Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Сторінка1/4
Дата22.03.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

_____філософського факультету, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів 2009


Політична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: канд. псих. н., ас. Карковська Р.І


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою доц. Грабовська С.Л.


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:2009-2010

Загальна кількість годин -20

Спеціальність (професійне спрямування)


2-й

2-й

Семестр

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

10 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

0 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - ознайомити студентів із психологічними аспектами функціонування політичної системи суспільства.

Після прослуханого курсу «Політична психологія» студенти повинні знати історію становлення політичної психології як самостійної галузі психологічного знання, зміст та структуру політичної свідомості, чинники та етапи політичної соціалізації особистості, особливості формування іміджу політичного лідера. Наприкінці курсу студенти повинні вміти розробляти модель емпіричного дослідження з політичної психології. 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Адаптація особистості до політичної сфери суспільства як предмет наукового дослідження

Тема 1. Предмет та історія становлення політичної психології

Предмет політичної психології. Завдання політичної психології. Історія виникнення політичної психології. Проблеми розвитку політичної психології в Україні Емпіричні методи досліджень в політичній психології. Методологічних напрями політичної психології. Напрямки досліджень в політичній психології.


Тема 2. Політична соціалізація особистості

Зміст політична соціалізація. Аспекти політичної соціалізації. Форми політичної соціалізації. Чинники політичної соціалізації особистості. Аполітичність. Агенти соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Підкорення та інтерес як моделі політичної соціалізації. Політична соціалізація в стабільному та кризовому суспільствах.


^ Модуль 2. Зміст та структура політичної свідомості особистості

Тема 1. Політична свідомість особистості

Політичної свідомості. Структура політичної свідомості: когнітивний, афективний, регулятивний компоненти. Типологія соціально-політичних уявлень. Політичний вибір. Політична орієнтація. Політична поведінка та політична діяльність. Чинники політичної активності. Особливості сприймання держави та влади. Політична ідентичність. Громадянськість.


Тема 2. Політична орієнтація особистості

Політичний спектр як типологія соціально-політичних настанов. Психологічна основа політичної орієнтації особистості. Цілісність політичної орієнтації. Авторитарний характер.


Тема 3. Чинники та шляхи формування образу та іміджу політичного лідера

Феномен лідерства. Теорії лідерства. Психологічна природа політичного лідерства. Імідж політичного лідера. Зв’язки з громадськістю як сфера професійної діяльності. PR-технології.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1
Тема 1. Предмет та історія становлення політичної психології

4

2

1

2

Тема 2. Політична соціалізація особистості

4

2

1

2

Тестування

1


Разом – зм. модуль1

7

4

2

4

Модуль 2.

Тема 1 Політична свідомість особистості

4

2

2

2

Тема 2 Політична орієнтація особистості

4

2

2

2

Тема 3 Чинники та шляхи формування образу та іміджу політичного лідера

4

2

2

2

Тестування

1


Разом – зм. модуль 2

13

6

6

6
^

Усього годин


20

10

8


10

10
 1. ^ Теми семінарських занять

№ теми

Тема заняття

Кількість годин

1

Предмет та історія становлення політичної психології

1

2

Політична соціалізація особистості

1

3

Зміст і структура політичної свідомості особистості

2

4

Політична орієнтація особистості

2

5

Чинники і шліхи формування іміджу політичного лідера

2^ 5. Самостійна робота


До кожної з тем студент повинен законспектувати щонайменше 2 джерела з рекомендованої літератури. (10 год.)


6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Студентам пропонується виконати творче завдання, яке передбачає (на вибір) написання психологічний портрету політичного лідера або складання програми емпіричного дослідження з політичної психології. (10 год.)

^ 7. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів передбачає усне (відповіді на семінарі) та письмове (тестування) опитування, а також перевірку письмової роботи.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за допомогою письмового опитування у формі тестування.

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимальна кількість балів: 100 балів

    • робота продовж семестру – 50 балів

    • підсумкова звітність (тестування) – 50 балів

^ Розподіл балів за роботу продовж семестру

Вид роботи

Бали

Максимальна

кількість балів

Повна відповідь на семінарі

3

12

Законспектована література

2

10

Тестування , модуль 1

10

20

Тестування, модуль 2

10

Письмова робота (психологічний портрет політичного лідера / програма емпіричного дослідження)

8

8

Всього за роботу продовж семестру

50
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія проектної діяльності»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи