Національний університет \"Львівська політехніка\" icon

Національний університет "Львівська політехніка"
НазваНаціональний університет "Львівська політехніка"
Сторінка4/18
Дата31.07.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

IV.Тиражування автореферату


Для тиражування автореферату два машинописних примірники автореферату повинні мати обкладинку, оформлену і засвідчену гербовою печаткою у відповідності з додатком , на якій ставлять свої підписи вчений секретар ради, голова ради, офіційні опоненти і проректор з наукової роботи.

Машинописний варіант автореферату разом із супровідним листом (див.дод.) та експертними висновками про можливість відкритого опублікування, оформленими у встановленому порядку, передається до типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України. Частина тиражу за рішенням ради може бути надрукована іншими мовами.

Для розсилання автореферату готується список розсилки (3 прим.) за підписом вченого секретаря ради, який містить список обов'язкової розсилки, затверджений ВАКом, список провідних установ за спеціальністю, за якою захищається дисертація, затверджений ВАКом, а також додатковий список фахівців і наукових установ, затверджений радою. Загальний список розсилки оформляється двома окремими списками: один для розсилки в Україні, другий - для розсилки до зарубіжних країн (див.дод. ). Автореферат дозволяється розсилати тільки після подання здобувачем вченому секретарю ради примірника публікації (ксерокопії) повідомлення про захист. Ксерокопія повідомлення про захист додається до документів здобувача.

В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються рекомендованими листами у відповідності до списку розсилки з відміткою (штампом) канцелярії університету та пошти. До авторефератів, які надсилаються провідним установам за спеціальністю за переліком ВАК України, провідній установі, призначеній спеціалізованою вченою радою, та офіційним опонентам, додаються відповідні супровідні листи (див.дод., ). Штамп пошти проставляється на кожному аркуші списку розсилки. В такий самий термін (не пізніше, як за місяць до захисту) один примірник дисертації та 2 примірники автореферату разом із супровідним листом здаються у бібліотеку університету (вул.Професорська,1). Копія супровідного листа (див.дод. з відміткою бібліотеки університету додається до документів здобувача.

У випадку перенесення дати захисту на пізніший термін з об'єктивних причин (відсутність кворуму, хвороба здобувача або ін.) поштою розсилаються повідомлення за підписом вченого секретаря ради про перенесення дати захисту згідно до списку розсилки повідомлень про перенос дати захисту, ідентичного за формою і змістом до списку розсилки автореферату. Штамп пошти проставляється на кожному аркуші згаданого списку розсилки. При оформленні атестаційної справи в супровідному листі у ВАК України вказується причина перенесення дати захисту.
^

V. Підготовка документів до захисту.


Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи:

 1. Повідомлення членам ради, де вказується дата, місце проведення і порядок денний чергового засідання ради (див.дод.). Повідомлення розсилаються членам ради не пізніше, як за три тижні до засідання (рекомендується розсилати повідомлення разом з авторефератом).

 2. Реєстраційна картка присутності за ф.10 за підписом вченого секретаря (див.дод.) - 2 прим.

 3. Бюлетені для голосування (див.дод.) за ф.11 (кількість примірників має точно відповідати кількості членів ради) в конверті, на якому зазначити прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, дату захисту і № протоколу (див.дод.).

 4. Протокол лічильної комісії за ф.12 (див.дод.) - 2 прим.

 5. Проект висновку ради (готують члени експертної комісії) - кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів (див.дод.).

 6. Оголошення про захист (див.дод.) - вивішується у вестибулі головного корпусу не пізніше, як за 1 тиждень до захисту).

 7. Довідки і проекти наказів для оплати опонування та витрат на відрядження опонентам (див.дод.).

 8. Довідки і проекти наказів для оплати витрат на відрядження іногороднім членам ради (див.дод.).

 9. Порядок роботи ради (див.дод.) - 2 прим. (^ Примітка: Порядок роботи ради являє собою робочий (допоміжний) документ, в якому детально відображається послідовність процедури захисту на конкретному засіданні).

Не пізніше, як за один тиждень до захисту у відділ докторантури та аспірантури здається порядок денний чергового засідання.

^ Заходи і оргзасоби, необхідні для проведення процедури захисту:

 1. Підготовка приміщення, плакатів, проектора або інших допоміжних засобів.

 2. Магнітофон з мікрофоном для повного запису процедури захисту з аудіокасетами.

 3. Скринька для голосування.

 4. Указка

 5. Клей (для заклеювання конверту з бюлетенями).
^

VI.Проведення засідання ради


На одному засіданні ради може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською. Засідання фіксується на фонограму. Розшифрована і засвідчена фонограма є стенограмою засідання ради. Фонограма зберігається в раді до остаточного рішення ВАК.

Засідання ради проводиться під керівництвом голови ради або, в разі його відсутності, - заступника голови ради. Якщо голова (заступник голови) ради є науковим керівником (консультантом) здобувача, то на початку засідання проводиться процедура обрання головуючого на засіданні ради – члена ради - штатного працівника НУ ”Львівська політехніка”).

У випадку відсутності вченого секретаря ради (або якщо вчений секретар є науковим керівником (консультантом) здобувача) виконання його обов’язків покладається на одного з членів ради - штатного працівника НУ ”Львівська політехніка”. Призначення оформлюється наказом проректора НУ ”Львівська політехніка”. У наказі вказується термін повноважень (до 3-х місяців) виконуючого обов’язки вченого секретаря. Один примірник наказу надсилається у ВАК разом з атестаційною справою здобувача.

^ Засідання ради не проводиться у разі одночасної відсутності голови і його заступника.

У разі відсутності з поважної причини одного з офіційних опонентів захист може відбутися за умови наявності зареєстрованого у відділі аспірантури і докторантури позитивного відзиву згаданого опонента. У цьому разі на засіданні виголошують відзив відсутнього опонента і заслуховують виступ додаткового офіційного опонента, затвердженого керівництвом ради заздалегідь до засідання ради. Засідання ради не проводять, якщо відсутні два офіційні опоненти або якщо відсутній опонент, котрий подав негативний відзив на дисертацію.

Засідання ради проводиться державною мовою за наступною процедурою:

 • До відкриття засідання члени ради мають бути ознайомлені з розданим їм проектом висновку щодо дисертації, підготовленого експертною комісією ради.

 • Головуючий за даними реєстраційної картки присутності інформує членів ради про обов’язкові передумови правомочності зібрання і при наявності кворуму відкриває засідання.

 • Головуючий (при необхідності) інформує членів ради про погоджену зі здобувачем мову захисту дисертації.

 • Головуючий оголошує порядок денний, назву дисертації, відомості про офіційних опонентів і провідну установу.

 • Вчений секретар доповідає про подані здобувачем документи та про їхню відповідність встановленим вимогам.

 • Здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані усно чи письмово.

 • Виступає науковий керівник (консультант).

 • Вчений секретар виголошує висновок організації, де виконувалась дисертація або до якої був прикріплений здобувач, відзив провідної установи та інші відзиви на дисертацію та автореферат.

 • Здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відзивах.

 • Виступають офіційні опоненти.

 • Після виступу кожного опонента здобувачеві надається слово для відповіді на зауваження, після чого головуючий має пересвідчитися, чи задоволений опонент відповідями здобувача.

 • Проводиться публічне обговорення дисертацій, в якому мають право взяти участь всі присутні на засіданні.

 • Прикінцеве слово здобувача.

 • Вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування.

Примітки:

 1. Лічильна комісія (не менше 3-х осіб) обирається відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.

 2. Ч лени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть. Персональну відповідальність за це несе голова ради.

 3. ^ Здобувач, котрий захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і в списку членів ради на даному засіданні не враховується.

 4. Протоколи у 2Х примірниках заповнюються від руки членом лічильної комісії.

 5. На всіх невикористаних бюлетенях, які залишились в лічильної комісії, ставиться підпис голови лічильної комісії.

 6. Після голосування всі без винятку бюлетені складаються в конверт разом із підписаним членами лічильної комісії примірником протоколу. Конверт заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

 • Таємне голосування членів ради.

 • Оголошення результатів голосування – рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті від кількості присутніх на засіданні членів ради.

 • Затвердження протоколу лічильної комісії: протокол затверджується простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради. Підставою для незатвердження протоколу може бути тільки виявлене порушення процедури голосування. У разі незатвердження протоколу проводиться повторне голосування.

 • Обговорення висновку та прийняття висновку ради. (При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не приймається).

Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за письмовою заявою, поданою до початку таємного голосування. У цьому разі здобувачеві повертаються документи, які були подані ним в раду, за винятком заяви, одного примірника дисертації та автореферату.

Якщо рада встановила наявність плагіату, то дисертація знімається з розгляду без права її повторного захисту. В цьому разі заява про зняття дисертації з розгляду не приймається, а до ВАК надсилається рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання.

Атестаційні справи та дисертації, які розглядаються у ВАК, не можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкликані радою, в якій відбувся захист дисертації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Національний університет \"Львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет \"Львівська політехніка\" iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи