Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) icon

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Скачати 225.34 Kb.
НазваПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10)
Дата03.07.2013
Розмір225.34 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

ПОЛОЖЕННЯ

про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету

(зі змінами)

Затверджено

Ученою радою ВНТУ


31 травня 2013 року (протокол № 10)
Вінниця


2013

1. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (далі Положення) розроблено на підставі законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 р. За № 600/7921, Статуту Вінницького національного технічного університету.


2. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників університету, а саме: завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента, директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки.

Порядок обрання та призначення директора навчально-наукового інституту, директора науково-технічної бібліотеки визначено у додатках до даного Положення.

3. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені та/або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.

4. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується ректором університету, про що видається наказ. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються в засобах масової інформації.

5. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису університету.

6. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:

– постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність;

– забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних(ої) дисциплін(и) у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму підготовки та/або відповідної спеціальності;

– додержуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які навчаються в університеті, прищеплюють їм любов до України, а також виховують їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– додержуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту ВНТУ, Правил внутрішнього розпорядку ВНТУ, Колективного договору ВНТУ.

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вказаним вимогам та умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову мотивовану відмову.

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.

7. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає секретарю Вченої ради (інституту, університету) такі матеріали:

– заяву про допуск до участі у конкурсі, яку візують перший проректор, з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції, директор інституту, завідувач кафедри;

– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– автобіографію (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– копії документів: про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, професора (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– список наукових праць (для осіб, які не працюють у ВНТУ – повний, для осіб, які працюють у ВНТУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк роботи);

– витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до обрання;

– рецензію на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

– звіт за попередній термін роботи;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати завірену копію цієї довідки);

– характеристику з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють у ВНТУ).

8. Згідно зі Статутом ВНТУ обрання науково-педагогічних працівників за конкурсом проводиться відповідними Вченими радами:

– доцент, старший викладач, викладач, асистент – Вчена рада Інституту;

 • завідувач кафедри, професор, директор науково-технічної бібліотеки – Вчена рада університету.

Обрання директора навчально-наукового інституту проводиться Конференцією трудового колективу інституту.

9. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади.
^

10. Термін подання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.


11. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має бути проведений протягом одного місяця після закінчення прийому документів.

12. Відповідно до чинного законодавства після проведення конкурсу з науково-педагогічними працівниками укладається контракт строком від 1 до 7 років. Строк контракту встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку контракту має право кожна із сторін.

13. Ректор університету має право призначити осіб на посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором (контрактом) до обрання за конкурсом, але на термін не довше, ніж до закінчення поточного навчального року.

14. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку, відпустку у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпустку у зв’язку з навчанням, творчу відпустку, через інші види відпусток вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеним чинним законодавством.

15. Кандидатури претендентів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.

16. Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд відповідної Вченої ради.

За результатами обговорення кафедра відкритим голосуванням більшістю голосів штатних викладачів кафедри, приймає рішення з рекомендацією про обрання (необрання) претендента на посаду.

Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить директор інституту.

Виписку із протоколу засідання кафедри про рекомендацію на обрання (необрання) претендента разом з відповідними документами кафедра зобов’язана не пізніше, ніж за 7 днів до засідання подати Вченому секретарю відповідної Вченої ради для прийняття рішення ректором університету про допуск до участі в конкурсі.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання відповідної Вченої ради.

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді його кандидатури відповідною Вченою радою.

17. Обрання науково-педагогічних працівників відповідною Вченою радою проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів оголошується висновок кафедри і проводиться обговорення в їх присутності.

Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним уважається претендент, який здобув більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради.

Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату конкурс уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс також уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

18. Особи, які не обрані за конкурсом, а також ті працівники, хто не подавав необхідні документи для участі в конкурсі, звільняються від роботи у ВНТУ після закінчення дії терміну контракту або строкового трудового договору.

19. Рішення Вченої ради є підставою для укладення контракту з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.

20. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

^ Ректор ВНТУ Грабко В. В.

д.т.н., професор


Додатки

до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету


Додаток 1

Порядок обрання та призначення на посаду директора навчально-наукового інституту


1. Претендент на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового інституту подає заяву на ім'я ректора про допуск до участі у конкурсі (додаток 3). Після отримання у ректора Університету допуску до участі у конкурсі, претендент подає свою заяву разом із необхідними документами на розгляд конкурсної комісії Університету безпосередньо начальнику відділу кадрів, який після перевірки документів передає їх голові конкурсної комісії. Конкурсна комісія розглядає подані претендентом документи та надає витяг з протоколу засідання конкурсної комісії з рекомендацією (або не рекомендацією) Конференції трудового колективу інституту з питання обрання директора навчально-наукового інституту.

2. Кожний науково-навчальний інститут визначає дату, час та місце проведення зборів Конференції трудового колективу інституту та готує Конференцію відповідно до Статуту університету. Голова конкурсної комісії Університету або його заступник відкриває Конференцію, представляє кандидатів на заміщення посади директора та оголошує витяг з рішення конкурсної комісії Університету, а також проводить вибори голови (співголів) Конференції. Збори Конференції трудового колективу вважається легітимним за умови участі не менше двох третин від її статутного складу.

3. На зборах Конференції трудового колективу обираються також робочі органи (лічильна та мандатна комісії, секретар), затверджується регламент роботи Конференції. Претенденти на заміщення вакантної посади директора не можуть бути обраними в керівні та робочі органи Конференції. Протокол зборів Конференції трудового колективу підписує голова та секретар.

4. Претендентам на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового інституту надається слово для виступу, в якому він оприлюднює програму своїх дій, у порядку подання документів на участь у конкурсі. Після виступу претендента голова (співголова) Конференції оголошує матеріали справи претендента.

5. Обговорення кандидатур на посаду директора проводиться спільно по усіх кандидатурах, або окремо по кожній кандидатурі – відповідно до затвердженого регламенту Конференції. За результатами обговорення Конференція відкритим голосуванням простою більшістю голосів включає (не включає) претендентів у список для таємного голосування.

6. Голосування по кандидатурах на посаду директора проводиться таємно. Кожен делегат Конференції має право голосувати лише за одну кандидатуру.

7. Конференція відкритим голосуванням простою більшістю голосів визнає результати таємного голосування та затверджує протоколи лічильної комісії.

8. Конференція відкритим голосуванням не менше чим двома третинами голосів присутніх делегатів Конференції може затвердити рекомендації ректору щодо затвердження на посаду директора інституту претендента (або претендентів), які набрали не менше 30% голосів від статутного складу Конференції.

9. Ректор приймає рішення та призначає на посаду директора навчально-наукового інституту одного з претендентів, які набрали не менше 30% голосів від статутного складу Конференції, в т.ч. із врахуванням рекомендацій Конференції трудового колективу інституту. Претендент пише заяву (додаток 4) про продовження роботи на посаді директора (для тих, хто до конкурсу обіймав посаду директора) або про призначення на посаду директора (для тих осіб, хто обирався вперше на цю посаду).

10. У разі, якщо жоден із претендентів на посаду директора, не набрав у першому турі необхідної кількості голосів (не менше ніж 30 % голосів від статутного складу Конференції), проводиться другий тур виборів на цих же зборах у той же день. Обговорення кандидатур у другому турі голосування проводиться (не проводиться) за рішенням Конференції відкритим голосуванням простою більшістю голосів. До голосування у другому турі допускаються не більше двох кандидатів із числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Рішення про включення у список для таємного голосування у другому турі виборів приймається Конференцією відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

11. Якщо у другому турі виборів жоден із кандидатів не набрав 30 % голосів від статутного складу Конференції, конкурс оголошується повторно, про що видається наказ з оголошенням у засобах масової інформації.

З директором інституту укладається контракт строком до п’яти років.


Додаток 2

Порядок обрання та призначення на посаду директора науково-технічної бібліотеки


1. Претендент на заміщення вакантної посади директора бібліотеки подає заяву на ім'я ректора про допуск до участі у конкурсі (додаток 5). Після отримання у ректора університету допуску до участі у конкурсі, претендент передає свою заяву разом із додатками вченому секретарю Вченої ради університету.

2. Кандидатури претендентів на заміщення посади директора бібліотеки попередньо обговорюються на загальних зборах колективу бібліотеки в їх присутності. Рекомендації зборів колективу бібліотеки передаються вченому секретарю Вченої ради університету. Загальні збори колективу бібліотеки проводить перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу.

3. Вчений секретар ознайомлює членів Вченої ради університету з матеріалами особової справи претендентів і рекомендацією колективу бібліотеки перед таємним голосуванням. Рішення Вченої ради університету вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше ніж дві третини членів Вченої ради університету.

4. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

5. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

6. Претендент пише заяву (додаток 6) про продовження роботи на посаді директора (для тих, хто до конкурсу обіймав посаду директора) або про призначення на посаду директора (для тих осіб, хто обирався вперше на цю посаду).

Рішення Вченої ради є підставою для укладення контракту з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.


Додаток 3

Зразок заяви про участь у конкурсі на заміщення посади директора навчально-наукового інституту
^

Ректору Вінницького національного


технічного університету

_____________________________________________________________

(П.І.Б. працівника)

_______________________________

(назва посади)

_______________________________
^

З А Я В А


Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Інституту _____________________

(найменування)

До заяви додаю: (для осіб, які працювали в Університеті)

 1. Звіт за виконану роботу на попередній посаді.

 2. Список наукових та навчально-методичних праць.

 3. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки).


(для осіб, які не працювали в Університеті)

 1. Особовий листок з обліку кадрів;

 2. Автобіографія;

 3. Засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання;

 4. Список наукових та навчально-методичних праць.

 5. Копія трудової книжки;

 6. Характеристика з останнього місця роботи;

 7. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.


Дата Підпис


Візи: перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції;


Додаток 4

Зразок заяви про продовження трудових відносин або про призначення на посаду директора осіб, які обрані за конкурсом


Ректору ВНТУ

професору Грабку В. В.ПІБ


ЗАЯВА


Прошу продовжити термін роботи на посаді директора (або призначити мене на посаду директора) інституту ___________________________________ на умовах контракту, як обраного за конкурсом терміном з ______________ по ___________________.


Дата Підпис


До заяви додається витяг з протоколу засідання Конференції трудового колективу інституту та документи, що були подані для участі у конкурсі.

Додаток 5

Зразок заяви про участь у конкурсі на заміщення посади директора науково-технічної бібліотеки
^

Ректору Вінницького національного


технічного університету

_____________________________________________________________

(П.І.Б. працівника)

_______________________________

(назва посади)

_______________________________

^

З А Я В А
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора науково-технічної бібліотеки.

До заяви додаю:

1. Звіт за попередній термін роботи.

2. Протокол засідання загальних зборів колективу бібліотеки.

3. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки).


Дата Підпис


Візи: перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції;


Додаток 6

Зразок заяви про продовження трудових відносин або про призначення на посаду директора науково-технічної бібліотеки осіб, які обрані за конкурсом


Ректору ВНТУ

професору Грабку В. В.

ПІБ


ЗАЯВА


Прошу продовжити термін роботи на посаді директора (або призначити мене на посаду директора) науково-технічної бібліотеки на умовах контракту, як обраного за конкурсом терміном з ______________ по ___________________.


Дата Підпис


До заяви додається витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету та документи, що були подані для участі у конкурсі.

Додаток 7


Зразок заяви про допуск до участі у конкурсі особи, яка працює у ВНТУ
^

Ректору Вінницького національного


технічного університету

_______________________________

_______________________________ (П.І.Б. працівника)

________________________________

(назва посади)

________________________________ (найменування кафедри)
^

З А Я В А
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ______________ кафедри _____________________

(назва) (найменування)

До заяви додаю:

 1. Список наукових праць;

 2. Виписку із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до обрання;

 3. Рецензія на відкриту лекцію (за рішенням кафедри).

 4. Звіт за попередній термін роботи.

 5. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.Дата Підпис


Візи: перший проректор, з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції, директор інституту, завідувач кафедри.


Додаток 8
^

Заява особи, яка не працює у ВНТУ та бажає прийняти участь в конкурсі
Ректору Вінницького національного


технічного університету

_______________________________ _______________________________

(П.І.Б. особи, яка подає заяву)

_______________________________

(місце роботи, домашня адреса)

_______________________________
^
З А Я В А


Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ______________ кафедри ______________________________________ .

(назва) (найменування)

До заяви додаю:

 1. Особовий листок з обліку кадрів;

 2. Автобіографія;

 3. Засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання;

 4. Список опублікованих наукових праць і винаходів;

 5. Копія трудової книжки;

 6. Характеристика з останнього місця роботи;

 7. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.Дата Підпис


Додаток 9
^

Порядок проведення голосування


Для підрахунку голосів Вчена рада перед початком голосування обирає лічильну комісію в складі не менше трьох членів Вченої ради. Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брали участь не менше 2/3 членів Вченої ради.

БЮЛЕТЕНЬ

для таємного голосування при виборах на посаду ______________

(назва посади)

Вчена рада _______________________________________________________

(університет, інститут, факультет)

до засідання Вченої ради ___________________________________

(дата і номер протоколу)


Прізвище, ім’я, по батькові

1.

2.

Прізвища всіх претендентів на відповідну посаду вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожний член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Процедура таємного голосування полягає в тому, щоб залишити прізвище одного претендента, а інших закреслити.

Лічильна комісія оголошує протокол лічильної комісії з кожної кандидатури. Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претенденти, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього ж результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав 50% голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся.

Після проведення конкурсу Вчений секретар відповідної Вченої ради подає на ім’я ректора університету витяг з протоколу засідання Вченої ради для укладання трудового договору з обраною особою. Після чого видається наказ про прийняття працівника на роботу.

Необрання Вченою радою претендента на посаду на новий строк означає незадовільну оцінку результатів роботи викладача.

Рішення Вченої ради факультету, інституту, університету затверджує ректор університету.

Додаток 10
^

П Р О Т О К О Л


засідання лічильної комісії Вченої ради

______________________________________

( інституту, університету)

З питання обрання на вакантну посаду _________________________________


__________________________________________________________________


До засідання ради від “___” _____20__р.

Протокол № ____________

Голова комісії: ___________________________

Члени комісії: ____________________________

____________________________

За числом членів ради виготовлено бюлетенів ___________

Роздано бюлетенів __________________________

Опущено в урну бюлетенів ___________________

При відкритті урни виявилось бюлетенів ________

Невикористаних бюлетенів ___________________


^ При підрахунку голосів виявилось:

“За” ________________

“Проти” _____________

“Недійсних бюлетенів” ___________


Голова комісії: _______________

Члени комісії: _______________

_______________

^

Додаток 11

В И Т Я Г


з протоколу № _______ засідання Вченої ради

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

від “___” _____________________ 20___р.


СЛУХАЛИ: рішення кафедри _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

про обрання на вакантну посаду __________________________________________________________________

__________________________________________________________________


УХВАЛИЛИ: на підставі результатів таємного голосування “за” __________, “проти” ______________, “недійсних бюлетенів” ____________ і відповідно до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого Наказом Міністра освіти і науки України від 24 грудня 2002 р. № 744 вважати обраним ____________________на вакантну посаду _______________________________. (П.І.Б.)

(найменування кафедри)


Голова Вченої ради _______________


Вчений секретар _______________

^

Додаток 12

С П И С О К


наукових та навчально-методичних праць

_________________________________________

(П.І.Б. автора)

№№ п/п

Н а з в а

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (друк.арк..)

Співавтори

1

2

3

4

5

6На останній сторінці цього списку підписи:


Автор (підпис, прізвище, ініціали)


Список завіряю:


(Завідувач кафедри (підпис, прізвище, ініціали)

або декан)

Секретар Вченої ради (підпис, прізвище, ініціали)


Дата, гербова печатка

ПРИМІТКИ


до списку наукових і навчально-методичних праць

Пункт 2. Подається повна назва роботи.

Пункт 3. Характер роботи – відповідно проставляється:

друк. – друкована, дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти – не характеризуються (робиться прочерк).

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік

їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де анотовано депоновану роботу; № диплому відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів, проектів. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису літератури.

Пункт 5. Обсяг – вказується кількість друкованих аркушів (др. арк..) або сторінок (с.) публікації (дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – авторський, якщо праця видана у співавторстві).

Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів вказуються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього осіб.


Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:

 • наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації;

 • наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації;

 • авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід;

 • основні навчально-методичні роботи (за період науково - педагогічної діяльності).

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.

Додаток 13

Зразок заяви про продовження трудових відносин з особами, які обрані за конкурсом


Ректору ВНТУ

професору Грабку В. В.

посада, кафедра, ПІБ

ЗАЯВА


Прошу продовжити термін роботи на посаді ______________ кафедри ______________________ на умовах контракту, як обраного за конкурсом терміном з ______________ по ___________________.


Дата Підпис


^ До цієї заяви необхідно додати усі конкурсні документи:

– заяву про допуск до участі у конкурсі, яку візує перший проректор, з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції, директор інституту, завідувач кафедри;

– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– автобіографію (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– копії документів: про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, професора (для осіб, які не працюють у ВНТУ);

– список наукових праць (для осіб, які не працюють у ВНТУ – повний, для осіб, які працюють у ВНТУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк роботи);

– виписку із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до обрання;

– рецензію на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

– звіт за попередній термін роботи;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки);

– характеристику з останнього місця роботи (для осіб які не працюють у ВНТУ).


Додаток 14

Зразок заяви про продовження трудових відносин з особами, які не обиралися за конкурсом


Ректору ВНТУ

професору Грабку В. В.

посада, кафедра, ПІБ


ЗАЯВА


Прошу продовжити термін роботи на посаді ______________ кафедри ______________________ на умовах контракту терміном з ______________ по ___________________.


Дата Підпис

^ Заяву візують: перший проректор, з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародної інтеграції, директор інституту, завідувач кафедри.


^ До цієї заяви необхідно додати:


– службову записку завідувача кафедри з обґрунтуванням того, чому саме цьому працівнику доцільно продовжити термін дії контракту (для пенсіонерів);

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки);

– список наукових праць, видані за попередній строк роботи);

– звіт за попередній термін роботи;


Додаток 15


Зразок заяви про прийняття на роботу


Ректору ВНТУ

професору Грабку В. В.

ПІБ

місце проживання


ЗАЯВА


Прошу прийняти мене на посаду ______________ кафедри ______________________ на умовах контракту терміном з ______________ по ___________________ до обрання за конкурсом.


Дата Підпис


Візи: директора інституту

завідувача кафедри

До цієї заяви необхідно додати:


– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– копії документів: про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, професора;

– список наукових праць;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.


Схожі:

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету Затверджено Ученою радою внту 30 травня 2012 року (протокол №10) Вінниця
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПро обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПро обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconНаказ №234 На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy рівня акредитації,
На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПро затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
move to 1453-6352
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПро затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
...
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького національного технічного університету (зі змінами) Затверджено Ученою радою внту 31 травня 2013 року (протокол №10) iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи