Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки icon

Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки
Скачати 470.32 Kb.
НазваЗигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір470.32 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Інститут післядипломної освіти


Зигар Л.П., Поткін О.О.


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Основи менеджменту” для слухачів

інституту післядипломної освіти зі спеціальності

Менеджмент організацій


Рекомендовано науково-методичною Радою НУК


Миколаїв 2008


УДК 005

Зи 59


Методичні вказівки рекомендовано до видання науково-методичною радою НУК (протокол № від 2009 р.)


Рецензенти : канд.екон.наук, проф., декан МДГІ ім. П.Могили Верланов О. Ю.

канд.техн.наук, професор Фатєєв М.В.


^ Зигар Л.П., Поткін О.О., Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для слухачів Інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Менеджмент організацій» - Миколаїв: НУК, 2009 р. – 31 с.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» розкривають основні поняття, значення та роль менеджменту в сучасних умовах, включають етапи та організацію виконання курсової роботи, рекомендації щодо розробки, оформлення та її захисту, тематику курсових робіт, контрольні питання.

Призначено для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій», можуть бути корисні студентам усіх економічних спеціальностей денної і заочної форми навчання.


©Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова, 2009

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..…4

1. Роль менеджменту як науки в умовах ринкової економіки……………….…6

2. Мета, етапи та організація виконання курсової роботи…………………..…10

2.1. Мета та етапи виконання курсової роботи…………………………....10

2.2. Підготовка до розробки курсової роботи……………………………..10

2.3. Типова структура КР…………………………………………………...11

3. Рекомендації щодо розробки основних розділів курсової роботи………....13

3.1. Рекомендації з написання “Вступу”…………………………………..13

3.2. Рекомендації до першої – теоретичної частини КР……………….…13

3.3. Рекомендації до другої частини – контрольні питання……………...16

3.4. Рекомендації з написання третьої – аналітичної частини КР……….18

4. Правила і рекомендації по оформленню і захисту курсової роботи…….…27

4.1. Вимоги до оформлення КР…………………………………………….27

4.2. Організація виконання захисту КР……………………………………29

Перелік використаної літератури……………………………………………….31

Додаток 1…………………………………………………………………………31

Вступ

Один з найважливіших видів самостійної роботи слухачів Інституту післядипломної освіти є курсова робота.

Головна мета курсової роботи з менеджменту є закріплення та систематизація теоретичних знань слухачами курсу “Основи менеджменту” задля подальшого використання їх у повсякденній господарській діяльності в умовах ринкової економіки. Курсова робота визначає рівень підготовки слухача за дисципліною, вміння творчо застосовувати знання при розв’язанні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності, працювати з науковою літературою і методичною літературою, логічно мислити, аналізувати і формувати висновки.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному рівні з використанням сучасної наукової, методичної літератури та інформаційних технологій.

Менеджмент – це галузь професійної діяльності, базова дисципліна підготовки фахівців вищої кваліфікації. Тому слухачі Інституту післядипломної освіти повинні знати основні категорії науки управління – принципи, методи, функції менеджменту, сучасні підходи до менеджменту, моделі менеджменту, методи прийняття управлінських рішень, основні методичні положення управління організаціями, тощо.

Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни “Основи менеджменту”. Завданням розробки та захисту курсової роботи є придбання практичних навичок самостійного прийняття управлінських рішень і управління організацією з ціллю одержання оптимальних результатів її фінансово-господарської діяльності.

Успішне виконання слухачами курсової роботи залежить від того, наскільки вони чітко уявляють собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладання матеріалу та оформлення роботи.

Тому ціллю даних методичних вказівок є допомога слухачам ІПДО у виборі тематики курсового проектування, структури курсової роботи, недопущення помилок в її оформленні, підвищення якості захисту роботи та встановлення вимог до захисту, обсягу й оформленню курсової роботи.

^ 1. Роль менеджменту як науки в умовах ринкової економіки

В управлінській науковій та навчальній літературі сучасний менеджмент розглядається як система економічного управління виробництвом, що включає в собі сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління.

Менеджмент – це цілеспрямований вплив на діяльність всіх працівників підприємства з метою виконання поставлених завдань задля досягнення встановлених цілей шляхом ефективного використання наявних ресурсів.

Менеджмент у всіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями, тому будь-яка дія менеджменту має економічний характер.

Менеджмент є системою управління і тому, як кожну управлінську систему, його потрібно розглядати у двох аспектах: з одного боку, складовою менеджменту є суб’єкт управління, з іншого – об’єкт управління.

Як суб’єкт управління менеджмент – це орган, що здійснює управлінську дію, тобто охоплює всі рівні управління; як об’єкт управління – менеджмент означає процес, явище, які піддаються впливу потоків управлінських рішень.

^ Сучасний менеджмент – це результат розвитку науки про організацію й управління колективами людей, фірмами в умовах ринкових відносин і конкуренції.

У західній науковій управлінській літературі поняття “управління” і “менеджмент” використовується зазвичай як синоніми. Але між цими категоріями існує суттєва відмінність.

Категорія “менеджмент” – це одна з конкретних форм ринкового управління соціально-економічними процесами на мікрорівні, в рамках окремого економічного суб’єкта – організації, підприємства, фірми, установи, тощо.

Категорія “управління” є більш повною. Вона стосується управління не тільки людьми, а і технічними мережами, транспортом, тощо.

Управління охоплює процеси в усіх типах економічних систем. Головним є те, що категорія “управління” не заміняє категорію “менеджмент”. Менеджмент є різновидом управління і виступає як система ринкового управління, яка направлена на гнучке застосування господарської діяльності підприємств до ринкових умов.

^ Наукові методи менеджменту дозволяють сформувати чітку систему правил, прийомів способів впливу на об’єкти управління з метою підвищення ефективності управлінської діяльності, досягнення поставлених цілей.

До них відносять діалектичний метод, логічний, історичний, метод системного аналізу, аналітичний метод, індукцію, дедукцію, балансовий метод, метод економіко-математичного моделювання, соціологічного моделювання, методу спостереження, експерименту, тощо.

Методи менеджменту у вигляді управлінських рішень надходять із керуючої системи в керовану, здійснюючи необхідний управлінський вплив, який забезпечує досягнення поставлених завдань та встановлених цілей.

Розвиток менеджменту підпорядкований дії певних об’єктивних законів і закономірностей. В сучасній літературі поняття “закон” розуміється в двох аспектах:

перший – закон як внутрішньо необхідні, стійкі причинні зв’язки між протилежними сторонами, якостями, властивостями розвитку явищ та процесів суспільного життя (вони мають об’єктивний характер і не залежать від свідомості і волі людей);

другий – закон, як нормативний акт (він має суб’єктивний характер).

Механізм дії законів менеджменту – це боротьба протилежних сторін, якостей і властивостей організації як системи, за якими стоять інтереси, потреби її працівників, а також конкурентність інтересів.

Серед основних об’єктивних законів менеджменту можна виділити такі:

 • закон спеціалізації управління;

 • закон інтеграції управління;

 • закон демократизації управління;

 • закон співвідношення керуючої та керованої підсистеми;

 • закон пропорційного розвитку системи управління;

 • закон економії часу, тощо.

Поряд із законами менеджменту виділяють ще й закономірності менеджменту.

Закономірності – це об’єктивні, стійки зв’язки між управлінськими процесами та явищами, які являють собою логічні форми відображення реальної практики управління.

До них відносяться закономірності процесу менеджменту, методів та функцій менеджменту, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, управлінських рішень, розвитку менеджменту та інші.

Важливу роль в управлінській діяльності відіграють принципи менеджменту.

^ Принципи менеджменту – це основні вихідні положення, провідні ідеї, правила, якими мають керуватися органи управління, здійснюючи управлінську діяльність.

Сучасний процес управління будується на таких основних принципах:

 • цілеспрямованості;

 • урахування потреб та інтересів;

 • науковості;

 • системності;

 • взаємозалежності;

 • оптимального поєднання централізації та децентралізації управління;

 • єдиноначальності;

 • мотивації;

 • правильного добору і розстановки кадрів;

 • економічності;

 • оптимального поєднання державного регулювання і господарської самостійності в управлінні.

Таким чином методи, закони, закономірності та принципи менеджменту формують засади управлінської науки, її розвиток в сучасних умовах.

Формування сучасної системи ринкових відносин вимагає якісно нової системи управління, тому сучасний менеджмент як наукова система організації виробництва набуває особливого значення.

Сучасний менеджмент – це особлива галузь знань та професійної підготовки працівників, керівників і спеціалістів у всіх сферах діяльності; це система управління економікою ринкового типу, яка поєднує в собі теорію практику та мистецтво управління інтересами і поведінкою людей, потоками матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.

Дисципліна “Основи менеджменту”, що викладається слухачам спеціальності “Менеджмент організації” є профілюючою та однією з основних. Вивчення слухачами дисципліни “Основи менеджменту” готує їх до вивчення дисциплін функціонального менеджменту, таких як “Стратегічний менеджмент”, “Операційний менеджмент”, “Інвестиційний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Менеджмент персоналу”.

Знання теоретичних основ управління дають можливість оволодіти культурою і мистецтвом управління колективами, умінням ставити загальні і конкретні цілі і задачі діяльності організації, розробляти стратегію управління, приймати управлінські рішення і контролювати їх виконання.


^ 2. Мета, етапи та організація виконання курсової роботи

2.1. Мета та етапи виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи з основ менеджменту має своєю метою:

- систематизувати і поглибити теоретичні знання слухачів з проблем управління;

- виробити уміння у слухачів використовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

- придбати навики самостійної роботи і теоретичних досліджень.

Курсова робота складається з наступних етапів:

- вибір теми курсової роботи;

- збір інформації з теми курсової роботи, ознайомлення з літературними джерелами, методичними, нормативними та законодавчими актами;

- розробка плану курсової роботи і узгодження його з науковим керівником;

- розробка курсової роботи, її оформлення згідно вимогам даних методичних вказівок;

- захист курсової роботи.

^ 2.2. Підготовка до розробки курсової роботи

Курсова робота є важливою формою самостійної роботи слухачів. В процесі виконання роботи слухачі отримають відповідні вміння та навички практичної роботи в рамках курсу, що вивчається. Вона покликана також показати, як слухачі володіють методикою та технікою прикладних досліджень, наскільки вміють аналізувати, узагальнювати та формувати висновки щодо отриманих результатів, працювати з літературними джерелами тощо.

^ Курсова робота може бути:

1) експериментальною (самостійні дослідження слухача);

2) теоретичною (слухач проводить теоретичні дослідження і вивчення досвіду практичної роботи);

3) теоретично-практичною.

Підготовка курсової роботи вимагає глибоких теоретичних знань та уміння використовувати їх стосовно об'єкта дослідження. Ретельне і глибоке вивчення дисципліни, що викладається, не виключає постійного самостійного удосконалення і поглиблення одержаних знань за темою курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи – важливий момент підготовчої роботи слухача.

Слід зауважити, що слухач має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати доцільність розробки запропонованої теми. Вибрані теми закріплюються за слухачем керівником курсової роботи.

На початку підготовки курсової роботи слухачу необхідно ознайомитися зі змістом спеціальної літератури за обраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який має бути узгоджений з науковим керівником. Виконані розділи роботи подаються на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються й у разі необхідності переробляються.

^ 2.3. Типова структура КР

Курсова робота повинна мати логічну послідовність розгляду питань обраної теми.

Курсова робота повинна містити постанову відповідної мети та завдань, методику дослідження проблеми, отримані результати, їх аналіз та висновки.

Рекомендації до структури курсової роботи:

1. Титульний лист (див. додаток).

2. Зміст, де вказуються назви розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

3. Вступ, в якому розкриваються актуальність обраної теми, об'єкт та предмет роботи, мета та основні завдання, структура курсової роботи;

4. Перша частина КР – теоретична (нормативна). Вона має містити:

• огляд нормативних матеріалів та літератури з обраної теми;

• головні проблеми, що існують в цій сфері, важливість даної теми в управлінні виробництвом.

В теоретичній частині роботи має бути визначена актуальність розробки обраної теми. Ця частина включає характеристику предмета дослідження, сучасні методичні підходи, аналіз відображення типових господарських ситуацій, а також приклади нестандартних ситуацій. Необхідно також звернути особливу увагу на відповідність прийнятих рішень по головним цілям і завданням. Можна також провести порівнювальний аналіз принципів, методик та процедур управління, що застосовується в Україні та за кордоном;

5. Друга – аналітична частина. Вона містить управлінський аналіз підприємства, висновки та пропозиції щодо покращення управління на окремому підприємстві, з урахуванням теоретичних проблем, досліджених у теоретичному розділі.

6. Третя частина – відповіді на контрольні питання.

Структура та зміст розділів курсової роботи визначаються метою і завданнями, конкретними потребами розробки тих чи інших питань обраної теми.


^ 3. Рекомендації щодо розробки основних розділів курсової роботи

3.1. Рекомендації з написання “Вступу”

Вступ є першим і дуже важливим складовим елементом курсової роботи.

У вступі чітко формулюються мета, роль і значення обраної теми, її актуальність і практична значимість. Обсяг вступу повинен складати від 2-х до 3-х сторінок комп’ютерного тексту і пишеться слухачем із самого початку виконання роботи з наступним корегуванням після виконання роботи в цілому.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, наукова цінність і практична значимість її розробки для народного господарства в цілому або окремого конкретного суб’єкта дослідження.

Якщо тема курсової роботи виконується за завданням підприємства, фірми, відомства, це вказується у вступі, чим підкреслюється реальність і практична значимість проведених досліджень у процесі курсового проектування. У вступі також представляється коротка анотація всіх основних розділів курсової роботи, відомості про практичне значення, інформаційну і методичну базу та методи дослідження.


^ 3.2. Рекомендації до першої – теоретичної частини КР

У даному розділі курсової роботи слухачем розглядається економічна сутність проблеми, яка є темою курсового проектування. На підставі глибокого вивчення літературних джерел (монографій, наукових статей, доповідей) у даному розділі чітко формується точка зору слухача по проблемі, що досліджується, дається визначення понять, термінів, категорій, що є предметом подальшого дослідження. Особлива увага повинна бути приділена критичному огляду літератури по розглянутому питанню. Обсяг цієї частини складає до 15-20 сторінок комп’ютерного тексту.

^ Тематика курсових робіт з дисципліни “Основи менеджменту”

 1. Менеджмент як наука. Історія формування менеджменту та основні реалії і характеристики сучасного менеджменту.

 2. Еволюція управлінської думки. Наукові школи менеджменту та сучасний стан розвитку науки управління в Україні.

 3. Функції менеджменту. Сутність, види, їх взаємозв’язок та взаємозалежність.

 4. Організація та її типи. Форми і типи організацій. Умови ефективної діяльності організації.

 5. Управління виробництвом як система. Характеристики та вимоги до сучасного управління.

 6. Система методів управління. Централізація та децентралізація в управлінні.

 7. Організаційна структура управління. Формування нових організаційних структур та закономірність їх розвитку.

 8. Внутрішнє середовище організації. Менеджер та його роль.

 9. Підприємництво і зовнішнє середовище. Бізнес і підприємництво.

 10. Планування як загальна функція менеджменту. Особливості планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах.

 11. Мотивація та її теорія. Фактори мотивації. Мотивація та компенсація. Мотиваційний процес.

 12. Контроль як загальна функція менеджменту. Процес контролю. Інформаційно-управлінські системи (ІУС) в плануванні й контролі.

 13. Управлінські рішення – основа менеджменту. Передумови, моделі, методи прийняття управлінських рішень та їх реалізація.

 14. Групова динаміка. Групи, їх взаємодія. Лідерство – основні теорії та стилі.

 15. Конфлікти та їх подолання. Типи, види конфліктів. Управління конфліктними ситуаціями.

 16. Управління організаційними змінами. Модель процесу успішного управління організаційними змінами.

 17. Операційна система. Функціонування операційної системи. Системний підхід до питань продуктивності.

 18. Аутогенний менеджмент (самоменеджмент). Вимоги до сучасного менеджера.

 19. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників.

 20. Порівняльний аналіз американського і японського підходів до менеджменту.

 21. Стратегічне планування у менеджменті.

 22. Комунікації в менеджменті. Побудова ефективних комунікацій задля забезпечення ефективної діяльності менеджерів.

 23. Організаційна культура та її вплив на ефективність діяльності підприємства.

 24. Економічна ефективність управління в системі ринкових відносин. Сутність ефективності, критерії і показники ефективності управління.

 25. Менеджмент і підприємництво. Стан і характер діяльності фірми. Фірми та їх характерні особливості.

 26. Менеджмент у великих промислових фірмах. Інформаційне забезпечення менеджменту.

 27. Планування бізнесу. Бізнес-план як основний документ комерційного підприємства.

 28. Формування структури управління великими промисловими фірмами в американських, західноєвропейських і японських фірмах.

 29. Етика міжнародного менеджменту. Поняття корпоративної культури. Етика бізнесу.

 30. Інформація – основа процесу управління. Удосконалення інформаційного забезпечення.^ 3.3. Рекомендації до другої частини – контрольні питання

Друга частина курсової роботи (обсяг 10 – 15 сторінок) показує, наскільки глибоко слухач засвоїв курс дисципліни і вміє самостійно вивчати окремі питання.

Чітко, лаконічно, аргументовано, в стислій формі слухач повинен розкрити сутність кожного питання. В процесі виконання цього розділу роботи, слухач може надавати матеріал як у текстовій формі, так і у вигляді таблиць, графіків, рисунків, схем, тощо.

Вміння коротко, кваліфіковано, логічно розкривати контрольні питання свідчить про глибину знань слухача і його здібності до можливостей кар’єри менеджера.

Слухач самостійно складає план відповіді на запитання, який повинен відображати головний зміст.

Відповіді на запитання потребують глибокого вивчення теоретичних основ курсу і вони не повинні дублювати тексти підручників або іншого джерела. Слухач повинен повною мірою виявити свої знання і самостійно формулювати відповіді.

Всі питання які перелічені в третій частині курсової роботи, повністю відносяться до кожної теми курсової роботи. Тобто, слухач повинен відповісти на всі 15 запитань.

Для слухачів, які мають труднощі у розробці конкретних питань, викладач проводить індивідуальні консультації.

  1   2   3

Схожі:

Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Зигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи