Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") icon

Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Скачати 132.29 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Дата18.03.2013
Розмір132.29 Kb.
ТипПротокол

Львівський національний університет імені Івана Франка

філософський факультет

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань з культурології для вступників у


Львівський національний університет

(підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”)


Затверджено


на засіданні вченої ради філософського факультету

Протокол № 98/7

від 3 квітня 2008 р.


Перелік орієнтовних питань

фахових вступних випробувань за напрямом підготовки «Культурологія»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)

2008/2009 н.р.

 1. Культура як особлива форма буття.

 2. Техніка як соціокультурний феномен.

 3. Суспільство і культура.

 4. Людина як творіння культури.

 5. Культура як спосіб творчої діяльності людини.

 6. Еволюція відносин між “культурою” та “людиною” в історії мистецтв.

 7. Сутність, структура та функції культури.

 8. Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення.

 9. Культура та природа: екологічні проблеми філософії культури.

 10. Предметно-практичні та предметно-духовні аспекти взаємодії суспільства та культури.

 11. Основні історичні фази взаємодії суспільства та культури.

 12. Культура та людина: антропологічні проблеми філософії культури.

 13. Людина як творець культури.

 14. Культура як спосіб творчої діяльності людини.

 15. Мотиватори творої діяльності. Свобода і творчість.

 16. Особливості самобуття культури. Багатовимірність культури.

 17. Основні елементи в структурі культури. Закономірності їх взаємодії.

 18. Матеріальна предметність культури та її основні форми.

 19. Духовна предметність культури та її основні форми.

 20. Знання як форма духовної предметності культури.

 21. Цінність як форма духовної предметності культури.

 22. Проект як форма духовної предметності культури.

 23. Образ як форма предметності художньої культури.

 24. Розуміння культури у філософії екзистенціалізму.

 25. Проблема культури у «філософії життя».

 26. Традиція та новація в культурі. Традиційна та креативна культури. Фундаменталізм та модернізм.

 27. Поняття культурної ідентичності. Культурна ідентифікація.

 28. Особливості розвитку української культурологічної думки у ХІХ – ХХ ст.

 29. Расова, етнічна та національна ідентичність.

 30. Теорія цивілізацій. С.Хантінгтон про "зіткнення цивілізацій".

 31. Проблема культурної кризи.

 32. Ціннісна теорія культури (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт).

 33. Егалітаристські концепції в філософії культури.

 34. Антиегалітаризм як філософсько-світоглядна парадигма.

 35. Партикуляризм та універсалізм в культурі.

 36. Культурологічні концепції “масового суспільства”.

 37. Феномен “маси” в філософії культури ХХ ст.

 38. Концепції елітарної культури.

 39. Кризові явища в культурі як закономірність культурного розвитку.

 40. Тема кризи культури у філософсько-культурологічній думці (К.Ясперс, Е.Гуссерль, О.Шпенглер).

 41. Мистецтво як знакова система.

 42. Проблема тексту та текстуальності у семіотичних дослідженнях.

 43. Природна мова як первинна моделююча система.

 44. Мова у дослідженнях О. Потебні.

 45. Міф як семіотична система.

 46. Роль символу в культурі.

 47. Ритуальність культури.

 48. Знакова комунікація в культурі.

 49. Поняття символу.

 50. Поняття знаку в семіотичних дослідженнях.

 51. Культура як знакова система.

 52. Мова як феномен.

 53. Філософія символічних форм Е.Кассірера.

 54. Ритуал. Символ. Міф.

 55. Семіотична модель культури.

 56. Знакові системи в культурі.

 57. Проблема мови та мовлення в філософії куультури ХХ ст.

 58. Поняття культури як ціннісного феномену.

 59. Поняття світової культури.

 60. Проблема динаміки культури: культурна самобутність та взаємодія.

 61. Історична типологія культури та проблема її критеріїв.

 62. Проблема періодизації культури. Поняття культурно-історичної епохи.

 63. Предмет і завдання курсу «Історія світової культури».

 64. Особливості Первісної культурно-історичної епохи.

 65. Проблема антропосоціогенезу.

 66. Культура Первісної епохи: релігійні вірування та мистецтво.

 67. Стародавній Схід як культурологічне поняття.

 68. Особливості Стародавнього Сходу як культурно-історичної епохи.

 69. Періодизація та особливості культури Стародавнього Єгипту.

 70. Періодизація та характерні риси історії культури Месопотамії.

 71. Джерельна база, історія та особливості культури Східного Середземномор’я.

 72. Періодизація та характерні риси староіндійської культури. Основні віхи історії.

 73. Типові риси давньокитайської культури та ментальність населення.

 74. Періодизація та особливості давніх культур Америки.

 75. Античність як культурологічне поняття. Типові риси античної культури.

 76. Особливості культури Стародавньої Греції.

 77. Особливості культури Стародавнього Риму.

 78. Особливості середньовічної культурно-історичної епохи.

 79. Характерні риси середньовічної культури Візантії, арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії.

 80. Арабський Схід як культурологічне поняття. Основні віхи історії арабів.

 81. Ренесанс як культурологічне поняття. Періодизація культури епохи Відродження.

 82. Характерні риси історії культури італійського Відродження.

 83. Особливості Північного Відродження.

 84. Наслідки Реформації та її культурно-історичне значення.

 85. Контрреформація і її наслідки для культурного розвитку.

 86. Поняття «культура Нового часу». Основні віхи історії Європи XVII-XVIII ст.

 87. Характерні риси новочасної культури.

 88. Філософсько-світоглядна революція XVII ст. Наукова революція XVI-XVII ст.

 89. Типові риси естетики бароко. Бароко в літературі, архітектурі, живописі.

 90. Характерні риси та принципи класицизму. Класицизм у драматургії, архітектурі, живописі.

 91. «Просвітництво» як культурологічне поняття. Головні засади культури Просвітництва.

 92. Художньо-естетичні напрями доби Просвітництва: класицизм, ампір, реалізм, сентименталізм. Рококо як художньо-естетичний напрям.

 93. Основні віхи історії та характерні риси культури ХІХ ст. Роль науки та техніки в культурі ХІХ ст.

 94. Поняття індустріальної цивілізації.

 95. Романтизм як художньо-естетичний напрям.

 96. Реалізм як художньо-естетичний напрям ХІХ ст.

 97. Натуралізм як художньо-естетичний напрям.

 98. Імпресіонізм та постімпресіонізм як художньо-естетичні напрями.

 99. Символізм як художньо-естетичний напрям.

 100. Еклектизм у мистецтві ХІХ ст.

 101. Особливості історії культури Новітньої доби.

 102. Особливості мистецтва ХХ ст. Модерністська та реалістична тенденції в культурі ХХ ст.

 103. Течії модернізму: фовізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, абстракціонізм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм.

 104. Реалістичні тенденції в мистецтві др. пол. ХХ ст.

 105. Феномен постмодернізму.

 106. Постмодернізм у мистецтві: поп-арт, фотореалізм, сонористика, алеаторика, хеппенінг, мистецтво саморуйнації, концептуалізм.

 107. Історія світової культури як єдність у множинності, цілісність у багатоманітності.

 108. Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури.

 109. Етногенез та культурогенез українського народу.

 110. Трипільська культура.

 111. Північне Причорномор’я в формуванні давньої української культури.

 112. Культура давніх слов’ян на території України.

 113. Вплив християнства на культуру Київської Русі.

 114. Соціокультурний феномен Київської Русі.

 115. Культура Галицько-Волинського князівства.

 116. Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка, періодизація.

 117. Ренесансний гуманізм в Україні.

 118. Культурні здобутки українського Ренесансу.

 119. Феномен козацької культури.

 120. Феномен українського бароко.

 121. Просвітництво в українській культурі.

 122. Класицизм в українській культурі.

 123. Український романтизм як чинник національного відродження.

 124. Українська культура пер. пол. ХІХ ст.

 125. Реалізм в українській культурі.

 126. Витоки українського модернізму.

 127. Українська культура доби національного відродження.

 128. Культура української діаспори.

 129. Українська культура радянської доби.

 130. Посттоталітаризм і сучасна українська культура.

 131. Етика, мораль, моральність: етимологія та визначення.

 132. Етика і релігія.

 133. Порівняльний аналіз Старозавітньої та Новозавітньої моральних концепцій.

 134. Християнська етична думка ХХ ст. та сучасної доби.

 135. Християнське розуміння свободи.

 136. Страждання у вимірі християнської етики..

 137. Поняття смерті у християнській етиці.

 138. Щастя у розмінні християнської етичної традиції.

 139. Класифікація моральних законів.

 140. Моральна ситуація сучасності в контексті етичних вчень.

 141. Цінність людського життя та її загрози у сучасному світі.

 142. Релігія: суть та структура поняття.

 143. Основні релігієзнавчі концепції.

 144. Структура та принципи релігієзнавства.

 145. Особливості та загальна характеристика первісних релігійних уявлень.

 146. Землеробські культи.

 147. Фетишизм як рання форма релігійності. Культ предметів.

 148. Магія як рання форма релігії.

 149. Анімізм, аніматизм як ранні форми релігійності.

 150. Тотемізм та його різновиди. Зоолатрія та фітолатрія.

 151. Шаманізм та шаманська психотехніка.

 152. Релігія Стародавнього Єгипту

 153. Релігія Межиріччя.

 154. Даосисзм як філософсько-релігійна система.

 155. Конфуціанство – національна релігія Китаю.

 156. Індуїзм.

 157. Джайнізм.

 158. Сикхізм.

 159. Іудаїзм.

 160. Доктринальні основи буддизму.

 161. Течії та різновиди буддизму.

 162. Витоки християнства.

 163. Біблія-священна книга християн.

 164. Православ”я: особливості віровчення, культу та церковної організації.

 165. Католицизм: особливості віровчення, культу та церковної організації.

 166. Протестантизм: особливості віровчення, культу та церковної організації.

 167. Причини поширення неорелігійних традицій.

 168. Класифікація неорелігійних течій. Загальна характеристика однієї із класифікаційних груп

 169. Християнство в Україні: історія і сучасність.

 170. Взаємодія політики та релігії

 171. Становлення релігії як соціального явища та його вплив на політику держави.

 172. Політично-релігійні відносини в конкретних моделях суспільного устрою.

 173. Релігія і політика ісламських країн світу.

 174. Соціальні функції релігії: політологічний аспект.

 175. Релігійні організації і рухи та їхнє місце в політичній системі суспільства.

 176. Моделі державно-церковних взаємин.

 177. Політичні аспекти буддійської доктрини.

 178. Політичні концепції ісламу.

 179. Проблема ісламського фундаменталізму.

 180. Суть та характеристика основних нетрадиційних релігій та їхній вплив на формування політичної системи.

 181. Синтетичні, орієнтальні релігії та політика.

 182. Соціально-політичні, психологічні, етнічні підгрунтя релігійних конфліктів та політичні механізми врегулювання.

 183. Політико-релігійна взаємодія в сучасній Україні.

 184. Політизація церковно-релігійного життя в Україні: суб’єктивні та об’єктивні прояви.

 185. Геополітичний контекст релігійно-політичних процесів у сучасній Україні.

 186. Законодавче забезпечення свободи совісті та державна політика у сфері релігії в Україні .^

Список літератури


 1. Арнольдов А.М. Введение в культурологию. – М., 1994.

 2. Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода). – К., 1992.

 3. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. – Тверь, 1997.

 4. Гуревич П.С. Философия культуры. – СПб., 1994.

 5. Динамика культуры: теоретико-методологические аспекты. – СПб.-М., 1989.

 6. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч.1,2. – М., 1994.

 7. Зиммель Г. Философия культуры. –

 8. История философии и культура. – К., 1991.

 9. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996.

 10. Коган Л.Н. Теория культуры. – Екатеринбург, 1993.

 11. Общество и культура: проблемы множественности культур. Ч.ІІ. – М., 1988.

 12. Общество и культура: философское осмысление культуры. Ч.1. – М., 1988.

 13. Проблема человека в западной философии. Сб. – М., 1988.

 14. Проблемы культурного исследования в философской теории и практике современного Запада. – М., 1989.

 15. Философия культуры. Сб. – Самара, 1993.

 16. Философия культуры. Становление и развитие. – СПб., 1998.

 17. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.,1989.

 18. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.

 19. Гуревич П.С., Султанова М.А. Первооткрыватель философии символизма // Философские науки. – 1993. – №4-6.

 20. Гусейнов А.А. Язык и совесть. – М., 1995.

 21. Ктони М. Эзотерика основ культуры. – М., 1995.

 22. Лотман Ю.М. Семиотика // Культурология. ХХ век. Словарь. – Спб., 1997.

 23. Степанов Ю.С. Семиотика. – М., 1971.

 24. Успенский Б.А. Избр. труды. Т.1.: Семиотика истории.Семиотика культуры. – М., 1996.

 25. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1994.

 26. Язык и наука конца ХХ века. Под ред. Акад. Ю.С. Степанова. – М., 1995.

 27. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991.

 28. Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 2т. – Таллин, 1992-1993.

 29. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992.

 30. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. Яртися А. В., Мельника В. П. – Львів, 2005.

 31. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – Київ, 1997.

 32. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1990. Культурология. Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1999.

 33. Курс лекцій з української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / За ред. Л. Дещинського. – Львів, 1999.

 34. Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – Київ, 2000.

 35. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – Київ, 2000.

 36. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – Київ, 1992.

 37. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н., Гелей С., Росінська З. – Львів, 1992.

 38. Основи художньої культури. Ч.1.: Теорія та історія світової художньої культури: Навч. посібник для вищ. навч. закладів / За ред. В. Лозового, Л. Анучиної. – Харків, 1997.

 39. История зарубежного искусства / Под ред. М. Кузьминой, Н. Мальцевой. – Москва, 1984.

 40. Очерки истории искусства / Под ред. Н. Григоровича, Г. Поспелова. – Москва, 1987.

 41. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – Москва, 1985.

 42. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.1. – Москва, 1968.

 43. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.2. – Москва, 1991.

 44. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / Н. Миропольська, Е. Бєлкіна, Л. Масол, О. Оніщенко. – Київ, 2001.

 45. Історія української культури: побут, письменство, мистецтво, театр, музика. / за заг. ред І. Крип’якевича. – К., 1994.

 46. Історія української культури: в 5 тт. // За заг ред. Толочко П. П., Александрович В. – К., 2003.

 47. Культура і побут населення України: Навч. посібник / Під. ред. Наулко В. І., Артюх Л. Ф. – К., 1993.

 48. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В. М., Вервес Г. Д., Гончаренко М. В. та інші – К., 1994.

 49. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 50. Нельговський Б. П. Українське мистецтво: від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.

 51. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 52. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 53. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української художньої культури: Підручник. – Харків, 1999.

 54. Біблія.

 55. Aдорно Т. Проблемы философии морали.-М.. 2000.

 56. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

 57. Малахов В.А. Етика.-К., 1996.

 58. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика.-М.,1998.

 59. Етика/під ред. Аболіної Т.К.-К., 1994.

 60. Зеленкова И.Л., Беляева Є.В. Этика. – Минск, 1997.

 61. Зеленкова И.Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации.- Минск, 2001.

 62. Иванов В. История этики средних веков. – Л., 1989.

 63. Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ-поч.ХХ ст.-К., 1993.

 64. Сінькевич О.Б. Етика. Курс лекцій.-Львів, 1999.

 65. Стеапненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах. Навч. посібник. -К.,1998.

 66. Християнська етика. Навчально-методичний посібник. – Львів, 1998.

 67. Лужницький Л. Христіянсько-католицька етика. – Мюнхен, 1948.

 68. Пртоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской этики. – М., 2000.

 69. Жан Марі Обер. Моральне богослов”я. – Львів, 1994.

 70. Марусяк М. Моральне богослов”я. – Снятин, 2000.

 71. Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

 72. Войтыла К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. - №1.

 73. Калашник А. Загальні методи вивчення предмета християнська етика.-Львів, 2001.

 74. Релігієзнавство/ під ред Яроцького П.Л. – К., 2004;

 75. Релігієзнавство/ під ред. В.І. Лубського. – К., 2000;

 76. Академічне релігієзнавство/ під ред. Колодного А.М. – К.. 2000; Мень А. История религии: В 2- т.-М.,1998;

 77. Кривелев И.А. История религии: в 2 т. – М., 1988;

 78. Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993;

 79. Головащенко С.І. Історія християнства. – К.1998.

 80. Ранович А. Первоисточники по истории раннего христианства. М.,1933 (перевидання: М., 1990).

 81. Історія релігії в Україні: в 10 т./під ред. проф. Колодного та ін.-К., 1998-2004;

 82. Религиозные традиции мира: в 2 т. – М., 1996;

 83. Энциклопедия “Религии мира”: в 2 т. – М., 1999;

 84. Малерб М. Религии человечества. – М., 2003

 85. Тематическая Библия с комментариями. Минск, 1996.

 86. Толковая Библия, или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета (ред. А.П. Лопухина). в 7-ми тт. Спб, 1904-1910 (перевид.: Стокгольм,1987-1989).

 87. Словарь библейского богословия (ред. Кс. Леон-Дюфур). Брюссель, "Жизнь с Богом",1990, К.-М., 1998.

 88. Релігієзнавчий словник. К.,Четверта хвиля, 1996.

 89. Релігійна свобода і права людини. Правничі аспекти. У 2 т..- Львів, 2001.

 90. Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України. – К., 1999.

 91. Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Фещенко П.І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К., 2000.

 92. Ислам и политика. – М., 2000.

 93. Зінько С.Ю. Іслам у сучасній світовій політиці. – Львів, 2005.

 94. Журне Шарль. Христианские требования к политике. – К., 1998.

 95. Эррикер К. Буддизм. –М., 1996.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Предмет культурології. Ізоляціоністський та інтеграційний підходи до визначення предметного поля культурології
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет
«Політологія» 04. 03. 00) (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconМагістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня \"магістр\") iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи