Львівський національний університет icon

Львівський національний університет
Скачати 412.58 Kb.
НазваЛьвівський національний університет
Дата12.05.2013
Розмір412.58 Kb.
ТипРобоча програмаМіністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Філософія і методологія сучасного природознавства”


напряму підготовки 0301 – біологія

спеціальностей 8.04010202 – мікробіологія, 8.04010205 – біохімія, 8.04010206 – біофізика, 8.04010207 – зоологія, 8.04010208 – ботаніка, 8.04010209 – генетика, 8.04010210 – фізіологія рослин, 8.04010212 – фізіологія людини і тварин, 8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища

біологічний факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301-біологія для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.04010202 – мікробіологія, 8.04010205 – біохімія, 8.04010206 – біофізика, 8.04010207 – зоологія, 8.04010208 – ботаніка, 8.04010209 – генетика, 8.04010210 – фізіологія рослин, 8.04010212 – фізіологія людини і тварин, 8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища / Укл. С.О. Гнатуш, І. О. Добропас – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 36 с.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 14 від “24” червня 2011 р.


Завідувач кафедрою філософії


( Карась А.Ф. )


)

“25”червня 2011 р.


Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія

Протокол № 137/7 від “30” червня 2011 р.


“01” липня 2011 р.

Голова _______________ ( Мельник В.П. )

Ó Ірина Добропас, 2011

Ó Львівський національний

університет ім. І. Франка, 2011


^

Опис навчальної дисципліни

“Філософія і методологія сучасного природознавства”
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: Природничі науки

Нормативна


Модулів – 2

напряму підготовки 0301 – біологія


Рік підготовки:5
8.04010202 – мікробіологія, 8.04010205 – біохімія, 8.04010206 – біофізика, 8.04010207 – зоологія, 8.04010208 – ботаніка, 8.04010209 – генетика, 8.04010210 – фізіологія рослин, 8.04010212 – фізіологія людини і тварин, 8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр10

Лекції 36

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2

самостійної роботи студента –2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Самостійна робота 72

ІНДЗ: есе

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 2 : 2 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

 • Сформувати у нової генерації українських інтелектуалів світогляд, адекватний філософському мисленню людства на зламі тисячоліть.

 • Встановлення зв’язку біології з широким соціокультурним та історичним контекстом.

 • Осмислення великого діапазону напрямів філософії та формування розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них.

 • Навчити порівнювати різні, нерідко взаємовиключні підходи у вирішенні складних наукових проблем.

Завдання:

 • Ознайомити студентів з головними філософськими проблемами сучасного природознавства, поняттями, концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку його методології;

 • Грунтовне вивчення структури наукового пізнання, основних закономірностей його розвитку.

 • Виявлення основних тенденції генези сучасної науки, зокрема біології.

 • Подолання установки на філософію як єдину однозначну істинну систему наукового знання та репрезентування плюралістичного духу сучасної філософської думки.

 • Формування у студента ставлення до сучасного життя як до процесу еволюції, зумовленого історичними обставинами, установка на виявлення тенденцій цього процесу та прогнозування перспектив, пошук власного місця у світі, що невпинно змінюється, внутрішня готовність до змін.


У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні риси і принципи функціонування класичної, некласичної, постнекласичної науки, етапи становлення науки та їхній зміст;

 • парадигмальну модель постнекласичної науки. Дискурсивні революції та структурні де-революції в науці;

 • синергетичну методологію постнекласичної науки;

 • міждисциплінарні пріоритети сучасного синергетичного, біотичного та екологічного знання;

 • роль моралі та відповідальності вченого;

 • дисциплінарну структуру знання та його функції;

 • актуальні філософські проблеми розвитку природознавства в ХХ-ХХІ ст.

вміти:

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками, Інтернет-джерелами);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку;

 • аналізувати проблеми комп’ютеризації наукового знання;

 • застосовувати філософську методологію до розуміння сучасного стану природничо- наукового знання;

 • аналізувати етичні проблеми, пов’язані з роллю науки в сучасному суспільстві;

 • критично мислити, утверджувати моральну відповідальність вченого за результати досліджень;

 • аргументувати значення парадигм розвитку науки для цивілізаційного поступу України. 1. Програма навчальної дисципліни


^ ТЕМА 1. НАУКА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ

Сучасний філософський образ науки. Специфіка та основні напрямки дослідження науки в філософсько-метологічній спадщині. Наука як форма пізнавальної діяльності. Специфіка наукової пізнавальної діяльності та її форми. Наука і суспільство. Функції науки в суспільному житті. Наука як система об’єктивних знань. Структура системи наукових знань. Основні види наукового знання. Диференціація та інтеграція наукових знань як домінуюча тенденція розвитку сучасної науки. Наука та освіта: взаємовплив та взаємозв’язок. Наука як соціокультурний феномен. Світоглядний смисл та світоглядні проблеми науки. Наука як соціальний інститут. Система наукових організацій та інституцій. Поняття наукової школи, напрямку, традиції.


^ ТЕМА 2. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Філософія та наука: еволюція взаємовідносин. Поняття раціональності. Історичні типи раціональності. Формування класичного типу раціональності у добу Нового часу. Емпіризм та раціоналізм як методологічне обґрунтування класичної раціональності. Просвітницька модель класичної раціональності. Німецька класична філософія як найповніше втілення ідеалів класичної раціональності. Некласична раціональність. Феноменологія як пошук нових універсальних засад пізнання. Критика універсалізму в філософії екзистенціалізму. Франкфуртська школа: критичне осмислення класичної раціональності. Емпірична методологія позитивізму в природознавстві. Методологічні принципи структуралізму в природознавстві. Герменевтика та проблема інтерпретації в природознавстві. Постнекласична методологія природознавства. Стратегії теоретичного дослідження у добу постнекласичної науки. Епістемологічний анархізм П.Фейєрабенда. Синергетика як нова методологія пост некласичної науки.


^ ТЕМА 3. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Наука як система об’єктивних знань. Поняття суб’єкту, об’єкту та предмету природничо-наукового дослідження. Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання. Об’єкт емпіричного пізнання та його форми, їх специфіка. Поняття та види експерименту. Достовірність та істинність емпіричного знання. Емпіричний рівень пізнання в біології. Достовірність та істинність емпіричного знання. Об’єкт теоретичного пізнання та його форми. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як форми теоретичного пізнання. Структура та функції наукової теорії. Види наукових теорій. Абстрактні образи теорії та їх системна організація. Теоретичні схеми та математичний апарат. Дедуктивна теорія як традиційний ідеал побудови теорії та її обмеженість Роль теоретичних схем в дедуктивному розгортанні теорії. Теоретичні схеми та досвід. Операційний статус теоретичних схем. Проблема істинності наукового пізнання. Поняття істини та її критерії. Веріфікація та фальсифікація. Істина та достовірність. Специфіка теорій в науках про природу.


^ ТЕМА 4. ДИНАМІКА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Виникнення науки: передумови та характеристики. Етапи розвитку науки. Класична наука та її специфіка. Некласична наука та її специфіка. Постнекласична наука та її специфіка. Механізм розвитку науково пізнання. Теорія наукових революцій Куна. Парадокси та проблемні ситуації як передумова наукової революції. Евристична роль методологічних ідей і науковій революції. Філософські передумови зміни фундаментальних засад науки. Від методологічних ідей до нової теорії і до створення нової картини світу. Види наукових революцій. Глобальні наукові революції як зміни типу раціональності. Наукові революції як зміна стратегій наукового пошуку. Глобальні наукові революції: перехід від класичної до некласичної , а від неї до пост некласичної науки


^ ТЕМА 5. ІДЕАЛИ, НОРМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Поняття засад наукового пізнання. Проблема пошуку універсальних засад природознавства у класичній науці. Критика універсальності наукових засад в некласичній та посткласичній науці. Поняття ідеалів та норм наукового пізнання. Структура ідеалів та норм наукового пізнання. Історичні трансформації ідеалів та норм наукового пізнання. Поняття картини світу. Поняття наукової картини світу та її функції в природознавстві. Філософські засади наукового пізнання. Філософські засади класичної, некласичної, постнекласичної науки. Раціональність пост некласичної науки: нові стандарти теоретичності. Проектність та технологічність теоретичного у сучасному природознавстві. Зміни філософських засад природознавства під впливом біології Поняття еволюціонізму. Універсальний еволюціонізм та сучасна картина світу. Специфіка філософсько-методологічних засад наук про живу природу.


^ ТЕМА 6. НАУКА У СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Наука у соціокультурному вимірі. Наука як культурний та цивілізаційний феномен. Місце науки у системі культури. Культуротворча та культуроформуюча функція науки. Класичний та некласичний підхід до співвідношення науки та культури (ідеї просвітників та О.Шпенглера). Поняття цивілізації. Взаємовплив науки, культури, цивілізації. Наука як центральний елемент цивілізації. Поняття техніки та технології. Традиційні та технологічні цивілізації. Наука у структурі техногенної цивілізації. Глобальні кризи та цінності науково-технічної цивілізації.


^ ТЕМА 7. КОМУНІКАЦІЯ І Віртуалізаця В науЦІ

Поняття наукової спільноти. Комунікація, її специфіка і форми в науковій спільноті. Конкуренція в науці. Специфіка та основні причини конфліктів: різномасштабність мислення, претензіонізм, недовіра до наукового потенціалу керівника, незадоволеність оцінкою своєї праці, поява варягів. Наукова дискусія як форма комунікації і форма розвитку наукового знання. Культура і логіка ведення наукової дискусії. Етичні норми наукової дискусії. Проблема діалогу в науковому співтоваристві. Настанова на співпрацю, відмова від конформізму, дотримання принципу демократизму, визнання автономності і свободи опонента, повага до нього. Феномен віртуальної реальності. Віртуальна реальність як соціальне явище. Філософсько-методологічні засади віртуалізація науки. Концепція віртуальних світів і наукове пізнання.


^ Тема 8. Співвідношення філософії та природознавства

Концепції співвідношення філософії та природознавства. Наукова картина світу та її значення. Основні риси сучасної біологічної наукової картини світу. Походження життя на планеті. Проблеми наукових революцій в історії біології. Роль традицій у розвитку науки.


^ Тема 9. Еволюційна і креаційна парадигми наукових теорій. Рівні організації живої матерії

Поняття часу в сучасному природознавстві. Концепція біологічного часу. Філософська проблема простору і часу. Існування видів. Еволюційна і креаційна парадигми наукових теорій. Еволюціонізм як різновид мислення. Вчення Вернадського про біосферу. Рівні організації живої матерії.


^ Тема 10. Наука як академічна система

Наука як академічна система. Соціальна і пізнавальна площини науки. Динаміка організації науки. Диференціація та інтеграція біологічних наук. Глобальні кризи сучасності і цінність наукового знання. Наука і знання. Наука, ненаука, позанаука. Емпіричний і теоретичний рівні наукової діяльності. Гіпотетико-дедуктивна модель біологічної теорії.


^ Тема 11.СИНЕРГЕТИКА. БІОЕТИКА

Спостереження в наукових дослідженнях. Синергетика і процеси розвитку складних систем. Принципи синергетики. Специфіка вимірювальних процедур у біологічних експериментах. Моделювання як вид експерименту. Біоетика. Форми і норми наукової комунікації. Структура наукової публікації.


^ Тема 12.НАУКА І СУСПІЛЬСТВО

Наука як соціальний інститут. Наукові корпорації та співтовариства. Цінності і норми наукової діяльності. Наука як діяльність по виробленню знання. Проблема критеріїв науковості знання. Наукові революції. Фізичний і математичний еталони науковості.


^ Тема 13. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення

Сучасна екологічна ситуація у суспільстві. Екологія як дисциплінарне знання. Соціоекологія та її принципи. Глобальна екологія. Екоетика як універсальна етика людської життєдіяльності і засада екологічної культури. Нормативний характер екоетики та її принципи: самоцінність природи; відповідальність людини перед природою; обов’язок перед майбутніми поколіннями. Етика відповідальності Г. Йонаса. Філософський зміст концепції ноосфери. Її місце у сучасній науці. Місце і роль концепції ноосфери в світогляді сучасного природодослідника. Проблеми коеволюції людини і природи.


^ Тема 14. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ

Генетика й еволюція. Соціально-філософські аспекти розвитку генетики. Історія і трагедія генетики в СРСР. Антропогенетика та євгеніка як ідеологізовані галузі дослідження спадковості. Генетичні маніпуляції. Біоетика як нормативне вчення про цінність всього живого. Антропоцентризм та біоцентризм як принципи біоетики. Специфіка теоретико-біологічного пізнання, історизм об’єкту біології та його цілісність.


Тема 15. Актуальні філосОФСьКІ проблеми Природознавства ХХІ СТ.

Супертехнології – епіцентр соціально-філософських дискусій ХХІ ст. Комп’ютерно-мережеві технології. Штучний суперінтелект. Технологічна сингулярність. Генетичний апґрейд. Трансгуманізм, визнання антропності як арт-витвору самої людини.


^ Тема 16. ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Проблема відповідальності науки і вчених перед суспільством. Рівні етичної відповідальності. Творча свобода та соціальна відповідальність вченого. Взаємозв’язок елементарної, світоглядної і соціальної відповідальності вченого. Функції науки в житті людини і суспільства: пізнавальна, освітня, технологічна, експертна. Сциєнтизм і антисциєнтизм в оцінці майбутнього науки. Наука і освіта. Сциєнтистська модель освіти та її сучасна модернізація.


^ 4.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Усього

у тому числі

Л.

С.р.

1

2

3

6

Змістовий модуль 1.

^ Поняття науки та наукового знання як предмет філософської рефлексії

Тема 1. Наука як об’єкт філософського пізнання.

4

2

2

Тема 2. Філософсько-методологічні засади наукового пізнання.

4

2

2

Тема 3. Структура наукового пізнання.

4

2

2

Тема 4. Динаміка наукового пізнання.

4

2

2

Тема 5. Ідеали, норми та філософські засади природознавства.

4

2

2

Тема 6. Наука у системі культури.

4

2

2

Тема 7. Комунікація і віртуалізація у науці.

4

2

2

Тема 8. Співвідношення філософії та природознавства.

8

4

4

^ Разом – зм. модуль1

36

18

18


Змістовий модуль 2.Філософсько-методологічні проблеми біології

Тема 9.Еволюційна і креаційна парадигми наукових теорій. Рівні організації живої матерії.

6

2

4

Тема 10. Наука як академічна система.

4

2

2

Тема 11.Синергетика. Біоетика.

4

2

2

Тема 12.Наука і суспільство.

4

2

2

Тема 13.Філософські проблеми екології. Формування ноосферного мислення.

4

2

2

Тема 14. Філософські проблеми генетики.

6

4

2

Тема 15. Філософські проблеми природознавства ХХІ ст..

4

2

2

Тема 16. Проблема відповідальності.

4

2

2

^ Разом – зм. модуль2

36

18

18

Усього годин

72

36

36^ 2.2. Самостійна робота студента

Денна форма навчання


Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв.з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Наука та освіта: взаємовплив та взаємозв’язок. Поняття наукової школи, напрямку, традиції.- 2 год.

Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

2

^ Тема 2 . Філоссофсько-методологічні засади наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

3

^ Тема 3. Стуктура наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

4

Тема 4. Динаміка наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

5

Тема 5. Ідеали, норми та філософські засади природознавства Термінологічний словник.

2

6

Тема 6. Наука в системі культури. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів.

2

7

Тема 7. Комунікація та віртуалізація в науці.Термінологічний словник.

2

8

^ Тема 8 Співвідношнння філософії та науки. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Володимир Вернадський. Кілька слів про ноосферу // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 168–178.

2
Підготовка до модульної контрольної роботи № 1. Тестування.

2

9

Тема 9. Еволюційна і кремаційна парадигма наукових теоій. Рівні організації живої матерії. . Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: .Мамчур Е.А. Концепция глобального эволюционизма: за и против.// http:// koslova.text.driven.com/narod/studia4/meluhin/10mamchur.htm.

2
Тема 10.Наука як академічна дисципліна Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

11

Тема 11. Синергетика. Біоетика.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Тищенко П.Д.Феномен биоэтики. //http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc. Добронравова И.С. Синергетика и становление нелинейного мышления // http:// Philos.htm=Ph.417

2

12

Тема 12.. Наука та суспільство.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Томас Фрідмен. Нова система. Лексус і оливкове дерево // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 511–536.

2

13

Тема 13.. Наука та суспільство.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Мічіо Кайку. Межі майбутнього // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хре-стоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 489–497.

2

14

Тема 14. Філософські проблеми екології.Термінологічний словник. Есе.

2

15

Тема 15. Філософські проблеми генетики.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:. :. Рьюиз М. Философия биологии// http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc

2

16

Тема 16. Актуальні проблеми природознавства у 21 ст.. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

17

Тема 17. Проблеми відповідальності вченого. Термінологічний словник.

2
Підготовка до модульної контрольної роботи № 2. Тестування
Разом
36


6.Індивідуальне навчально - дослідне завдання


 1. .Історичні типи раціональності.

 2. Німецька класична філософія як найповніше втілення ідеалів класичної раціональності..

 3. Поняття суб’єкту, об’єкту та предмету природничо-наукового дослідження..

 4. Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання.

 5. .Виникнення науки: передумови та характеристики. Етапи розвитку науки..

 6. .Наукові революції як зміна стратегій наукового пошуку.

 7. Поняття еволюціонізму. Універсальний еволюціонізм та сучасна картина світу..

 8. Традиційні та технологічні цивілізації. Наука у структурі техногенної цивілізації.

 9. Філософсько-методологічні засади віртуалізація науки. Концепція віртуальних світів і наукове пізнання.

 10. .Походження життя на планеті.

 11. Рівні організації живої матерії..

 12. Гіпотетико-дедуктивна модель біологічної теорії..

 13. .Біоетика.

14.Фізичний і математичний еталони науковості.

15Місце і роль концепції ноосфери в світогляді сучасного природодослідника.

16.Історія і трагедія генетики в СРСР.

17.Супертехнології – епіцентр соціально-філософських дискусій ХХІ ст..

18.Творча свобода та соціальна відповідальність вченого.

19. Функції науки в житті людини і успільства: пізнавальна, освітня, технологічна,

20..Порівняльна характеристика класифікації наук за І. Франком і В. Вернадським. год.

21.Порівняльна характеристика методології науки за І. Лакатошем і Т. Куном.

22..Порівняльна характеристика методології науки за К. Попером і Т. Куном.

23 Філософські аспекти бімолекулярної революції.


Теми ЕСЕ

 1. Світоглядні проблеми біології.

 2. Поняття «школа» у біологічній науці.

 3. Зв’язок освіти та наукових досліджень у сучасній науці.

 4. Постнекласична раціональність як основа сучасного біологічного знання.

 5. Зміни біологічного знання у контексті змін історичних форм раціональності.

 6. Специфіка експерименту в біології.

 7. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання в біологічні й науці.

 8. Принцип глобального еволюціонізму в сучасній науковій картині світу.

 9. Основні ідеї сучасної біологічної картини світу.

 10. Поняття пост некласичної раціональності як фундаментального принципу сучасного природознавства.

 11. Наукові революції в біології.

 12. Науково-технічний прогрес і майбутнє людства.

 13. Розвиток нових технологій у біологічній науці: куди він веде людство?

 14. Морально-етичні проблеми генетики.

 15. Відповідальність ученого у глобальному світі.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТИ

 1. Специфіка позанаукового знання та його форми.

 2. Наука і псевдонаука в культурі техногенної цивілізації

 3. Антинаука та форми її вияву.

 4. Порівняльна характеристика класифікації наук за І. Франком і В. Вернадським.

 5. Вплив філософських концепцій на розвиток наукових теорій.

 6. Порівняльна характеристика методології науки, за І. Лакатошем і Т. Куном.

 7. Порівняльна характеристика методології науки, за К. Попером і Т. Куном.

 8. Принципи синергетичної методології.

 9. Функції науки у техногенному суспільстві.

 10. Роль математичного моделювання у наукових дослідженнях.

 11. Соціально-філософські аспекти розвитку генетики.

 12. Етичні аспекти наукового дослідження.

 13. Екологічна етика та її принципи.

 14. Світоглядно-етичні аспекти концепції благоговіння перед життям А.Швайцера.

 15. Світоглядні аспекти концепції ноосфери.

 16. Аксіологічний вимір новітніх біотехнологій

 17. Філософські аспекти бімолекулярної революції.

 18. Філософські аспекти комп’ютерної революції.

 19. Моральна відповідальність вченого.^ 7. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Доповідь за індивідуальним завданням – 40 балів

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 10 балів /одна в семестр/

Іспит: 50 балів.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

А

90 – 100

5

Відмінно


В

81–89

4

Добре


С

71–80

D

61–70

3

Задовільно


Е

51-60^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.


^ 8.Методичне забезпечення

Опорні конспекти, підручники, навчальні посібники.

1.Програма курсу (електронний варіант).

2. Питання до іспиту (електронний варіант).

3. Рейтингова оцінка знань студентів (електронний варіант)

4.Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000

5.Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1987.

6..Идеалы и нормы научного исследования. Минск 1992

7.Розин В.И. Методологические проблемы биологии// http://www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc


^ 9.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аванесов А.А. Аксиология научного познания // http://fsf/tsu.ru//faculty/philosophy/caf/otksp/prepods/avanesov.anp.pdf.

 2. Агацци Э. Моральные измерения науки и техники. М., 1998. – 344 с.

 3. Аршинов В.И. Синергетика как феномен неклассической науки // http:// Philos.htm=Ph.417.

 4. Брызгалина В.В. Биология и современные политологические исследования // Биология и культура, М. 2004. - С. 440-460.

 5. Брызгалина Е.В. История биологии как смена парадигмального знания. МГУ, 1996.

 6. Добронравова И.С. Синергетика и становление нелинейного мышления // http:// Philos.htm=Ph.417.

 7. Зуб А.Т. Биополитика: методы социобиологизма в политологии// Логика. Методология. Философия науки. Вып. 3. М., 1993.

 8. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів: Літопис, 2004.- 544 с.

 9. Кун Т. Структура научных революций. М., 1990.

 10. Ламсден Ч. Нуждаеться ли культура в генах//http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc

 11. Левин А.Е. Миф. Технология. Наука // Природа, 1973, № 3.

 12. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая // http:// koslova.text.driven.com/narod/studia3/lectorsky.htm.

 13. Лоренц К. Агрессия. М., 1994.

 14. Мамчур Е.А. Концепция глобального эволюционизма: за и против.// http:// koslova.text.driven.com/narod/studia4/meluhin/10mamchur.htm.

 15. Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М.,2008.

 16. Мамчур Е.А. Проблема социокультурной детерминации научного знания. М., 1997.

 17. Меркулов И.В. Эволюционная эпистемология и философия биологии .

 18. Олескин А.В. Биополитика // http://www.philos.msu.ru.libfiles.

 19. Онтология и эпистемология синергетики. М., 1997. – 159 с.

 20. Панщев А.Л. Наука в системе культуры и цивилизации // Успехи современного ествествознания , 2006, № 12.

 21. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1997.

 22. Пригожин И. Философия нестабильности // http:// Philos.htm=Ph.417.

 23. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса // http:// Philos.htm=Ph.417.

 24. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія (4. Філософія людини). К., 2007..

 25. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. Львів, 2009. – 538 с.

 26. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Львів, 2009.- 640 с.

 27. Рюс Ж. Поступ нових ідей. К., 1998.- 669 с.

 28. Рьиз М. Эволюционная этика: дарвинизм и этика// Вопросы философии, 1987, № 1.

 29. Рьюиз М. Философия биологии// http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc .
 30. ^

  Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. Львів, 206.- 152 с.


 31. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2001// http://ru.philosophy.kiev.ua.pers/stepin/index.htm.

 32. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. гл. 9 Динамика научного познания.

 33. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 2006 гл. 8. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.

 34. Тищенко П.Д. Генетика// Человек 1996, №6.

 35. Тищенко П.Д.Феномен биоэтики. //http:// www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc.

 36. Тоффлер А. Третя хвиля. К., 2000. – 480 с.

 37. Философские концепции науки //http://www.nauka-filosofia.info

 38. Фролов А. Жизнь и познание. О диалектике в современной биологии. М., 2009.

 39. Фролов И.Т. Менделизм и философские проблемы современной генетики. М.2008.

 40. Фролов И.Т. Очерки методологии биологического исследования. М. 2007.

 41. Фролов И.Т. Философия и история генетики. М.,2007.- 424 с.

 42. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблеммы и дисскусии. М., 2009. – 399 с.

 43. Швейцер А. Культура и этика. Р. 14. Биологическая и социоэтика //http://psilb.org.ua/fooks/shveio/txt19.htm.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеева И. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1993.

 2. Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998. – 563 с.

 3. Барсков А. Научный метод: возможности и иллюзии. М.: , 1994.

 4. Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке. М., 1962.

 5. Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия. М., 2002.

 6. Вернадский В. О науке. Т.1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. Дубна, 1997.

 7. Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000.

 8. Егоров Д. Если парадигмы несоизмеримы, то почему они все-таки меняются // Вопросы философии, 2006. №5. С. 102–110.

 9. Иванова А., Пухликов В. Методологические проблемы философии науки (историко-философский аспект). М.: Компания Спутник+, 2008. - 419 с.

 10. Концепция виртуальных миров и научное познание. СПб., 1999.

 11. Кузнєцов В. Українська аналітика науки: спроба мета аналізу // Філософська думка, 2008. №2. С.15–50.

 12. Лекур Д. Техника и жизнь: человек и постчеловек. Париж, Изд-во PUF, 2002.

 13. Лешкевич Т. Философия науки: традиции и новации. М.: , 2001.

 14. Математизация современной науки: предпосылки, проблемы, перспективы. М., 1986.

 15. Наука: возможности и границы. М., 2003.

 16. Новые идеи в методологии биологических исследований. М., 2000.

 17. Порус В. Является ли наука самоорганизующейся системой // // Вопросы философии, 2006. №1. С. 95–108.

 18. Семенов В. Наука и религия: взаимоотношения, противоборство, перспективы // Вопросы философии, 2006. №6. С. 73–88.

 19. Степин В.Наука и псевдонаука в культуре техногенной цивилизации / В кн.: Судьбы естествознания: современные дискуссии. М., 2000.

 20. Степин В. Теоретическое знание. М., 2000.

 21. Философия естествознания: ретроспективный взгляд.  М.:, 2000.

 22. Эфроимсон В. Предпосылки гениальности // Человек, 1997. № 2; 1998. № 1.Доцент кафедри філософії, к.ф.н. _____________________ Добропас І.О.


Доцент кафедри мікробіології, к.б.н. _____________________ Гнатуш С.О.


Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2011 р.


^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ФіІЛОСОФІЯ

Напрям підготовки 0301 – біологія

Спеціальність 7.030101-мікобіологія і вірусологія- 401,біохімія -403,біофізика – 404,ботаніка – 405, зоологія – 406, генетика – 407, фізіологія - 408

факультет біологічний

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)у тому числі (год.):Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)Лекції
Лабораторні

Прак тичні

Денна

У

ІХ

72

36

3636

2


ІХРобоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО

напряму 0301 –біологія за спеціальністю - 8.04010202 – мікробіологія, 8.04010205 – біохімія, 8.04010206 – біофізика, 8.04010207 – зоологія, 8.04010208 – ботаніка, 8.04010209 – генетика, 8.04010210 – фізіологія рослин, 8.04010212 – фізіологія людини і тварин, 8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища


Робоча програма складена Добропас І.О., доцентом, кандидатом філософських наук

Гнатущак С.О.,доцентом, кандидатом біологічних наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 14 від “24” червня 2011 р.


Завідувач кафедрою філософії


_______________________ (Карась А.Ф.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25” червня 2011 р.


Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія

Протокол № 137/7 від “30” червня 2011 р.


“01” липня 2011 р. Голова _______________( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулівЗміст умінь, що забезпечується

ЗМ1

Працювати з філософською літературою (книгами, словниками, Інтернет-джерелами); логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку.

ЗМ1

Застосовувати філософську методологію до розуміння сучасного стану природничо - наукового знання.

ЗМ2

Аргументувати значення парадигм розвитку науки для цивілізаційного поступу України.

ЗМ2

Аналізувати етичні проблеми, пов’язані з роллю науки в сучасному суспільстві.

ЗМ2

Критично мислити, утверджувати моральну відповідальність вченого за результати досліджень. 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.Теми ЛЕКЦІЙНих занять

денна форма навчання

Шифр змістового

модуля


Змістовний модуль 1.

Поняття науки та наукового знання як предмет філософської рефлексії

Кількість аудиторних годин

ЗМ1

^ НАУКА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ.

2

ЗМ1

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ.

2

ЗМ1

^ СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ.

2

ЗМ1

ДИНАМІКА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ.

2

ЗМ15

^ ІДЕАЛИ, НОРМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА.

2

ЗМ1

НАУКА У СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ.

2

ЗМ1

^ КОМУНІКАЦІЯ І Віртуалізаця В науЦІ.

2

ЗМ1

Співвідношення філософії та природознавства.

2
Всього за модуль 1

18
Змістовний модуль 2.^ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ
ЗМ2


Еволюційна і креаційна парадигми наукових теорій. Рівні організації живої матерії.

2


ЗМ2

Наука як академічна система.

2

ЗМ2

^ СИНЕРГЕТИКА. БІОЕТИКА.

2

ЗМ2

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО.

2

ЗМ2

^ Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення.

2

ЗМ2

^ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ.

4

ЗМ2

Актуальні філосОФСКІ проблеми Природознавства ХХІ СТ.

2

ЗМ2

^ ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ вченого

2
Всього за модуль2

18

Всього
36


^ 2.2. Самостійна робота студента

Денна форма навчання


Підготовка до семінарських занять, опрацювання теми та оригінальних текстів до теми, підготовка словника термінів до теми, підготовка рефератів та есеїв.

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Наука та освіта: взаємовплив та взаємозв’язок. Поняття наукової школи, напрямку, традиції.- 2 год.

Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

2

^ Тема 2 . Філоссофсько-методологічні засади наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

3

^ Тема 3. Стуктура наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

4

Тема 4. Динаміка наукового пізнання. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

5

Тема 5. Ідеали, норми та філософські засади природознавства Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:


2

6

Тема 6. Наука в системі культури.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів.

2

7

Тема 7. Комунікація та віртуалізація в науці.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

8

^ Тема 8 Співвідношнння філософії та науки. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Володимир Вернадський. Кілька слів про ноосферу // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 168–178.

2
Підготовка до модульної контрольної роботи № 1. Тестування.

2

9

Тема 9. Еволюційна і кремаційна парадигма наукових теоій. Рівні організації живої матерії. . Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2
Тема 10.Наука як академічна дисципліна Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

11

Тема 11. Синергетика. Біоетика.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:

2

12

Тема 12.. Наука та суспільство.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Томас Фрідмен. Нова система. Лексус і оливкове дерево // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 511–536.

2

13

Тема 12.. Наука та суспільство.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів: Мічіо Кайку. Межі майбутнього // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хре-стоматія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 489–497.

2

14

Тема 13. Філософські проблеми екології.Термінологічний словник. Есе.

2

15

Тема 14. Філософські проблеми генетики.Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:.

2

16

Тема 15. Актуальні проблеми природознавства у 21 ст.. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:


2

17

Тема 16. Проблеми відповідальності вченого. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:


3

18

Тема 17. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів:.

2
Підготовка до модульної контрольної роботи № 2. Тестування.

2

Разом
36 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ,

МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1.Програма курсу (електронний варіант).

2. Питання до іспиту (електронний варіант).

3. Рейтингова оцінка знань студентів (електронний варіант)

4.Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000

5.Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1987.

6..Идеалы и нормы научного исследования. Минск 1992

7.Розин В.И. Методологические проблемы биологии// http://www.philos.msu.ru.libfiles.A|1.doc


^ 3КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  1. Письмові бліц-контрольні роботи на семінарах стосовно знання категоріального апарату теми.

  2. Заслуховування та обговорення усних відповідей студентів.

  3. Заслуховування та обговорення рефератів.

  4. Написання есе та їх аналіз.

  5. Написання двох модульних робіт.

  6. Колоквіум з оригінальних текстів.Автори Гнатушак С.О.

Добропас І.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут банківської справи Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теоретичної та прикладної статистики Національний університет
...
Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет iconЛьвівський Національний Університет ім.Ів. Франка (Україна) Факультет Культури І Мистецтв
Львівський Національний Університет ім.Івана Франка, проводить набір на дворічний Майстер-курс по прикладній композиції та дворічний...
Львівський національний університет iconЛьвівський Національний Університет ім.Ів. Франка (Україна) Факультет Культури І Мистецтв
Львівський Національний Університет ім.Івана Франка, проводить набір на дворічний Майстер-курс по прикладній композиції та дворічний...
Львівський національний університет iconЛьвівський Національний Університет ім.Ів. Франка (Україна) Факультет Культури І Мистецтв Річний майстеркурс 2012-2013 навчальний рік
Львівський Національний Університет ім.Івана Франка, проводить набір на дворічний Майстер-курс по прикладній композиції та дворічний...
Львівський національний університет iconЛьвівський Національний Університет ім.Ів. Франка (Україна) Факультет Культури І Мистецтв Річний майстеркурс 2012-2013 навчальний рік
Львівський Національний Університет ім.Івана Франка, проводить набір на дворічний Майстер-курс по прикладній композиції та дворічний...
Львівський національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи