Програма діяльності і розвитку факультету журналістики icon

Програма діяльності і розвитку факультету журналістики
Скачати 59.61 Kb.
НазваПрограма діяльності і розвитку факультету журналістики
Дата18.03.2013
Розмір59.61 Kb.
ТипПрограма

Програма

діяльності і розвитку факультету журналістики

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2010–2013 рр.


1. Перспектива розвитку філософського факультету ґрунтується на базових принципових засадах Програми Ректора Університету проф. Вакарчука І.О. “Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський університет”, яка була прийнята 25 березня 2010 р. на конференції Трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2. Інтенсифікація наукових досліджень кафедр факультету як основи професійного зростання педагогічного колективу та якості навчального процесу. Наукова тематика кафедр має носити фундаментальний (теоретичний) характер та український вимір (контекст). Проміжковим та завершальним підсумком виконання кафедральних наукових тем має стати підготовка монографічних досліджень.

3. Забезпечити постійне оновлення навчальних програм та навчальних курсів з обов’язковим повноцінним методичним забезпеченням. По кожному напряму підготовки студентів – філософії, психології, політології, культурології – передбачити постійне введення нових навчальних курсів та спецкурсів, наукове та методичне оновлення існуючих, передбачити введення нових спеціалізацій та модернізацію існуючих.

4. Запровадити вибіркові міждисциплінарні курси, зокрема філософія соціогуманітарного пізнання, філософія мови, філософія творчості, філософія громадянського суспільства, психологія здоров’я тощо.

5. Вирішення питань кадрового поповнення викладацького складу здійснювати за рахунок випускників аспірантури кафедр факультету, запрошення провідних фахівців з інших ВНЗ для викладання відповідних навчальних курсів. У разі необхідності планувати цільову підготовку аспірантів та підвищення кваліфікації викладачів у провідних наукових центрах України та закордону.

6. Запровадити проходження підвищення кваліфікації викладачів, передусім асистентів, з відривом від виробництва та ввести за норму, що підсумком науково-педагогічної діяльності викладача – кандидата чи доктора наук – за п’ять років має бути видання підручника (посібника) або монографії (одноосібної чи у співавторстві).

7. Зміцнювати і розвивати зв’язки кафедр факультету з відповідними підрозділами ВНЗ в рамках існуючих угод міжнародного співробітництва університету. Регулярно запрошувати провідних вчених для читання циклів лекцій чи одноразових виступів.

8. Сприяти розвитку студентського самоврядування на факультеті, співпрацюючи і підтримуючи діяльність студентських самоврядних організацій для посилення відповідальності та дисципліни студентської молоді та їх ставлення до навчання, студентської наукової роботи, занять спортом та художньою самодіяльністю.

9. Постійну увагу приділяти вирішенню соціальних проблем студентів, передусім сиріт, напівсиріт, осіб з особливими освітніми потребами. Домогтися створення належних умов вільного доступу студентів-інвалідів до аудиторій факультету. Посилити інклюзивну складову педагогічної освіти студентства на факультеті.

10. Сприяти якісному покращенню стану вивчення студентами іноземних мов.

11. Забезпечити обов’язкове регулярне проведення філософсько-методологічних семінарів кафедр факультету, загальноуніверситетського семінару “Філософія науки”, Львівсько-Варшавського наукового семінару “Філософія науки”.

12. Започаткувати проведення регулярних наукових семінарів за участю провідних вчених з проблем “Теоретико-методологічних проблем політичної науки” та “Філософсько-методологічних проблем конструювання теоретичного знання”.

13. Забезпечити постійне поновлення новими надходженнями літератури навчально-методичних кабінетів філософії і мистецтвознавства та їх інформатизацію.

14. Сприяти розвитку і посилити співпрацю з Інститутом соціогуманітарних проблем ЗНЦ НАН України.

15. Забезпечити підготовку і видання авторських підручників (посібників) викладачів факультету з усіх фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

16. Щорічно у березні-квітні проводити факультетську студентську наукову конференцію “Дні науки філософського факультету” із запрошенням студентів та аспірантів інших ВНЗ.

17. Постійно здійснювати профорієнтаційну роботу з майбутніми вступниками до університету, активно залучаючи до такої роботи студентів, аспірантів та викладачів.

18. Забезпечити активну співпрацю з обласною МАН по роботі з обдарованою учнівською молоддю. Використовувати можливості МАН як засобу профорієнтації учнів для залучення випускників МАНу до лав абітурієнтів факультету.

19. Щорічно проводити наукову-практичну конференцію з проблем психологічного супроводу навчання та соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами.


2011 рік

1. Забезпечити повноцінне функціонування психологічної служби університету, психологічної лабораторії кафедри психології та видавничого центру філософського факультету.

2. Започаткувати видання факультетського часопису “Філософсько-політологічні студії” та подати документи на його реєстрацію у ВАК України.

3. Підготувати і подати до друку “Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія філософські науки” (Випуск 14) та журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (№4 та №5).

4. Забезпечити виконання заходів філософського факультету до 350-річчя університету.

5. Завершити підготовку та подати до друку “Енциклопедичний культурологічний словник” (січень 2011 р.), присвячений 350-річчю університету.

6. Завершити підготовку і подати до друку колективну монографію “Проблеми толерантності і міжкультурної комунікації” (березень 2011 р.), присвячену 350-річчю університету.

7. Підготувати до друку колективну монографію “Психологічний вимір соціального буття особистості”.

8. Завершити підготовку та оновлення НМК з напрямів “філософії”, “психології”, “політології” та “культурології” з навчальними програмами, планами семінарів, рекомендованою літературою, методичними порадами з організації самостійної роботи студентів та контролю за її здійсненням, між предметними зв’язками, переліком контрольних запитань та питань підсумкового контролю.

9. Завершити підготовку тестових завдань в повному обсязі з усіх навчальних курсів, що завершуються іспитом,.

10. Забезпечити комп’ютеризацію бібліотечної бази навчально-методичних кабінетів філософії та мистецтвознавства.

11. Завершити підготовку і опублікувати навчально-методичні комплекси з “філософії”, “психології”, “політології” та “культурології” та розмістити їх на факультетському сайті.

12. Провести філософсько-культурологічні читання, присвячені 150-річчю від дня смерті Тараса Шевченка “Філософія української дійсності: оптимістична трагедія чи трагедія оптимістів?”.

13. Підготувати і опублікувати “Нариси з історії філософського факультету у Львівському університеті”.


2012 рік

1. Підготувати відповідні документи на предмет акредитації напрямів “філософія”, “психологія”, “політологія”.

2. Завершити роботу щодо запровадження проміжкових (модульних) форм контролю знань студентів з усіх навчальних курсів з електронної формою їх фіксації.

3. Завершити та опублікувати описи усіх нормативних та вибіркових навчальних курсів з напрямів “філософія”, “психологія”, “політологія” та “культурологія”.

4. Підготувати відповідні документи і матеріали щодо відкриття в Інституті післядипломної освіти університету підготовку політологів на базі вищої освіти.

5. Запровадити спеціалізацію напряму “культурологія” – менеджмент у сфері культури.

6. Підготувати і провести міжнародну наукову конференцію “Духовність. Культура. Нація” (квітень 2012).

7. Провести Всеукраїнську наукову конференцію до 290-річного ювілею Григорія Сковороди “Філософія серця як філософія буття”.

8. Підготувати і подати до друку підручники для студентів університету:

  • Історія української культури;

  • Історія української філософії;

  • Теорія та історія політичної науки;

  • Філософія

  • Психологія

  • Політологія.

2013 рік

1. Підготувати і провести міжнародну наукову конференцію “Психологія здоров'я”.

2.Завершити роботу із запровадженням електронного обліку біжучого контролю знань студентів.

3. Започаткувати інтернет-видання філософського факультету.

4.Підготувати і подати до друку “Політологічний енциклопедичний словник”.

5. Підготувати і подати до друку колективне монографічне дослідження “Людина в сучасному світі” (у трьох книгах).

6. Підготувати і подати до друку підручник “Філософія і методологія науки і техніки” у трьох книгах:

  • систематичний курс;

  • проблеми математичних, природничих, технічних і соціально-гуманітарних наук;

  • хрестоматія.

7. Підготувати відповідні документи щодо продовження терміну функціонування спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії та політології.

Схожі:

Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconПрограма соціолінгвістичної практики для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література»
Для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література» у уі семестрі проводиться...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 20 с
Голодомор в Україні: медійний аспект. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 16 с
Методологія та історіографія журналістикознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconРобоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки «Журналістика». „, 20 року с
Робоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки «Журналістика». – „ ”,...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 32 с
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики icon119 від 29 грудня 2011 року
Активісти Наукового товариства студентів та аспірантів факультету журналістики разом із викладачами відвідали засідання постійного...
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconФорма № н 03
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики лну імені Івана Франка
Програма діяльності і розвитку факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2010. 15 с
Хіх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи