Протокол №1 від «13» лютого 2013 р icon

Протокол №1 від «13» лютого 2013 р
НазваПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Сторінка1/3
Дата16.05.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні Вченої Ради

географічного факультету

(протокол № 1 від « 13 » лютого 2013 р.)

Голова Вченої ради ____________ В. Біланюк
Програма фахових вступних випробувань

Зі спеціальності “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ АДМІНІСТРУВАННЯ”

ДЛЯ КВАЛІфіКАЦІЙНИХ РІВНІВ “МАГІСТР”, “сПЕЦІАЛІСТ”


Основи менеджменту і адміністрування”

Розуміння фаху менеджера

Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування ринкової економіки. Основні поняття і категорії менеджменту як науки. Види менеджменту. Сфери менеджменту. Рівні управління.

Менеджер – універсальний керуючий в умовах ринкових відносин. Професійні знання, вміння, якості, навики та особистісні характеристики менеджера. Права та обов’язки менеджера. 10 управлінських ролей за Мінцбергом. Модель сучасного менеджера. Основні відмінності між менеджером і підприємцем.

^ Рекомендована література: базова [2; 6; 7; 9; 11; 13; 18-20].


Еволюція теорії менеджменту

Історичні передумови виникнення сучасного менеджменту. Систематизований погляд на управління та еволюція управління як наукової дисципліни.

Підхід до управління на основі виділення наукових шкіл: школа наукового управління; школа «фордизму»; класична (адміністративна) школа; школа людських відносин; школа науки про поведінку; школа кількісних методів.

Процесійний, системний та ситуаційний підходи у менеджменті. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту.

Основні етапи розвитку управління в Україні. Українські вчені та їх внесок у теорію менеджменту. Менеджмент та ментальність, культура, цінності і національні особливості українців

^ Рекомендована література: базова [2-4; 6; 9; 11; 13; 18-20].


Середовище організацій і менеджерів

Поняття організації та процес управління. Основні характеристики організації. Види організацій.. Формальні і неформальні організації. Організація як відкрита система. Організація як юридична особа.

Поняття середовища організації. Види середовища організації. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія. Взаємовплив та взаємозв’язок внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище як поєднання чинників прямої (робоче середовище) і непрямої дії. (загальне середовище). Характеристика складових зовнішнього середовища.

Міжнародне середовище організації та його особливості. Тенденції сучасного міжнародного бізнесу. Види міжнародної економічної діяльності. Національні особливості країн та міжнародний бізнес.

Етичне, культурне та соціальне середовища організації: поняття, особливості та механізми управління. Юридична та соціальна відповідальність організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Поняття етики у менеджменті. Етична поведінка. Причини неетичної поведінки в організаціях. Заходи забезпечення етичної поведінки.

Поняття організаційної культури та її значення в управлінні. Чинники культури. Способи керування організаційною культурою.

^ Рекомендована література: базова [1; 2; 6; 7-15; 18-20].


Технологія менеджменту

Процес менеджменту. Характерні риси та типи процесів управління. Особливості процесу управління. Формування нової системи поглядів та процес менеджменту. Технологія менеджменту та її складові.

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Поняття функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту: загальні (основні) та спеціальні (конкретні). Основні підходи до виділення функцій менеджменту. Класифікація функцій менеджменту за А. Файолем.. Класифікація функцій управління ученими колишнього СРСР. Класичні 4 функції управління відповідно до американського підходу. Функції управління, які виділяє Р. Гріфін та М. Мартиненко.

Сутність методів менеджменту. Класифікація методів менеджменту. Економічні методи менеджменту. технологічні методи менеджменту. Соціально-економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.

^ Рекомендована література: базова [2; 6; 7; 11; 13].

Планування і стратегічний менеджмент

Планування як загальна функція менеджменту, її зміст та роль в управлінській діяльності. Основні види планів: стратегічні, тактичні, операційні. Процес планування в організації.

Стратегічне планування у діяльності організації. Цілі організації та їх види. Місія організації, її роль у системі цілей та процесі стратегічного планування. Поняття стратегії та її характеристики. Характеристика основних етапів стратегічного планування. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації під час формування стратегії. Використання SWOT-аналізу для формування стратегій. Формулювання стратегії бізнесу. Загальні стратегії Портера (стратегія диференціації, стратегія керування затратами (лідерство за цінами), стратегія фокусування). Стратегія, що ґрунтується на циклі існування продукту. Формулювання корпоративної стратегії. Стратегія одного продукту. Пов’язана диверсифікація. Не пов’язана диверсифікація. Керування диверсифікацією. BGG-матриця. GE – бізнес-екран. Оцінка стратегії.

Тактичне планування в організації. Особливості тактичного планування. Основні види тактичних планів. Оперативне планування в організації. Особливості оперативного планування. основні види оперативних планів. Альтернативне планування в організації. Бізнес-планування у діяльності організації. Мета, функції та структура бізнес-планів.

^ Рекомендована література: базова [1; 2; 5-11; 13-20].


Ухвалення управлінського рішення

Управлінські рішення та їх місце у менеджменті. Класифікація управлінських рішень. Процес ухвалення рішень. Умови ухвалення рішень: умови визначеності, ризику та невизначеності.

Раціональний підхід до ухвалення рішень та характеристика його етапів. Чинники, що впливають на ухвалення раціональних управлінських рішень. Зворотній зв’язок у процесі ухвалення рішень.

Класична і адміністративна моделі ухвалення управлінських рішень. Методи ухвалення управлінських рішень. Методи моделювання. Типи моделей. Переваги і обмеження методів моделювання. Методи прогнозування та їх види

Групове ухвалення рішень, його форми, переваги та недоліки. Групи взаємодії, групи «дельфі» і номінальні групи у процесі ухвалення управлінських рішень. Керування груповим ухваленням рішень в організаціях.

^ Рекомендована література: базова [2; 6; 9; 11; 19; 20].


Структура та проектування організацій

Організування як загальна функція управління. Основні категорії організування: повноваження, відповідальність, делегування. Лінійні і функціональні повноваження. Скалярний ланцюг. Типи апарату керівника: обслуговуючий, консультативний, особистий, інформаційний.

Поняття організаційної структури управління, її елементи. Класифікація організаційних структур управління. Лінійна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Функціональна структура управління: особливості, переваги і недоліки. Основні види комбінованих організаційних структур управління: лінійно-функціональна, матрична, дивізійна, адаптивна, конгломератна, програмно-цільова та проектна. Переваги та недоліки комбінованих структур управління.

Основні форми проектування організації: функційна (І), конгломератна (Н), філіальна (М) або матрична. Гібридний проект організації, що поєднує кілька форм проектування. Нові форми проектування організації – групова, віртуальна і навчальна організації.

Суть бюрократичної моделі побудови організації. Основні характеристики раціональної бюрократії. Переваги та недоліки бюрократичної структури управління.

^ Рекомендована література: базова [2; 6; 7; 9; 11; 13; 18-20].

Організаційні зміни та інновації

Поняття організаційних змін. Сфери організаційних змін: організаційна структура, технологія, персонал. Планові та ситуаційні організаційні зміни. Модель впровадження змін Луіна. Причини опору працівників змінам та методи його подолання.

Поняття реінжинірингу та роль в організації. Базові етапи процесу реінжинірингу: визначення цілей і стратегії, керівництво згори, формування почуття невідкладності змін, планування «з чистого аркуша», збалансування інтересів підлеглих і працівників.

Поняття організаційного розвитку. Позиція, сприйняття, поведінка, очікування і організаційний розвиток. Організаційний розвиток та ефективність менеджменту.

Поняття інновацій. Види інновацій: радикальні, часткові, технічні, управлінські, ті, що стосуються продукції чи виробництва.

Проблеми впровадження інновацій в організаціях та способи їх вирішення.

^ Рекомендована література: базова [2; 9; 11; 13; 20].


Керування індивідуальною поведінкою

Поняття психологічної угоди в організації. Особистість та її індивідуальні риси. "Велика п'ятірка" індивідуальних рис особистості: поступливість, сумлінність, емоційність, екстраверсійність, відкритість. Локус контролю, упевненість у собі, авторитаризм, макіавеллізм, самоповага і схильність до ризику – як важливі риси особистості в організації. Позиція як елемент індивідуальної поведінки в організації. Сприйняття і позиція.

Поняття організаційного стресу. Загальний адаптаційний синдром. Виробничі причини організаційних стресів. Особисті причини організаційних стресів. Стреси та особливості професії. Способи попередження та подолання стресових ситуацій в організації.

Поняття творчості в організації. Спільні риси творчих людей. Творчий процес та його етапи. Керування творчістю в організаціях.

Поведінка на робочому місці та її види: виконавча поведінка, байдужа поведінка, відчуття належності до організації відображає .

^ Рекомендована література: базова [2; 7; 13; 20].


Мотивація роботи працівників

Історичний аналіз розвитку мотивації людей.. Суть мотивації як загальної функції менеджменту та її базові категорії. Поняття потреб. Первинні і вторинні потреби. Винагороди: внутрішні і зовнішні. Модель мотивації працівника через потреби.

Підходи до мотивації з погляду потреб (змістовні мотиваційні теорії): теорія потреб Тугана-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія МакКлелланда, двофакторна теорія Герцберга, теорії „Х” та „Y” МакГрегора, теорія "Z" Оучі, теорія "ERG" Альдерфера..

Теорії мотивації, які відображають сам процес винагородження (процесійні мотиваційні теорії): теорія очікувань Врума, теорія справедливості, теорія партисипативного (спільного) управління, комплексна теорія Портера-Лоутера, теорія матеріального стимулювання праці.

Зміст матеріального стимулювання праці. Поняття заробітної плати. Основна і додаткова зарплата. Єдина тарифна сітка. Преміювання, надбавки, доплати. Форми і системи оплати праці. Законодавство України про оплату праці.

^ Рекомендована література: базова [1; 2; 5-20].


Лідерство та вплив

Поняття та загальна характеристика керівництва. Лідерство, вплив, влада як базові категорії керівництва. Поняття і форми влади: влада, заснована на примусі, на винагородах, експертна влада, еталонна влада, законна влада, заснована на участі, інформаційна влада. Поняття та види впливу: вплив через переконання та залучення працівників до управління.

Теорії лідерства і керівництва. Підходи до керівництва і лідерства з позицій особистих якостей («теорія великих людей»). Підходи з позицій поведінки (поведінкові): теорія Лайкерта, управлінська решітка Блейка і Моутона.. Підходи з позиції управлінської ситуації (ситуаційні): теорія найменш привабливого співробітника Фідлера, теорія «шлях-мета» Т. Мітчела і Р. Гауса, модель життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара, модель участі підлеглих в ухваленні рішень Врума-Йєттона- Єго.

Поняття і види стилів керівництва. Автократичний (авторитарний) стиль керівництва: переваги і недоліки. Демократичний стиль керівництва: переваги і недоліки. Ліберальний стиль керівництва: переваги і недоліки. Підходи до керівництва українського економіста Валерія Терещенка.

^ Рекомендована література: базова [1; 2; 6; 9; 11; 13; 18-20].


Менеджмент груп та команд

Поняття групи в організації. Причини об’єднання людей у групи.. Види груп: формальні (функційні), неформальні, цільові, гуртки якості. Комітет як вид цільової групи. Основні відмінності між формальними і неформальними групами.

Характеристики груп та команд: структура ролей, норми поведінки, формальне і неформальне лідерство. Стадії розвитку груп: формування, набуття навичок, зміцнення, розподіл на клани, внутрішня гармонія, подрібнення, ідеальна група.

Організаційні зміни та їх сфери. Причини опору працівників змінам та способи його подолання. Організаційний розвиток.

Поняття, причини та природа конфлікту в організації. Поняття конфліктної ситуації. Обов’язкові елементи конфліктної ситуації: учасники конфлікту, об’єкт конфлікту, рушійна сила (інцидент) конфлікту. Функціональні і дисфункціональні конфліктні ситуації.

Основні види конфліктів: внутріособовий, міжособовий, міжгруповий, міжорганізаційний та конфлікт між особою і групою.

Керування конфліктними ситуаціями. Основні методи розв’язання конфліктів: структурні і міжособистісні. Структурні методи подолання конфліктів: роз’яснення вимог до змісту роботи, принцип використання ієрархії, підпорядкування цілей підрозділу загальним цілям, вплив на поведінку через систему винагород. Міжособистісні методи розв’язання конфліктів: ухилення, згладжування, примус, компроміс, вирішення конфлікту.

^ Рекомендована література: базова [2; 9; 13; 20].


Комунікації в організаціях

Інформація та її роль в управлінні організаціями. Види і характеристики інформації. Суть комунікацій. Комунікації та ефективність менеджменту. Види комунікацій: міжособові, міжорганізаційні, міжгрупові та комунікації між особою і групою. Формальні і неформальні комунікації. Усні і письмові комунікації. Комунікаційні схеми, їх види та особливості.

Комунікаційний процес та його складові. Зворотній зв’язок у комунікаційному процесі. Перешкоди в організаційних комунікаціях (комунікаційні бар’єри). Способи підвищення ефективності комунікаційних процесів в організаціях.

Поняття документації та діловодства в організації. Види систем діловодства. Організація та проведення ділових нарад і переговорів. Етапи переговорного процесу. Правила ефективного проведення переговорів.

^ Рекомендована література: базова [2; 6; 7; 11; 13; 18-20].


Керування контролюванням

Суть та необхідність контролювання в управлінні. Об’єкти і суб’єкти контролю. Види контролю за етапами здійснення: попередній, поточний, заключний (підсумковий). Види контролю за змістом: фінансовий, структурний, операційний. Види контролю за рівнем централізації управління: централізований і децентралізований контроль. Основні характеристики контролю.

Етапи процесу контролю. Встановлення стандартів і критеріїв. Оцінка виконання робіт. Порівняння досягнутих результатів із стандартами та критеріями. Визначення потреби у корективах.

Зовнішній і внутрішній аудит як різновиди фінансового контролю. Бюрократичний і груповий структурний контроль. Поняття контролінгу і регулювання та їх особливості.

Характеристики ефективного контролю. Способи підвищення ефективності контролювання в організації.

^ Рекомендована література: базова [1; 2; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 18-20].


Ефективність управління

Поняття, критерії та показники ефективності управління. Ефективність: абсолютна та відносна. Критерії оцінки ефективності роботи управлінського апарату: надійність системи управління та оптимальність системи управління.
  1   2   3

Схожі:

Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconПро затвердження уточнень тематики випускних робіт на денній формі навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 2012-2013 н р
На підставі рішення вченої ради університету (протокол №7 від 18 лютого 2013 р.) та рапортів деканів факультетів
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Зі спеціальностей “Екологія та охорона навколишнього середовища” І “прикладна екологія та збалансоване природокористування”
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­
Схвалено вченою радою факультету документальнихкомунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М
Схвалено вченою радоюфакультету документальних комунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки протокол №4 від «15» листопада 2012 р
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Місце активного туризму серед інших видів туристичної діяльності. Сучасний стан та тенденції розвитку активного туризму в світі й...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи