Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій icon

Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
НазваМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
Сторінка14/18
Дата23.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
^

Оформлення автореферату


Примірники автореферату, які здобувач подає до спеціалізованої вченої ради разом з іншими документами та дисертацією, друкують за тими ж правилами, які встановлені цим додатком для друкування дисертацій, із врахуванням певних особливостей.

За обсягом автореферат (без обкладинки і анотацій) не може бути меншим 1,3 авторських аркуша і перевищувати 1,9 авторських аркуша для докторської і, відповідно, 0,7 та 0,9 авторських аркуша для кандидатської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервали на друкарській машинці або з одинарним інтервалом із використанням текстового редактора Word на комп’ютері з розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінці.

Примітка. Авторський аркуш містить 40 000 знаків, до числа яких входять літери, цифри, розділові знаки та інтервали між словами. Обсяг ілюстрацій в авторських аркушах визначається їх площею, причому 3 000 см2 відповідають 1му авторському аркушу.

На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту; індекс УДК; прізвище, ім'я, по батькові здобувача; назва дисертації; шифр і найменування спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників; підзаголовок "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь наук)"; місто, рік. (Форма 6).

Па зворотній стороні обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконане дисертаційне дослідження; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника і (або) консультанта, його місце роботи й посада; наукові ступені, вчені звання, місця роботи та посади, прізвища та ініціали офіційних опонентів; назва провідної установи із обовязковим зазначенням підрозділу (кафедри, відділу), де розглядатиметься дисертація; дата і час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено; бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією; дата розсилання автореферату; підпис вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (форма 7). Серед вчених звань наукового керівника і опонентів не рекомендується згадувати їх членство в громадських (не державних) академіях наук

Автореферат не має титульного аркуша.

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.
  1. ^

   Видання автореферату


Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. Формат видання 145х215 мм (формат паперу і частка аркуша 60х90/16) з друкуванням тексту на обох сторонах аркуша.

^ На авторефераті обов’язково повинні бути вказані вихідні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державним стандартом. Відповідальність за наявність вихідних даних та за обов'язкове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена рада.
  1. ^

   Структура файла "Автореферат" на дискеті


До спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня подається також електронний варіант тексту автореферату дисертації у двох примірниках (на двох ГМД розміром 3,5 дюйма) у вигляді файлу з ім’ям aref.rtf, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту автореферату, включаючи обкладинку.

Вищою атестаційною комісією України розроблене програмне забезпечення для формування банку даних про докторські і кандидатські дисертації. Тому відповідним чином мають бути сформовані електронні варіанти документів атестаційних справ, зокрема і згаданий файл aref.rtf. Його треба готувати так:

Шрифт

Times New Roman Cyr

Розмір шрифту

12 пунктів

Відстань між рядками

1,5 інтервали

Параметри сторінки

Формат А4

Розташування

Книжне

Верхній, нижній і лівий берег

20 мм

Правий берег

10 мм

Згадане вище програмне забезпечення сприймає файл aref.rtf, підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх версій.

Рисунки, інші допоміжні графічні зображення та матеріали в електронному варіанті автореферату можуть бути виготовлені тільки у вищезгаданих форматах. Якщо це неможливо зробити, або така інформація не вміщується на дискеті, то їх можна не наводити.

Додаток 9

Форма 23

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять
у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті^ Характерис­тика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)


Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. - М.: Энергоиздат, 1992. - 190 с.

Меликов А.3„ Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991. - 265 с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е Гридасов / Под ред. Б.Б. Тимофеева. -К: Техніка, 1986. - 144 с.

П'ять та більше авторів

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Лепит В.Ю. и др. - М.: Экономика, 1981. - 62 с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т./ АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.3: Расцвет реализма. - 876 с.

Перекладні видання

Гроссе Э„ Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М.: Химия, 1980. - 392 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36.наук.пр.- К.: Либідь, 1993. - 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. -224 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч. произв. корпорация "Киев. ин-т автоматики". - Киев, 1996. - 44 с.- Рус. -Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96 // Анот. в ж.Автоматизация производственных процессов, №2,1996.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями// Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. - Рига, 1989. - 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. -С. 141-148.

збірника,

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритстами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. -Тбилиси: Сабчота Сакартвело. - 1976. - С. 3-16.

журналу,

Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками// Автоматика и телемеханика. - 1992. - №6. - С. З4-З8.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер.физ. - техн. и мат.наук. -1986. - Т. 7, №6. - С. 79-83.

Іноземного журналу

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix//Oncology.-1993.-Vol.7, №2.-P.89-96

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 30. - С. 72.

Тези доповідей


Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. "Локальные вычислительные сети" (ЛОКСЕТЬ 88). - Том 1. - Рига: ИЭВТ АН Латвии. -1988. - С. 149-153.

Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers// Proc.International Conf. On Syst.Sci. XII.-Wroclaw (Poland).-1995.-P.507-515.

Дисертації

Луус Р.А. Исследование оборудования с пнеомовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис... канд. техн. наук: 05.05.04. - М., 1982. - 212 с.

Автореферати дисертацій

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф.диc... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед ин-т. - М., 1985. - 35 с.

Препринти

Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76. - К.: 1976. - 37 с.

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточн.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти. - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. - М., 1981. - 90 с.

Авторські свідоцтва

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. / B.C. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). - № 330505/25; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. - 2 с.

Линейный импульсный модулятор: А.с. № 1626362. Украина, МКИ НОЗЛ7/02 / В.Г. Петров.- №4653548/21; Заявлено 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. - 4 с. ил.

Патенти

Пат. 4601572 США, МКИ G 03 В 27/74. Місrofilming system with zone controlled adaptive lighting / D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. - № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. - 3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен - современность / АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. - 456 с.

Інструкції

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. - М., 1980. -43 с.

Примітка. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації

Додаток 10

Зразок оформлення титульного аркушу дисертації


Національний університет "Київський політехнічний інститут"


^ На правах рукопису


УДК ...........................


Романюк Іван Петрович


Шумові термометри промислового застосування


05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин


Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук


Науковий керівник (консультант) -

доктор технічних наук,

професор Іванишин С.К.


Київ - 2000


Примітка. На титульній сторінці дисертації зверху вказується назва організації, в якій виконана дисертація. Автор повинен поставити свій підпис на титульних сторінках всіх примірників дисертації.

Додаток 11

Зразок оформлення обкладинки автореферату


Національний університет "Львівська політехніка"


^ Романюк Іван Петрович


УДК ...........................


Шумові термометри промислового застосування


05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук


Львів-2000


^ Примітка. Автор повинен поставити свій підпис на обкладинці автореферату.


Додаток 12

Зразок оформлення зворотного боку обкладинки автореферату


Дисертацією є рукопис (...монографія...)


Робота виконана у Національному університеті "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник -

доктор технічних наук, професор

Іванишин Степан Кирилович,

завідувач кафедри “Автоматика та телемеханіка”
Національного університету "Київський політехнічний інститут"

Офіційні опоненти -

Доктор технічних наук, професор

Яценко Іван Петрович,

завідувач кафедри “Інформаційно-вимірювальна
техніка” Одеського політехнічного інституту.
Доктор технічних наук, с.н.с.

Богданов Ярема Іванович,

доцент кафедри “Автоматика та телемеханіка”
Харківського політехнічного інституту
Доктор технічних наук, с.н.с. ................................

Провідна установа –

Науково-виробниче об'єднання "Електротермометрія" Мінмашпрому України
(м. Луганськ), відділ первинних перетворювачів


Захист відбудеться 25 жовтня 2000 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, ауд.165 головного корпусу).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів, вул.Професорська,1)


Автореферат розісланий 20 вересня 2000 р.


^ Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.т.н. Петренко Р.К.


Примітки:

 1. Дати розсилання автореферату та захисту можуть бути вписані від руки.

 2. увага! В електронний варіант автореферату обов’язково мають бути внесені дати розсилання автореферату та дата і час захисту.


^ Додаток 13 (зразок оформлення обкладинки автореферату для отримання дозволу на тиражування)


Національний університет "Львівська політехніка"


^ Романюк Іван Петрович


УДК ...........................


Шумові термометри промислового застосування


05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата (доктора) технічних наук


^ Дозволений друк

на правах рукопису

рішенням ради Д 35.052.08

Протокол №

від "__"_________200_ р.

Голова спеціалізованої ради,

проф. __________ /………………/

"__"_________200_ р.

В друк:

Проректор з наукової роботи,

проф. ________С.Воронов "__"_________200_ р.

(Гербова печатка університету)

^ Вчений секретар

спеціалізованої ради

проф. ____________/……………/

"__"_________200_ р.
^ Офіційні опоненти:__________ /……………/

"__"_________200_ р.

___________/……………/

"__"_________200_ р.


Львів-2000 р.


Додаток 14(зразок)

(на бланку)

Директору Технопарку

Національного університету

"Львівська політехніка"

п.Манзію В.П.


Просимо Вас віддрукувати 100 примірників автореферату кандидатської дисертації Атаманенка А.І. "Система моніторингу температурних полів газоплазмових середовищ".

Оплату гарантуємо.


Проректор С.А.Воронов

Головний бухгалтер А.С.Мороз


^ Додаток 15 (зразок)

(на бланку)

Керівнику

Комітету у справах преси та інформації


Просимо дати дозвіл на друк автореферату докторської дисертації Романюка Івана Петровича "...(назва дисертації)... ".

Автореферат містить 36 стор. машинописного тексту.

Захист дисертації відбудеться в січні 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08.


Проректор С.А.Воронов


Додаток 16(зразок)

Директору науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"


Скеровуємо Вам автореферат (2 прим.) і докторську дисертацію Романюка Івана Петровича "...(назва дисертації)... ".

Дисертація містить 280 стор. основного тексту, 86 рис. і схем, 23 таблиці, 2 пакети програм, 5 додатків та список літератури на 235 назв. Автореферат містить 36 стор.

Захист дисертації відбудеться 1 грудня 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08.


Вчений секретар ради Кузьменко В.І.


Додаток 17

(інформація про оголошення в “Бюлетені ВАК України”)

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у відповідності до постанов президії ВАК України від 16 січня 1997 р. №З/1 і від 26 березня 1998 р. №2-02/3 повинні подаватися до редакції "Бюлетеня ВАК України" одразу після прийняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою радою. Повідомлення повинні бути подані безпосередньо редакції або надіслані рекомендованим листом за формою згідно з нормативними документами ВАК України разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ. Оплату можна зробити і в редакції.

 • Вартість публікації - 30 грн.

 • Банківські реквізити редакції для оплати повідомлень: Р/р № 26003000374401 в АКБ"Київ" м. Києва, МФО 322498, код 30970534.

•••••

(на бланку університету)

Вищій атестаційній комісії України

^ Повідомлення про захист дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Петренко Іван Кирилович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматики Національного університету "Львівська політехніка"

Назва дисертації: “Метод роз­ра­хун­­ку пе­ре­хід­ної параметричної чут­ли­вос­ті вико­нав­чого асин­х­рон­ного мо­­тора з суцільним ротором як еле­мен­та систем керу­ван­­­ня”

Шифр та назва спеціальності - 05.13.05 - елементи та прис­т­рої об­чис­лювальної тех­ні­ки та систем керування.

Шифр спеціалізованої вченої ради - Д 35.052.08

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон - Національний університет "Львівська політехніка" Міністерства освіти України (79013, Львів-13, вул.С.Бандери,12, т.72-80-89)

Науковий керівник - Чабан В. Й., д. т. н., проф., (Національний університет "Ль­вівська політехніка")

Офіційний опонент - Засименко В.М., д.т.н., проф. каф. „ Метрологія, стандартизація та сертифікація” (Національний університет „Львівська політехніка”)

Офіційний опонент - Мисак В.Ф., к.т.н., доцент кафедри “Автоматизація теплоенергетичних процесів” (НТУУ “Київський політехнічний інститут”)

Повна назва провідної установи – Науково-виробниче об’єднання “Київський інститут автоматики” Державного комітету промислової політики України

Додаток: Копія квитанції про оплату вартості публікації

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.08 ^ Стадник Б.І.

М.П.


Додаток 18(зразок оформлення списків розсилки авторефератів)

П Е Р Е Л І К

установ зарубіжних країн , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему " ___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 2000 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ п/п

А д р е с а


К о м у

К-ть

прим.

№ відпр.101000, Росія, Москва,

просп. Калініна, 3

Російська державна бібліотека

1


191011, Росія, Санкт-Петербург, вул.Садова,18

Російська державна пуб­лічна бібліотека ім. М. Салтикова-Щедріна

1


220636, Бєларусь, Мінськ, вул.Красноармійська,9

Державна бібліотека Республіки Бєларусь

1


700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакілік, 5

Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої

1


380007, Грузія, Тбілісі-7, вул. Кецховелі, 5

Національна бібліотека Грузії

1


480013, Казахстан, Алмати-13, пр. Абая, 14

Національна бібліотека

Республіки Казахстан

1


370601, Азербайджан, Баку

вул.Хагані, 29

Державна бібліотека

Азербайджану ім.М.Ф.Ахундова

1


277012, Молдавія, Кишинів,

вул. Київська, 78а

Національна бібліотека Республіки Молдова

1


720000, Киргизстан, Бішкек,

вул. Совєтська, 208

Національна бібліотека Республіки Киргизстан

1


734711, Таджикистан,

Душанбе - 711, пр-т Рудаки, 14

Національна бібліотека

Таджикистану ім.Фірдоусі

1


375009, Вірменія

Єреван-9, вул. Теряна, 72

Державна бібліотека Вірменії ім. Мяснікяна

1


744000, Туркменістан

Ашгабад, пл. К. Маркса

Національна бібліотека Туркменістану ім. Фірдоусі

1


...................

члену спеціалізованої вченої ради...................

1


...................

члену спеціалізованої вченої ради...................

1


...................

члену спеціалізованої вченої ради...................

1


...................

офіційному опоненту

1


.......... (наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відпо­відності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)

УВАГА! В перелік мають бути включені всі установи, які визначені ВАК України провідними за спеціальністю, за якою захищається дисертація з долученням до авторефератів супровідного листа.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ______________


Примітка. Автореферати в обов’язковому порядку необхідно розсилати
рекомендованими листами.


П Е Р Е Л І К

установ України , до яких надіслано автореферати кандидатської (докторської) дисертації (П.І.Б.) на тему " ___________" за спеціальністю _________________________

Автореферат розісланий " __ " __________ 2000 р.

Захист відбудеться " __ " __________ 2000 р. у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.

№№ пп

Адреса

Кому

К-ть прим

№ відпр.01220, Київ, вул. Банкова, 11

Адміністрація Президента України

1


01008, Київ,

вул.Грушевського, 12/2

Кабінет міністрів України

1


01033 Київ, пр.Перемоги,10

Міністерство освіти і науки України

1


01001, Київ, вул. Хрещатик, 34

Вища атестаційна комісія України

1


03039, Київ,

просп. 40-річчя Жовтня, 3

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

1


01601,Київ

вул. Грушевського, 1

Національна парламентська бібліотека України

1


79001,Львів

вул. Стефаника, 2

Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника

1


65020, Одеса, вул. Пастера, 13

Одеська державна наукова бібліотека

1


61003,Харків

провул. Короленка, 18

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Короленка

1


43009, Луцьк, проспект Волі,13

Волинський державний університет ім.Л.Українки

1


49025, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,72

Дніпропетровський державний університет

1


83055, Донецьк, вул.Університетська,24

Донецький державний університет

1


69600,Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Запорізький державний університет

1


01017, Київ, вул.Володимирська,64

Національний університет

ім. Т.Шевченка

1


79002, Львів,

вул.Університетська,1

Львівський національний університет ім. І.Франка

1


65057, Одеса, вул. Петра Великого,2

Одеський державний університет ім. Мечнікова

1


95038,Сімферополь, вул.Ялтинська,4

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

1


40007, Суми, вул.Римського-Корсакова,2

Сумський державний університет

1


88000, Ужгород, вул. Горького, 4

Ужгородський державний університет

1


91034, Луганськ, кв.Молодіжний,20-А

Східноукраїнський державний університет

1


76000,Івано-Франківськ, вул.Шевченка,57

Прикарпатський університет ім.В.Стефаника

1


61006, Харків, пл. Свободи, 4

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

1


18000, Черкаси,

бульвар Шевченка,81

Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького

1


14012, Чернівці,

вул.М.Коцюбинського,2

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича

1


02094, Київ-94, пр.Гагаріна,27

Книжкова палата України

1


03171,Київ, вул. Антоновича, 180

Державна науково-технічна бібліотека України

1


79013, Львів,

вул.Професорська,1

бібліотека НУ ”Львівська політехніка”

1


.............................

члену спеціалізованої вченої ради...........

1


............................

члену спеціалізованої вченої ради...........

1


............................

провідній організації

1


............................

офіційному опоненту

1


................. (наводяться адреси наукових установ, адреси та прізвища фахівців у відпо­відності до додаткового списку розсилки, затвердженого радою)

УВАГА! В перелік мають бути включені всі установи, які визначені ВАК України провідними за спеціальністю, за якою захищається дисертація з долученням до авторефератів супровідного листа.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______________________

Примітка. Автореферати в обов’язковому порядку необхідно розсилати
рекомендованими листами.


Додаток 19

Норми оплати офіційним опонентам у підготовці відзивів про дисертації та участь у захисті докторських і кандидатських дисертацій (наказ ВАК України та Мінпраці та соціальної політики України №315/246 від 29 травня 2001 р.

Розміри оплати праці за підготовку відзиву (у гривнях)

Про докторську дисертацію

Про кандидатську дисертацію

38

23

 1. Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за участь у захисті дисертації (у гривнях):

доктора наук – 10,39;

кандидата наук – 8,31.

 1. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента у захисті докторської та кандидатської дисертацій становлять відповідно 2 години та одну годину.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПерелік документів для ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук Національної академії
Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconЗахисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02
У нинішньому складі рада діє за наказом вак україни №327 від 14. 05. 2004, яким їй надано право проводити захист дисертацій на здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи