Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 294.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата31.07.2012
Розмір294.91 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Інститут післядипломної освіти
Запорожець І.М., Фатєєв М.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по вивченню дисципліни „Операційний менеджмент ”

в Інституті післядипломної освіти

Миколаїв – 2008 р.«Менеджмент всегда должен уделять главное внимание обеспечению экономически эффективной деятельности предприятия. Иными словами, само существование менеджмента и власть, которой он пользуется, оправданы лишь в том случае, если его деятельность обеспечивает требуемые экономические результаты».


Питер Ф. Друкер в книге «Практика менеджмента»,

изд. дом. «Вильямс»


Основні визначення операційного менеджменту:


 1. Операційний менеджмент (Operations Management) – це діяльність, пов’язана з управлінням, розробкою, експлуатацією і розвитком операційних систем, на основі яких виробляються товари або послуги фірми.

 2. Операційна система одна з підсистем організації, в рамках якої здійснюється реалізація операційної функції.

 3. ^ Операційна функція – це послідовна низка дій, в результаті яких з використанням операційних ресурсів виробляються товари чи надаються послуги для задоволення споживачів.

Операційна функція – це основа основ любої організації, вона взаємодіє зі всіма останніми функціями.

 1. Продуктивність (Productivity, Производительность) – це загальний критерій ефективності використання операційною системою своїх ресурсів (або факторів виробництва). Це відносний показник, що в найбільш широкому розумінні визначається співвідношенням:

Продуктивність =

 1. ^ Операційна стратегія (Operations Strategy) – це розробка загальної політики і планів використання ресурсів фірми, що направлені на максимально-ефективну підтримку довгострокової конкурентної стратегії.


^ Відмінність між процесами виробництва та надання послуг.


Товари

Послуги

Продукт є відчутний на дотик

Послуга не є відчутною на дотик

Право власності передається під час купівлі

Право власності, як правило, не передається

Продукт може бути перепроданий

Перепродаж неможливий

Продукт можна продемонструвати перед продажем

Послуга не існує до моменту її продажуМіністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Кафедра менеджменту


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по вивченню дисципліни „Операційний менеджмент ”

в Інституті післядипломної освіти


м. Миколаїв, 2008 р.

УДК 005(076.1)

З 27


Методичні вказівки рекомендовано до видання науково-методичною радою НУК (протокол № 4 від 21 жовтня 2008 р.)


Запорожець І.М., Фатєєв М.В., Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Операційний менеджмент ” в Інституті післядипломної освіти. Миколаїв: НУК, 2008.  22с.


Методичні вказівки для самостійної роботи слухачів ІПДО з дисципліни «Операційний менеджмент» включають: тематичний план, анотації тем, плани семінарських занять, завдання на індивідуальну роботу, з яких викладачем складається зміст контрольних робіт.

Може використовуватись студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності "Менеджмент організацій".


Рецензент – д.т.н., професор Казарєзов А.Я.


© Запорожець І.М., Фатєєв М.В.

©Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова, 2008


ЗМІСТ
1.

Мета та завдання дисципліни…………………………………………..

6

2.

Тематичний план………………………………………………………..

7

3.

Анотація тем дисципліни з посиланням на літературу………………

8

4.

Плани семінарських занять…………………………………………….

11

5.

Завдання на індивідуальну роботу…………………………………….

12

6.

Завдання для самостійного опрацювання окремих аспектів операційного менеджменту…………………………………………….


14

7.

Зміст курсової роботи…………………………………………………..

16

8.

Екзаменаційні питання…………………………………………………

17

9.

Література……………………………………………………………….

18

^ 1. Мета та завдання дисципліни

Практичний управлінський досвід, надбаний в Україні за час проведення економічних реформ, виявляє гострий дефіцит, передусім на нижчих і середніх управлінських шаблях, яскравих особистостей, спроможних застосовувати творчі методи роботи та прогресивні дослідницькі підходи як до управління в цілому, так і до окремих функціональних сфер і напрямів менеджменту. З огляду на це, важливим завданням навчального процесу постає виховання та розвиток у майбутніх менеджерів творчих здібностей та креативних підходів при виконанні управлінських функцій.

Розвиток будь якої фірми і рівень її конкурентоздатності в значній мірі залежать від того, наскільки ефективно організовано управління виробничими ресурсами. В цьому і полягає основна задача виробничого (операційного) менеджменту (В/О менеджменту), який займається розробкою організаційних схем, що забезпечують максимально ефективне використання матеріалів, людських ресурсів, обладнання в процесі виготовлення продукції або надання послуг. Світовий досвід свідчить, що саме менеджмент як ринкова теорія і практика управління, саме менеджери як професійні керівники створили найпотужніші компанії і корпорації, які визначають промислову стратегію цивілізованих країн у XXІ столітті.

Дисципліна «Операційний менеджмент» входить до складу нормативної частини освітньо-професійної програми (цикл дисциплін професійно-орієнтованої підготовки). Це визначає її як базову в системі підготовки з напряму «Менеджмент».

^ Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних систем як основи досягнення місії організації.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни є:

 • усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;

 • знання принципів та методів раціональної організації, планування, контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

 • вміння розробляти операційну стратегію підприємства;

 • вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

 • вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

 • знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

^ 2. Тематичний план дисципліни “Операційний менеджмент”
Найменування теми

Лекції

СЗ

ІРС

СРС

Всього


1.


2.

3.

Модуль №1

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту……...

Операційна система організації……...

Операційна стратегія…………………2

-

--

2

2-

2

-10

10

812

12

12


4.


5.


6.

Модуль №2

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати………………..

Управління процесом проектування операційної системи………………….

Управління поточним функціонуван-ням операційної системи…………….2


-


2-


-


-4


2


-6


10


1010


12


14


7.


8.


9.


Модуль №3

Управління проектами в операційних системах……………………………….

Менеджмент якості та управління продуктивністю операційною діяльності..............................................

Інформаційні системи в операційному менеджменті…………………………….-


-


--


-


22


2


-10


10


1012


12


12

Всього

6

6

12

84

108


СЗ – семінарські заняття;

ІРС – індивідуальна робота слухача під контролем викладача в аудиторії;

СРС – самостійна робота слухача відповідно отриманого завдання.


^ 3. Анотація тем дисципліни з посиланням на літературу

Тема.1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту.

Об’єкт, предмет, загальні поняття і завдання операційного менеджменту.

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом).

Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з функціональними видами менеджменту. Поняття «операція», «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Принципи, функції та методи операційного менеджменту.

Операційний менеджер та процес управління.

Література: [3] стор. 11-30, [4] стор. 10-42, [15] стор. 15-32.

^ Тема.2. Операційна система організації.

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючи та витягуючи операційні системи. Одиничні (проектні) системи. Дрібносерійні системи. Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом.

Література: [3] стор. 309-360, [15] стор. 114-131, [6] стор. 126-176.


^ Тема.3. Операційна стратегія.

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційні пріоритети. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку. Зсув конкурентних пріоритетів.

Формування стратегії виробництва товару.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості стратегій сервісних процесів.

Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність та конкурентні переваги.

Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.

Література: [3] стор. 79-107, [6] стор. 17-22.

^ Тема.4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати.

Поняття операційної діяльності підприємства.

Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Поняття недостатнього, надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі й часі.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Література: [13] стор. 48-93, [15] стор. 114-132.

^ Тема.5. Управління процесом проектування операційної системи.

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Зміни операцій. Рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управління виробництвом.

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості як можливість залучення споживача продукту операційного процесу.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів підприємства. Планіровка офісу.

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій.

Проектування робіт і нормування праці.

Література: [15] стор. 83-113, [4] стор. 119-254.

^ Тема.6. Управління поточним функціонуванням операційної системи.

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем оперативного управління виробництвом.

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів.

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення в сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. Система управління «точно у термін».

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж (система нормативів часу) Методи нормування часу.

Література: [3] стор. 456-464, [6] стор. 115-176, [15] стор. 467-498.

^ Тема.7. Управління проектами.

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. Менеджмент проекту.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляд; програми (РЕRТ) та метод критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління проектами (програмний продукт МS Project).

Література: [3] стор. 223-239, [15] стор. 56-82, [26] стор. 74-107.

^ Тема.8. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності.

Загальний менеджмент якості (ТQМ). Поняття, значення їй фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки. Нормативи якості товарів та послуг.

Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз програм забезпечення якості У.Е. Демінга. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Групи управління якістю і системи боротьби за якість товарів.

Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Показники результативності функціонування операційних систем. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення продуктивності праці в організації. Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.

Література: [4] стор. 430-450, [15] стор. 117-206.

^ Тема.9. Інформаційні системи в операційному менеджменті.

Стандарти управління промисловим підприємством MRP-II.

Планування виробництва і закупівель в MRP-II.

Планування потреби в матеріалах MRP-II та потужностях CRP.


Література: [5] стор. 104-230, [15] стор. 534-569.


^ 4. Плани семінарських занять

Семінар по темі 2 – 2 години.

Операційна система організації: структурно-процесна характеристика.

Ключові програмні питання:

 1. Базові поняття «організація», «операції», «виробництво», «уп­равління виробництвом», «операційний менеджмент» та їх спів­відношення.

 2. Операційна функція організації. Створення корисності як основна мета операційної діяльності.

 3. Операційна система та її складові елементи. Входи, процеси та виходи, структура та зовнішнє оточення операційної системи.

 4. Ресурси, які застосовувані в процесі операційної діяльності.

 5. Кінцевий продукт та його різновиди.

 6. Сутність поняття «процес». Основні різновиди операційних процесів.

 7. Властивості операційної системи. Види операційних систем.

Запитання для дискусії:

 1. «Операційна система сучасного рівня розвитку» – що це таке? Дайте Вашу особисту інтерпретацію змісту цього поняття.

 2. Яким вимогам, на Ваш погляд, має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку?

 3. Якими є основні тенденції розвитку структури операційної системи в сучасних умовах?


Семінар по темі 3 – 2 години.

Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи.

Ключові програмні питання:

 1. Виробнича стратегія як різновид функціональних стратегій організації. Стратегічні рішення в сфері операцій.

 2. Ключові етапи процесу проектування та створення операційної системи.

 3. Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва.

 4. Потужність операційної системи: сутність і процес установ­лення.

 5. Форми та методи організації виробничого процесу (в просторі, в часі).

 6. Проектування робіт: поняття та основні моделі.

 7. Методи організації робіт і нормування праці.

 8. Чинники, що визначають вибір місця розташування операційної системи. Типи внутрішніх планувань операційної системи.Запитання для дискусії:

 1. Що, на Ваш погляд, може бути обрано за відправну точку в процесі проектування операційної системи (певні події, явища, організаційні зміни, зміни в середовищі функціонування організації чи її операційної системи)?

 2. Якими, на Ваш погляд, є критерії вибору типу операційної системи взагалі та система їх впорядкування зокрема?Семінар по темі 9 – 2 години.

MRP- системи в операційному менеджменті.

Ключові програмні питання:

 1. Система планування матеріальних потреб (MRP).

 2. Структура системи MRP.

 3. Приклади використання MRP-системи.

 4. Розвиток MRP-системи.

 5. Комбінація MRP-JIT в управлінні виробничими процесами.

Запитання для дискусії:

 1. Яка роль резервного запасу в MRP-системі?

 2. Як MRP пов’язана з CIM?

 3. В чому відмінність послідуючих версій MRP від базової системи?^ 5. Завдання на індивідуальну роботу

Тема 2.

Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи.

 1. Сутність концепції життєвого циклу об’єкта, процесу, системи.

 2. Життєвий цикл операційної системи та його основні етапи.

 3. Миттєвий та короткотривалий періоди функціонування операційної системи та їхня характеристика.

 4. Довготривалий та понад тривалий періоди функціонування операційної системи та їхня характеристика.

 5. Режими функціонування операційної системи.

 6. Специфіка функціонування операційної системи в різних режимах на різних стадіях життєвого циклу.


Тема 4.

Тактичний рівень планування операційної діяльності.

 1. Види та методи планування операційної діяльності.

 2. Принципи планування операційної діяльності.

 3. Система планування операційної діяльності.

 4. Взаємозв’язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій (виробництва).

 5. Виробнича програма: місце в системі планів підприємства та етапи формування.

 6. Агреговане планування виробництва. «Чисті» та «змішані» стратегії планування виробництва.


Тема 5.

Забезпечення стабільного функціонування операційної системи.

 1. Виробнича інфраструктура підприємства: сутність, склад, організація та управління.

 2. Управління обслуговуванням і використанням устаткування операційної системи.

 3. Управління персоналом у системі операційного менеджменту.

 4. Управління матеріальними та енергетичними ресурсами операційної системи.

 5. Управління матеріально-технічним постачанням виробництва (операцій).

 6. Управління запасами.


Тема 7.

Управління проектами.

 1. Сутність і види проектів.

 2. Методи управління проектами.

 3. Сфери застосування СПУ в управлінні операціями.

 4. Основні елементи та часові параметри сітьового графіка.Тема 8.

Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності.


 1. Сутність понять «конкурентоспроможність», «якість», «продуктивність».

 2. Види та методи контролю якості продукції.

 3. Статистичні методи контролю якості продукції, якості процесів.

 4. Сучасна концепція управління якістю.

 5. Чинники, що впливають на рівень продуктивності операційної діяльності.

 6. Сучасна концепція управління продуктивністю.^ 6. Завдання для самостійного опрацювання окремих аспектів операційного менеджменту

Метою самостійної роботи є прищеплення слухачам, які вивчають дисципліну, конкретних навичок збирання, аналізу та узагальнення інформації техніко-економічного та організаційно-управлінського характеру, яка безпосередньо стосується операційної (виробничої) діяльності.

Завдання на самостійну роботу видаються для кожного модуля з переліку, приведеного нижче, або формулюються лектором курсу. Результати, отримані в процесі виконання завдань самостійної роботи у подальшому можуть бути використані слухачами при розробці курсової роботи і в підсумку – в процесі виконання випускної дипломної роботи.

Виконані завдання оформляються в формі контрольної роботи і подаються в методичний кабінет ІПДО.


Модуль 1. Контрольна робота №1.

1.1. Від ремісничого до комп’ютерно-інтегрованого виробництва (ключові етапи розвитку практики організації виробництва та операцій).

1.2. Спеціалізація та її значення для підвищення продуктивності (виклад ідеї у працях А.Сміта та Ч. Беббіджа).

1.3. Критика К.Марксом теорії організації та управління капіталістичним виробництвом.

1.4. Ф.У. Тейлор – засновник наукового підходу до організації виробництва та праці.

1.5. Технологія О.О. Богданова – загальна організаційна наука.

1.6. Наукові підвалини концепції групової технології С.П. Мітрофанова.

1.7. Р.Чейз – весь американський виробничий менеджмент у одному підручнику.

1.8. Математичні методи організації та планування виробництва Л.В. Канторовича.

1.9. Теорія Z (У. Оучі) – наймодніша концепція організації виробництва та бізнесу 80-х років XX ст.

1.110. Реінжиніринг бізнесу як революція в менеджменті кінця XX ст. (М.Хаммер, Дж. Чампі)

1.11. Вимірювання продуктивності операційної системи.

1.12. Операційна стратегія в сфері послуг (на прикладах).

1.13. Продуктивність, конкурентоздатність і виробнича стратегія (на прикладах).

1.14. Виробничі менеджери і система прийняття рішень.

1.15. Стратегія і тактика в виробничому менеджменті.

1.16. Роль технологій в забезпеченні конкурентоспроможності операційної системи.

1.17. Особливості японської моделі виробничого менеджменту.

1.18. Аналіз Парето і його використання в системі операційного менеджменту.

1.19. Визначення еталону (Benchmarking) в виробничому менеджменті.

1.20. Операційне управління виробничою системою на основі концепції Balanced Scorecard (BSC).

1.21. Стратегія розвитку промисловості України.

1.22. Конкурентні переваги та недоліки вузької спеціалізації виробничої фірми (на прикладах).


Модуль 2. Контрольна робота №2.

2.1. Генезис операційного менеджменту.

2.2. Життєвий цикл операційних систем (на прикладах).

2.3. Сутність оптимального проектування операційних систем.

2.4. Режими функціонування операційних систем (на прикладах).

2.5. Планування та формування персоналу.

2.6.Побудова ефективної мотиваційної системи в операційному менеджменті.

2.7. Теорія черг в операційному менеджменті.

2.8. Загальні положення лінійних систем очікування в операційному менеджменті.

2.9. Особливості моделей прийняття рішень в операційному менеджменті.

2.10. Особливості виробництва в сфері послуг.

2.11. Сучасні методи прискореного проектування продукції.

2.12. Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг в операційному менеджменті.

2.13. Проектування процесу виробництва продукції.

2.14. Гнучкі виробничі системи (на прикладах в різних галузях).

2.15. Система безупинного поліпшення продуктивності і процесів.

2.16. Проектування потокового та автоматизованого виробництва.

2.17. Проектування виробничої потужності.

2.18. Планування та організація матеріальних запасів.

2.19. Системи управління запасами.

2.20. Календарне планування в операційному менеджменті.

2.21. Управління фінансовими ресурсами в операційному менеджменті.

2.22. Управління ризиком у виробничо-операційних системах.

2.23. Управління процесом формування фінансових планів (бюджетів) підприємства.

2.24. Управління операційною інфраструктурою підприємства.


Модуль 3. Контрольна робота №3.

3.1. Сутність і функціональні проблеми управління проектами в системах операційного менеджменту.

3.2. Життєвий цикл проектів (на прикладах).

3.3. Планування ресурсів проекту.

3.4. Організація виконання проекту.

3.5. Інституціональні проблеми управління проектами і їх рішення.

3.6. Сітьові технології в управлінні проектами.

3.7. Стратегічний менеджмент якості в операційних системах.

3.8. Системи якості по українським та міжнародним стандартам.

3.9. Статистичні методи управління якістю.

3.10. Інструменти та процедури безперервного підвищення якості.

3.11. Міжнародні стандарти ISO 9000 в операційному менеджменті.

3.12. Стандартизація і сертифікація в операційних системах.

3.13. Ціна якості. Економічно оптимальна якість товару.

3.14.Система забезпечення якості товару на виробничому та національному рівнях.

3.15. Планування виробництва і закупівель в MRP-II.

3.16. Розрахунок собівартості продукції в операційному менеджменті.

3.17. Планування ресурсів підприємства в системах ERP.


^ 7. Зміст курсової роботи

Курсова робота з дисципліни «Операційний менеджмент» включає:

 • Прогнозування незалежного попиту;

 • Сукупне планування виробництва;

 • Планування матеріальних ресурсів (MRP).

Завдання на курсову роботу може включати задачі дослідницького характеру.

Методика виконання курсової роботи приведена в [7].

^ 8. Екзаменаційні питання

 1. Операційний менеджмент як елемент системи менеджменту підприємства.

 2. Підприємство як відкрита система.

 3. Відмінності виробництва товарів від виробництва послуг.

 4. Розкрийте суть дефініцій «операційна функція» і «операційна стратегія».

 5. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у продукцію.

 6. Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

 7. Етапи розвитку операційного менеджменту.

 8. Сутність та етапи розробки операційної стратегії.

 9. Формування стратегії виробництва товару.

 10. Розробка стратегії процесу, типи процесів. Порівняння стратегій процесів.

 11. Операційна стратегія на різних етапах життєвого циклу операційної системи.

 12. Виражена компетентність та конкурентні переваги.

 13. Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.

 14. Операційна система як об’єкт управління.

 15. Складові частини операційної системи.

 16. Класифікація операційних систем.

 17. Сутність операційної діяльності підприємства.

 18. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.

 19. Операційні процеси організації як основа функціонування та розвитку операційної системи.

 20. Типи операційних систем, їх ознаки.

 21. Організація операційного процесу у просторі і часі.

 22. Структура та тривалість операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу.

 23. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

 24. Соціотехнічний підхід до розробки операцій.

 25. Рівень розвитку операційних систем. Механізація та автоматизація виробництва.

 26. Гнучкі виробничі системи (ГВС).

 27. Інтегровані комп’ютерні системи управління виробництвом.

 28. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій.

 29. Розробка технологічних процесів та нормування праці.

 30. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій.

 31. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

 32. Зміст та фази оперативного управління виробництвом.

 33. Контроль операційного процесу.

 34. Управління матеріальними ресурсами та запасами.

 35. Управління запасами залежного та незалежного попиту.

 36. Принципи організації праці, розподіл та кооперація праці.

 37. Роль і місце проектного менеджменту в управлінні операційними системами.

 38. Життєвий цикл проекту. Приклади.

 39. Взаємозв’язок управління проектами та функціонального менеджменту.

 40. Управління ресурсами проекту.

 41. Структура інноваційно-інвестиційного проекту (на прикладі).

 42. Сутність якості товарів та послуг.

 43. Показники якості товарів та послуг, методи оцінки, якості.

 44. Планування якості товарів та послуг.

 45. Загальний менеджмент якості (TQM).

 46. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту.

 47. Показники результативності функціонування операційних систем.

 48. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.

 49. Сутність стандарту управління промисловим підприємством MRP II.

 50. Планування виробництва і закупівель в MRP II.

 51. Планування потреби в потужностях (СRP).9. Література

1. Основна література:

 1. Господарський кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) .

 2. Кодекс законів про працю України ( Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375 )

 3. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій. Підручник. ЦНЛ, Київ – 2005. – 650 с.

 4. Василенко В.А. Виробничий (операційний) менеджмент. Київ, ЦУЛ, 2003. – 540с.

 5. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандартов МКР-ІІ. М., «Питер», 2005. – 415 с.

 6. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005р.

 7. Запорожець І.М. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент». НУК, 2008. – 24с.

 8. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент: Учебное пособие.- К.:Кондор, 2007г.

 9. Ильченко И.М. Организация и планирование производства: Учебное пособие.– К.: Кондор, 2007г.

 10. Олійник І.А. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006 р.

 11. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент. Навчально – методичний посібник К.: КНЕУ, 2003. – 234с.

 12. Пономаренко В. С. і др. Інформаційні системи і технології в економіці. К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 544 с.

 13. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. Підручник ВД «Професіонал», Київ – 2006. – 475 с.

 14. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник. М. : „Дашков и Ко”, 2005. – 455с.

 15. Чейз Р., Эквилайн Н. , Якоба Р. Производственный и операционный менеджмент. М. : „Вильямс”, 2001. – 724 с.


^ 2. Додаткова література:

 1. Акофф Р. Планирование будующего корпорации: Пер. С англ. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с.

 2. Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 80 с.

 3. Ватаманюк З.І., Панчищин С.М., Ревенчук С.К. та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 206 с.

 4. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. М. “Юнити”, 2000. – 497 с.

 5. Голіков В.І., Єганов О.Ю., Фатєєв М.В., Чайка В.Д. Організація інформаційних систем в управлінні. Миколаїв, вид-во УДМТУ, 2002. – 225 с.

 6. Градов В.К. Экономическая стратегия предприятия. М., 2001. – 380 с.

 7. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-ти модульная программа для менеджеров. Модуль 7. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 272 с.

 8. Економіка підприємства: Підручник. – 2-ге вид./за ред. Покропивного С.Ф. – К.: “КНЕУ”, 2000. – 528 с.

 9. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583 с.

 10. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навч. посібник. – К.:Знання, 1999.– 134с.

 11. Керівництво з питань проектного менеджменту. – К.: Укр. асоціація управління проектами. 1992. – 702 с.

 12. Кобилянський Л.С. Управління проектами. Навч. посібник. Київ, “МАУП”, 2002. – 195 с.

 13. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.И. Производственный и операционный менеджмент С – Петербург „Спец. Литература”, 1998. – 367с.

 14. Крамаренко В.І. Менеджмент. Навчальний посібник. Київ, “ЦУЛ”, 2003. – 247 с.

 15. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.

 16. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М. : ПРИОР, 1998. – 384с.

 17. Мельник Л.Г. Экономика предприятия. Сумы, 2002. – 310 с.

 18. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 19. Минаев Э.С., Агеев Н.Г., Аббата Дага А. Управление производительностью и операциями: 17 – модульная программа для менеджеров „Управлением развитием организации”. Модуль 15. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 328с.

 20. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. К.: Скарби, 2000. – 144 с.

 21. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Навчальний посібник. Львів: „Львівська політехніка”, 1999. -264с.

 22. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. К. 2000. – 414 с.

 23. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. Киев “А.С.К.”, 1999. – 540 с.

 24. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А. Основи інформаційних систем. – К.: КНЕУ, 1997. – 245 с.

 25. Тутунджян А.К. Реструктуризация предприятий в условиях перехода к рыночной экономики. Проблемы теории и практики. М. “Экономика”, 2000. – 257 с.

 26. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. Учебное пособие. Киев “МАУП”, 1998. – 152 с.

 27. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. С.-Петербург, 1996, – 550 с.

 28. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Стратегія управління. К. 1999. – 277 с.

 29. Stevenson W. Production/Operation Management. 4th. – Ed. – Boston, 1993. – 916 p.История развития ключевых концепций операционного менеджмента


ХV век,

Италия

Элементы стандартизации, взаимозаменяемости сборочных линий, управление запасами – все аспекты современного операционного менеджмента.

( Венецианский арсенал мог изготовить боевую галеру за 24 часа)

ХVІІІ век,

Адам Смит,

Єли Уитни


Специализация производства.

Основы научного подхода к управлению производственной деятельностью.

ХІХ век,

Чарльз Беббедж


Разделение труда, расчет норм времени.

ХХ век,

Фредерик Тейлор

1910-е


Генри Гантт

1910-е


Генри Форд

1910-е


Норберт Винер

1940-е


Япония

1950-е


Дуглас Мак Грегор

1950-е


США

1970-е


1990-е


Научный менеджмент – функциональная структура организации, потребность в кооперации рабочей силы и руководства.


Графики Гантта, потребность в обучении рабочих.


Крупномасштабная сборочная линия, крайнее проявление разделения труда.


Системный анализ, предшественник реинжиниринга бизнес-процессов.


Тотальное управление качеством (TQM).

Идея производства без запасов (JIT).


Теория X и теория Y.


Концепция серсивных операций. Системы планирования производственных ресурсов. Методы PERT и CPM. Реинжиниринг бизнес-процессов. Проектный менеджмент.


Системы MRP1/CRP. Системы ERP – Enterpreise resource planning.Навчальне видання


Запорожець Ірина Михайлівна,


Фатєєв Микола Володимирович


Методичні вказівки по вивченню дисципліни

Операційний менеджмент ” в Інституті післядипломної освіти


Методичні вказівки

( українською мовою)


Загальна структура підприємстваМісія, позиція в конкурентному середовищіСхожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи