Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Скачати 224.92 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Дата22.03.2013
Розмір224.92 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПСИХОЛОГІЯ ВЛАДИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

_____філософського факультету, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів 2009


Психологія влади. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: канд. псих. н., ас. Карковська Р.І


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою доц. Грабовська С.Л.


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

спеціалісти

магістри

Кількість кредитів,

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:2009-2010

Загальна кількість годин -28

Спеціальність (професійне спрямування)


1-й

2-й

Семестр

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст, магістр

год.

год.

^ Практичні, семінарські

28 год.

20 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: ознайомити слухачів з психологічними особливостями відносин „домінування-підпорядкування”.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів з механізмами формування та реалізації особистісної потреби у владі.

 2. Дати знання, вміння і навички, які б допомогли майбутнім психологам як в практичному аналізі проблем і ситуацій, пов’язаних з владою, так і в теоретичному дослідженні даних питань

По проходженні курсу студенти повинні знати: зміст та структуру відносин «домінування-підпорядкування»; особливості владної взаємодії у різних сферах життя, джерела влади; структуру та види особистісної потреби у владі; психологічні теорії влади; співвідношення влади та психологічного впливу.

По проходженні курсу студенти повинні вміти: визначати рівень особистісної потреби влади та особливості її реалізації; визначати психологічну структуру групи на основі владно-підвладних відносин між її членами; аналізувати рівень та механізми реалізації власної потреби влади.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Зміст та основні психологічні підходи до вивчення владної взаємодії.

Тема 1 Поняття влади в психології

Тема 2 Теорії влади

Тема 3 Психологічний вплив як шлях реалізації влади

Тема 4 Особистісна потреба влади

^ Модуль 2. Особливості владної взаємодії залежно від сфери життєдіяльності особи.

Тема 1 Влада та лідерство

Тема 2 Особливості владної взаємодії у різних сферах (сім’я, навчання, професійна діяльність, політика)

Тема 3 Влада і маса

Тема 4 Влада і символ

Тема 5 Персона і влада


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Спеціалісти

Магістри

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Тема 1. Поняття влади в психології2
2


Тема 2. Теорії влади4
2


Тема 3. Психологічний вплив як шлях реалізації влади4
1


Тема 4. Особистісна потреба влади2
1


Тестування2
2


Разом – зм. Модуль114
6


Модуль 2.

Тема 1. Влада та лідерство2
2


Тема 2. Особливості владної взаємодії у різних сферах4
4


Тема 3. Влада і маса2
2


Тема 4. Влада і символ2
2


Тема 5 Персона і влада2
2


Тестування2
2


Разом – зм. модуль 214
14

^

Усього годин
28
20

 1. ^ Теми семінарських занять

№ теми

Тема заняття

Кількість годин

1

Поняття влади в психології

2

2

Теорії влади

4

3

Психологічний вплив як шлях реалізації влади

2

4

Особистісна потреба влади

2

Модуль 1

1

Влада та лідерство

2

2

Особливості владної взаємодії у різних сферах (сім’я, навчання, професійна діяльність, політика)

2

3

Влада і маса

2

5.

Персона і влада

2

Модуль 2
 1. ^ Теми практичних занятьТема заняття

Кількість годин

3

Психологічний вплив як шлях реалізації влади

2

2

Особливості владної взаємодії у різних сферах (сім’я, навчання, професійна діяльність, політика)

2

4

Влада і символ

2^ 6. Самостійна робота

Студентам надається можливість виконувати завдання, які передбачаю пошукову та аналітичну роботу і сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Продовж семестру студент має можливість виконати одне завдання, яке полягає в психологічному аналізі відомої особи (історична постать чи сучасник), наділеної владою. Аналіз здійснюється на осонові біографічних даних, матеріалів ЗМІ. Результати роботи оформляються у вигляді реферату обсягом до 5 сторінок друкованого тексту (12 кегель, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5).

Результати роботи студенти представляють на семінарському заняття «Персона і влада». (10 год.)


^ 7. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів передбачає усне (відповіді на семінарі) та письмове (тестування) опитування, а також перевірку письмової роботи.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за допомогою письмового опитування у формі тестування.

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимальна кількість балів: 100 балів

    • робота продовж семестру - 50 балів

    • підсумкова звітність (тестування) – 50 балів


^ Розподіл балів за роботу продовж семестру

Вид роботи

Бали

Максимальна

кількість балів

Присутність на практичному

1

3

Повна відповідь на семінарі

2

18

Cамостійна робота (творча робота на тему «Персона і влада»)

9

9

Тестування (модуль 1)

10

20

Тестування (модуль 2)

10

Всього за роботу продовж семестру

50


Якщо студент протягом семестру не складає тестів (до І чи / та ІІ модулів), він до підсумкового тестування не допускається.

Мінімальна кількість балів за роботу продовж семестру для допуску студента до підсумкового тестування становить 25 балів.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 9. Методичне забезпечення

1. Плани семінарських занять(Додаток 1)

3. Плани практичних занять (Додаток 2)

4. Тестові завдання (Додаток 3)


^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005. - 492 с.

 2. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ // Политологические исследования. – 2000. – № 1. – С. 97–107.

 3. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ // Политологические исследования. – 2000. – № 2. – С. 6–18.

 4. Мотивация и деятельность / Х. Хекгаузен. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с., – С. 575–613.

 5. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2 т. – Самара: Издательский Дом „БАХРАХ», 1999. – С. 352–370.

 6. Психологія масс. Хрестоматия. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2006. – 592 с.


Допоміжна


 1. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологи / А. П. Назаретян. – СПб.: Питер, 2003. – 192 с.

 2. Адлер А. Наука жить. Пер. с англ. и нем. – К.: Port-Royal, 1997р.,− 288 с.

 3. Адорно Т. Авторитарная личность // Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти. Т.2. Хрестоматія. – Самара: Издательский Дом „БАХРАХ”, 1999. – 576 с., С. 239 – 244.

 4. Васютинський В.О. Узалежнення і впорядкування як дискурси владно-підвладної взаємодії // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За редю Максименка С.Д. – К.: 2003, т. V, ч. 5, ст. 63-68.

 5. Верещагина Л.А., Карелина И.М. Психология потребностей и мотивация персонала: Научное издание. – Х.: Изд-во гуманитарный центр, 2002.- 152 с.

 6. Батурин Ю. М. Власть и мера („точные методы” в англо-американской политологии) // Власть: Очерки современной политической философии Запада / В. В. Мшвениерадзе, И. И. Кравченко, Е. В. Осипова и др. – М.: Наука, 1989. – С. 128–148.

 7. Болл Т. Власть // Политологические исследования. – 1993. – № 5. – С. 36–42.

 8. Вятр Е. Социология политических отношений. Пер. с пол., Изд. „Прогресс”, М. 1979. – 463 с. Гуменюк О. Концепції психологічного впливу в сучасній психології // ж. Психологія і суспільство №1 (11), 2003, ст. 34-90.

 9. Гавриловська К., Тимофіюк О. До проблеми персоніфікації державної влади: психологічний аспект // Психологічні перспективи. Випуск 2., 2002. – С. 70–76.

 10. Гордилов В. Влада. Культура. Індивід // Соціальна психологія. – 2004. – № 5. – С. 221–230.

 11. Дибиров А.-Н. З., Пронский Л. М. О природе политической власти // Вестник Московского у-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2002. – № 2. – С. 48–60.

 12. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология / Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.

 13. Душкина М.Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

 14. Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

 15. Знаков В. В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 45–54.

 16. Ильин М. В., Мельвиль А. Ю. Власть // Политологические исследования. – 1997. – № 6. – С. 146–163.

 17. Конфисахор А. Г. Психология власти. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 235 с.

 18. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 384 с.

 19. Ли Б. Принцип власти: Влияние с уважением и честью / Бейн Ли; Пер. С англ. 2-е изд. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2007. – 361 с.

 20. Михайлюк Е.Б. Психология влияния / Серия «Психологический практикум». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 160 с.

 21. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. Пер. с фр. / Пер. Т. П. Емельяновой. – М.: Центр психол. и психотерап., 1996. – 478 с.

 22. Московичи С. Машина, творящая богов / Пер. с фр. – М.: Центр психол. и психотерап., 1998. – 560 с.

 23. Осипова Е. В. Власть: отношение или элемент системы? (Реляционистские и системные концепциивласти в немарксистской политологии // Власть: Очерки современной политической философии Запада / В. В. Мшвениерадзе, И. И. Кравченко, Е. В. Осипова и др. – М.: Наука, 1989. – С. 65–95.

 24. Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Шатенко, Т.М. Титаренко, Н.В. Хазратова та ін.; За ред. М.М. Слюсаревського. К.: Міленіум, 2008.

 25. Почебут Л. Г. Социальная психология толпы. – СПб.: Речь, 2004. – 240 с.

 26. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под. ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с., – С. 77–79.

 27. Пфеффер Дж Власть и влияние: политика и управление в организациях: Пер. С англ. – М.: Издательский дом «Вільямс», 2007. – 512 с.

 28. Райх В. Психология масс и фашизм. Пер с нем. Ю.М. Донца, «Университетская книга, Санкт-Петербург», 1997.- 381 с.

 29. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2002. – 256 с.

 30. Татенко В. О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.: Міленіум, 2008. – 216 с.

 31. Тернер Дж.Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

 32. Хазратова Н. В. Сприймання влади і закону як складові ставлення особистості до держави // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції 13 – 14 листопада 1997 р. – К.: ДОК – К, 1997. – 402 с., – С. 302–305.

 33. Халипов В. Ф. Введение в науку о власти. М.: Технологическая школа бизнеса, 1995. – 640 с.

 34. Хекгаузен Х. Мотивация и деятельность. – 2-е изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.

 35. Чалдини Р. Психология влияния – СПб.: Питер Ком, 1999. – 272 с.11. Інформаційні ресурси

www.ispp.org.ua

www.politik.org.ua

www.koob.ru/konfisahor_a_g/psihologiya_vlasti

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psiho


Додаток 1

Плани семінарських занять


Модуль 1

Тема 1. Поняття влади в психології

 1. Зміст поняття влада.

 2. Співвідношення влади та впливу

 3. Проблема актуального (реального) та потенційного у владі

 4. Види влади. Ресурси (джерела) влади та види владного впливу

 5. Сторони владної взаємодії

 6. Структура владної взаємодії


Тема 2. Теорії влади

 1. Авторитарна особистість за Т. Адорно.

 2. Влада в індивідуальній теорії особистості А. Адлера.

 3. прагнення влади втеорії К. Хорні.

 4. Напружено – авторитарний характер за М. Бурно.

 5. Проблема влади в екзистенційній психіатрії А. Кемпінскі.

 6. Влада в контексті садо-мазохістських стосунків згідно теорії Е. Фромма.

 7. Трактування боротьби за владу Т. Шибутані.

 8. Теорія влади Мак-Клеланда.


Тема 3. Психологічний вплив як шлях реалізації влади

   1. Зміст та характеристики психологічного впливу.

   2. Види психологічного впливу.

   3. Зміст та концепції соціального впливу.


Тема 4. Особистісна потреба влади

   1. Потреба влади як складне мотиваційне утворення.

   2. Види особистісного прагнення влади.

   3. Місце потреби влади в структурі мотиваційної сфери.

   4. Методи діагностики особистісної потреби влади.


Модуль 2

Тема 1. Влада та лідерство

 1. Зміст та теорії лідерства.

 2. Психологічні характеристики лідера.

 3. Лідерство як функція впливу особистості на оточення.

 4. Владний вплив лідера у групі.


Тема 2. Особливості владної взаємодії у різних сферах життя

 1. Владна взаємодія у сім’ї.

 2. Відносини «домінування-підпорядкування» в навчальній діяльності.

 3. Психологічна аспекти реалізації влади в організації.

 4. Владна взаємодія як психологічна основа політики.


Тема 3. Влада і маса

  1. Теорії мас в психології.

  2. Зміст суспільне несвідомого.

  3. Маса і вождь: методи впливу на масу.

  4. Психологічний аналіз фашизму як явища.


Тема 5. Персона і влада

Представлення індивідуальних творчих робіт, зміст яких полягає у складанні психологічного портрета відомої особи, яка реалізувала чи реалізує владу у сфері політики, бізнесу чи громадської діяльності.


Додаток 2

Плани практичних занять


Тема 3. (модуль 1) Психологічний вплив як шлях реалізації влади

Мета: визначення схильності піддаватись психологічному впливу; формування у студентів конструктивного здійснення та протистояння впливу.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Визначення мети практичної роботи (3 хв.)

Вправа 1. Вивчення схильності піддаватись впливу шляхом використання опитувальників «Навіюваність», «Рішучість» (25хв.).

Вправа 2. «Аргументація» (35 хв.). Група ділиться на три команди (А, В, С). Студентам пропонується проблемна ситуація, в якій задіяні три сторони (А, В, С), інтереси яких перетинаються. Завдання кожної з команд запропонувати вирішення пробленої ситуації та переконати інших учасників в доцільності застосування саме цього варіанту. В обговоренні вправи учасникам потрібно проаналізувати, які методи впливу вони використовували, обговорюючи варіанти виходу з проблемної ситуації, окрім переконування, які з аргументів були найбільший ефективними.

Вправа 3. Група ділиться на пари. Учасникам пропонується проблемна ситуація, для вирішення якої один з учасників повинен змінити поведінку іншого шляхом психологічного впливу. Через дві хвилини учасники міняються ролями. Після закінчення вправи учасники діляться своїми враженнями (обговорюють методи впливу, які були ефективними, та свої емоційні переживання) (10 хв.).

Підведення підсумків (7 хв.)


Тема 2. (модуль 2) Особливості владної взаємодії у різних сферах (сім’я, навчання, професійна діяльність, політика)

Мета: аналіз студентами особливостей та механізмів реалізації власної потреби влади.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 1. Визначення мети практичної роботи (3 хв.).

 2. Студентам пропонується аналіз ситуацій з власного досвіду, коли їм приходилось підпорядковуватись. Обговорення здійснюється у формі балентовської групи (70хв.).

 3. Підведення підсумків (7 хв.).


Тема 4. (модуль 2) Влада і символ

Мета: проаналізувати символи та атрибути влади.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

   1. Визначення мети практичної роботи (3 хв.)

   2. Група ділиться на підгрупи (до п’яти осіб в кожні). Кожній з підгруп пропонується зробити колаж на тему «Влада» (40хв.). Після завершення роботи кожна група представляє всій колеж та коментар до нього (30хв.).

   3. Підведення підсумків (7 хв.).

Матеріали: папір, клей, ножиці, журнали, газети.

Додаток 3

Тестові завдання


^ 1. Владу як один з базових мотивів особистості поряд з прагненням слави вивчав…

А Бертран Рассел

В Вільфредо Паретто

С Макс Вебер

D Толкотт Парсонс


2. Дайте визначення поняття «влада» _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

^ 3. Авторитет, харизма, соціальні норми, компетентність – це …

А ресурси влади

В цілі владного впливу

С владний потенціал

D критерії виділення типів влади


^ 4. Перебільшення значимості другорядних проблем для нівелювання першочергових належить до технік ...

А маніпулювання

В переконування

С навіювання

D ваш варіант___________________________


^ 5. Психологічний вплив, який полягає у спрямованості дій ініціатора на зміну емоційного стану адресата –

А маніпулювання

В переконування

С наслідування

D зараження


 1. ^ Вплив на особу, результатом якого є не лише зміна її поведінки, але і поглядів, мотивів, чи навіть характеру, називають ...

А маніпулятивним

В особистісним

С довготривалим

D цілеспрямованим


 1. Існують такі типи влади залежно від суб’єкта:

А влада речей, людей та ідей

В експертна, харизматична, влада авторитета

С експертна, інформаційна, референта

D ваш варіант____________________________________________________________________


^ 8. Прагнення влади як спосіб досягнути досконалості розкрито в теорії …

А Е. Фромма

В А.Адлера

С Б.Рассела

D Т. Парсонса


9. До атрибутів влади, виділених А. Кемпінскі не належить..

А самотність

В залежність

С підпорядкованість

D відповідальність


10. Яке з тверджень суперечить поглядам Н. Макіавелі, висловленим в праці «Володар»?

А чесноти володаря можуть спричиняти його руйнацію і небезпеку

В щедрість не варто проявляти на шляху до влади, але здобувши її, слід уникати репутації скупої людини

С легше втримати владу тому, кого висунув народ, а не можновладці

D наймане військо не здатне захистити державу

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методи ландшафтного картування (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Методи ландшафтного картування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «психологія проектної діяльності»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи