Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Скачати 142.12 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Дата22.03.2013
Розмір142.12 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМАГІСТЕРСЬКИЙ СЕМІНАР

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

_____філософського факультету, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів 2009


^ Магістерський семіна. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: канд. псих. н., ас. Карковська Р.І


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою доц. Грабовська С.Л.


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Виконання та захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання в університеті. Навчальний курс „Магістерський семінар” покликаний зорганізувати роботу студента над написанням магістерської роботи.

Мета навчального курсу „Магістерський семінар” передбачає:

 • систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів;

 • оволодіння навичками самостійної роботи з конкретними методиками для збору емпіричного матеріалу;

 • узагальнення практичного досвіду, вироблення вмінь якісного і статистичного опрацювання одержаних даних;

 • використання теоретичних джерел, вміння критично їх оцінювати;

 • поглиблене вивчення певної проблеми;

 • одержання нових наукових результатів, практичних рекомендацій, узагальнення та розвиток сучасних теоретичних ідей;

 • якісне оформлення роботи, чітке, логічне, грамотне формулювання думок, аргументований, стислий, доступний стиль викладу.

В ході засвоєння курсу студенти повинні знати: як опрацьовувати фахову наукову літературу, організовувати та проводити емпіричне дослідження, самостійно опрацьовувати й інтерпретувати одержані дані, робити теоретичні узагальнення та розробляти практичні рекомендації.

Виконання магістерської роботи передбачає оволодіння й застосування теоретичних знань щодо методології наукового дослідження і практичних навичок його організації та проведення. В ході курсу студенти повинні вміти: поставити наукову проблему, сформулювати її актуальність, спланувати й провести емпіричне дослідження та проаналізувати його результати; самостійно аргументувати висновки.

„Магістерський семінар” дає магістрові змогу набути також навички узагальнювати та систематизувати науковий теоретичний та емпіричний матеріал; встановлювати логіку зв’язків між явищами та процесами, які описуються; надавати авторське бачення проблеми, можливостей її дослідження та розв’язання. 1. ^ Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Написання теоретичного розділу магістерської роботи

Формулювання теми магістерської роботи4


Визначення предмета та об’єкта дослідження, гіпотез, обґрунтування актуальності обраної теми4


Складання плану теоретичного розділу, формулювання переліку літературних джерел2


Визначення основних понять, обґрунтування використовуваних в роботі дефініцій6


Оформлення теоретичного розділу магістерської роботи2


Разом – зм. модуль1

18
18


Модуль 2. Написання емпіричного розділу магістерської роботи

Підбір методів та методик дослідження2


Написання методологічного розділу роботи2


Оформлення результатів математико-статистичного опрацювання даних (таблиці, рисунки)2


Інтерпретація результатів емпіричного дослідження2


Формулювання висновків та підготовка виступу на захист магістерської роботи.2Разом – зм. модуль 2

10
10

^

Усього годин


28


^ 4. Методи контролю

Контроль поетапного написання студентами магістерської роботи здійснюється шляхом перевірки частин робити, які студенти здають протягом семестру.

Підсумковий контроль здійснюється шляхом перевірки теоретичного (наприкінці 1 семестру) та емпіричного (наприкінці 2 семестру) розділів роботи. 1. ^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Семестр

Критерії оцінювання

БалиІ

Формулювання теми магістерської роботи

6

Визначення предмета та об’єкта дослідження, гіпотез, обґрунтування актуальності обраної теми

10

Складання плану теоретичного розділу, формулювання переліку літературних джерел

10

Визначення основних понять, обґрунтування використовуваних в роботі дефініцій

10

Оформлення теоретичного розділу магістерської роботи

5

Присутність на зняттях

9

Всього за роботу в семестрі

50

Теоретичний розділи роботи

50

Всього за семестр


100ІІ

Підбір методів та методик дослідження

10

Написання методологічного розділу роботи

5

Оформлення результатів математико-статистичного опрацювання даних (таблиці, рисунки)

10

Інтерпретація результатів емпіричного дослідження

10

Формулювання висновків та підготовка виступу на захист магістерської роботи.

10

Присутність на зняттях

5

Всього за роботу в семестрі

50

Емпіричний розділ роботи

50

Всього за семестр

100


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо
 1. Методичне забезпечення

Плани семінарсько-практичних занять
^

Тема 1. Вибір та формулювання теми магістерської роботи


 1. Врахування актуальності, новизни та можливості проведення запланованих досліджень при виборі теми.

 2. Основні правила та методологічні принципи при формулюванні теми дослідження. Відображення головної проблеми, якій присвячується дослідження. Інформативність, лаконічність. Відображення об’єкта та предмета роботи.

 3. Стилістичне формулювання назви теми.^

Тема 2. Визначення предмета та об’єкта дослідження, гіпотез, обґрунтування актуальності обраної теми


 1. Обґрунтування актуальності обраної теми.

 2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження.

 3. Визначення об’єкта й предмета дослідження.

 4. Правила формулювання гіпотез емпіричного дослідження. Види гіпотез.^

Тема 3. Складання плану теоретичного розділу, формулювання переліку літературних джерел


 1. Правила пошуку обраної літератури до теми.

 2. З’ясування стану вивчення проблеми в літературі.

 3. Пошук у мережі Інтернет.

 4. Складання бібліографії. Вимоги до оформлення списку використаної літератури.

 5. Правила подання посилань на використану літературу в процесі написання роботи.

 6. Формулювання пунктів плану.

 7. Дотримання принципів логічності та послідовності, чіткості викладу.


Тема 4. Визначення основних понять, обґрунтування використовуваних в роботі дефініцій

 1. Огляд літератури із досліджуваної проблеми та теоретичні міркування автора магістерської роботи.

 2. Принципів послідовного та цілісного викладу наукових матеріалів.

 3. Принципи наукової етики при написанні теоретичного розділу.


Тема 5. Оформлення теоретичного розділу магістерської роботи

 1. Правила написання заголовків та виділення структурних частин тексту.

 2. Правила оформлення таблиць та рисунків в теоретичному розділі роботи.

 3. Оформлення посилань і цитувань в магістерській роботі.^

Тема6 . Підбір методів та методик дослідження


 1. Теоретичні методи та методи збору емпіричної інформації

 2. Методи опрацювання наукових даних (якісні і кількісні, спеціальні методи математичної статистики).

 3. Обґрунтування вибору методів дослідження.
^

Тема 7. Написання методологічного розділу роботи


 1. Опис кількості досліджених осіб та інших важливих для дослідження особливостей.

 2. Правила розрахунків вибірки та її обґрунтування.

 3. Опис етапів емпіричного дослідження.

 4. Дотримання етичності та конфіденційності як принципів психологічного дослідження.

 5. Можливі чинники впливу на процес і результати дослідження

Тема 8. Оформлення результатів математико-статистичного опрацювання даних (таблиці, рисунки)

 1. Кількісний та якісний аналіз емпіричних даних.

 2. Правила оформлення таблиць і рисунків.

 3. Оформлення та складання додатків. Розташування матеріалу в додатках.
^

Тема 9. Інтерпретація результатів емпіричного дослідження


 1. Структурування емпіричних даних як підготовчий етап інтерпретації.

 2. Зіставлення результатів емпіричного дослідження з теоретичними положеннями роботи.

 3. Пояснення результатів емпіричного дослідження.


Тема 10 Формулювання висновків та підготовка виступу на захист магістерської роботи.

 1. Написання висновків магістерської роботи з врахуванням формулювань гіпотез та завдань дослідження.

 2. Формулювання власного бачення подальших перспектив дослідження проблеми.

 3. Структура виступу на захисті магістерської робот.

 4. Правила створення презентації магістерської роботи.^ 7. Рекомендована література

Базова

 1. Головин Н. А. Методическое пособие по выполнению курсовых и магистерских работ по социологии. – СПб.: СПбГУ, 1996. – 37 с.

 2. Корнилова Т. В. Оформление дипломных работ по психологии: Методические указания. – М., 1999. – 26 с.

 3. Лапшина В. Л. Методичні рекомендації з написання курсових та дипломних робіт для курсантів (слухачів) II-V курсів соціально-психологічного факультету. – Харків: Університет внутрішніх справ, 1996. – 19 с.

 4. Магістерська робота: Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів психологічних відділень / Уклали: І. Галецька, С. Грабовська, Н. Пилат. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.

 5. Методические указания по написанию курсовых и дипломных работ для всех видов обучения студентов факультета психологии ХНУ / сост. И. М. Мельник. – Харьков, 2004. – 30 с.

 6. Сидоренко Е.В, Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2000. – 350 с.


Допоміжна

 1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 1999. – 80 с.

 2. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Упорядник Ю. І. Цеков. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2000. – 64 с.8. Інформаційні ресурси

http://disser.com.ua/abstract/code-19.html

http://avtoreferat.net/

http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html


Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з науково–педагогічної І виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Кафедра (предметна, циклова комісія) ґрунтознавства і географії ґрунтів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни науковий семінар
Науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040106 – Екологія, охорона навколишнього...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи