Протокол №9 юридичний факультет icon

Протокол №9 юридичний факультет
Скачати 312.1 Kb.
НазваПротокол №9 юридичний факультет
Дата16.05.2013
Розмір312.1 Kb.
ТипПрограмаЗатверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


юридичний факультет


ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


з навчальної дисципліни

«Трудове право України»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 23 від « 13 » лютого 2013 р.)


Голова Вченої ради _____________проф. А.М. Бойко


Львів – 2013

Види трудових відносин в Україні.

 1. Предмет трудового права — комплекс суспільно-трудових відносин.

 2. Трудові відносини найманої праці як основа предмета трудового права.

 3. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права.

 4. Суспільні відносини працевлаштування як елемент предмета трудового права України.

 5. Суспільні відносини з навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікації як елемент предмета трудового права України.

 6. Відносини з вирішення трудових спорів (або процедурні відносини) — складова предмета трудового права України.

 7. Відносини соціального партнерства або колективно-трудові відносини як елемент предмета трудового права України.

 8. Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як предмет трудового права України.

 9. Поняття методу трудового права.

 10. Особливості методу трудового права.

 11. Поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових правовідносин.

 12. Сфера дії трудового законодавства України.

 13. Функції трудового права України: загальна характеристика.

 14. Захисна функція трудового права.

 15. Виробнича функція трудового права.

 16. Виховна функція трудового права.

 17. Система трудового права: поняття та загальна характеристика.

 18. Основні інститути трудового права.

 19. Система науки трудового права України та система курсу «Трудове право України», їх співвідношення.

 20. Місце трудового права у системі права України.

 21. Поняття принципів трудового права.

 22. Відмінність принципів трудового права від правових принципів.

 23. Види принципів трудового права.

 24. Обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці.

 25. Оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання.

 26. Соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці.

 27. Забезпечення єдності і диференціації правового регулювання.

 28. Визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників у трудових правовідносинах.

 29. Поняття трудових правовідносин.

 30. Елементи складу трудових правовідносин.

 31. Класифікація трудових правовідносин.

 32. Підстави виникнення трудових правовідносин.

 33. Підстави зміни і припинення трудових правовідносин.

 34. Зміст трудових правовідносин.

 35. Учасники трудових правовідносин.

 36. Трудова правосуб'єктність учасників трудових правовідносин.

 37. Працівник — суб'єкт трудових правовідносин.

 38. Роботодавець як суб'єкт трудових правовідносин (поняття).

 39. Класифікація роботодавців за трудовим правом.

 40. Профспілка у трудових правовідносинах.

 41. Правосуб'єктність трудових колективів.

 42. Інші суб'єкти трудових правовідносин.

 43. Поняття джерел трудового права та їхні види.

 44. Особливості джерел трудового права.

 45. Нормативні акти як джерела трудового права: загальна характеристика законів та підзаконних актів.

 46. Конституція України як джерело трудового права.

 47. Законодавчі акти загального характеру та їхнє значення для регулювання трудових відносин.

 48. Кодекс законів про працю України — основне джерело трудового права.

 49. Кодифікація трудового законодавства за умов ринкових перетворень.

 50. Законодавчі акти спеціального характеру як джерело трудового права.

 51. Укази Президента України як джерела трудового права.

 52. Постанови Кабінету Міністрів України як джерела трудового права.

 53. Нормативні акти Міністерства праці та соціальної політики України як джерела трудового права.

 54. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.

 55. Конвенції МОП як джерела трудового права України.

 56. Колективні договори й угоди як джерела трудового права.

 57. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.

 58. Акти судової влади як джерела трудового права.

 59. Поняття, принципи та завдання соціального партнерства.

 60. Форми та види соціального партнерства.

 61. Рівні соціального партнерства.

 62. Сторони та суб'єкти соціального партнерства:

 63. Поняття та види сторін і суб'єктів соціального партнерства.

 64. Професійні спілки: поняття, види, права та обов'язки у соціально-партнерських відносинах.

 65. Організації роботодавців та їх об'єднання: поняття, види, права та обов'язки у соціально-партнерських відносинах.

 66. Національна тристороння соціально-економічна рада: поняття, права та обов'язки у соціально-партнерських відносинах.

 67. Національна служба примирення і посередництва: поняття, права та обов'язки у соціально-партнерських відносинах.

 68. Акти соціального партнерства.

 69. Загальна характеристика колективних угод:

 70. Поняття та сторони колективних угод.

 71. Сфера укладення та дії колективних угод.

 72. Зміст та структура колективних угод.

 73. Загальна характеристика колективного договору.

 74. Поняття та сторони колективного договору.

 75. Сфера укладення та дії колективного договору.

 76. Зміст та структура колективного договору.

 77. Правове регулювання ведення переговорів з укладення колективних договорів та угод:

 78. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів та угод.

 79. Порядок проведення переговорів з укладення колективних договорів та угод.

 80. Укладення колективного договору та угод.

 81. Порядок реєстрації колективного договору та угод.

 82. Контроль за виконанням колективного договору та угод.

 83. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди та недотримання чи невиконання колективних договорів і угод.

 84. Поняття та предмет колективних трудових спорів.

 85. Види та сторони колективних трудових спорів.

 86. Правове регулювання виникнення колективних трудових спорів:

 87. Порядок формування вимог найманих працівників, професійних спілок.

 88. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або професійної спілки.

 89. Виникнення колективних трудових спорів і порядок реєстрації вимог найманих працівників.

 90. Порядок розгляду колективних трудових спорів:

 91. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

 92. Розгляд колективних трудових спорів примирними комісіями.

 93. Розгляд колективних трудових спорів за участю незалежного посередника.

 94. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами.

 95. Роль Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів.

 96. Правове регулювання проведення страйку:

 97. Право на страйк. Випадки, за яких забороняється проведення страйку.

 98. Порядок оголошення страйку.

 99. Порядок проведення страйків.

 100. Гарантії для працівників під час страйку.

 101. Визнання страйку незаконним: порядок та правові наслідки визнання страйку незаконним.

 102. Відповідальність сторін за порушення та невиконання законодавства про порядок розгляду колективних трудових спорів.

 103. Поняття трудового договору та його значення для трудового права.

 104. Ознаки трудового договору.

 105. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю. Інші форми реалізації права на працю.

 106. Розмежування трудового договору і трудової угоди.

 107. Загальна характеристика трудового договору як юридичного факту.

 108. Працівник як одна зі сторін трудового договору.

 109. Роботодавець як сторона трудового договору.

 110. Форма трудового договору.

 111. Типові й примірні форми трудових договорів: їхнє юридичне значення.

 112. Зміст трудового договору.

 113. Класифікація умов трудового договору.

 114. Нормативні умови трудового договору.

 115. Договірні умови трудового договору.

 116. Трудова функція працівника — загальна характеристика.

 117. Оплата праці як необхідна умова трудового договору.

 118. Місце праці та робоче місце працівника.

 119. Випробування при прийнятті на роботу. Терміни випробування.

 120. Заборона встановлення випробування при прийнятті на роботу.

 121. Правові наслідки випробування при прийнятті на роботу.

 122. Недійсність умов трудового договору.

 123. Гарантії під час укладення трудового договору: поняття та види.

 124. Загальні гарантії під час укладення трудового договору.

 125. Спеціальні гарантії під час укладення трудового договору.

 126. Обмеження під час прийняття на роботу: правові підстави та умови.

 127. Обмеження спільної роботи родичів.

 128. Обмеження роботи за сумісництвом.

 129. Обмеження під час прийняття на роботу деяких категорій осіб.

 130. Способи укладення трудового договору.

 131. Порядок укладення трудового договору: основні етапи.

 132. Документи, що вимагаються під час прийняття на роботу.

 133. Оформлення прийняття на роботу.

 134. Трудові книжки працівників. Внесення записів до трудових книжок.

 135. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та його значення.

 136. Фактичний допуск до роботи та його юридичне значення.

 137. Обов’язки роботодавця з допуску працівника до виконання роботи.

 138. Види трудового договору: підстави класифікації.

 139. Строковий трудовий договір. Обмеження сфери укладення строкових трудових договорів.

 140. Трансформація строкового трудового договору у безстроковий.

 141. Контракт як особливий вид трудового договору.

 142. Особливості укладення контракту з окремими категоріями працівників.

 143. Трудовий договір з тимчасовими працівниками.

 144. Трудовий договір з сезонними працівниками.

 145. Трудовий договір з особами, які працюють вдома (надомниками).

 146. Трудовий договір про сумісництво. Види сумісництва.

 147. Трудовий договір про суміщення професій і посад.

 148. Розмежування сумісництва та суміщення професій і посад.

 149. Правове регулювання заступництва.

 150. Трудовий договір з державними службовцями.

 151. Трудовий договір з неповнолітніми особами.

 152. Особливості укладення трудових договорів з жінками.

 153. Трудовий договір з інвалідами.

 154. Трудовий договір з молодими фахівцями.

 155. Трудовий договір з іноземцями. Працівники — мігранти.

 156. Трудовий договір з роботодавцем — фізичною особою.

 157. Трудовий договір з педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

 158. Трудовий договір з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею

 159. Умови трудового договору, їх види та правове значення.

 160. Зміна умов трудового договору: двосторонні та односторонні.

 161. Обставини, що зумовлюють зміну умов трудового договору.

 162. Переведення працівників на іншу роботу як зміна умов трудового договору.

 163. Переміщення працівників на інше робоче місце.

 164. Робоче місце як істотна умова трудового договору та його значення для характеристики переведення працівників на іншу роботу.

 165. Класифікація переведень працівників на іншу роботу.

 166. Гарантії при переведенні працівника на іншу роботу.

 167. Переведення працівників на іншу постійну роботу.

 168. Переведення працівників на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

 169. Переведення працівників на інше підприємство.

 170. Переведення працівників на постійну роботу до іншої місцевості.

 171. Тимчасові переведення на іншу роботу: поняття та класифікація.

 172. Загальні та спеціальні гарантії для працівників у разі тимчасових переведень на іншу роботу.

 173. Переведення на іншу тимчасову роботу у зв'язку з простоєм.

 174. Тимчасові переведення на легшу роботу: види, порядок проведення.

 175. Заборона примусової праці в Україні.

 176. Конвенції Міжнародної організації праці щодо заборони (скасування) примусової праці.

 177. Примусова праця та проблеми регулювання тимчасових переведень працівників на іншу роботу. Правомірність переведення на іншу тимчасову роботу без погодження з працівником.

 178. Істотні умови трудового договору та істотні умови праці: співвідношення понять.

 179. Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки.

 180. Зміни в організації виробництва і праці як підстава проведення зміни істотних умов праці.

 181. Поняття, умови та підстави припинення трудового договору.

 182. Припинення трудового договору за угодою сторін.

 183. Припинення трудового договору у зв'язку з закінченням терміну його чинності.

 184. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений термін.

 185. Припинення трудового договору у зв'язку з призовом або вступом працівника на військову службу, скеруванням його на альтернативну службу.

 186. Припинення трудового договору в порядку переведення працівника на інше підприємство за його згодою.

 187. Припинення трудового договору через перехід працівника на виборну посаду.

 188. Припинення трудового договору через відмову працівника від переведення разом з підприємством до іншої місцевості.

 189. Припинення трудового договору через відмову працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці.

 190. Припинення трудового договору з підстав, передбачених контрактом.

 191. Випадки припинення трудового договору на вимогу третіх осіб.

 192. Припинення трудового договору у зв'язку з набранням законної сили вироком суду.

 193. Припинення трудового договору з працівником, скерованим за постановою суду на примусове лікування.

 194. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін, за ініціативою працівника.

 195. Розірвання строкового трудового договору за ініціативою працівника.

 196. Відмінності припинення трудового договору за угодою сторін та розірвання його за ініціативою працівника.

 197. Припинення трудового договору у зв'язку з порушенням правил прийняття на роботу.

 198. Підстави припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

 199. Вивільнення працівників як підстава припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

 200. Переважне право на залишення на роботі під час вивільнення працівників.

 201. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам. Поворотне прийняття на роботу працівників.

 202. Розірвання трудового договору за виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації.

 203. Розірвання трудового договору за виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню цієї роботи.

 204. Розірвання трудового договору у разі скасування допуску до державної таємниці.

 205. Розірвання трудового договору внаслідок тимчасової непрацездатності працівника.

 206. Розірвання трудового договору у разі поновлення працівника, який раніше виконував цю роботу.

 207. Припинення трудового договору за ініціативою роботодавця як захід дисциплінарної відповідальності.

 208. Розірвання трудового договору у зв'язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин своїх трудових обов'язків.

 209. Розірвання трудового договору у зв'язку з прогулом.

 210. Розірвання трудового договору у зв'язку з появою на роботі працівника у нетверезому стані.

 211. Розірвання трудового договору у зв'язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання майна роботодавця.

 212. Додаткові підстави припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

 213. Розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників у разі одноразового грубого порушення ними трудових обов'язків.

 214. Розірвання трудового договору за несвоєчасну виплату заробітної плати.

 215. Розірвання трудового договору у разі вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 216. Розірвання трудового договору у разі вчинення працівником аморального проступку.

 217. Особливості припинення трудового договору за ініціативою роботодавця з деякими категоріями працівників за певних умов.

 218. Додаткові підстави припинення трудового договору з державними службовцями.

 219. Додаткові підстави звільнення суддів.

 220. Додаткові підстави звільнення прокурорсько-слідчих працівників.

 221. Особливості розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей.

 222. Припинення трудового договору з неповнолітніми працівниками.

 223. Додаткові гарантії у разі звільнення з роботи, встановлені законодавством для виборних профспілкових працівників та для членів рад трудових колективів.

 224. Особливості звільнення з роботи колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей.

 225. Порядок звільнення працівників за ініціативою роботодавця.

 226. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації.

 227. Порядок надання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення працівників за ініціативою роботодавця.

 228. Випадки звільнення працівників за ініціативою роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

 229. Проведення розрахунків при звільненні працівників. Виплата вихідної допомоги.

 230. Оформлення звільнення.

 231. Правові підстави відсторонення працівника від роботи.

 232. Поняття робочого часу та його правові ознаки.

 233. Види робочого часу.

 234. Правове регулювання робочого часу нормальної тривалості (нормального робочого часу).

 235. Скорочений робочий час та його види.

 236. Порядок та умови застосування неповного робочого часу.

 237. Понаднормовий робочий час та правові підстави застосування надурочних робіт.

 238. Заборона залучення до надурочних робіт.

 239. Особливості залучення до роботи в нічний час.

 240. Поняття режиму робочого часу.

 241. Види режимів робочого часу.

 242. П'ятиденний та шестиденний робочий тиждень як режими роботи.

 243. Умови та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу.

 244. Ненормований робочий день як спеціальний режим робочого часу.

 245. Поділ робочого дня на частини.

 246. Робота змінами.

 247. Особливості встановлення гнучкого режиму роботи.

 248. Вахтовий метод організації робіт.

 249. Поняття та види часу відпочинку.

 250. Правове регулювання перерв, що надаються протягом робочого дня:

 251. Перерва для відпочинку і харчування: поняття, порядок її надання.

 252. Перерви для обігріву і відпочинку та перерва для годування дітей: їхня належність до часу відпочинку.

 253. Правове регулювання вихідних днів.

 254. Поняття вихідних днів, загальний порядок їх встановлення.

 255. Особливості встановлення вихідних днів на підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням населення.

 256. Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах.

 257. Порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні.

 258. Правове регулювання святкових і неробочих днів: поняття, види, порядок залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні.

 259. Поняття та гарантії права працівників на відпустку.

 260. Щорічна основна відпустка: поняття, види та тривалість.

 261. Поняття та види щорічної додаткової відпустки:

 262. Додаткова відпустка за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

 263. Додаткова відпустка за особливий характер праці.

 264. Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством України.

 265. Порядок надання щорічних відпусток.

 266. Стаж роботи, що дає право на одержання щорічної відпустки.

 267. Порядок надання щорічних відпусток у перший рік роботи.

 268. Порядок надання щорічних відпусток у наступні роки роботи.

 269. Перенесення щорічної відпустки за ініціативою працівника, роботодавця та в інших випадках, передбачених Законом України «Про відпустки».

 270. Порядок поділу щорічної відпустки на частини.

 271. Відкликання працівника з щорічної відпустки.

 272. Поняття, види та особливості додаткових відпусток у зв'язку з навчанням.

 273. Творча відпустка: поняття, особливості та порядок надання.

 274. Правове регулювання соціальних відпусток:

 275. Поняття, види та особливості соціальних відпусток.

 276. Порядок надання відпустки з вагітності та пологів.

 277. Порядок надання відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 278. Порядок надання відпустки для батьків, що мають дітей.

 279. Правове регулювання відпусток без збереження заробітної плати:

 280. Порядок надання відпустки без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

 281. Порядок надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін трудового договору.

 282. Оплата відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

 283. Поняття та ознаки заробітної плати за трудовим правом.

 284. Структура заробітної плати.

 285. Заохочувальні та компенсаційні виплати.

 286. Джерела коштів на оплату праці.

 287. Сфера державного регулювання оплати праці. Правові гарантії працівників на оплату праці.

 288. Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати найманої праці.

 289. Порядок обчислення середньої заробітної плати.

 290. Індексація заробітної плати.

 291. Тарифна система оплати праці.

 292. Тарифна сітка та її елементи.

 293. Безтарифні системи оплати праці.

 294. Почасова система оплати праці.

 295. Відрядна система оплати праці.

 296. Форми виплати заробітної плати.

 297. Строки виплати заробітної плати.

 298. Обмеження утримань із заробітної плати.

 299. Гарантійні виплати за трудовим правом.

 300. Компенсаційні виплати за трудовим правом.

 301. Договірне регулювання оплати праці.

 302. Колективно-договірне регулювання оплати праці.

 303. Правові умови укладення та чинності тарифних угод.

 304. Індивідуально-договірне регулювання оплати праці.

 305. Оплата праці за контрактом.

 306. Оплата праці за сумісництвом.

 307. Оплата праці у випадку тимчасового заступництва.

 308. Особливості правового регулювання оплати праці керівників, спеціалістів, службовців.

 309. Трудова дисципліна та її значення в умовах переходу до ринкової економіки.

 310. Поняття трудової дисципліни.

 311. Правові методи забезпечення трудової дисципліни.

 312. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях.

 313. Нормативні акти, які забезпечують регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 314. Правила внутрішнього трудового розпорядку: їхні види та загальна характеристика.

 315. Заходи заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни.

 316. Юридична відповідальність як метод забезпечення трудової дисципліни.

 317. Поняття дисциплінарної відповідальності за трудовим правом.

 318. Підстави дисциплінарної відповідальності працівників.

 319. Види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом.

 320. Загальна дисциплінарна відповідальність працівників.

 321. Види дисциплінарних стягнень у сфері загальної дисциплінарної відповідальності.

 322. Загальні правила застосування дисциплінарних стягнень за трудовим правом.

 323. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників та її особливості.

 324. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.

 325. Дисциплінарна відповідальність суддів.

 326. Спеціальна дисциплінарна відповідальність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 327. Дисциплінарна відповідальність працівників залізничного транспорту.

 328. Дисциплінарна відповідальність працівників гірничих підприємств.

 329. Дисциплінарна відповідальність працівників митної служби.

 330. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом.

 331. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

 332. Види матеріальної відповідальності працівників.

 333. Обмежена матеріальна відповідальність — основний вид відповідальності.

 334. Повна матеріальна відповідальність працівників. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників.

 335. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

 336. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

 337. Кратна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом.

 338. Визначення розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню.

 339. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

 340. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, завдану працівнику.

 341. Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом.

 342. Поняття індивідуальних трудових спорів.

 343. Причини виникнення спорів.

 344. Загальний та спеціальний порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

 345. Комісія по трудових спорах (КТС) — первинний орган з розгляду індивідуальних трудових спорів.

 346. Порядок розгляду спорів у КТС та виконання ухвалених нею рішень.

 347. Розгляд індивідуальних трудових спорів судами.

 348. Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників.

 349. Оплата вимушеного прогулу.

 350. Особливості вирішення трудових спорів деяких категорій працівників.^

Рекомендована література


Нормативно-правові акти 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 6. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №32. – Ст.341.

 8. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 9. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст.440.

 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.

 11. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 02.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – Ст.140.

 12. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57

 13. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст.793.

 14. Закон України “Про державну службу”. від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

 15. Дисциплінарний статут прокуратури України, затв. Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.

 16. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 294.

 17. Статут про дисципліну працівників зв’язку, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. // ЗП України. – 1996. – №15.

 18. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1993р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №4-5. – Ст.71.

 19. Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 20. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10. – Ст. 2.

 21. Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.

 22. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 23. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.

 24. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 25. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 26. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р., у редакції Закону України від 23.03.2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167; Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 217.

 27. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.Базова

 1. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.Допоміжна

 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11.

 2. Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64.

 3. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // Право України. – 1996. – № 5-6. – С. 26.

 4. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2. – С. 66.

 5. Бару М., Гончарова Г. Перебудова і деякі питання трудового права // Радянське право. – 1988. – №2.

 6. Бару М., Гончарова Г. Чи ефективні сьогодні засоби боротьби з незакон­ними звільненнями? // Радянське право. – 1990. – №9.

 7. Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки) // Право України. – 2001. – № 10. – С.40.

 8. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. — К., 2000.

 9. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – №9.

 10. Венедиктов В. Про концепцію нового трудового кодексу // Право України. – 1992. – № 8. – С. 3.

 11. Венедиктов В. Проблеми відповідальності у трудовому праві: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – К., 1999.

 12. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Право України. – 1992. – №12. – С.82.

 13. Венедиктов В.С., Венедиктова В.М. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины. Учеб. пособие. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1998. – 51 с.

 14. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56.

 15. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України. – 1998. – № 6. – С. 51.

 16. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країни Європи // Право України. – 1999. – № 10. – С.90.

 17. Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прийом на работу, переводы и увольнение рабочих и служащих. – М., 1976.

 18. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. – № 9. – С.43.

 19. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6. – С.31.

 20. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.

 21. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.

 22. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34.

 23. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право України. – 1999. – № 10. – С. 41.

 24. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.

 25. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. – № 2. – С.103.

 26. Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: Вопросы теории. — М., 1978.

 27. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.

 28. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. – 1998. – №6. – С. 54.

 29. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. – № 3. – С. 41.

 30. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. – Львов: 1977.

 31. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. – 1989. – №5.

 32. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. – 1999. – № 11. – С.97.

 33. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.

 34. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. – М. 1986.

 35. Медведев О., Отырба Л. Увольнение в связи с совершением аморального проступка // Советская юстиция. – 1989. – №8.

 36. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.

 37. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.

 38. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1996. – № 9.

 39. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214с.

 40. Поляков Б. Міркування про шляхи вдосконалення трудового законодавства // Право України. – 1992. – № 3. – С. 22.

 41. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання // Радянське право. – 1990. – №10.

 42. Поляков Б. Трудовая дисциплина в кооперативах // Хозяйство и право. – 1991. – №8.

 43. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.

 44. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3. – С.30.

 45. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

 46. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. — М., 1979.

 47. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С.25.

 48. Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81.

 49. Процевський О. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1996. – № 9-10. – С. 28.

 50. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.

 51. Симорот З.К., Мацюк А.Р., Монастырский Е.А., Данченко Н.И. Применение законодательства, регулирующего дисциплину труда рабочих и служащих. – К, 1980.

 52. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1. – С. 59.

 53. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.

 54. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 55. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 56. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.

 57. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях // Государство и право. – 1994. – №1.

 58. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М, 1990.

 59. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С.46.

 60. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003.

 61. Фатуев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе администрации в новых условиях / в кн.: Трудовое право в жизни человека. – М, 1991.

 62. Хохрякова О.С. Отпуска рабочих и служащих. – М. 1983.

 63. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об от пусках // Советское государство и право. – 1991. – №5.

 64. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С.123.

 65. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) // Право України. – 1999. – № 9. – С.13.

 66. Шариков Л. Каким быть от пуску // Социалистическая законность. – 1988. – №1.

 67. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України // Право України. – 2002. – № 6. – С.82-84.

 68. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. – 2001. – № 12. – С.102.

 69. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.

 70. Ярхо А.В. Отпуска рабочих и служащих. – М, 1982.

Схожі:

Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
Протокол №9 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №9 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи