Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" icon

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Скачати 162.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Дата23.09.2012
Розмір162.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Доц. Голіков В. І.

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи

з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Мета вивчення курсу “Бухгалтерський облік» - навчити студента користуватися його методичними прийомами та на їх підставі швидко і вірно відтворювати модель кругообігу коштів підприємства та виникаючих при цьому господарських зв`язків, бачити напрямки удосконалення бухгалтерського обліку на базі його комп”ютерізації, а також прищепити навички з інтерпретації звітних показників, отриманих на підставі облікових даних, для прийняття управлінських рішень.


Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Студент виконує роботу згідно зі своїм варіантом. Номер варіанта теоретичної частини визначається за останньою цифрою шифру студенту (номера залікової книжки), а практичної частини – за списком в академічному журналі групи.

Складовими частинами контрольної роботи повинні бути:

 1. титульний аркуш, де вказується назва закладу, факультету, кафедри, дисципліни, а також прізвище, ім`я та по батькові, варіант;

 2. зміст – перелік теоретичних та практичних завдань, поданих у роботі із зазначенням сторінок;

 3. теоретична частина – розгорнуті відповіді на запитання контрольної роботи згідно з варіантом;

 4. практична частина – облікові реєстри та аналітичні таблиці з розрахунками і поясненнями;

 5. перелік використаної літератури.

Теоретичні питання контрольної роботи слід виконувати коротко, стисло, без відхилень від суті питання, але змістовно. По можливості теоретичні положення підтверджувати цифрами, розрахунками, прикладами, схемами і рисунками.

Практична частина включає два завдання:

 1. виконати основну процедуру бухгалтерського обліку за наведеними даними. Основна процедура передбачає:

 • складання вступного ( на 1 квітня) балансу і відкриття рахунків бухгалтерського обліку (Головної книги);

 • реєстрацію господарських операцій у Журналі з зазначенням бухгалтерських проведень;

 • рознесення сум по господарських операціях на рахунки Головної книги;

 • підсумок оборотів і залишків;

 • складання оборотної відомості;

 • складання заключного (на 30 квітня) балансу.

При виконанні цього завдання слід пояснити, які дані та яким чином треба звірити, щоб впевнитися у вірності здійснення основної процедури бухгалтерського обліку.

 1. відобразити господарські операції на рахунках (скласти бухгалтерські проведення) і визначити відповідний показник.

При виконанні цього завдання треба пояснити, за допомогою якого рахунку формується показник, який необхідно визначити, показати схему такого рахунку і записів на ньому.

Виконуючи практичні завдання, слід користуватися Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку.

У тексті роботи необхідно наводити номер та назву кожного питання.

Всі сторінки контрольної роботи нумерують підряд, починаючи з титульного аркушу.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Варіант

^

Зміст питання


0

 1. Предмет бухгалтерського обліку та класифікація його об`єктів.

 2. Облік основних засобів та нематеріальних активів.1

 1. Документація та інвентаризація як елементи методу бухгалтерського обліку.

 2. Облік фінансових інвестицій.
2

 1. Первинні документи, облікові реєстри та звітність: призначення і взаємозв`язок.

 2. Облік грошових коштів у касі підприємства та на поточних рахунках у банку.

3

 1. Сутність бухгалтерського балансу, його сучасна побудова.

 2. Запаси підприємства: класифікація, оцінка, порядок організації обліку на складі та в бухгалтерії.
4

 1. Оцінка і калькуляція як засоби вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку.

 2. Облік розрахунків з покупцями за продукцію, товари, роботи, послуги та з іншими дебіторами.
5

 1. Поняття про бухгалтерські рахунки, їх внутрішня побудова та класифікація за економічною сутністю й призначенням.

 2. Склад власного капіталу підприємства та облік його елементів.
6

 1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні та порядок його організації на підприємстві.

 2. Облік розрахунків із заробітної плати.
7

 1. Подвійний запис на рахунках: інформаційне та контрольне призначення. Техніка та методика складання бухгалтерських проведень.

 2. Облік довгострокових зобов’язань.
8

 1. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови, погодженість з фінансовими звітами.

 2. Облік короткострокових зобов’язань.
9

 1. Склад і призначення бухгалтерської звітності.

 2. Облік розрахунків підприємства за податками^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Завдання 1Виконати основну процедуру бухгалтерського обліку по наданим нижче даним:

 1. За даними про залишки по рахунках (таблиця 1) скласти баланс на 1 квітня і відкрити рахунки (схематично);

 2. Господарські операції за квітень, зміст яких наведено у табл. 2, зареєструвати у Журналі і скласти бухгалтерські проведення;

 3. Згідно бухгалтерських проведень зробити записи на рахунках;

 4. Закрити облікові реєстри і скласти оборотну відомість і заключний баланс.

Таблиця 2

Господарські операції за квітень


№п/п


Зміст операцій

Суми у розрізі варіантів

1(А,Б,О,Я)

2(Б,Г,Ш,Ю)

3(Д,Є,Ж,З,Л)

4(І,К,Ч,ЩЕ)

5(М,Н,П,Р,Ц)

6(С,Т,У,Ф)

1.

Одержано безоплатно у порядку спонсорської допомоги виробниче обладнання


1000


2000


Х


х


3000


Х

2.

Одержані безоплатно від спонсора сировина і основні матеріали


Х


Х


600


800


Х


1000

3.

Відвантажена покупцям готова продукція:

За фактичною собівартістю

За продажними цінами (включаючи ПДВ)

(скласти багаторядне проведення і визначити фінансовий результат від реалізації продукції)4000


5520


?1000


1920


?2000


3360


?1200


2400


?Х


Х


Х1000


2040


?

4.

Одержано на поточний рахунок підприємства:

 • Від покупців попередня оплата за продукцію, яка підлягає до відвантаження;

 • Від дебіторів у рахунок сплати заборгованості.Х


хХ


ХХ


ХХ


х3360


3000Х


Х

5

Одержані матеріали від постачальників. Оплата ще не здійсненаххХх2400Х

6

Перераховано з поточного рахунку підприємства:

 • Постачальникам у рахунок погашення боргу;

 • Різним кредиторам;

 • У касу на сплату заробітної плати;

 • Органам соціального страхування обов”язкові внески3000

1060


2000


640
2000

930


1600


4701000

х


600


192Х

1748


800


254Х

840


500


1602000

х


1000


320


7

Видана заробітна плата за березень

2000

1200

600

800

500

800

8

Своєчасно не сплачена заробітна плата повернена на поточний рахунок у банкух?ХхХ?Х - значить, що у Вашому варіанті така операція відсутня.

? – значить, що цю суму Вам слід визначити самостійно.


При відображенні операції №3 слід мати на увазі, що згідно з принципами нарахування і відповідності у момент відвантаження продукції визнається доход від реалізації, а у слід за ним витрати, які забезпечили цей доход. Доходи і витрати відображаються на номінальних рахунках, які у кінці періоду слід закрити і визначити фінансовий результат.


Таблиця 1

Залишки по рахунках за станом на 1 квітня


Назва рахунків


Коди

рахунків

Суми у розрізі варіантів

1(А,Б,О,Я)

2(Б,Г,Ш,Ю)

3(Д,Є,Ж,З,Л)

4(І,К,Ч,ЩЕ)

5(М,Н,П,Р,Ц)

6(С,Т,У,Ф)

Основні засоби

?

3000

2000

4000

6000

5000

3400

Знос основних засобів

?

200

600

1000

1200

900

1400

Матеріали
5000

6000

7000

4000

8000

3000

Паливо
1000

2000

3000

1000

4000

1000

Готова продукція
5000

2000

3000

2200

3000

1000

Розрахунки з різними дебіторами
2000

1000

600

2000

3000

1000

Поточний рахунок
7000

6000

3000

4000

2000

5000

Статутний капітал
?

?

?

?

?

?

Розрахунки з заробітної плати
2000

1600

600

800

500

1000

Розрахунки з нарахувань на соціальні заходи
640

470

192

254

160

320

Розрахунки з постачальниками
6000

3000

4000

1000

5000

2000

Розрахунки з різними кредиторами
1060

930

1008

2748

3840

1680

Завдання 2
^ Варіант 1 (А, Б, О, Я)

На підставі наведених нижче операцій:

 1. скласти бухгалтерські проведення;

 2. визначити первісну вартість одержаних основних засобів за звітний період та її величину на кінець періоду.

Господарські операції:

 1. Одержано безоплатно від спонсора виробниче

Обладнання 35000

 1. Акцептовано рахунок постачальника за одержаний

від нього верстат:

- продажна вартість 10000

- транспортні витрати 2000

Разом 12000

 1. Нараховано по рахунках сторонніх організацій за

монтаж, установлення та налагодження верстату 3000

4. Придбаний верстат узято на баланс по первісній вартості ?

5.Списані з балансу продані комп”ютери застарілої

модифікації:

- первісна вартість 13000

- знос на момент списання 8000


^ Варіант 2 (В, Г, Ю, Ш)


На підставі наведених нижче операцій:

1)скласти бухгалтерські проведення;

2)визначити фактичну собівартість придбаних матеріалів.


^ Господарські операції:

 1. Видана готівка під звіт на відрядження з метою

укладення договору з поставки матеріалів 800

 1. Після повернення із відрядження затверджено

авансовий звіт 740

3. Залишок невикористаної суми повернено у касу ?

 1. Згідно з договором одержано від постачальника

матеріали 10500

 1. Витрати по доставці матеріалів згідно з рахунком

автотранспортного підприємства 340

 1. Перераховано з поточного рахунку підприємства:

- постачальнику ?

- автотранспортному підприємству ?


^ Варіант 3 (Д, Є, Ж, З, Л)


На підставі наведених нижче операцій:

1)скласти бухгалтерські проведення;

2)визначити фактичну виробничу собівартість виготовленої продукції.


^ Господарські операції:

 1. Нараховано заробітну плату:

- основним виробничим робочим 10000

- управлінському апарату підприємства 7000

2. Нараховані відрахування на соціальні заходи ?

3. Витрачені:
основні матеріали на виробництво продукції 8000

допоміжні матеріали на загальногосподарські потреби 1200

4.Затверджені авансові звіти по відрядженнях апарату

управління 1000

5. Оприбутковані на склад відходи виробництва 200

6. Виявлено остаточний брак 300

7. Здана на склад готова продукція за фактичною собівартістю ?

8. Списані адміністративні витрати ?


Варіант 4 (І, К, Ч Щ, Е)


На підставі наведених нижче операцій:

1)скласти бухгалтерські проведення;

2)визначити збитки від браку


Господарські операції:


 1. Фактична собівартість остаточно забракованої

продукції 800

 1. Нарахована зарплата робочим за виправлення браку 200

 2. Нараховані відрахування на соціальні заходи:

У пенсійний фонд ?

у фонд соціального страхування ?

у фонд страхування на випадок безробіття ?

 1. Оприбутковані матеріали від забракованої продукції

за цінами можливого використання 150

 1. Утримано із заробітної плати з винуватців браку 250

 2. Використані матеріали на виправлення браку 300

 3. Визначені збитки від браку та включені в собівартість

продукції ?


Варіант 5 (М, Н, П, Р, Ц))


На підставі наведених нижче операцій:

1)скласти бухгалтерські проведення;

2)визначити суми виробничих та адміністративних накладних витрат і списати їх

^ Господарські операції:

1. Нарахована заробітна плата:

- робочим за виконання замовлення №1 800

- робочим за виконання замовл6ення №2 1200

- робочими за налагодження устаткування 400

- адміністративному персоналу підприємства 900

 1. Витрачено мастильні матеріали для обслуговування

Устаткування 200

 1. Нараховано амортизацію:

- по будівлях цехів та устаткуванню 600

 • по будівлях та інших основних засобах

загальногосподарського призначення 500

 1. Списані та розподілені поміж замовленнями загальновиробничі

витрати ?

5. Списані загальногосподарські (адміністративні) витрати ?


^ Варіант 6 (С, Т, У, Ф)


На підставі наведених нижче операцій:

1)скласти бухгалтерські проведення;

2)визначити фінансовий результат від реалізації продукції.


^ Господарські операції:


1. На поточний рахунок підприємства надійшла

попередня оплата від покупців (у тому числі ПДВ) 3000

2.Відвантажена покупцям продукція у рахунок попередньої

оплати 3000

3.Зроблено взаємозалік заборгованості 3000

4. Списана фактична собівартість відвантаженої продукції 1600

5.Адміністративні витрати за звітний період 210

6. Витрати на збут за звітний період 250

7. Визначено фінансовий результат ?


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. .Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 г. №996-XIV.

 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій / Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 г. №291.

 2. Национальные стандарты бухгалтерского учета: нормативная база. – 6-е изд., доп. – Харьков: Фактор, 2003. – 258 с.

 3. Лазаренкова Г. М., Самородова Н. М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. Посіб.для самостійного вивч. Дисципліни. – К.: Знання, 2004. – 415 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомір: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 5. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.А. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: Навч. Посіб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

 6. Васюта-Беркут О. І. Та інш. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 7. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в соответствии с национальными стандартами. – К.: Издательство «Блиц-Информ», 2000. – 604 с.

 8. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: Основы теории. Учебн. пособие. – М.: «Экпертное бюро-М», 1997. – 498 с.

 9. Рудецкая Н.А. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие. – Луганск: «Книготорговый центр», 1995. – 132 с.

 10. Чебанова Н.В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”; 2002. – 672 с.

 11. Шепітко Г. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 269 с.

 12. Швець І. М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconВасилевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 4 курсу заочної форми...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни \"Бухгалтерський облік\" iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 3 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи