Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив icon

Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив
Скачати 181.6 Kb.
НазваНапн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив
Я.В. ЦЕХМІСТЕР
Дата31.07.2012
Розмір181.6 Kb.
ТипДокументи

Програма розроблена на кафедрі медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під загальною редакцією завідувача кафедрою, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАПН України, професора О.В. ЧАЛОГО.

Авторський колектив:


к.ф.-м.н., д.пед. наук, професор Я.В. ЦЕХМІСТЕР,

к.ф.-м.н., вчитель-методист Г.О. СБРОДОВА,

вчитель вищої категорії Л.С. СОРОКА,

вчитель вищої категорії, вчитель-методист В.Ф. КОВАЛЬОВА.


Пояснювальна записка


Допрофесійна підготовка старшокласників в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О.Богомольця є невід’ємною складовою цілісної системи медичної освіти і будується на основі діалектичної єдності загального, особливого та індивідуального. Як загальне – вона є складовою неперервної медичної освіти; як особливе – має специфіку, зумовлену особливостями й закономірностями функціонування середнього закладу освіти; як індивідуальне – відображає залежність її ефективності від особистісних якостей учнів, гуманістичної спрямованості їх індивідуальності.

Вивчення курсу математики в Українському медичному ліцеї має свої особливості, які обумовлені майбутнім фахом учнів. При цьому вивчення такої фундаментальної дисципліни, як математика використовує не традиційний предметно-дисциплінарний, а якісно новий інтегративно-синергативний підхід до засвоєння основного компоненту знань. Відомо, що математика є опорним предметом у вивченні багатьох суміжних дисциплін, зокрема, фізики, хімії, інформатики тощо. Саме тому вирішальне значення має операційна, інформаційно-спрямовуюча функція математики. Навики математичного моделювання звичайно допомагають майбутнім лікарям інтегрувати отримані знання з конкретними механізмами функціонування систем організму, створюють широкі можливості для інтелектуального розвитку, розширюють науковий світогляд, творять умови для постійного самоаналізу та професійного зростання.

Програма визначає зміст, обсяг та порядок вивчення дисципліни в ліцеї. Вона розроблена на кафедрі медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з урахуванням державного стандарту шкільної математичної освіти та є адаптованою до навчання на першому курсі медичного університету (похідна, інтеграл та їх застосування, основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики тощо). Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем оптимальних методів, прийомів, форм і засобів навчання.

Вивчення теоретичного матеріалу на обов’язковому рівні не потребує відтворення доведень і обґрунтувань, але бажання і спроби ліцеїстів робити це всіляко підтримуються і заохочуються, як і спроби їх розв’язувати задачі і вправи складніші, ніж обов’язкові. Домашні завдання мають бути обов’язково диференційованими, творчими, спонукати учнів до самостійної діяльності.

Розподіл навчального часу на вивчення всього курсу та окремих його розділів і тем зроблений авторським колективом відповідно до мінімальної кількості тижневих годин, передбачених діючими Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України.

Частина матеріалу, зміст якого подано у квадратних дужках, не є обов’язковою для вивчення і не виноситься для тематичного контролю.

Кількість годин визначено орієнтовно, викладач може змінювати її у межах годин, що їх відведено на вивчення розділу. Резерв навчального часу в кожному класі викладач може використати на свій розсуд, зокрема як додаткові години на вивчення окремих тем, що важко засвоюються ліцеїстами, для повторення навчального матеріал на початку навчального року або в кінці – для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу.

Добираючи зміст навчального матеріалу для перевірки і оцінювання знань ліцеїстів, викладач повинен керуватися викладеними у програмі вимогами до знань і вмінь.

Вчитель має право змінювати послідовність вивчення окремих питань посеред тем з відповідним методичним обґрунтуванням необхідності таких змін. Кількість підсумкових письмових робіт (в середньому одна контрольна робота на 8-10 годин навчального часу) визначає викладач, складаючи календарний навчально - тематичний план, який затверджується проректором з навчальної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

^ АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

10-й клас

70 год. 2 год на тиждень, резервний час — 5год


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

24

^ Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки

Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки.


Множини, операції над множинами. Числові множини. Множина дійсних чисел.


Числові функції. Способи завдання функцій. Область визначення

і множина значень функцій. Графік функції. Монотонність,

парність і непарність функцій. Неперервність функцій.


Рівносильні перетворення рівнянь. Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів.


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Степені з раціональними показниками, їхні властивості. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.


Учень (учениця):

обчислює за формулами значення величин, використовуючи різні одиниці

вимірювання;

розрізняє види чисел;

виконує відсоткові розрахунки;


Учень (учениця):

зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз

множин та ілюструє поняття підмножини;


користується різними способами завдання функцій;

знаходить природну область визначення функціональних залежностей;

знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

досліджує властивості функцій;


пояснює зміст понять «рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей»; використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей.


обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій

32

^ Тема 2. Тригонометричні функції

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів.


Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення.


Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

Гармонічні коливання.


Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.


Найпростіші тригонометричні рівняння та нерівності.

Учень (учениця):

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;


обчислює значення тригонометричних виразів і наближені значення тригонометричних виразів із заданою точністю за допомогою обчислювальних засобів;


розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань;


розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

9

^ Тема 3. Показникова та логарифмічна функції

Повторення відомостей про функції.

Степінь із довільним дійсним показником. Властивості та графіки показникової функції.

Показникові рівняння і нерівності.

Учень (учениця):

розпізнає і будує графіки показникової функції;

ілюструє властивості функції за допомогою графіків;

застосовує показникову функцію до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші показникові рівняння і нерівності


^ АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

11-й клас

70 год. 2 год на тиждень, резервний час — 14год


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

10

^ Тема 3. Показникова та логарифмічна функції

Повторення відомостей про функції, показникові функцію.

Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції.


Логарифмічні рівняння і нерівності.

Учень (учениця):

розпізнає і будує графіки логарифмічної функції;

ілюструє властивості логарифмічної функції за допомогою графіків;

застосовує показникову та логарифмічну функції до опису реальних процесів;


розв’язує найпростіші логарифмічні рівняння і нерівності

18

^ Тема 4. Похідна та її застосування

Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний

зміст.

Правила диференціювання.

Похідна складеної функції.

Ознака сталості функції.

Достатні умови зростання й спадання функції.

Екстремуми функції.

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови

їхніх графіків.

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Учень (учениця):

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема

механічного руху;

знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції

в даній точці;

знаходить швидкість змінення величини в точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів

функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших

значень реальних величин.

14

^ Тема 5. Інтеграл та його застосування

Первісна та її властивості.

Визначений інтеграл, його геометричний зміст.

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування інтеграла

Учень (учениця):

знаходить первісні за допомогою таблиці первісних та їх властивостей;

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови;

обчислює інтеграл за допомогою таблиці первісних та їх властивостей;

Знаходить площі криволінійних трапецій.

14

^ Тема 6. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

Випадкова подія. Відносна частота події.

Ймовірність події.

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

Перестановки, розміщення, комбінації.

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку

Учень (учениця):

обчислює відносну частоту події;

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними

схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних.

ГЕОМЕТРІЯ

10 клас

35 год. 1 год на тиждень, резервний час — 3 год


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

13

^ Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них.

Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне проектування і його властивості. Зображення фігур у стереометрії. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин.Учень (учениця):

розрізняє означувані й неозначувані поняття, аксіоми й теореми стереометрії;

класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин

у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, зокрема

паралельність прямих, прямої та площини, двох площин, з’ясовує,

чи є дві прямі мимобіжними;

будує зображення фігур і на них виконує нескладні побудови;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

19

^ Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність

площин. Ортогональне проектування. Двогранний кут.

Вимірювання відстаней у просторі: від точки до прямої, від

точки до площини, від прямої до площини, між площинами. Вимірювання

кутів у просторі: між прямими, між прямою і площиною між площинами.

Учень (учениця):

встановлює перпендикулярність прямої та площини, двох площин;

обчислює відстані та кути у просторі;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, базуючись

на вимірюваннях;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання

відстаней і кутів у просторі до опису об’єктів навколишнього

світу.


ГЕОМЕТРІЯ

11 клас

35 год. 1 год на тиждень, резервний час — 7 год


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

9

^ Тема 3. Координати і вектори

Прямокутні координати в просторі.

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання вектора

на складові.

Дії над векторами, що задані координатами. Формули для обчислення

довжини вектора, кута між векторами, відстані між

двома точками.

Рівняння площини, сфери.

Учень (учениця):

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує дії над векторами, що задані геометрично і координатами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних

і фізичних величин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів;

розпізнає рівняння площини, сфери.

19

^ Тема 4. Геометричні тіла. об’єми та площі

поверхонь геометричних тіл

Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні многогранники.

Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обертання.

Комбінації геометричних тіл.

Площа поверхні призми, піраміди, многогранника, циліндра, конуса, сфери.

Об’єм призми та циліндра. Об’єм тіла обертання. Об’єм кулі, піраміди та конуса.

Учень (учениця):

розпізнає основні геометричні тіла, їхні елементи;

будує зображення основних видів геометричних тіл, їх елементів, перерізів;

обчислює основні елементи найпростіших геометричних тіл;

встановлює властивості геометричних фігур;

застосовує геометричні тіла для моделювання геометричних тіл;

обчислює з необхідною точністю об’єми та площі поверхонь геометричних

тіл, використовуючи: основні формули; розбиття тіл на найпростіші; вимірювання параметрів реальних тіл та їх фізичних моделей.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають оцінюванню, належать:


 • теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

 • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

 • здатність безпосередньо здійснювати вже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);

 • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з математики:

І — початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

 • називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонований йому безпосередньо;

 • за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ — середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ — достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

^ IV — високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати

нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Оцінювання здійснюється в системі тематичного контролю знань, коли

бали виставляються за вивчення окремих тем, розділів та під час державної атестації.

^ Критерії для підсумкового оцінювання

навчальних досягнень учнів


Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання

навчальних досягнень


I. Початковий


1

Учень (учениця):

 • розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;

 • читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;

 • зображує найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2

Учень (учениця):

 • виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;

 • впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір

3

Учень (учениця):

 • співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;

 • за допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II.

Середній

4

Учень (учениця):

 • відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;

 • називає елементи математичних об’єктів;

 • формулює деякі властивості математичних об’єктів;

 • виконує за зразком завдання обов’язкового рівня

5

Учень (учениця):

 • ілюструє означення математичних понять, формулювання теорем і правил виконання математичних дій прикладами з пояснень вчителя або підручника;

 • розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням

6

Учень (учениця):

 • ілюструє означення математичних понять, формулювання теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;

 • самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім поясненням;

 • записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

III. Достатній

7

Учень (учениця):

 • застосовує означення математичних понять та їх властивості для розв’язування завдань у знайомих ситуаціях;

 • знає залежності між елементами математичних об’єктів;

 • самостійно виправляє вказані йому (їй) помилки;

 • розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень

8

Учень (учениця):

 • володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

 • розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;

 • частково аргументує математичні міркування й розв’язання завдань

9

Учень (учениця):

 • вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

 • самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;

 • виправляє допущені помилки;

 • повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;

 • розв’язує завдання з достатнім поясненням

IV. Високий

10

Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю

відповідають вимогам програми, зокрема учень (учениця):

 • під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;

 • усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;

 • розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень (учениця):

• вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

• самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;

• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього (неї) ситуаціях;

• знає передбачені програмою основні методи

розв’язування завдання і вміє їх застосовувати

з необхідним обґрунтуванням

12

Учень (учениця):

• виявляє варіативність мислення і раціональність

у виборі способу розв’язування математичної проблеми;

• вміє узагальнювати й систематизувати набуті

знання;

• здатний(а) розв’язувати нестандартні задачі та

вправи

Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо

під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань,

усних відповідей, письмових робіт тощо.Схожі:

Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconНапн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив
move to 1136-73743
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconНатхнення у роботі Викладач кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу прослухала авторський семінар президента Міжнародного центру гуманної педагогіки
Авторський 5-денний семінар «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі»академіка Російської академії освіти, професора,...
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconВсеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп»
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconЗвiт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2011/2012 навчальний рік
Доповідь ректора університету члена-кореспондента напн україни, академіка напн україни, доктора філософських наук
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconМодульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)
Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі:...
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconМодульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)
Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів І спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі:...
Напн україни, професора О. В. Чалого. Авторський колектив iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи