Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Сторінка4/4
Дата22.03.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Тема:. Політична орієнтація особистості

1. Політичний спектр як типологія соціально-політичних настанов.

2. Психологічна основа політичної орієнтації особистості.

3. Визначення цілісності політичної орієнтації особистості.

Політичні орієнтації – уявлення людей про відповідні до їхніх потреб цілі політичної діяльності і прийнятні для них засоби досягнення таких цілей. Це своєрідна відповідь особистості на політичну (соціально-історичну) ситуацію, в якій вона опинилась

Найчастіше політичні орієнтації представлені у вербально виражених ідеях та цінностях людей. Вони певною мірою пов’язані з неусвідомлюваними та неповністю усвідомлюваними мотивами, які люди переживають на емоційному рівні.

Політичний спектр – розташування політичних сил у просторі, де кожна займає відповідне місце на ліво-правій шкалі.

^ Базові цінності лівих та правих політичних сил

праві

ліві

Релігія, моральність

Атеїзм

Традиції, звичаї

Заперечення традицій

Національні цінності, патріотизм

Інтернаціоналізм

Персоналізм

Колективізм

Вільний ринок

Державне регулювання економіки

Суспільна ієрархія, елітаризм

Егалітаризм (концепція, що пропонує створення суспільства з рівними можливостями по управлінню і доступу до матеріальних благ)

Сім’я з сильним батьківським авторитетом

Сім’я як спільнота рівних

Школа з вивченням релігії, авторитетом вчителя

Школа підпорядкована учням, освітні заклади - державі

Культ сили, агресивність зовнішньої політики

Мирне співіснування, антимілітаризмЦентризм, - течія у політиці, що займає проміжне положення між реформістською та консервативною течіями.

Статус-кво (лат., довоєнне становище) становище, що існувало або існує в якийсь визначений момент.

Лібералі́зм - соціальна філософія та політична концепція (ідеологія), яка проголошує, що ініціативна (активна), вільна, тобто неконтрольована діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті. Спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод; обстоює абсолютну цінність людської Метою лібералізму є максимальне послаблення ("пом'якшення") різних форм державного і суспільного примусу щодо особи (контролю особи тощо), відстоює шлях мирного, реформаторського здійснення соціальних перетворень.

Соціалі́зм — суспільне вчення, ідеалом якого є здійснення принципів соціальної справедливості і рівності. Економічна основа соціалізму - «соціально справедливий» розподіл продуктів суспільної праці та система «соціального захисту».

Комуні́зм (від лат. communis — спільний, загальний) — ідея про безкласове суспільство, в якому скасована приватна власність на засоби виробництва; світогляд, який наголошує на вирішальному значенні, суспільства і спільноти (комуни, громади) у житті кожної людини, на абсолютній домінанті інтересів спільноти над окремою персоною. Одна з крайніх форм колективізму.

Консервати́зм (фр. conservatisme, от лат. conservo — сохраняю) — идеологическая приверженность к традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. Інколи пов’язаний з протекционизм - это государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему определенных ограничений.

^ Фашизм - человеконенавистническая идеология, построенная на идее превосходства одной национальности (расы) над всеми остальными.

Анархи́зм (от др.-греч. αναρχω - от ἀν, ан, «без» + ἄρχή, архи, «править» + ισμός, от основы -ιζειν)- идея, о том, что общество может и должно быть организовано без государственного принуждения. Анархизм обычно считают леворадикальной идеологией, поскольку его взгляд на политику и экономику является анти-авторитарной интерпретацией коммунизма, коллективизма, синдикализма и общественной экономики (например, анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты и др.).
В то же время анархизм всегда включал в себя индивидуалистическую черту. Некоторые анархисты выступают в поддержку капитализма (например, рыночные анархисты, агористы и др.) и других ориентированных на рынок экономических структур (например, мутуалисты).

Радикалізм (лат. radix - корінь) –соціально-політичні ідеї якісного перетворення політичних процесів, який передбачає рішучі і безкомпромісні дії для досягнення цілі.

Основа радикалізму: негативне ставлення до існуючого політичного феномену, визнання одного способу виходу із ситуації.

Форми прояву: нігілізм, екстремізм, тероризм, революціоналізм.

Функції: сигнально-інформаційна, розрядка соц. напруження, корекці політичного курсу, стимулювання політичних змін.

Радикальні тенденції зменшуються із стабілізацією екон. і політ. систем с-ва.

Критика: надто прості форми, спроба тягнути паросток, щоб він швидше ріс.

Екстремізм – прихильність в ідеях і в політиці до крайніх поглядів і дій. Передбачає блокування легітимності самостійної о-ті.

Соціальна база: військові, студенти, представники національних і релігійних рухів, незадоволена реальністю інтелігенція.

Ознаки: однобокість трактування соц. проблем, застосування чи загроза насилля, опора на емоції і стереотипи, нетолерантність.

^ Екстремізм і радикалізм провокують політичні конфлікти – зіткнення політичних поглядів

.Г. Айзенк до одномірної схеми політичного спектру (ліві-праві) англійський психолог ввів особливу психологічну вісь „авторитаризм-демократія”.

На першій осі Х розташовувались типи політичних поглядів: праві радикали-фашисти, консерватори, соціалісти, ліві радикали – комуністи.

На осі У – „політичні темпераменти”, які змінються рівнем жорсткості, нетерпимості і м’якості, терпимості політичних позицій людини. Жорсткість, за Г. Айзенком, рівнозначна авторитаризму, м’якість – демократизму. На думку Г. Айзенка, лише „політичні темпераменти”, а не вибір між правою та лівою ідейно-політичною позицією, коріняться в глибинних психологічних структурах особистості.

Фактори вибору політичної орієнтації: соціальні та психологічні

З психологічного погляду цікавим є вивчення зв’язку між вибором політичної орієнтації та ієрархією мотивів, особливостями опрацювання інформації та стійкими особистісними рисами суб’єкта.

^ Важливі характеристики політичної орієнтації:

Авторитарність – демократія

Індивідуалізм – колективізм

Рівність – нерівність

Соціальна справедливість

Х. Лінц – жінки більш консервативні, чоловіки більш ліберальні.

Одними з перших досліджень психологічних основ політичної орієнтації був аналіз фашизму, здійснений такими вченими, як В.Райх, Теодор Адорно, Марк Бурно, Е. Фромм, А.Маслоу «Структура авторитарного характеру».

^ Е. Фромм у роботі „Втеча від свободи” виділяє авторитаризм як один з механізмів (поряд з деструктивізмом та конформізмом) механізмів втечі від самотності. Авторитаризм виявляється у формі садизму чи мазохізму.

Мазохістські та садистські тенденції властиві і невротикам, і здоровим людям. Обидві тенденції представляють собою втечу від нестерпної самотності і безсилля. Між невротичною і раціональною діяльністю є суттєва різниця. В раціональній діяльності людина діє для того, щоб досягнути якогось певного результату, а в невротичній – стимули за своєю суттю негативні: людина діє, щоб позбутись нестерпної ситуації.

Т. Адорно, говорячи про авторитарний характер, також наголошує на всепроникаючій подвійності садистських та мазохістських схильностей. Ці схильності формуються внаслідок трансформації агресивності, оскільки трансформація ненависті в любов – найскладніше завдання, яке особистість повинна подолати на ранньому етапі розвитку.

^ Виявлено зв'язок потреби влади з політичною орієнтацією студентів:

потреба підпорядкування (поєднаної з залежністю) ----------------- ліві

домінування і низьке підпор. егоцентричність-------------------------- крайні праві

егоїстичності, агресивності та підозріливості ---------------------- крайніх позиції

Характеристика авторитарної особистості:

 • готовність підпорядковуватись

 • агресивність

 • ригідність

 • стереотипність мислення

 • гіпертрофований інтерес до сексуальної проблематики

 • низький рівень освіченості

 • низький рівень матеріального забезпечення

 • конвенціоналізм (відданість соціальним нормам) – підпорядковується ідеології, яка дає впевненість і визначеність

 • вік старше 30 років переважно тоді люди починають втрачати надію і розчаровуватисьДодаток 2

Плани семінарських занять

Модуль 1

Тема 1. Предмет та історія становлення політичної психології

 1. Предмет політичної психології.

 2. Історія виникнення політичної психології.

 3. Емпіричні методи досліджень в політичній психології.

 4. Напрямки досліджень в політичній психології.


Тема2. Політична соціалізація особистості

1. Зміст та інститути політичної соціалізації особистості.

2. Етапи політичної соціалізації особистості.

3. Особливості політичної соціалізації особистості в кризовий та стабільний періоди розвитку суспільства.


Модуль 2

Тема 1. Політична свідомість особистості

 1. Зміст і форми політична свідомість.

 2. Соціально-політичні знання та уявлення.

 3. Інтерес до політики та політична активність особистості.


Тема 2. Політична орієнтація особистості

1. Політичний спектр як типологія соціально-політичних настанов.

2. Психологічна основа політичної орієнтації особистості.

3. Цілісність політичної орієнтації особистості.


Тема 3. Чинники та шляхи формування образу та іміджу політичного лідера

1. Зміст та теорії лідерства.

2. Психологічна природа політичного лідерства.

3. Імідж політичного лідера.


Додаток 3

Тестові завдання

1. Політичні орієнтація- це …

А уявлення людей про відповідні до їхніх потреб цілі політичної діяльності і прийнятні для них засоби досягнення таких цілей.

Б своєрідна відповідь особистості на конкретну життєву ситуацію, в якій вона опинилась.

В усвідомлювані мотиви, які люди переживають на емоційному рівні.

Г усвідомлювані, вербально виражені ідеї та цінності людей, які стосуються політичної сфери суспільства.

^ 2. Яке з означень не описує політику?

А система інститутів (державні, політичні партії, рухи, об’єднання тощо);

Б система усвідомлюваних поглядів, настанов та цінностей особистості

В система формальних і неформальних правил взаємодії, деякої гри;

Г різновид людської діяльності, особливий тип поведінки

3. Виокремлення в ній суб’єктивних психологічних компонентів пов’язане з іменем ....

А Н.Макіавеллі

Б Ш.-Л. Монтеск’є

В Г. Лассувела

Г Платона

^ 4. До базових цінностей лівих політичних сил належить

А звичаї

Б елітаризм

В персоналізм

Г атеїзм

5. Колективна монографія, де було вперше узагальнено досвід напрацювань у галузі політичної психології за редакцією Джин Кнутсон називається ...

А Людина і політика. Психологічний аспект

Б Керівництво з політичної психології

В Стан та перспективи розвитку політичної психології

Г Перспективи розвитку політичної психології як самостійної науки

6. Науково-дослідний інститут, з діяльністю якого в першу чергу пов’язаний розвиток політичної психології в Україні – це ....

А Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Б Інститут соціальної та політичної психології АПН України

В Київський національний університет імені Т. Шевченка

Г Київський інститут політичного менеджменту

^ 7. Методологічний напрям політичної психології, спрямований на вирішення завдань практичної політики

А раціоналістичний

Б емпірично-прикладний

В прагматичний

Г антипрагматичний

8. Процес включення особистості в політичну систему суспільства через засвоєння політичних поглядів, знань про закономірності функціонування політичної системи, соціально-політичних норм і цінностей - це

А політична інтеракція

Б політична інтеграція

В політична адаптація

Г політична соціалізація

^ 9. До неполітичних чинників середовища в процесі політичної соціалізації особистості не належить...

А емоційно-вольова сфера особистості

Б сім’я

В психологічні особливості агентів політичної соціалізації

Г неформальні групи

^ 10. Соціально-політичні ідеї якісного перетворення політичних процесів, який передбачає рішучі і безкомпромісні дії для досягнення цілі – це …

А радикалізм

Б екстремізм

В анархізм

Г консерватизм

^ 11. До типів лідерства, виділених М.Вебером не належить ..

А харизматичне

Б легальне

В консерватине

Г традиційне

12. До форм політичної свідомості не належить

А індивідуальна

Б групова

В громадянська

Г суспільна

^ 13. До характеристик соціально-політичних знань не належить

А опосередкованість

Б стереотипність

В предметність

Г узагальненість

14. Харизматична концепція належить до ……як теоретичного обґрунтування лідерства

А теорії рис

Б поведінкового підходу

В ситуаційної теорії

Г синтетичної теорії

^ 15. До індикаторів громадянськості не належить:

А лояльне і водночас вимогливе ставлення до органів та інституцій державної влади

Б законослухняність, знання і поважання прав людини

В почуття належності до держави, народу, громади, сім’ї

Г шанування існуючого політичного режиму

^ 16. Розташування політичних сил у просторі, де кожна займає відповідне місце на ліво-правій шкалі – це

А політична орієнтація

Б політичний спектр

В політична конкуренція

Г форма політичної активності

^ 17. До базових цінностей прихильників правих політичних сил не належить …

А традиції

Б вільний ринок

В інтернаціоналізм

Г релігія

^ 18. До одномірної схеми політичного спектру (ліві-праві) англійський психолог Г. Айзенк ввів особливу психологічну вісь

А крайні ліві – крайні праві

Б авторитаризм-демократія

В лібералізм-екстремізм

Г націоналізм-анархізм

19. Соціальна філософія та політична концепція (ідеологія), яка проголошує, що ініціативна вільна, тобто неконтрольована діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті.

А демократія

Б анархізм

В лібералі́зм

Г соціалізм


^ 20. До характеристик міджу політичного лідера не належить…

А існування в масовій свідомості

Б максимальна відповідність реальності

В цілеспрямована сконструйованість

Г регулятивна функція


^ 21. Термін, який позначає цілеспрямовані, усвідомлювані та цілісні акти політичної активності суб’єкта...

А політична діяльність

Б політична поведінка

В громадська активність

Г політична орієнтованість

22. Низький рівень політичної ідентичності, неінтенсивний інтерес до політики, суперечливі, несистематизовані погляди, висновки ситуативні і залежать від особистих потреб та безпосереднього досвіду, прагматичний підхід у здійсненні політичного вибору – характеристика ................................типу соціально-політичних уявлень

А міфологічого

Б стихійно-раціонального

В рефлексивного

Г інертно-фаталістичного

^ 23. Засвоєння особою відносин „домінування-підпорядкування” на основі системи стосунків в сім’ї - це ...

А рання політична соціалізація

Б первинна політична соціалізація

В опосередкована політична соціалізація

Г прямій політична соціалізація

24. Політична психологія виокремилась як галузь психології в .... році

А 1953

Б 1968

В 1946

Г 1974

25. Політична психологія вивчає:

А закономірності виникнення, функціонування і розвитку політичної системи суспільства

Б закономірності становлення та функціонування індивідів, груп і спільнот як суб’єктів політики

В громадську активність як особливу людська діяльність, наділена відповідною структурою, суб’єктом і спонукальними силами

Г психологічні основи формування і функціонування політично активної особистості
1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія проектної діяльності»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи