Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Сторінка1/4
Дата22.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

_____філософського факультету, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів 2009


Психологія впливу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: канд. псих. н., ас. Карковська Р.І


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою доц. Грабовська С.Л.


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів,

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки: 2009-2010

Загальна кількість годин 28

Спеціальність


1-й

1-й

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


14 год.

0 год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Психологія впливу» - особливостями та механізмами психологічного впливу.

Завдання:

1. Ознайомити студетів із змістом та основними видами психологічного впливу, особливостями психологічного впливу в діловому спілкуванні

2. Сформувати в студентів уявлення про методи конструктивного здійснення та протистояння впливу.

3. Ознайомити студентів з практичними методами розвитку особистісної здатності ефективно впливати на інших.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: зміст та суттєві характеристики психологічного впливу, види і психологічні основи впливу, орієнтуватись у напрямках психологічних досліджень явища впливу, знати правила ефективного здійснення впливу у діловому спілкуванні, концепції соціального впливу, розуміти роль соціальних чинників психологічного впливу у міжособистісній, особистісно-груповій та міжгруповій взаємодії.

вміти: протистояти маніпулятивній аргументації, здійснювати маніпулятивний вплив на інших шляхом стимулювання певних емоційних реакцій, використовувати техніки аргументації та контраргументації, прийоми сугестивного впливу, протистояти сугестивному впливу через самостійність та критичність мислення, складати програму психологічного дослідження явища впливу, використовувати психодіагностичні методики з метою вивчення явища психологічного впливу, здобути навички публічного виступу, ведення ділових переговорів, телефонної бесіди. 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Зміст та види психологічного впливу

Тема 1. Феномен психологічного впливу та його характеристики

Спілкування як контекст психологічного впливу. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Форми спілкування. Перцептивний, комунікативний та інтерактивний аспекти спілкування.

Зміст та характеристики психологічного впливу. Ініціатор та адресат впливу.

Види впливу залежно від методів і прийомів здійснення, тривалості ефекту, специфіки ефекту, докладання вольових зусиль ініціатора, усвідомленості, відкритості засобів і цілей.

Напрямки психологічних досліджень феномена впливу.

Цілі психологічного впливу (за О. Сидоренко).

Стратегії взаємодії та впливу (за Г. Ковальовим).

Рекомендована література:

  1. Ильин Е.П. Психология общения и межличтностніх отношений. – Спб.: Питер, 2009. – 576с.

  2. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2004. – 256с.


Тема 2. Види психологічного впливу. Маніпуляція, переконування, навіювання

Зміст та критерії маніпуляції. Прийоми маніпулятивного впливу. Маніпулятивні прийоми аргументації. Прийоми маніпулятивного впливу шляхом стимулювання певних емоційних реакцій. Обман як різновид маніпуляції. Мотиви маніпулятивної поведінки особистості. Психологічні особливості адресата впливу як чинник ефективності маніпуляції. Етичний аспект маніпулятивного впливу.

Зміст та особливості сугестивного впливу. Самонавіювання як різновид сугестивного впливу. Навіюваність як особистісна характеристика. Ситуативні фактори навіюваності. Сугестивний вплив у великих соціальних групах.

Переконування як різновид психологічного впливу. Особливості та правила переконування. Способи переконування (інформування, роз’яснення, доведення). Техніки аргументації (метод позитивних відповідей Сократа, розгорнута аргументація, двостороння аргументація).

Рекомендована література:

 1. Душкина М.Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2004. – 224с.

 2. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.: Міленіум, 2008. – 216 с.


Тема 3. Види психологічного впливу. Наслідування, зараження, санкціонування

Зміст зараження як різновиду психологічного впливу. Умови зараження (емпатія, експресивність, залучення партнера до виконання спільних дій)

Наслідування як різновиду психологічного впливу. Шляхи здійснення та вікові особливості наслідування. Мода як форма наслідування.

Форми санкціонування як психологічного впливу (примус і спонукання). Психологічний вплив як шлях реалізації насильницьких дій суб’єкта.

Рекомендована література:

 1. Психологическое влияние / В.П. Шейнов. – 2-е узд. – Минск: Харвест, 2008. – 800с.

 2. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.: Міленіум, 2008. – 216 с.


Змістовий модуль 2. Особливості ефективного впливу в діловій взаємодії

Тема 1. Правила конструктивного здійснення впливу та протистояння впливу

Принципи (техніки) впливу (за Р. Чалдіні). Ефекти соціальної перцепції.

Причини, за якими люди піддаються впливові.

Техніки захисту від маніпуляції.

Правила конструктивного протистояння впливові та здійснення впливу.

Рекомендована література:

 1. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2004. – 256с.

 2. Михайлюк Е.Б. Психология влияния / Серия «психологический практикум». – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 106 с.Тема 2. Види та концепції соціального впливу

Зміст соціального впливу. Групова поляризація, вплив меншості, соціальний конформізм, переконання і зміна установок формування соціальних норм.

Теоретичні підходи до вивчення і трактування соціального впливу. Концепція суб’єктивної валідності Л. Фестінгера. Теорія неформального соціального спілкування Л. Фестінгера. Теорія нормативного та інформаційного соціального впливу М. Дойча і Г. Джерарда. Теорія ймовірнісного опрацювання Р. Петті і Дж. Качоппо. Теорія конверсії меншості С. Московічі.

Процеси соціального впливу за Г. Ч. Келманом (поступливість, інтерналізація, ідентифікація).

Рекомендована література:

 1. Семечкин Н.И. Психология соціального влияния. – СПб.: Речь, 2004. – 304с.

 2. Тернер Дж., Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.Тема 3. Психологічний вплив в діловому спілкуванні: телефонна бесіда, переговори, публічний виступ

Структура публічного виступу. Вступ, встановлення контакту між аудиторією і доповідачем. Емоційна складова публічного виступу. Невербальні засоби спілкування з аудиторією. Зміст повідомлення. Ефекти пов’язані з запам’ятовуванням інформації. Особливості мовлення у публічному виступі. Техніки підсилення змісту повідомлення. Правила оформлення роздаткового матеріалу та використання презентації. Рекомендації щодо завершення публічного виступу.

Зміст проблемного підходу у переговорах. Підготовка до ефективних переговорів. Ефективне викладення власної позиції у переговорах. Стратегії ведення переговорів. Оцінка пропозицій партнерів та час на роздуми. Активне слухання в ході переговорів. Вихід з ситуації «глухого кута» під час переговорів.

Психологічні особливості ведення телефонної бесіди. Підготовка телефонного дзвінка. Основні принципи побудови телефонної розмови. Слова і вирази, яких необхідно уникати під час телефонного діалогу. Невербальні засоби впливу в телефонному діалозі.

Рекомендована література:

 1. Душкина М.Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2004. – 224с.

 2. Ходж сон Дж. Ефективне ведення переговорів / Пер. З англ.. за ред. канд. філол. Наук Л.І. Байдари. – Дніпропетровськ: Баланс0Клуб, 2002. – 252 с.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Модуль 1. Зміст та види психологічного впливу

Тема 1. Феномен психологічного впливу та його характеристики

4

2

2
2


Тема 2. Види психологічного впливу. Маніпуляція, переконування, навіювання

3

2

3
4


Тема 3. Види психологічного впливу. Наслідування, зараження, санкціонування

3

2

1
3


Тестування2
2


Разом – зм. модуль1
6

8
11


^ Модуль 2. Особливості ефективного впливу в діловій взаємодії

Тема 1. Правила конструктивного здійснення впливу та протистояння впливові

22


Тема 2. Види та концепції соціального впливу
21


Тема 3. Психологічний вплив в діловому спілкуванні: телефонна бесіда, переговори, публічний виступ.
4

4
2


Тестування2
2


Разом – зм. модуль 2
8

6
7

^

Усього годин

14

14
18^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Феномен психологічного впливу та його характеристики

2

2, 3

Види психологічного впливу залежно від методів та прийомів здійснення: наслідування, зараження, санкціонування, маніпуляція, переконування, навіювання

2^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Види психологічного впливу. Маніпуляція, переконування, навіювання

2

2

Психологічний вплив в діловому спілкуванні

4


^ 8. Самостійна робота

Студентам надається можливість виконувати завдання, які передбачаю пошукову та аналітичну роботу і сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Продовж семестру студент має можливість виконати одне завдання, самостійно обравши одну з запропонованих тем (один з аспектів теми). Результати роботи оформляються у вигляді реферату обсягом до 5 сторінок друкованого тексту (12 кегель, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5)з/п

Назва теми

1

Стратегії психологічного впливу в різних напрямках психотерапії

2

Особливості спілкування пов’язані з використанням технічних засобів (телефон, е-mail, ICQ тощо)

3

Мода як суспільно-психологічний феномен

4

Психологічний захист особистості

5

Особливості психологічного впливу у сфері продаж

6

Психологічний вплив в системі масових комунікацій


^ 9. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів передбачає усне (відповіді на семінарі) та письмове (тестування) опитування, а також перевірку письмової роботи.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за письмового опитування у формі тестування.


^ 10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимальна кількість балів: 100 балів

    1. робота продовж семестру – 50 балів

    2. підсумкова звітність (тестування) – 50 балів

.

Розподіл балів за роботу продовж семестру

^ Вид роботи

Бали

Максимальна

кількість балів

Присутність на семінарі

1

2

Присутність на практичному

3

9

Повна відповідь на семінарі

3

6

Самостійна робота студентів

5

5

Тестування

14

28

Всього за роботу продовж семестру

50
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія проектної діяльності»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи