Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції icon

Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Скачати 60.94 Kb.
НазваІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Дата18.03.2013
Розмір60.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Відділ освіти Бердянської міської ради


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науковій конференції

«МОВА – ЛІТЕРАТУРА – КУЛЬТУРА

В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ»,


яка відбудеться^ 23-24 травня 2013 рок на базі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.


Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Міжкультурна комунікація як засіб взаєморозуміння в сучасному мовному світі.

2.Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури.

3. Міжнаціональний діалог культур: інтеграція та самоідентифікація.

4. Українська мова у взаємодії з іншими національними мовами.

5. Формування мовної особистості в різних типах закладів освіти.

6. Роль мас-медіа в полікультурному середовищі.

Під час конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська, білоруська, польська.

Для участі в конференції необхідно до ^ 1 травня 2013 року подати заявку (поштою або e-mail) за вказаним зразком (дод. 1). Матеріали конференції буде опубліковано протягом року в фахових виданнях України «Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство», «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство» або в збірнику наукових статей студентів «Філологічні студії» (вимоги див. у дод. 2).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.


Запрошення та додаткову інформацію буде розіслано електронною поштою в першій декаді травня.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників конференції або установ, у яких вони працюють.

Для участі в конференції необхідно сплатити по приїзду організаційний внесок у розмірі 100 грн. (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням, культурної програми).

За участь у конференції учасники отримають сертифікат.


^ Координатори конференції:

Греб Марія Михайлівна, канд. філ. н., доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (моб. тел. (066) 27-47-954, (067) 97-67-133).

^ Загороднова Вікторія Федорівна, канд. пед. н., доцент, завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (моб. тел. (095) 41-85-446).

Заявки про участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу: mova.lit.cult@gmail.com, або поштову: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.


Додаток 1


ЗАЯВКА

учасника конференції


^ Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Установа (повна назва, адреса, телефон, факс)
^ Тема доповіді
Секція (орієнтовно)
Домашня адреса, телефон
e-mail (обов’язково)
Варіант участі

(особиста / заочна)


Додаток 2

^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

у фахових збірниках «Актуальні проблеми слов'янської філології», «Актуальні проблеми іноземної філології» та студентському виданні «Філологічні студії»


До редакційного відділу подаються: диск з текстом; роздрукований текст статті у 2 екземплярах; авторська довідка; ксерокопія квитанції про оплату.

Вартість публікації – ^ 25 грн. сторінка; статті докторів наук друкуються безкоштовно; вартість публікації у збірнику наукових статей студентів – 50 грн. за статтю. Оплата надсилається поштовим переказом на ім’я Бєловол Олени Анатоліївни, адреса: Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71118.

При написанні статей слід ураховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України». До друку приймаються наукові статті, де наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 3) виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Технічні погодження:

 • Обсяг статті – 8–12 повних сторінок.

 • Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.

 • Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант на диску.

 • Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).


Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 1. індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

 2. прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

 3. науковий ступінь, або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

 4. місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи – окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

 5. назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

 6. текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

 7. список використаних джерел (оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм);
 1. УВАГА! Анотації статті (по 500 друкованих знаків кожна) та ключові слова подаються трьома мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з вирівнюванням по ширині).


Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

Зразок оформлення титульної сторінки:


УДК 821.163.41’06-31.09

Іванова О.І.,

кандидат філологічних наук,

Бердянський державний педагогічний університет


^ НАЗВА СТАТТІ


[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]


Анотація

Ключові слова:


Аннотация

Ключевые слова:


Summary

Keywords:


Зразок оформлення списку джерел:


Література

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / А. Ткаченко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.


Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.

Схожі:

Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconКафедра української мови інформаційний лист
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» Інформаційний лист Шановні колеги!
Кафедра української та російської мов Донецького національного технічного університету запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжнародній науковій конференції “Фальцфейнівські читання”, що відбудеться 18-20 травня 2005 року...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconМіністерство освіти І науки україни центральна спілка споживчих товариств україни полтавський університет економіки І торгівлі інформаційний лист шановні студенти, магістранти, аспіранти!
Запрошуємо Вас узяти участь у регіональній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів “Актуальні проблеми комунікативної...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІ міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи