Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» icon

Опорний конспект лекцій з дисципліни : "Економіка праці в машинобудуванні" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій»
НазваОпорний конспект лекцій з дисципліни : "Економіка праці в машинобудуванні" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій»
Сторінка1/11
Дата31.07.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова


Кафедра менеджменту


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

ЛЕКЦІЙ


з дисципліни : "Економіка праці в машинобудуванні"

Для спеціальності: 6.050201 «Менеджмент організацій»


Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № _____

від «____»___________2006 р.


Зав. кафедрою_____________ проф. Фатєєв М.В.


Миколаїв, 2006

Опорний конспект складено на основі робочої програми з економіки праці, затвердженої Міністерством освіти і науки України

Опорний конспект розглянуто на засіданні кафедри менеджменту


Протокол № від 11.12.2006р.


Завідуючий кафедрою, проф. Фатєєв М.В.


Лекція № 1
^

Праця і її організація в суспільному виробництві


План

1.Предмет, об'єкт і методи вивчення курсу.

2.Мета дисципліни "Економіка праці" і її місце в навчальному процесі.

3.Праця людини, її суспільна і господарська організація.

^

4.Категорії "характеру", "змісту" і "змістовності праці".1. Предмет, об'єкт і методи вивчення дисципліни

Економіка праці - це наука, що вивчає суспільні відносини людей, що складаються в процесі організації суспільної праці. Вона вивчає конкретні форми і методи найбільш ефективного використання живої праці, підвищення ефективності виробництва, його матеріального стимулювання.

Значення економіки праці особливо зростає в ринковій економіці.

Перехід економіки народного господарства на ринкові відносини передбачає розширення сфери дії економічних методів в управлінні, переведення державних підприємств на повний господарський розрахунок, приватизацію і подальшу корпоратизацію. Розширення сфери дії товарно-грошових відносин з використанням прогресивних форм організації праці, кооперації, оренди; індивідуальна трудова діяльність і промислові підприємства вимагають підготовки економістів нового покоління.


Характеристика дисципліни

Курс "Економіка праці" є загальнотеоретичним, а по кваліфікаційній характеристиці відповідає спеціальності економіка і соціологія праці. Дисципліна знаходиться в проблемному полі кваліфікаційних вимог професії 7.050107 "Економіка підприємств і підприємництво" і викладається для всіх студентів економічних спеціальностей.

Предметом курсу є праця в її історично позначеній формі й організація суспільного виробництва. Економіка праці розробляє проблеми найбільш ефективного використання живої праці, цим вона відрізняється від технічного нормування й інших конкретно економічних наук.


Об'єктом її вивчення є:

 • продуктивність праці;

 • умови праці;

 • нормування праці;

 • планування чисельності;

 • мотивація праці;

 • оплата праці;

 • організація управління процесом.


Розділи за програмою:

 1. Праця та її організація в суспільному виробництві.

 2. Умови праці як соціально-економічна категорія.

 1. Організація праці в суспільстві. Процес праці і його організація на виробництві.

 2. Продуктивність праці в суспільстві. Основні поняття, сутність і значимість.

 1. Оцінка трудового планування. Сутність, види норм праці.

6. Організація і планування.

7. Системи мотивації праці.


Методи вивчення курсу:

 • спостереження за роботою виконавців;

 • аналітична обробка даних;

 • встановлення визначених залежностей між продуктивністю праці і працездатністю виконавця з використанням показників у відносних одиницях;

 • аналіз спостережень, моделювання, системний аналіз.


^ 2. Мета дисципліни "Економіка праці" і її місце в навчальному процесі

Відповідно до моделі фахівця, економіст по праці - це фахівець вищої кваліфікації з фундаментальними знаннями економічних, соціально-психологічних і управлінських наук у сфері головної продуктивної сили - людини. Широкий профіль спеціальності забезпечується фундаментальністю підготовки університетського типу з нахилом убік суспільної й загальноекономічної підготовки, що істотно підвищує мобільність фахівця і його пристосовуваність до динамічних умов діяльності. Економіст по праці взаємодіє в процесі виробництва з іншими фахівцями інженерного, технологічного, медичного, екологічного й адміністративного профілю.

Відповідно до цього, мета викладання дисципліни "Економіка праці" полягає в тому, щоб якнайкраще навчити студентів - майбутніх економістів по праці фундаментальним теоретичним знанням в області формування і розвитку праці в суспільному виробництві, забезпечення сприятливих умов праці, збагачення і розвиток її творчого характеру, підвищення за рахунок цього роботоспроможності і працездатності людини, загального розвитку і підвищення ефективності суспільного виробництва.

Виклад курсу тісно пов'язано з іншими напрямками, що вивчають трудову життєдіяльність людини: "Фізіологія і психологія праці", "Гігієна й охорона праці", "Технічна естетика і дизайн", "Соціологія праці", а також із загальноекономічними дисциплінами: "Економіка промисловості", "Загальна економічна теорія", "Теорія і стратегія управління", "Мікро - і макроекономіка", "Мотивація праці і управління персоналом".

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, фахівець, займаючи керівні посади на підприємстві, у тому числі економіста з організації праці і заробітної плати, повинний виконувати виробничі функції з підготовки робочих матеріалів і розрахунків чисельності працівників, фонду заробітної плати, організації праці, пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах.


^ 3. Праця людини, її суспільна і господарська організація

Праця - складає сутність людини, основна умова всього людського життя. Праця має суспільну природу і здійснюється у своїй основі колективом людей, тобто справедлива схема:

людина - колектив - суспільство

Взаємодіючи з навколишнім середовищем, змінюється і людська природа, збагачуються знання, розширюються можливості їхнього використання. Чим краще організована колективна праця, тим раціональніше витрачається робоча сила і засоби виробництва, вище продуктивність праці. При цьому людина використовує досягнення інших галузей науки, що вивчають життєдіяльність людини:

 • гігієну й охорону праці;

 • технічну естетику і дизайн;

 • соціологію праці;

 • мотивацію праці і управління персоналом;

 • ринок праці.

У самому загальному виді працю можна визначити як об'єктивно властиву людині сферу діяльності з перетворення природних, матеріальних і інтелектуальних ресурсів у необхідний для споживання продукт.

До предметів праці відносяться земля і її надра, флора і фауна, сировина, матеріали, напівфабрикати. До засобів праці відносяться машини, прилади й обладнання.

Взаємодія людини з елементами трудового процесу може бути представлена у виді схеми:Рис 1. Схема взаємодії людини і продуктами праці


Відмінною властивістю трудового процесу є те, що він забезпечує життєдіяльність людського організму з властивими йому фізіологічними функціями і явищами. У процесі праці відбувається реалізація фізичних і духовних властивостей особистості, її здатності перетворювати речовину природи в споживчу вартість.

В умовах ринкових відносин людина може реалізувати свій трудовий потенціал подвійно: або вона виступає як самостійний товаровиробник, реалізуючий свою продукцію на ринку, або як найманий робітник, що пропонує свої послуги: кваліфікацію і робочий час в обмін на заробітну плату і прибуток.

Перехід до ринкової економіки вимагає переосмислення економічної сутності праці, співвідношення її результатів і витрат. Однією з основних задач економіки праці є визначення методів вимірювання результатів праці за кількістю і якістю виробленої продукції, їхньому нормуванню і регулюванню.

Особливою сферою трудової діяльності є підприємництво.

Підприємництво - це ініціативна господарська діяльність суб'єктів власності в рамках існуючих законів, спрямована на створення економічних і організаційних умов для виробництва продукції, збуту товарів, надання послуг з урахуванням інтересів виробника і споживача з метою одержання прибутку. Сутність підприємництва полягає у виявленні суспільних потреб і незадоволеного попиту, створенні або перетворенні підприємств для організації їх виробництва.

Підприємництво слід розглядати як рушійну силу ринку і як особливу сферу праці.


^ 4. Категорії характеру, змісту і змістовності праці

Характер праці - це сукупність елементів, що визначають місце, роль і розвиток особистісного фактора виробництва, склад і обсяг трудових функцій робітників, ступінь їхнього впливу на ефективність праці, кваліфікаційно-освітній рівень і професійну підготовку працівників.

Він визначається всією системою правових відносин і ступенем розвитку матеріально-технічної бази виробництва. У процесі праці виявляються фізіологічні і психічні функції людського організму, відбувається реалізація фізичних і духовних властивостей особистості і її здібності перетворювати речовини природи в споживчу вартість.

Зміст праці - це категорія, що відбиває розвиток продуктивних сил суспільства, зв'язок між особистими і матеріально-речовинними формами виробництва, яка залежить від пануючої системи виробничих відносин.

Розходження в змісті праці працівників є однією з причин соціальної неоднорідності суспільства. Отже, зміни в змісті праці здійснюють істотний вплив на ставлення працівників до праці.

Для характеристики змісту праці застосовується також термін "змістовність праці", під яким розуміють рівень складності і розмаїтості виконуваної роботи, її насиченість розумовою діяльністю, самостійністю і творчістю.

Люди є найбільш цінним трудовим ресурсом, тому основою управління будь-якою економічною системою повинне бути управління ними. Зміст такого управління визначається соціальними відносинами, обсягами виробництва, технологією й іншими факторами.

У масштабі економіки держави управління людськими ресурсами направлене переважно на:

- регулювання зайнятості;

 • умови праці і її оплату;

 • забезпечення ділових відносин між роботодавцями і найманими робітниками;

 • підвищення кваліфікації працездатного населення;

- розробку законодавства в сфері праці;

Найважливішими завданнями управління людськими ресурсами є:

 • визначення потреби в робітниках, фахівцях і службовцях різної кваліфікації, виходячи зі стратегії діяльності підприємства;

 • аналіз ринку праці і управління зайнятістю;

 • підбір і адаптація персоналу;

 • планування кар'єри співробітників, їх професійного й адміністративного росту;

 • забезпечення раціональних і сприятливих умов праці;

 • організація трудових процесів, аналіз витрат і результатів праці, встановлення оптимальних співвідношень між кількістю одиниць устаткування і чисельністю персоналу;

 • розробка систем мотивації ефективної діяльності виробництва;

 • забезпечення структури доходів;

 • управління конфліктами;

Обсяг робіт з кожної з цих функцій залежить від розмірів підприємства, продукції, що виробляється, ситуації на ринку праці, кваліфікації персоналу.


Лекція № 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconМетодичний інструментарій
Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconУправління фінансовими інвестиціями підприємства
Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050201, 050201 «Менеджмент організацій»
Конспект лекцій (для студентів спеціальності 050201, 050201 – «Менеджмент організацій»)
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconВ. В. Величко конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" харків хнамг 2004 Величко В. В. Економіка підприємства: конспект
Величко В. В. Економіка підприємства: конспект лекцій – Харків: хнамг, 2004. 114 с
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" заочної та вечірньої форм навчання
Управління персоналом: Конспект лекцій / Укладачі: М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 89 с
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconО.І. Юдін, С. О. Россохін
Юдін О.І., Россохін С. О. Менеджмент організацій: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій з дисципліни: «Технологія науково-дослідної діяльності»
Конспект лекцій з курсу «Технологія науково-дослідної діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050201...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Опорний конспект лекцій з дисципліни : \"Економіка праці в машинобудуванні\" Для спеціальності: 050201 «Менеджмент організацій» iconВ.І. Пашков Конспект лекцій з дисципліни: «Цивільна оборона»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи