Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” icon

Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”
НазваНавчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”
Сторінка1/17
Дата23.09.2012
Розмір2.3 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Національний університет кораблебудування

імені адмірала МакароваІнститут післядипломної освіти


Бурова Т.А., Корнієнко О.С.


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів”


Миколаїв - 2007 р.


УДК 657.05 (075.8)


Навчальний посібник для самостійної роботи рекомендовано до видання науково-методичною радою НУК (протокол № від 2007 р.)


Рецензенти: канд. техн. наук, доцент НУК Побігайлов В.М.;

канд.техн.наук, доцент кафедри „Облік і фінанси” Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова В.П.Муляр.


^ Бурова Т.А., Корнієнко А.С.

Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” . – Миколаїв: Видавництво НУК, 2007. – 128 стр.


Навчальний посібник включає лекційний матеріал та завдання для практичних робіт з теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку і аудиту.

Призначено для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій", можуть бути корисні студентам усіх економічних спеціальностей, аспірантам і викладачам, які підвищують свою кваліфікацію.


УДК 657.05 (075.8)


© Бурова Т.А., Корнієнко А.С., 2007

© Національний університет кораблебудування, 2007

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………5

Тема 1. Бухгалтерський облік………………………………………………..6

Розділ 1. Загальна характеристика, суть і значення бухгалтерського

обліку………………………………………………………………………………………..6

1.1. Значення бухгалтерського обліку в управлінні ……………………………….6

1.2. Види господарського обліку ……………………………………………………6

1.3. Облікові вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку….…..7


Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку…………………………….……..8

2.1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку…………………………………...8

2.2. Метод бухгалтерського обліку……………………………………………..….17


Розділ 3. Бухгалтерський баланс……………………………………………………….18

3.1.Бухгалтерський баланс, його побудова та зміст………………………….........18

3.2.Види господарських операцій, які викликають зміни в балансі……………...20


Розділ 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис……………………..23

4.1. Рахунки бухгалтерського обліку: суть, структура та побудова………….…..23

4.2. План рахунків бухгалтерського обліку……………………………………..….27

4.3. Подвійний запис, його сутність і значення…………………………………....29

4.4. Синтетичні і аналітичні рахунки……………………………………………….30

4.5. Взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерського

балансу……………………………………………………………………………..…31


Розділ 5. Облік господарських процесів…………………………………………..……34

5.1. Облік процесу заготівлі товарно-матеріальних цінностей………………..….34

5.2. Облік процесу виробництва…………………………………………………....36

5.3. Облік процесу реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)….……..37

5.4. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.…………………….38


Розділ 6. Інформаційна база бухгалтерського обліку………………………..…….39

6.1. Документи як джерело первинної інформації………………………………....39

6.2. Вимоги до змісту й оформлення документів………………………………..…40

6.3. Класифікація документів………………………………………………….…….42

6.4. Порядок перевірки і обробки документів………………………………………43

6.5. Інвентаризація в системі первинного обліку………………………………..…43


Розділ 7. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку……………..………..45

7.1. Облікові регістри і їх класифікація……………………………………………..45

7.2. Техніка облікової реєстрації…………………………………………………….47

7.3. Способи виправлення помилок в регістрах бухгалтерського обліку ………..48

7.4.Форми бухгалтерського обліку………………………………………………...50

Завдання 1…………………………………………………………………………………...52

Завдання 2…………………………………………………………………………..…….…53

Завдання 3………………………………...…………………………………………………55

Завдання 4…………………………………………………………………………………..58

Завдання 5……………………………………………………………….………………….60


Тема 2. ^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ……………………………………………………63


Розділ 1. Основи побудови фінансового обліку………………………….……………63

1.1. Концептуальна модель фінансового обліку……………….……………...……63

1.2. Облікова політика……………………………………….……………….…..…..63

Розділ 2. Облік грошових коштів на підприємстві..………………….………...……..65


2.1. Облік касових операцій…………………………………………………….........65

2.2. Облік коштів на рахунках в банках…………………………………………......68


Розділ 3. Облік розрахункових операцій…………………………………………….…71

3.1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками…………………………..….71

3.2. Облік розрахунків з підзвітними особами……………………………….….…74


Завдання 1………………………………………………………………………….…….….79

Завдання 2……………………………………………………………………..……….……83

Завдання 3……………………………………………………………..…………………….89

Завдання 4…………………………………………………………………………..……….92

Завдання 5……………………………………………………………………..…………….93


ТЕМА 3. АУДИТ....................................................................................................................94

Розділ 1. Методологічні і нормативні основи аудиту.....................................................94

  1. Поняття аудиту, його відмінність від ревізії......................................................94

1.2. Нормативні основи організації аудиторської діяльності....................................98

1.3. Принцип аудиторського контролю......................................................................100

1.4. Предмет аудиторського контролю.......................................................................101

Розділ 2. Міжнародні стандарти аудиту............................................................................105

  1. Міжнародні стандарти аудиту і їх загальна характеристика.............................105

2.2. Порядок укладання договорів та їх зміст............................................................113

2.3. Планування аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту....................116

2.4. Стадії і процедури аудиту. Сутність аудиторського ризику та його види.......117

2.5. Узагальнення результатів перевірки господарської діяльності.........................120

Література…………………………………………………………..………………………..128


ВСТУП


Реформа облікової системи в Україні змінила чинний бухгалтерський облік. Було створено нову систему, засновану на застосуванні міжнародних стандартів, яка відрізнялася зміною принципів обліку, оцінки активів, зобов’язань та інструментів облікової політики підприємства. У той саме час все більшого значення набуває аудит як незалежна форма фінансового контролю. Це пов'язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності, реальності фінансової (бухгалтерської) звітності для її користувачів (власників підприємств, інвесторів, покупців, постачальників, банків, податкової інспекції та інших).

Засвоєння дисципліни "Бухгалтерський облік та аудит" базується на знаннях, набутих при вивченні таких дисциплін: "Теорія економічного аналізу", "Економіка підприємства" та інші. З дисципліни "Теорія економічного аналізу" використовуються методи та прийоми економічного аналізу, економіко-математичні методи аналізу, завдання та основні етапи функціонально-вартісного аналізу, методика економічного аналізу основних показників; з дисципліни "Економіка підприємства" використовуються сутність організаційно-правових норм і видів діяльності підприємств.

Метою практичних занять з дисципліни "Бухгалтерський облік та аудит" є формування системи теоретичних знань та практичних навиків з організації та методики бухгалтерського обліку господарської діяльності та проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт на підприємствах різних форм власності в умовах ринкових відносин. Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ організації бухгалтерського обліку в розрізі процесів кругообігу господарських засобів та їх джерел: процесу постачання запасів, виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), а також організаційних засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: класифікацію та звітне відображення об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві; рахунки бухгалтерського обліку; облік процесу придбання виробничих запасів; облік процесу виробництва; облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг) і визначення фінансового результату, а також метод та способи організації аудиторської діяльності; організаційно-правове, інформаційне і технічне забезпечення аудиторської діяльності; етапи організації зовнішнього та внутрішнього аудиту; порядок виконання аудиторських послуг.


Тема 1. Бухгалтерський облік

Розділ 1. Загальна характеристика, суть і значення бухгалтерського обліку


1.1. Значення бухгалтерського обліку в управлінні


З переходом країни до ринкової моделі економіки, появою нових суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм та форм власності, інтеграцією суб’єктів ринку у міжнародні правові та економічні відносини зростає потреба всіх рівнів управління в своєчасній та достовірній інформації з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. У цій ситуації зростає роль обліку як складової частини економічної інформації.

Користуючись показниками обліку і звітності, керівництво підприємства контролює раціональність використання господарських ресурсів, показники рентабельності та ліквідності, отримує іншу інформацію, а також здійснює планування і прогнозування діяльності підприємства.

Під обліком взагалі розуміють процес (роботу), який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації фактів, процесів, подій природи або суспільного життя. Бухгалтерський облік представляє собою систему виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

^ Змістом бухгалтерського обліку є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері мікроекономіки, господарської діяльності. Метою бухгалтерського обліку є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці та самої праці у підприємницькій діяльності для одержання максимального прибутку шляхом забезпечення необхідною інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Бухгалтерський облік, як прикладна наука, не існує автономно, а перебуває в тісному зв’язку з плануванням, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом, статистикою. Так, за допомогою даних бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування діяльності підприємства. Економічний аналіз базується на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилень від плану, виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності.


1.2. Види господарського обліку


У сучасній літературі набула поширення класифікація обліку за видами, згідно з якою виділяють: оперативний (оперативно-технічний), бухгалтерський та статистичний облік, які у своїй сукупності складають єдину систему господарського обліку.

Інформаційні потреби щогодинного, щозмінного, щоденного управління, коли потрібне гнучке маневрування, постійне регулювання, контроль та оцінювання виконання робіт, забезпечує оперативний (оперативно-технічний) облік. Завдяки йому керівництво підприємства отримує необхідні оперативні дані про виконання виробничої програми та замовлень, використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, реалізацію продукції, формування собівартості продукції та прибутку, дотримання кошторису загально-виробничих та загальногосподарських витрат і т.п.

З метою пошуку узагальнюючих даних про стан того чи іншого господарства, про зміни, які у ньому відбувалися, про взаємозв’язки та взаємовідносини господарства з іншими господарствами і визначення на цій підставі результатів господарювання здійснюють бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік являє собою основу інформаційного забезпечення. У його системі формується близько 80 % усього обсягу інформації щодо діяльності підприємства.

Статистичний облік застосовують з метою отримання інформації про показники, які характеризують закономірності та тенденції розвитку господарства: наявність обладнання, визначення середньої заробітної плати за категоріями працюючих, кількість та якість виробленої продукції, рівень використання робочого часу тощо.

Всі три види обліку — оперативний, бухгалтерський і статистичний — перебувають у тісному взаємозв’язку, доповнюють однин одного і створюють єдину систему народногосподарського обліку. Так, бухгалтерський облік використовує дані оперативного табельного обліку для нарахування заробітної плати. Узагальнюючи показники бухгалтерського обліку, статистика вивчає розміщення та використання матеріальних і трудових ресурсів країни, забезпечує інформацію для прогнозування їх розвитку.

Виходячи з міжнародного досвіду, бухгалтерський облік поділяється на три підсистеми: фінансовий, управлінський, податковий.

Суть фінансового обліку полягає у накопиченні інформації щодо всіх аспектів діяльності підприємства. Це офіційний облік, який підприємства ведуть відповідно до їх облікової політики та чинних законодавчо-нормативних документів. Відтак, у фінансовому обліку відображуються операції та процеси, пов’язані з обліком наявності й руху основних і оборотних засобів, коштів, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, обліком джерел утворення майна. На підставі фінансового обліку складається офіційна бухгалтерська звітність, яка використовується внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Управлінський облік призначено для накопичення інформації та для внутрішніх потреб, а тому часто його називають виробничим внутрішнім обліком. Особливістю управлінського обліку є те, що його підприємства ведуть за власною методикою, яка не регламентується законодавчо-нормативними матеріалами. Здебільшого це процеси та операції, пов’язані з обліком витрат та формуванням собівартості.

Спільність цих видів обліку полягає в тому, що вони базуються на єдиних принципах і методології, мають одну ціль, яка полягає у своєчасному одержанні інформації для прийняття управлінських рішень.

Різниця цих видів бухгалтерського обліку полягає:

 • у різній методиці накопичення інформації, що випливає з форм і методів ведення кожного виду обліку;

 • у різних користувачах інформації;

 • у різних строках накопичення, обробки та передачі інформації.

Вітчизняна практика оподаткування діяльності підприємств призвела до значного зростання обсягів облікової роботи бухгалтерських служб щодо розрахунків податків і платежів, що, в свою чергу, призвело до виникнення податкового обліку. В Законі України “Про оподаткування прибутку підприємства” наводиться визначення податкового обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування і сплати податків та надання інформації про це відповідним державним органам. Тобто податковий облік – це бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом за податками.


1.3. Облікові вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку


Одиниці вимірювання за допомогою яких обліковуються господарські засоби, джерела їх утворення, а також господарські операції, називаються обліковими вимірниками.

У бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і господарських процесів використовують три види вимірників: натуральні, трудові та грошові (вартісні).

Натуральні вимірники застосовують передусім для отримання інформації про забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом тощо. В обліку використовують такі натуральні вимірники:

 • ваги (грами, кілограми, центнери, тонни);

 • міри довжини (сантиметри, метри, кілометри);

 • об’єму (літри, кубічні метри);

 • площі (квадратні метри, гектари);

 • кількості (штук).

Натуральні вимірники не можуть виконувати функцію узагальнення, оскільки неможливо підрахувати загальну кількість виробничих запасів, окремі види яких поряд з наочною відмінністю мають також різні одиниці виміру.

Трудові вимірники використовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці, витраченої на виготовлення продукції, та виражаються в одиницях часу (дні, години, хвилини). Використовуються ці вимірники при нарахуванні заробітної платні працівникам підприємства та при визначенні середньоспискового складу працівників, рівня продуктивності праці тощо. Трудові вимірники також не можуть виконувати функцію узагальнення.

Грошові (вартісні) вимірники (гривні, копійки) є універсальними, за допомогою яких узагальнюються всі господарські операції та явища, що раніше виражалися в натуральних і трудових вимірниках. Грошові вимірники використовуються поряд з натуральними і трудовими при обліку заробітної платні, матеріалів, готової продукції, її реалізації, доходів, збитків, у розрахунково-кредитних операціях тощо, а також для узагальнення й визначення результатів виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства, організації, установи за звітний період при складанні поточних і річних фінансових звітів, планів розвитку підприємства.

Отже, різні вимірники, що використовуються в обліку, тісно пов’язані один з одним і в окремих випадках застосовуються разом, що забезпечує правильну характеристику об’єктів обліку.


Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку


2.1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку


Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання.

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через його об’єкти. ^ Об’єкти бухгалтерського обліку можна об’єднати в три великі групи:

 1. Господарські засоби (активи), які забезпечують корисну співпрацю людей в процесі господарської діяльності підприємства.

 2. Джерела утворення господарських засобів (капітал), які дають відповідь на питання, за рахунок чого сформовано господарські засоби.

 3. Господарські процеси та їх результати, що виражають в сукупності доцільність і напрямок діяльності підприємства.

До першої групи об’єктів бухгалтерського обліку відносяться господарські засоби. В залежності від видів та розміщення вони поділяються на:

 1. засоби сфери виробництва;

 2. засоби сфери обігу;

 3. засоби невиробничої сфери;

 4. нематеріальні засоби.

Класифікацію господарських засобів за їх видами і розміщенням наведено на рис. 1.1.

Засоби сфери виробництва характеризуються тим, що вони беруть безпосередню участь у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг.

Засоби сфери виробництва в залежності від їх призначення і виконуваних ними функцій у процесі виробництва поділяють на засоби праці та предмети праці.

Засоби праці — це речі, за допомогою яких робоча сила впливає на предмети праці з метою одержання продукту праці. До засобів праці належать земельні ділянки, будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби та ін., які створюють необхідні умови для здійснення всіх господарських процесів.

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони беруть участь у процесі виробництва тривалий термін і тому не раптом, а поступово (у вигляді амортизаційних відрахувань) переносять свою вартість на собівартість створюваної на підприємстві продукції.

Засоби праці, за винятком малоцінних та швидкозношуваних предметів, називаються основними засобами.

Предмети праці представлені сировиною, напівфабрикатами, матеріалами, паливом, будівельними матеріалами, незавершеним виробництвом та ін. Характерним для них є одноразове і повне споживання у виробничому циклі, яке супроводжується перенесенням всієї їх вартості на собівартість створюваної продукції.

Г

О

С

П

О

Д

А

Р

С

Ь

К

І


З

А

С

О

Б

ИЗасоби сфери виробництва
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconБухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Бухгалтерський облік та аудит як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconН. Ф. Чечетова, Г.І. Кизилов, Л. О. Кизилова організація податкового контролю навчальний посібник
Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 050106...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Навчальний посібник “Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів” iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи