Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адміралі Макарова


Методичні вказівки

до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг”

студентами напряму


в Інституті післядипломної освіти


Миколаїв – 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму

в Інституті післядипломної освіти


Упорядник Потишняк О.М.:


Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей „Економіка підприємства”, „Облік і аудит” та „Фінанси” при виконанні вправ та кейсів в процесі вивчення теоретичної частини курсу „Маркетинг” в організації навчального процесу в Інституті післядипломної освіти.


Відповідальна за випуск


ЗмістЗМІСТ1.

Мета та завдання дисципліни2.

Анотація тем дисципліни3.

Зміст тем лекцій4.

Плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами ..................................................4.1.

Основні терміни та поняття ...................................................4.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу ......................4.3.

Методичні поради до самостійної роботи ............................4.4.

Тренінгова тестова програма5.

Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами.....................................................5.1.

Основні терміни та поняття......................................................5.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу........................5.3.

Методичні поради до самостійної роботи..............................5.4.

Тренінгова тестова програма6.

Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами.....................................................6.1.

Основні терміни та поняття......................................................6.2.

Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу........................6.3.

Методичні поради до самостійної роботи..............................6.4.

Тренінгова тестова програма7.

Індивідуальні завдання8.

Екзаменаційні завдання9.

Рекомендована література та інші інформаційні джерела......................


^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

« МАРКЕТИНГ »

Головна мета вивчення курсу "Маркетинг" — формування у студентів систематичних теоретичних знань та набутті ними практичних навичок маркетингової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення курсу «Маркетинг» є формування у студентів знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ маркетингу;

 • системного підходу до маркетингової діяльності підприємства;

 • макро- та мікросередовища маркетингу;

 • основних методів маркетингових досліджень;

 • сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

 • розробки комплексу маркетингу;

 • організації та контролю маркетингової діяльності;

 • стратегічного планування та розробки програм маркетингу;

 • процесу управління маркетингом;

 • особливостей маркетингової діяльності в Україні та за кордоном.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити дослідження ринку;

 • проводити сегментацію ринків;

 • виконувати аналіз маркетингової політики підприємства;

 • вирішувати питання маркетингової діяльності підприємства, що відносяться до планування продукту, ціноутворення, просування, збуту.

Предмет разом з іншими дисциплінами буде безпосередньо
формувати якості, необхідні для майбутніх фахівців.

Вважається, що методика проведення усіх видів навчальних занять(лекції, практичні заняття з розв’язування задач, тестові завдання) враховує сучасні потреби майбутнього фахівця по маркетингу.

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Підприємницьке право», «Економіка підприємства».

^ 2. Анотація тем дисципліни

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Розвиток маркетингу — одна з головних умов виходу підприємства на світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний та управлінський.

Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-етичний маркетинг. Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, побажання, попит, товар, вартість, задоволення, обмін та ринок.

^ Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу

Принципи маркетингу: свобода вибору мети, завдань, стратегії і тактики; направленість на споживачів; спрямованість на кінцевий результат діяльності; активна ринкова політика; науковий підхід до розв’язання маркетингових проблем; комплексність дій; оптимальне поєднання централізації та децентралізації управління маркетинговою діяльністю; наявність відповідної інфраструктури та фахівців.

Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. Види сучасного маркетингу. Взаємозв'язок попиту та видів маркетингу.

^ Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи та завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика: кабінетні, польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів. Алгоритм маркетингового дослідження.

Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної та вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Алгоритм збирання та інтерпретації маркетингової інформації. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об'єкти маркетингових досліджень. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції. Маркетингові дослідження підприємства. Світовий досвід дослідження ринків.

^ Тема 4. Маркетингова товарна політика

Маркетингова товарна політика підприємства та її структура. Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів. Горизонтальна, вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої програми. Проблеми управління продукцією підприємства.

^ Тема 5. Планування нових товарів

Сутність поняття „новий товар”. Класифікація нових товарів. Продукція першого, другого та третього рівнів. Алгоритм планування нових товарів. Рейтингова оцінка нових товарів. Позиціонування продукції. Торгова марка, знак та назва. Упаковка товару. Пробний маркетинг. Причини невдач нових товарів.

^ Тема 6. Маркетингова цінова політика

Маркетингова цінова політика підприємства та її види. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та його еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії (політики) ціноутворення.

^ Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та характеристика. Метод простих формул. Метод „середні витрати + прибуток”. Розрахунок цін на підставі маржинальних витрат. Методика встановлення цін на підставі попиту та з урахуванням умов конкуренції. Непряме маркетингове ціноутворення. Політика знижок. Кредитна політика підприємства.

^ Тема 8. Маркетингова політика комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань маркетингової комунікації. Засоби комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг, товар, система розподілу. Вибір засобів впливу.

^ Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій

Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм прийняття рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звернення. Носії реклами, Тестування реклами.

Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та недоліки. Мотивування покупця.

^ Тема 10. Маркетингова політика розподілу

Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. Структура каналу та методи його формування.. Економічні чинники вибору структури каналу розподілу. Комбіновані та множинні канали розподілу.

^ Тема 11. Управління каналами розподілу

Управління каналами розподілу та його особливість. Оцінка збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.. Посередницька діяльність у каналах розподілу. Посередницькі підприємства торговельних посередників: агенти, брокери, повірені, комісіонери, оптовики, відділи продажу, сервісні фірми, асемблери, торгові доми. Маркетингові функції посередника. Логістичні системи розподілу.

^ Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм формування маркетингової організаційної структури підприємства. Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. Модель орієнтована на ринки.

Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення. Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, прибутковості.


3. ^ ЗМІСТ ТЕМ ЛЕКЦІЙ


Лекція №1.

Тема №1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція


План лекції:

 1. Сутність та основні поняття маркетингу.

 2. Функції, принципи та завдання маркетингу.

 3. Концепції розвитку маркетингу.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 9-23

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 3-24

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 4-25


Лекція №2.


Тема №2. Системи та характеристика сучасного маркетингу


План лекції:

 1. Основні елементи та види маркетингу.

 2. Види структур служби маркетингу.Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 30-58

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 35-63

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.30-46Лекція №3.

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

План лекції:

 1. Сутність та система маркетингових досліджень.

 2. Маркетингова інформація.

 3. Маркетингове середовище.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 9-23

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 3-24

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 4-25Лекція №4.

Тема 4. Маркетингова товарна політика

План лекції:


 1. Зміст маркетингової товарної політики.

 2. Сутність та класифікація товарів. Види нового товару.

 3. Процес створення нового товару. Концепція життєвого циклу товару.

 4. Марочна політика підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 85-95

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 66-75

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 55-79


Лекція № 5.

Тема 5. Планування нових товарів

План лекції:

 1. Сутність поняття „новий товар”.

 2. Процес планування нової продукції.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 108-109

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 86-101

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 80-86


Лекція №6.

Тема 6. Маркетингова цінова політика підприємства.


План лекції:

1. Сутність маркетингової цінової політики.

 1. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення.

 2. Методи ціноутворення.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с.144-166

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 105-114

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.87-95Лекція №7.

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

План лекції:

 1. Методи прямого ціноутворення.

 2. Непряме маркетингове ціноутворення.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 144-146

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 119-132

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 89-94Лекція №8.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій


План лекції:

 1. Зміст і призначення політики комунікацій у комплексі маркетингу.

 2. Складові політики комунікацій.

 3. Реклама.

 4. Пропаганда.

 5. Стимулювання збуту.


Рекомендована література:

 1. Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: ІНКОС, 2007. – 255 с. 220-249

 2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.135-166

 3. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.102-115


4. Плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

  1. Визначення маркетингу та його основні поняття: нестаток, потреба, цінності, попит.

  2. Концепції управління підприємством.

  3. Основні етапи маркетингової діяльності.


Тема 2. Система і характеристика сучасного маркетингу.

  1. Принципи, завдання та функції маркетингу.

  2. Види попиту та маркетингу.

  3. Класифікація маркетингу.

  4. Проблеми маркетингу в Україні.


Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація.

3.1. Суть, принципи та методи маркетингових досліджень.

3.2. Інформаційне забезпечення в маркетингу.

3.3. Маркетингові дослідження підприємства.


^ 4.1. Основні терміни та поняття

До основних термінів та понять змістового модуля слід віднести:

Маркетинг – комплексна система організації і збуту продукції (послуг), орієнтовану на задоволення потреб споживачів і отримання прибутку на основі дослідження ринку.

^ Ринок – сфера товарно-грошового обігу, яка охоплює сукупність відносин і зв’язків між виробниками та споживачами.

Потреба – необхідність, яка приймає конкретну специфічну форму відповідно до культурного рівня і особи індивіда. Потреби безмежні, але ресурси їх задоволення – обмежені.

^ Попит – фінансово забезпечена потреба.

Товар – те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку.

Ціна – грошова вартість товару.

Обмін – акт отримання від будь-кого бажаного об’єкту із пропозицією чогось взамін.

^ Маркетингова інформація – факти, відомості, цифри та інші дані, які використовують при аналізі і прогнозуванні маркетингової інформації.

Кабінетні дослідження – збір, обробка і аналіз вторинної інформації про загальні економічні процеси та тенденції.

^ Польові дослідження – збір, обробка і аналіз первинної інформації про конкретний ринок.

Первинна інформація – інформація зібрана вперше для будь-якої мети.

Вторинна інформація – інформація, яка уже існує і була отримана раніше для іншої мети.

^ Система маркетингової інформації постійно діюча система взаємо­зв’язків людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору, аналізу і розповсюдження своєчасної і точної інформації для використання у сфері маркетингу.


^ 4.2. Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу


Вправа 1.

Підприємство, яке виробляє верстати з ЧПУ, планує вийти з новим виробом на певний географічний регіон. Необхідно визначити місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:

 • кількість організацій — споживачів даної продукції N=5;

 • середній обсяг їх прибутку Р = 1,5 млн. грн.;

 • питома вага прибутку, яка використовується організаціями-споживачами на технічне переозброєння і реконструкцію виробництва, Кі= 33%;

 • питома вага затрат на машини і обладнання у питомій вазі прибутку, К2= 18%;

 • питома вага затрат на металообробне обладнання в сумі затрат К3= 12%;

 • прогнозована питома вага затрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат К4=10%.


Вправа 2.

Підприємство „Метал", виробник підшипників, продало в 2005 р. продукції на О1=800 тис.грн. На ринку підшипників за той самий період конкуренти продали товарів на суму Ок=5000 тис.грн (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів О3=1050 тис.грн).

Представники служби маркетингу підприємства "Метал" після ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в 2006 році можна збільшити до Мперс = 8500 тис. грн.

 1. Яку частку ринку підшипників захопило підприємство "Метал" в 2005 році?

 2. Знайдіть відносну частку ринку підприємств стосовно основного конкурента в 2005 р.

 3. Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал продажу?


Вправа 3.

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

 • місткість даного сегмента становить М=193 тис.грн;

 • фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Оі=47,05 тис.грн;

 • запланований обсяг збуту в наступному році Оз=53,96тис.грн;

 • ціна продажу товару у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц=9,7 грн./один.;

 • собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С=6,3 грн./один.;

 • для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В3=13тис.грн., тоді як у звітному році витрачалось на маркетинг
  лише Ві =7 тис.грн.

Визначить:

  1. частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році Ч1 та частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч3;

  2. фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний прибуток у наступному році П3;

  3. зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних прибутків.


Вправа 4.

Площа зораних земель в регіоні (Но) = 2400 тис. га. З них: тяжкі ґрунти (Нт) – 1440 тис. га.; кам'янисті ґрунти (Нк) – 480тис. га.; легкі ґрунти (Нл) – 480тис. га. Норма використання плугів на 1000 га легких грунтів складає 22 одиниці. Коефіцієнт (К) додаткової потреби в плугах при їх використанні може скласти: на тяжких ґрунтах – 1,14; на кам'янистих ґрунтах – 1,60. Необхідно визначити реальну потребу в плугах по регіону.


Вправа 5

Комплекс маркетингу 4Р включає певні складові. Які елементи із запропонованих не відносяться до цього комплексу?

 1. Товар (послуга).

 2. Ціноутворення.

 3. Збут товарів (послуг).

 4. Просування товару (послуги).

 5. Дослідження цільового ринку товарів (послуг).


Вправа 6

Обрати з перерахованих факторів ті, від яких залежить попит на товар.

 1. Прибуток споживача.

 2. Ціна товару.

 3. Купівельна спроможність.

 4. Умова поставки товару.

 5. Потреба споживача.

 6. Базисна ціна товару.

 7. Дизайн товару.

 8. Обсяг продажу.


Вправа 7

Назвати види маркетингу, які відповідають таким видам попиту на товари та послуги

 1. Негативний попит – ?

 2. Відсутній попит – ?

 3. Прихований попит – ?

 4. Повноцінний попит – ?

 5. Нерегулярний попит – ?

 6. Унікальний попит – ?


Вправа 8.

Для сегментації ринку організацій – споживачів не притаманні певні ознаки. Визначіть їх і обґрунтуйте:

 1. демографічні;

 2. географічні;

 3. галузеві;

 4. фізіологічні;

 5. поведінкові.


Вправа 9.

У ПП „Чобіток” значно скоротилися обсяги збуту взуття. Підприємство не має чіткої програми маркетингової діяльності і не визначилося з вибором цільового сегмента. Проведіть сегментування ринку взуття за демографічними ознаками, стилем життя, соціально – економічними характеристиками споживачів.


^ 4.3. Методичні поради до самостійної роботи


В процесі самостійної роботи над першоджерелами та при підготовці до тестового модуля „Принципи та зміст сучасного маркетингу” слід звернути увагу на:

1. Більш глибше ознайомитися з:

 • ключовими поняттями та термінами;

 • загальними положеннями про ринок та його сегментацію;

 • видами конкуренції в умовах ринку;

 • елементами інфраструктури ринку;

 • ієрархію потреб А.Маслоу;

 • зміст основних елементів комплексу маркетингу;

 • видами попиту та маркетингу;

 • змістом основних напрямів маркетингових досліджень;

 • маркетинговими системами інформації.

Матеріали для вивчення цих питань можна знайти і будь-якому підруч­ни­ку, навчальному посібнику, зазначеними в списку рекомендованої літератури та інформаційних джерел.

2. Для підготовки до тестового контролю радимо використати наведену в „Методичних вказівках” тренінгову тестову програму.

3. При роботі з першоджерелами потрібно вести конспект, в який, в першу, чергу потрібно заносити терміни, поняття, алгоритми, схеми, графіки, розв’язування вправ та кейсів з посиланнями на авторів.

4. Після опрацювання лекційного конспекту та першоджерел слід скласти звіт у відповідності з вимогами, наведеними в „Методичних вказівках”, і представити його викладачу.

5. При виявленні незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Маркетинг” в консультаційні години.

6. Попередження! Лекційного конспекту недостатньо для складання тестового контролю на оцінку більше ніж „задовільно”

7. Не передбачається перездача тестів на вищу оцінку та „автоматів”.


^ 4.4. Тренінгова тестова програма

Знайдіть в кожному тесті одну правильну відповідь.

1. Маркетинг виник:

а) на початку ХІХ ст. в Німеччині;

б) на початку ХХ ст. в Італії;

в) на початку ХХ ст. в США.


^ 2. Двоєдиною метою сучасного маркетингу є:

а) орієнтація на прибуток фірми;

б) задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми;

в) вивчення попиту споживачів.


^ 3. Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:

а) вивчення і задоволення потреб та запитів споживачів;

б) вивчення і задоволення потреб та запитів суспільства;

в) вивчення і задоволення потреб та запитів підприємства;


^ 4. Ринковий попит – це:

а) готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком;

б) стан готовності потенційних споживачів придбати товар;

в) готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною.


^ 5. Побажання споживачів з урахуванням їх купівельної спроможності – це:

а) запити;

б) попит;

в) специфічний стан споживачів.


6. З погляду маркетингу ажіотажний попит є:

а) небажаним;

б) бажаним;

в) ефективним.


^ 7. Попит на товари, яких немає на ринку, називається:

а) латентним;

б) нульовим;

в) креативним.


8. Латентний – це попит, який:

а) зароджується;

б) зменшується;

в) зростає.


^ 9. Основними особливостями послуги є:

а) нематеріальність, зміна якості в часі;

б) невіддільність від джерела, неможливість зберігання;

в) як “а” та “б”.


^ 10. Вартість – це комплексне поняття, яке включає:

а) споживчу вартість і ціну;

б) ціну і вартість споживання;

в) споживчу вартість і вартість споживання.


^ 11. Товар з погляду маркетингу – це:

а) будь-який продукт, призначений для реалізації;

б) продукт праці, призначений для продажу;

в) результат досліджень, розробок та виробництва.


^ 12. Ринок покупців – це ситуація, коли:

а) пропозиція перевищує попит;

б) попит перевищує пропозицію;

в) пропозиція дорівнює попиту.


^ 13. Цільовий ринок підприємства – це ринок:

а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;

б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;

в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.


^ 14. До головних принципів маркетингу відносять:

а) свободу вибору способів господарювання;

б) оберненість до споживачів;

в) як „а”, так і „б”.


^ 15. Основними тактичними завданнями маркетингу є;

а) виявлення існуючих і потенційних побажань споживачів;

б) оцінка реального і можливого попиту;

в) як „а”, так і „б”.


^ 16. Конверсійний маркетинг – це система дій за умов:

а) негативного попиту;

б) ажіотажного попиту;

в) спадаючого попиту.

17. Демаркетинг – це система дій за умов:

а) надмірного попиту;

б) нерегулярного попиту;

в) оманливого попиту.


^ 18. Нераціональному попиту відповідає:

а) синхромаркетинг;

б) протидіючий маркетинг;

в) ремаркетинг.


19. Маркетингова суміш – це:

а) продукт, збут, просування, комунікації;

б) розподіл, ціна, продукт, реклама;

в) продукт, розподіл, просування, ціна.


^ 20. Предметом маркетингових досліджень є:

а) конкретна маркетингова проблема;

б) суб’єкт системи “підприємство–ринок–економіка”;

в) визначення конкурентних позицій підприємства.


^ 21. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:

а) первинна;

б) вторинна;

в) нормативна.


22. Для визначення реальної місткості ринку використовують формулу:

а) Qp=R-E+F+Д-E0+F0;

б) Qp=P+R-E+F+Д(-М)-Е0+F0;

в) Qp=P+R+E-F+Д(-М)-E0+F0.

^ 21. Що розраховують за формулою Q=?

а) потенційну місткість ринку;

б) місткість ринку проникнення;

в) місткість монопольного ринку.


22. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:

а) товарною;

б) функціонально;

в) видовою.


^ 3. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconХарківська національна академія міського госопдарства c. Ю. Юр’єва Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінанси будівельного підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму в Інституті післядипломної освіти Миколаїв – 2008 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи