Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова icon

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
НазваНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Сторінка5/10
Дата31.07.2012
Розмір1.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^ 6. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна

ефективність


Питання для теоретичної підготовки


1. Науково-технічний прогрес, його форми.

2. Науково-технічна революція, її особливості на сучасному етапі.

3. Основні напрямки науково-технічного прогресу.

4. Показники рівня науково-технічного прогресу.

5. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, її види.

6. Економічний ефект заходів НТП, його форми.

7. Розрахунок сумарного економічного ефекту від реалізації заходів НТП.

8. Вартісна оцінка результатів реалізації заходів НТП.

9. Вартісна оцінка витрат на впровадження досягнень НТП.

10. Відображення результатів впровадження нововведень у показниках роботи підприємства.


^ Основні теоретично-розрахункові положення теми


Науково-технічний прогрес – це неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Тому, НТП слід розглядати як систему, що охоплює три взаємопов'язані стадії: науку, техніку, виробництво. НТП є, також, важливішим засобом вирішення соціально-економічних завдань, а саме: охорони навколишнього середовища, покращення умов праці, підвищення добробуту населення.

НТП притаманні як еволюційні, так і революційні форми удосконалення засобів виробництва, технологічних процесів, кінцевої продукції.

^ Еволюційна форма НТП характеризується поступовим неперервним вдосконаленням традиційних технічних засобів і технологій, нагромадженням цих вдосконалень. Такий процес може тривати досить довго. Революційна форма НТП пов'язана з виникненням принципово нових науково-технічних ідей і на основі цього зміною поколінь використовуваної техніки і кінцевої продукції.

Науково-технічний прогрес у будь-якій його формі відіграє важливу роль у розвитку промислового виробництва, поскільки охоплює фундаментальні теоретичні дослідження, прикладні пошуки, конструкторські розробки і створення взірців нової техніки, її освоєння і промислове виробництво, а також впровадження в народне господарство.

^ Науково-технічна революція (НТР) – це стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, їх перехід у якісно новий стан на основі докорінних змін в системі наукових знань.

Сучасна НТР має ряд особливостей, основними з яких є:

• перетворення науки у безпосередньо продуктивну силу;

• скорочення проміжку часу від нового наукового відкриття до його практичного використання;

• новий стан суспільного поділу праці, який відбувається завдяки перетворенню науки у пріоритетну сферу діяльності;

• інтеграція науки з виробництвом, а також різних галузей самої науки;

• якісне перетворення усіх елементів виробництва – засобів і предметів праці, самої праці.

На сучасному етапі основними пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу є:

1) електронізація народного господарства – забезпечення усіх сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки аж до використання принципів штучного інтелекту, нового покоління супутникових систем зв'язку тощо;

2) комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства на базі електронізації: впровадження гнучких виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів з ЧПУ, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління технологічними процесами;

3) створення і використання нових матеріалів, що мають нові властивості: надпровідність, радіаційну стійкість, стійкість до зношування; надчистих матеріалів із заданими властивостями;

4) освоєння принципово нових технологій: мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної та інш.;

5) прискорений розвиток біотехнології, яка сприяє створенню безвідходних технологічних процесів, нарощуванню обсягів виробництва сировини, продовольчих ресурсів.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити цілим рядом показників.Серед показників НТП особливе місце належить показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, технології, організації праці і управління, як в цілому в господарстві країни, так і в окремих галузях і на підприємствах.

^ До показників технічного рівня виробництва належать :

фондоозброєнність праці (відношення вартості основних виробничих фондів до чисельності ПВП);

технічна озброєність праці (відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП);

електроозброєнність праці (відношення кількості спожитої електроенергії до чисельності ПВП);

коефіцієнти оновлення і вибуття основних виробничих фондів, а також їх активної частини; вікові характеристики виробничого устаткування.

Крім того, рівень науково-технічного прогресу може бути охарактеризований рядом допоміжних показників: коефіцієнт електрифікації виробництва, коефіцієнти механізації виробництва і механізації праці, коефіцієнт автоматизації виробництва, частка електроенергії, використаної на технологічні цілі та інші.

Заходи по впровадженню досягнень НТП вимагають інвестування значних коштів, тому важливим є питання оцінки економічної ефективності НТП.

Ефективність – це відносна величина, то характеризує результативність будь-яких затрат. Ефективність НТП є відношенням ефекту від здійснених заходів до затрат на них.

Ефект – це результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою (чиста продукція або прибуток підприємства, галузі, національний дохід). Ефект від впровадження НТП може бути позитивним (економія затрат) і негативним (збитки). Існує поняття відвернених збитків, тобто таких, яких вдалось уникнути й результаті використання досягень НТП (забруднення навколишнього середовища).

В залежності від рівня оцінки, обсягу враховуваних ефекту і затрат і призначення оцінки розрізняють декілька видів ефективності.

1. ^ Народногосподарська ефективність НТП характеризує відношення ефекту до затрат в масштабах народного господарства. Ефектом є ріст національного доходу, а затратами – сукупність спожитих ресурсів.

2. ^ Госпрозрахункова ефективність НТП оцінює результативність затрат в масштабах галузі, підприємства і розраховується, найчастіше, як підношення прибутку до вартості виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і продукції).

3. ^ Порівняльна ефективність НТП обчислюється у випадку вибору кращого із можливих варіантів заходів НТП; в якості ефекту може бути прийнятий ріст прибутку за рахунок зниження собівартості при реалізації одного варіанту в порівнянні з іншими, а в якості затрат – додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження по кращому варіанту.

4. ^ Абсолютна ефективність НТП характеризує відношення кінцевого народногосподарського або госпрозрахункового ефекту до затрат на реалізацію вибраного варіанту. Цей варіант вибирається по критерію порівняльної ефективності – мінімуму приведених витрат.

Розрахунок абсолютної ефективності завершує процес вибору найефективнішого варіанту заходів НТП.

^ Економічний ефект заходів НТП розраховується на всіх етапах реалізації і за весь період здійснення цих заходів і визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей період.

Залежно від завдань, які вирішуються, економічний ефект може обчислюватись в одній із двох форм:

а) народногосподарський (загальний ефект за умовами використання нововведень);

б) госпрозрахунковий (комерційний ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем нововведень).

^ Народногосподарський економічний ефект обчислюється шляхом порівняння результатів за місцем використання нової техніки, інших нововведень і усіх витрат на їх розробку, виробництво і споживання.

^ Комерційний економічний ефект обчислюється на окремих стадіях «життєвого циклу» нововведення (стадії розробки, виробництва, експлуатації) і дає можливість оцінити ефективність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів.

^ Перша форма економічного ефекту використовується на стадії обгрунтування доцільності розробки та вибору найкращого варіанту проектного рішення; друга форма – у процесі реалізації заходів, коли є відомими ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її виробництва, умови і строки застосування.

На стадії техніко-економічного обгрунтування і вибору найкращого варіанту, при формуванні планів наукових і дослідно-конструкторських робіт повинен бути витриманий народногосподарський підхід, який передбачає врахування при оцінці заходів НТП усіх можливих наслідків – економічних, соціальних, екологічних, зовнішньоекономічних. Етапи реалізації цього підходу зводяться до наступного:

• із потенційно можливих варіантів вибирають ті, які задовільняють заданим обмеженням;

• по кожному із вибраних варіантів обчислюють результати, витрати, економічний ефект;

• кращим визнається варіант, що забезпечує максимальну величину економічного ефекту, а при умові його тотожності по декількох варіантах – варіант з мінімальними затратами на його досягнення.

^ Сумарний економічний ефект від реалізації заходів НТП за певний розрахунковий період Т (Ет) обчислюється за формулою

Ет = Рт – Вт,

де Рт – вартісна оцінка результатів від здійснення заходів НТП за розрахунковий період, грн;

Вт – вартісна оцінка витрат на здійснення заходів НТП за цей же період, грн.

Такий спосіб визначення економічного ефекту є однаковим як при обчисленні народногосподарського, так і комерційного ефекту від впровадження заходів науково-технічного прогресу.

При обчисленні економічного ефекту слід приводити різночасові витрати і результати до єдиного для всіх варіантів моменту часу – розрахункового року за допомогою коефіцієнта приведення (див. тему 6).

З врахуванням фактору часу економічний ефект може бути представлений

,

де Pt, Bt – вартісна оцінка відповідно результатів і витрат у t-му році розрахункового періоду, грн.

Початковим роком розрахункового періоду Т вважають рік початку фінансування робіт по здійсненню заходу (включаючи наукові дослідження), а кінцевим – момент завершення всього життєвого циклу заходу (визначається нормативними строками оновлення продукції з врахуванням її старіння).

^ Вартісна оцінка результатів від впровадження заходу НТП за розрахунковий період здійснюється:

, грн.

Ці результати є сумою основних (Росн) і супутних(Рсуп) результатів:

, грн.

^ Оцінка основних результатів здійснюється за формулами:

а)для нових засобів праці тривалого використання

;

б) для нових предметів праці

,

де Цt – ціна одиниці продукції, виробленої з використанням нових засобів або предметів праці t -му році, грн;

Nt – обсяг використання нових засобів або предметів праці в t-му році, натур. одиниць;

Пt – продуктивність засобів праці у t-му році, натур, одиниць;

Уt – витрати предметів праці на одиницю продукції у t-му році, натур. одиниць.

^ Вартісна оцінка сукупних результатів включає додаткові економічні результати в різних сферах народного господарства, а також економічну оцінку соціальних і екологічних наслідків від реалізації заходів НТП, яку можна здійснити за формулою

,

де PtCE – вартісна оцінка соціальних та екологічних наслідків від входів НТП у t-му році, грн;

Rjt – розмір окремого результату в натуральних вимірниках з урахуванням масштабів його впровадження в t-му році;

αjt – вартісна оцінка одиниці окремого результату у t-му році, грн;

n –кількість показників, які враховуються при визначенні впливу заходу НТП на навколишнє середовище і соціальну сферу.

^ Сумарні витрати на реалізацію заходу НТП за розрахунковий період включають витрати на виробництво (Ввир) і використання (Ввикор) продукції:

, грн.

При цьому витрати на виробництво і на використання обчислюються однаково з урахуванням фактору часу:

,

де Сt – поточні витрати при виробництві (використанні) продукції у t-му році без амортизаційних відрахувань на реновацію, грн;

Kt – одноразові витрати при виробництві (використанні) продукції в t-му році, грн;

Лt – залишкова (ліквідаційна) вартість основних фондів, що вибувають у t-му році, грн.

До складу поточних витрат t) включаються витрати, які враховуються при існуючому порядку калькулювання собівартості продукції, а на ранніх стадіях розробки нової техніки (коли відсутня конкретна інформація для розрахунку поточних витрат) використовується один із можливих методів обчислення собівартості проектованої нової техніки:

• метод питомих ваг;

• графо-аналітичний;

• кореляційний;

• планової калькуляції.

До складу одноразових витрат t) включаються капітальні вкладення та інші витрати одноразового характеру, які необхідні для створення і використання нової продукції, незалежно від джерел фінансування.

Для заходів НТП, які характеризуються стабільністю техніко-економічних показників (обсягів виробництва, показників якості, витрат і результатів) по роках розрахункового періоду, розрахунок економічного ефекту здійснюється за формулою

,

де Рр – незмінна по роках розрахункового періоду оцінка результатів заходу НТП (включаючи основні і супутні результати), грн;

Вр – незмінні по роках розрахункового періоду витрати на реалізацію заходу НТП, грн.;

^ Rр – норма реновації основних фондів;

Eпр норма приведення однофазових витрат.

В свою чергу Вр обчислюються:

Врр.п+ (Rрпр)×К,

де Вр.п – річні поточні витрати при використанні продукції (без амортизації на реновацію), грн;

К – одноразові витрати при використанні продукції, грн.

При обчисленні економічної ефективності заходів НТП може виникнути ситуація, коли нове технічне рішення виявиться вигідним для народного господарства в цілому, але призведе до зростання витрат і погіршення інших показників роботи наукових організацій, підприємств-виробників. Тому, крім обчислення загальної величини економічного ефекту, слід визначати частку його, що має одержати кожний причетний до процесу створення і впровадження нововведення. Тобто, необхідно обчислювати комерційний ефект, для оцінки якого в ринкових умовах може використовуватись показник прибутку, що залишається в розпорядженні наукової організації, підприємства (Пt):

,

де Qt – виручка від реалізації продукції науково-технічного або виробничо-технічного призначення у t-му році, грн;

Спt – собівартість продукції у t-му році, грн;

Ft – загальна сума податків і виплат з балансованого прибутку наукової організації, підприємства у t-му році, грн.

Крім того, при аналізі ефективності заходів НТП можуть використовуватись інші показники, наприклад, коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат (капіталовкладень), строк їх окупності тощо.

Результати реалізації заходів НТП впливають на госпрозрахункові показники роботи споживачів нової техніки та інших нововведень.

Наприклад, приріст прибутку за рік від виробництва продукції за допомогою нової техніки (ΔП) визначається за формулою

,

де С1, С2 – собівартість одиниці продукції, виготовленої за допомогою базової і нової техніки, грн/од;

Ц1, Ц2 – гуртова ціна одиниці продукції при використанні базової і нової техніки, грн/од;

N1, N2 – обсяг виробництва продукції за допомогою базової і нової техніки, натур.од/рік.

^ Умовне вивільнення працюючих у зв'язку із впровадженням нової техніки (ΔЧ) визначається із залежності:

, чол

де В1, В2 – продуктивність праці до і після впровадження нової техніки, грн/чол.

^ Економія капітальних вкладень (ΔК) визначається із співвідношення:

,

де К1, К2 – питомі капіталовкладення при використанні базової і нової техніки, грн/од;

В’1, В’2 – продуктивність одиниці базової і нової техніки за одиницю часу, натур. один. або грн за одиницю часу.

^ Зниження матеріальних витрат (ΔМ) обчислюється:

,

де М1, М2 – матеріальні витрати на одиницю продукції при використанні базової і нової техніки, грн/од.


Приклади


Приклад 1. Проектний інститут працює над розробкою технологічного процесу (потокової лінії) по переробці сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис.грн, які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис.грн першого року і 20 тис.грн – другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 70 тис. грн, а монтажу – 24 тис.грн, який також повинен бути виконаний протягом року.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000т сировини і виробляти 200 тис. умовних банок консервної продукції по ціні 2,1 грн/банку. Собівартість продукції 1,6 грн/банку.

Супутні капіталовкладення становлять 1100 грн щорічно.

Термін експлуатації потокової лінії 5 років. Обчисліть народногосподарський ефект від розробки і використання нової технології у переробній галузі.

Розв'зування. Народногосподарський ефект за весь термін служби потокової лінії може бути обчислений як різниця вартісної оцінки результатів від використання лінії і вартісної оцінки витрат на її проектування, виготовлення і експлуатацію:

ЕТТ–ВТ

При цьому слід враховувати різночасовість витрат і результатів і привести їх до одного моменту часу – першого року експлуатації лінії. Результати від експлуатації лінії становлять за рік 200000×2,1=420 тис.грн, а за весь термін експлуатаціїВитрати на створення і використання потокової лінії складаються із витрат на проектування, виготовлення обладнання, монтаж лінії, а також витрат в процесі її експлуатації.

Витрати на проектування, виготовлення і монтаж лінії з врахуванням фактору часу дорівнюють:

, тис грн

Річні витрати в процесі експлуатації лінії становлять 200000×1,6+1,1=321,1 тис.грн, а за весь термін служби

тис.грн.

Приклад 2. Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять 5250грн, рентабельність виробництва 42%, ставка податку на прибуток 30%.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 30000 шт в рік. Ціна виробу 1,7грн., а собівартість 1,02 грн.

Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн. щорічно. Термін експлуатації машини згідно технічної документації 4 роки.

Розв'язування.

Комерційний ефект у виробника нової формувальної машини можна обчислити як величину прибутку, що залишається у підприємства-виробника

Ціна машини при заданому рівні рентабельності становитиме:

Ц маш =5250×1,42=7455грн.

Тоді П=7455–5250–(7455–5250)×0,3=1,543тис. грн.

Комерційний ефект у споживача машини можна знайти як

ЕТТ – ВТ

Результати від використання машини за рік дорівнюють

30000×1,7=51 тис.грн.

Тоді за весь термін експлуатації

РТ=51+51×0,83+51×0,75=177,48 тис. грн.

Річні витрати у споживача становитимуть: за перший рік:

5,25+30000×1,02+0,5=36,35тис.грн,

а за наступні роки

30000×1,02 +0,5=31,1тис.грн.

Тоді

ВТ=36,35+31,1×0,9+31,1×0,83+31,1×0,75=113,47тис. грн.

ЕТ=177,48–113,47=64,01 тис. грн. – комерційний ефект у споживача машини за весь термін її експлуатації.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Кафедра
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова щоденник практики
Кафедра курс, група
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи