 24. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.

 25. Чичерин Б. А. Философия права. М., 1900.

 26. Шестопал Е. Личность и политика. М., 1988.

 27. Шлезингер Артур М. Циклы американской истории. М., 1992.

 28. Шлемкевич Микола. Загублена українська душа. К., 1992.

 29. Шпенглер Освальд. Закат Европы. Новосибирск, 1993.

 30. Штирнер Макс. Единственный и его собственность. Харьков, 1994.

 31. Энгельс Ф. Анти-Дюринг//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 md. T.20.

 32. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Г.21.

 33. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.

 34. Яворський Стефан. Філософські твори. К., 1993. Т. 1.

 35. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. К., 1990. Т.1-3.

 36. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його "Апокрисис". Львів, 1964.

 37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський
Предмет політичної науки. Дискусії з приводу предмета політології. Категорії політології. Політичні закономірності
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Латинська,
...
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи