Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи icon

Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи
Скачати 74.64 Kb.
НазваОбов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи
Дата12.11.2012
Розмір74.64 Kb.
ТипДокументи

Обов’язки

заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


       1.1. Покладання (увільнення від виконання) обов’язків заступника з навчально-виховної роботи директора навчально-наукового інституту (далі – заступник директора) здійснюється наказом ректора університету за поданням директора інституту і погодженням з проректором з виховної роботи. 

       1.2. Заступник директора безпосередньо підпорядковується директору інституту і свою діяльність здійснює у тісній взаємодії зі службами та відділами університету, радами за напрямами діяльності, кафедрами інституту. 

       1.3. У своїй діяльності заступник директора керується відповідними нормативно-правовими актами та цими Обов’язками. 

1.4. Заступник директора приймає до виконання доручення директора інституту, проректорів та ректора, виражені в усній або письмовій формі в межах його компетенції. 
      

^ 2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ


       2.1. Повна вища освіта, наявність, як правило, наукового ступеня та вченого звання. 

       2.2. Досвід організаторської, навчальної та навчально-методичної роботи не менше 3 років. 


^ 3. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ


       3.1. Здійснювати планування роботи зі студентами, розвивати та зміцнювати корпоративну єдність і культуру серед студентів інституту. 

       3.2. Долучатись до формування академічних груп та розробляти пропозиції щодо призначення студентського активу (старост академічних груп, потоків тощо), а також виборів студентських органів самоврядування інституту. 

       3.3. Забезпечувати умови здобуття студентами знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах. 

       3.4. Розробляти пропозиції щодо призначення студентам стипендій, надання їм фінансової допомоги, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому чинним законодавством. 
       3.5. Розподіляти преміальний фонд на заохочення студентів за досягнуті успіхи у навчанні, вносити пропозиції щодо кандидатур студентів на отримання стипендій із спеціальних фондів. 

       3.6. Забезпечувати щорічний медичний огляд студентів інституту. 

       3.7. Проводити роботу з листами та заявами студентів і їх рідних. 

       3.8. Координувати роботу студентського активу, для чого проводити систематичні наради зі старостами груп, потоків, органами студентського самоврядування з питань відвідування занять, дотримання навчальної дисципліни, модульної та семестрової успішності, виконання умов контракту тощо. 

      3.9. Розробляти та реалізовувати заходи щодо активізації діяльності органів студентського самоврядування інституту, спрямовану на зміцнення навчальної дисципліни, підвищення абсолютної успішності та її якості, виховання студентської молоді в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України. 

     3.10. У тісній взаємодії з органами студентського самоврядування, кураторами академічних груп: 

       - створювати необхідні умови для всебічного розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури, виховання студентів в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України шляхом залучення їх до різноманітних видів творчої та патріотичної діяльності; 

       - залучати студентську молодь до відродження забутих та створення нових національно-культурних традицій міста, району та університету; розвивати художні здібності юнаків та дівчат; 

       - пропагувати серед студентів здоровий спосіб життя, запобігати негативним звичкам (алкоголь, наркотики, тютюнопаління), викорінювати все шкідливе. 

       3.11. Забезпечувати проведення виховної роботи серед студентів за такими основними: 

      

напрямками виховної роботи:

       - національно-патріотичне виховання; 

       - правове виховання; 

       - утвердження загальнолюдських моральних цінностей; 

       - художньо-естетичне виховання; 

       - трудова активність; 

       - фізична культура і утвердження здорового способу життя; 

  • екологічне виховання;

      - розвиток індивідуальних здібностей та таланту молоді, забезпечення умов їх самореалізації; 

       - дбайливе ставлення студентів до державного майна та навколишнього середовища; 

      

формами виховної роботи:

       - індивідуальна робота зі студентами; 

       - посилення гуманістичного змісту та спрямованості навчального процесу; 

      - залучення студентів до участі у заходах, що сприяють розвитку особистості, забезпечують можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що буде сприяти формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості;

       - проведення систематичних позааудиторних заходів; 

       - організація різноманітних форм спілкування студентів і науково-педагогічних працівників. 

       3.12. Спрямовувати та здійснювати загальне керівництво діяльністю кураторів академічних груп та координувати роботу органів студентського самоврядування. 

       3.13. Організовувати роботу кураторів груп та забезпечувати контроль їх виховної роботи як в навчальному процесі, так і в позааудиторний час – при проведенні різних заходів, в тому числі і в гуртожитку. 

       3.14. Проводити семінари з кураторами академічних груп з актуальних питань молодіжної політики в Україні, організаційно-виховної роботи, моральності, загальної культури студентів, культури спілкування і поведінки, профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІД тощо. 

       3.15. Систематично відвідувати студентів, які мешкають у гуртожитку, з метою вирішення питань організації побуту та відпочинку, контролю за виконанням правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та режиму дня, проведення культурно-масових заходів. Сприяти створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів. Організовувати відвідування кураторами та іншими посадовими особами інституту студентів, які мешкають у гуртожитку.

       3.16. Систематично вивчати та аналізувати причини, умови, що сприяють правопорушенням, антигромадським діям у студентському середовищі. 

       3.17. Вживати заходів щодо забезпечення виконання правил проживання та відвідування студентських гуртожитків. Конкретизувати відповідну систему контролю. 

       3.18. Спільно із завідуючими гуртожитками контролювати виконання графіка чергувань по гуртожитку, а також проведення робіт з упорядкування території університету, інституту, гуртожитку і т. ін. 

       3.19. Організовувати дозвілля студентів, надавати необхідну допомогу завідувачам гуртожитків, керівникам спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності, об'єднань, клубів за інтересами тощо. 

       3.20. Організовувати різні колективні заходи, пов'язані, зокрема, зі здачею донорської крові, проведенням трудових днів та тижнів, медичним страхуванням, проведенням зустрічей з цікавими та видатними людьми, керівництвом університету тощо. 

       3.21. Здійснювати роботу з організації та проведення конкурсів на кращого куратора академічної групи, кращу кафедру з організації навчально-виховної і позааудиторної роботи зі студентами інституту тощо. 

      3.22. Розробляти та втілювати в життя організаційно-методичне забезпечення виховного процесу (формування плану виховної роботи інституту та організація його виконання; розробка концепції організаційно-виховної роботи серед студентів; розробка методичних рекомендацій з окремих напрямків виховної роботи; розробка перспективного та поточних комплексних планів основних напрямків організаційно-виховної та культурно-масової роботи в інституті; розробка планів організаційно-виховної роботи серед студентів, що проживають в гуртожитку, тощо). 

       3.23. Організовувати та проводити (або брати участь в університетських заходах) святкові зібрання науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та співробітників інституту з нагоди "Посвяти в першокурсники", "Дня університету","Дня Перемоги", "Дня Конституції", "Дня Незалежності України" тощо. 

       3.24. Впроваджувати в систему організації навчально-виховної роботи проведення різних заходів, зокрема, "Дня інституту", "Днів кафедр", "Дня академічної групи" тощо. 

       3.25. Організовувати та проводити зустрічі студентів інституту з видатними діячами науки, поетами і письменниками, артистами театрів та естради, цікавими особистостями, демонстрації виставок художнього мистецтва, проведення інших подібних заходів. 

       3.26. Організовувати вечори та бесіди в академічних групах, присвячені Дню знань, Дню Незалежності України, Дню Перемоги, Дню слов'янської письменності, мови і культури, Дню Конституції України тощо. 

       3.27. Періодично, із залученням працівників Лабораторії соціологічних досліджень та Служби психологічної підтримки, проводити вибірковий соціологічний моніторинг, зокрема, щодо вивчення причин розповсюдження наркоманії, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв у студентському середовищі, проблеми адаптації студентів у гуртожитку тощо. 

       3.28. Періодично, шляхом соціологічного дослідження (анкетування), вивчати думки і пропозиції студентів з проблем покращення організації навчально-виховного процесу, культури взаємовідносин та спілкування між студентами і викладачами, з питань ефективності роботи кураторів академічних груп, а також з проблем побуту, відпочинку, дозвілля студентів тощо. 

       3.29. Брати участь у проведенні службових розслідувань та роботі різних комісій з метою виявлення осіб, причетних до порушення правил внутрішнього розпорядку університету, застосовувати заходи адміністративного та громадського впливу до порушників дисципліни і порядку. 

       3.30. Створювати та постійно відновлювати наочні матеріали з різних аспектів навчально-виховної роботи в інституті, на кафедрах, в академічних групах. 

       3.31. Узагальнювати досвід організаційно-виховної та культурно-масової роботи в інституті. 

3.32. Брати участь у створенні інформаційного забезпечення проведення днів відкритих дверей в інститутах; брати участь в інших профорієнтаційних заходах.

       3.33. Сприяти розвитку зв'язків студентів інституту з молодіжними організаціями і студентами вищих навчальних закладів м. Вінниці та України. 

       3.34. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, прививати їм любов до України, її народу, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України. 

       3.35. Додержуватися та контролювати дотримання законів України, Статуту та правил внутрішнього розпорядку університету. 

      

4. ПРАВА


     4.1. За дорученням директора інституту та керівництва університету представляти інститут в університетських, державних та інших органах, відповідати за результати діяльності перед органами управління освітою. 

     4.2. Вносити пропозиції щодо морального та (або) матеріального заохочення студентів та працівників інституту, а також працівників гуртожитку в межах своєї компетенції. 

     4.3. Вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та виховної роботи на кафедрах, в академічних групах, в інституті та університеті. 

      

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


      5.1. Якісне та своєчасне виконання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів в сфері вищої освіти за профілем діяльності інституту і в забезпеченні проведення виховної роботи серед студентів. 

      5.2. Якісне, своєчасне та в повному обсязі виконання Обов’язків та наданих прав. 

      5.3. Дотримання законів, Статуту Вінницького національного технічного університету, Правил внутрішнього розпорядку університету, режиму робочого часу. 

      

Схожі:

Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconОбов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconЗагальні положення
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconФункціональні обов’язки
Заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва призначається ректором університету за поданням директора інституту...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconПерелік документів для оформлення на посаду навчально – допоміжного персоналу
Подання від завідувача кафедри з підписом завідувача кафедри та директора навчально – наукового інституту на ім’я ректора ну «Львівська...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Порядок обрання та призначення директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки визначено у додатках...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconКомпетентнісний підхід до навчання І виховання учнів засобами україно(гуцульщинознавства)
Об’єкт досвіду: Кумариця Олександра Юріївна, учитель українознавства, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, спеціаліст...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconПерелік документів для оформлення на посаду науково педагогічного працівника
Подання від завідувача кафедри з підписом завідувача кафедри та директора навчально – наукового інституту на ім’я ректора ну «Львівська...
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту історії та права
Обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи iconГрафік проведення наскрізних практик студентів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2013-2014 н р. Спеціальності “Історія”
Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2013-2014...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи