Автори: доц. Аврахова Л. Я icon

Автори: доц. Аврахова Л. Я
Скачати 113.52 Kb.
НазваАвтори: доц. Аврахова Л. Я
І.О. вчитель
Дата31.07.2012
Розмір113.52 Kb.
ТипДокументи

Автори:

доц. Аврахова Л.Я.

старший викладач кафедри Паламаренко І.О.

вчитель вищої категорії Преподобна О.В.


Рецензенти:

Завідувач кафедрою методики викладання іноземної мови Київського Національного університету імені Т. Шевченка, кандидат філологічних наук, професор Бех П.О.

Завідувач кафедрою латинської мови Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, старший викладач Кісельова О.Г.

Пояснювальна записка

Побудова високоцивілізованого суспільства неможлива без оптимізації підготовки молоді із середньою освітою на базі нових досягнень науки, без пріоритетного розвитку системи виховання, що включає сучасний світогляд, високу культуру, почуття патріотизму тощо.

Теоретична й практична підготовка випускників ліцею включає загальноосвітні аспекти й спеціальні дисципліни, серед яких іноземна мова посідає чинне місце не лише в лінгвістичному, але й в культурологічному планах.

Деякі можливості для виховання зазначених якостей дає курс іноземної мови, вивчення якої має забезпечити реалізацію практичних, освітніх і виховних цілей, причому освітні й виховні цілі реалізуються у процесі оволодіння практичними навичками та вміннями.

Практичною метою є навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в усній і письмовій формах. Володіння усним мовленням письмом полегшить у майбутньому вже студентам-медикам опанування спеціальною термінологією як іноземною мовою, так і українською, а вміння читати дає змогу самостійно працювати спеціальною літературою, що публікуються переважно іноземною мовою.

Освітні цілі реалізуються не тільки завдяки читанню різноманітних пізнавальних текстів іноземною мовою, а й у процесі володіння нею, коли учні стикаються з новими для них лінгвістичними поняттями та явищами. Неабияке значення має словотворення, необхідно, щоб учні засвоїли його головні принципи, найважливіші терміноелементи, суфікси, префікси, відповідний лексичний мінімум.

^ Виховна мета. Навчання іноземній мові сприяє формуванню світогляду учнів, їх ціннісних орієнтацій, розвитку мислення, пам’яті тощо. Враховується культурологічна роль іноземної мови. Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн і, отже, для обміну інформації про новітні набуття світової медицини і таке інше.

Навчання різних видів мовленнєвої діяльності має проводитися на основі сформованих мовних навичок: фонетичних, лексичних та граматичних. Ці навички формуються або вдосконалюються на кожному занятті, а на їх основі розвиваються мовленнєві вміння. Критеріями сформованості навичок є швидкість і правильність виконання мовних операцій.

Рівень сформованості перевіряється за допомогою усного та письмового перекладу з рідної мови на іноземну і навпаки.

Навчання аудіювання передбачає формування вміння сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і в грамзапису. При цьому мовлення, яке учні сприймають на слух, може бути “стандартним”, тобто характерним для всіх соціальних верств суспільства незалежно від фаху і роду занять, так і “нестандартним”, що має регіональні діалектичні особливості мовного складу і вимови. Останнє допоможе студентам у майбутньому спілкуватися з носіями різних варіантів мови.

Однак програмою передбачено загальні вимоги до аудитивного матеріалу. Ці вимоги стосуються змісту, мовного складу, умов пред’явлення, тривалості звучання текстів. Випускники ліцею повинні розуміти текст. Що пред’являється одноразово в природному темпі. Допускається до 3% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також до 3%, незнання яких не перешкоджає розумінню тексту в цілому. Тривалість звучання до 8 хвилин.

Навчання усного мовлення передбачає оволодіння учнями говоріння у двох формах: діалогічній та монологічній.

Навчання діалогічного мовлення полягає в тому, щоб навчити учнів мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації.

Зміст відповідає конкретній ситуацій. Діалог переважно складається із запитань і відповідей, проте серед реплік повинні бути репліки-реакції і репліки-спонукання. Учні повинні вміти брати участь у діалогах, реалізуючи різні види висловлювань. Загальна кількість реплік у діалозі - не менше 10.

Навчання монологічного мовлення. Воно може бути підготовленим і непідготовленим і реалізується в різних видах МД (опис, розповідь, міркування, коротке або розгорнуте повідомлення, доповідь, усний реферат, анотування тощо).

Непідготовлене монологічне мовлення передбачає такий рівень розвитку навичок і вмінь, при кому учні без попередньої підготовки в природному темпі мобілізують засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації.

Підготовлене монологічне мовлення передбачає попереднє визначення задуму, змісту і мовного оформлення висловлювання, добір і використання необхідних джерел інформації та ін.

Критерії оцінки монологічного мовлення: відповідність темі або ситуації, різноманітність мовленнєвих структур, їх відповідність мовним нормам, обсяг висловлювання. Закінчуючи ліцей, учні повинні робити усні повідомлення обсягом не менше 20 фраз.

Навчання читанню має на увазі виконання учнями системи навчальних дій які поступово ускладнюються, завдяки чому здійснюється перехід від недиференційованого до диференційованого читання, а від нього до читання із певним завданням. В залежності від того, яке завдання вирішується, в кожній конкретній ситуації навчання читанню розрізняють ознайомлювальне (для загального ознайомлення з інформацією, вміщеною в тексті), переглядове (щоб дістати загальне уявлення про зміст тексту) та вивчаюче (для повного і точного розуміння інформації).

Ступінь складності тексту визначається за кількістю і характером невідомої лексики.

Критерії оцінки читання: швидкість читання про себе, розуміння прочитаного, володіння прийомами розуміння невідомої лексики.

Письмо розглядається як засіб навчання і реалізується у вправах призначених для навчання різних видів МД.

Переклад в письмовій і усній формах використовується протягом всього курсу як основний засіб навчання і контролю.

Всі види мовленнєвої діяльності пов'язані між собою, проте на різних етапах їх співвідношення різне.

Рекомендується приблизне співвідношення видів мовленнєвої діяльності:

І етап: читання - 50%, мовлення - 20%, аудіювання - 20%, письмо - 10%.

II етап: читання - 45%, мовлення - 25%, аудіювання - 20%, письмо - 10%.

III етап: читання - 35%, мовлення - 45%, аудіювання -15%, письмо - 5%.

Ціллю навчання іноземній мові в ліцеї є підготовка учня до спілкування на цій мові, що має на увазі вироблення у нього таких навичок і вмінь в різних видах МП, які по закінченні курсу дають йому можливість:

 • читати оригінальну літературу з метою вилучення необхідної інформації;

 • брати участь в усному спілкуванні на іноземній мові в об'ємі матеріалу передбаченого програмою.

Рекомендована програма складена з урахуванням сучасного стану філологічної науки і медичної термінології, а також вікових можливостей ліцеїстів. Програма розрахована на 216 годин.
^

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ НАВЧАННЯ


У відповідності з навчальними планами на курс іноземної мови відводиться:

10 кл.- 108 годин

11 кл.- 108 годин
^

Етапи навчання


І етап -І семестр навчання (10 кл.)

II етап - II семестр (10 кл.)

ПІ етап - 11 клас


ЗМІСТ НАВЧАННЯ ВИДАМ МОВЛЕННЄВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


І етап. Корективний курс.

Орієнтовна тематика усного мовлення: “Read my lips”, “In the Public Eye”, “Around the world”, “Traveller’s Tales”, “Enjoy Reading”

Фонетика.

Особливості англійської мови. Звуки і букви. Вимова голосних в різних типах складів. Читання буквосполучень. Довгота звуків. Наявність складних дифтонгів. Фразовий наголос. Поділ речення на смислові групи. Інтонація.

Лексика.

Оволодіти 2000 лексичних одиниць, з них 1000 продуктивно.

Словотворення.

Систематизація матеріалу про способи словотворення. Розвиток вміння самостійно розкривати значення незнайомих деривативів та складних слів з опорою на знайомі словотворчі елементи.

Граматика.

Систематизація матеріалу, пройденого в 8-9 класах з акцентом на труднощі перекладу. Характеристика дієслова, службові та модальні дієслова. Відмінювання дієслів в дійсному, наказовому, умовному способах. Структура простого речення, типу питань. Неособові форми дієслова: Раrticiple, Gerund, Іnfinitive та їх конструкції.

До кінця курсу більш детально повторити і систематизувати часові форми дієслів дійсного способу, активний та пасивний стан та вербальні конструкції.

Усне мовлення.

Аудіювання. Ліцеїсти повинні сприймати на слух при безпосередньому спілкування і в звукозапису тексти, побудовані на засвоєному мовленнєвому матеріалі. Тексти можуть містити до 3% невідомих слів, про значення яких легко здогадатися. Обсяг фраз - до 10-12 слів. Тривалість звучання до 8 хв. при темпі мовлення близько до нормального.

Говоріння. Ліцеїсти повинні вміти вести бесіду і робити усні повідомлення на 3-5 хв. звучання в межах пройдених тем, передати зміст тексту загально-медичного характеру (не менше 10 фраз), а також висловлювати своє ставлення до висловлюваних подій, фактів, тощо. Під час висловлювань можна користуватися текстом, планом, виписками.

Читання. На даному етапі рекомендується проводити три види читання -вивчаюче, оглядове та ознайомлювальне. Тексти можуть містити до 7% невідомих слів.

Швидкість вивчаючого читання 1700-2000 др. знаків на 1 академічну годину. Ознайомлювальне читання проводиться на матеріалі, який містить до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися з контексту. Швидкість ознайомлювального читання вголос до 600 др. знаків за хв.

В перекладі на кількість знаків підручники, де 1 сторінка приблизно складає 1500 др. знаків, слід зазначити, що результати будуть досягнуті в тому випадку, коли студент буде читати і перекладати не менше 5-7 сторінок (до 10 тис. др. знаків на кожне заняття). Оглядове читання використовується учнями для пошуку певної інформації.

Позааудиторне читання проводиться з розрахунку від 4500 до 1600 тис. др. знаків в залежності від підготовки учня.

Письмо. Розглядається як спосіб навчання, реалізуються, в правилах, передбачених для навчання різним видам мовленнєвої діяльності, а також вміння складати письмове повідомлення.

Переклад. Учень повинен дати адекватний переклад тексту загально-медичного характеру, прочитаного зі словником, передати зміст тексту загально-медичного характеру, прочитаного без словника (розуміння 70-75% інформації).

^ II етап. Основний курс (II семестр).

Орієнтовна тематика усного мовлення: “The Lost World”, “A Ghostly Welcome”, “Hard Times”, “In the Land of the Pyramids”, “Citizens 2050”

Лексика: Оволодіти 2500 лексичних одиниць, з них 2000 продуктивно.

Граматика: Інфінітивні конструкції, самостійний зворот, умовні речення.

ІІІ етап. Основний курс (11 клас).

Орієнтовна тематика усного мовлення: “Jobs/People (Medical specialties and famous physicians)”, “Places to visit”, “Stories”, “Disasters/Accidents (main types of general diseases)”, “Festivals /Celebrations”, “Eating Habits/Diet”, “Раrts оf Нuman Воdу”, “Revision”.

Лексика: 2800-3000 лексичних одиниць, з них 2500 продуктивно.

Граматика: Механізми компресії тексту, або його частини — абзацу, розділу, глави і т.д., складання тез, резюме, планів.

^ Вимоги щодо практичного оволодіння видами мовленнєвої діяльності

Усне мовлення.

Аудіювання. Сприймати на слух при безпосередньому спілкування і в звукозапису тексти, побудовані на засвоєному матеріалі.

Говоріння. Розвиток мовленнєвих можливостей, орієнтованих на ділове професійно-орієнтовне спілкування з теми, яке проявляється в бесіді та монологічних висловлюваннях у вигляді самостійно підготовленого та непідготовленого повідомлення.

Читання. Удосконалення вмінь та навиків вивчаючого, ознайомлювального та оглядового видів читань, оригінальної медичної літератури. Довести швидкість ознайомлювального читання вголос до 750 др. знаків за хвилину; ознайомлювального читання мовчки до 900-1000 др. знаків за хвилину, оглядового читання мовчки від 2500 до 4500 др. знаків за хвилину.

Переклад. Знайомство з основами техніки перекладу науково-методичного тексту із словником і без словника на рівні цілого твору. Швидкість перекладу - 1000 др. знаків за одну академічну годину.

Письмо. Складання плану, тез до усного повідомлення, написання анотацій, резюме, рефератів до прочитаного, оформлення письмових повідомлення по заданій тематиці.


^ НІМЕЦЬКА МОВА

І етап. Корективний курс.

Орієнтовна тематика усного мовлення: Lebenslauf, Меіn Аrbeitstag, Меіn Веruf.

Фонетика.

Звуки і букви. Інтонація розповідних (стверджувальних і заперечних) а також питальних речень. Довгі й короткі голосні. Наголос у складних словах. Фразовий наголос.

Лексика.

Оволодіти 2700 лексичними одиницями.

Словотворення.

Розширення словникового запасу за рахунок похідних слів, що утворюються за допомогою засвоєних суфіксів і префіксів, а також за рахунок інтернаціональної лексики.

Граматика.

Відмінювання іменників та особових займенників. Модальні дієслова. Присвійні займенники. Часові форми дієслова - Рrasens, Реrfekt. Складно-підрядні речення.

Усне мовлення.

Аудіювання. Ліцеїсти повинні сприймати на слух аудитивний матеріал та усвідомлювати його зміст. Тексти можуть містити до 3-4% невідомих слів, про значення яких легко здогадатися. Обсяг фраз - до 10-12 слів. Тривалість звучання до 8 хв.

Говоріння. Ліцеїсти повинні вміти вести бесіду і робити усні повідомлення на 3-5 хв. по пройденим темам, передати зміст тексту (не менше 10 фраз), а також висловлювати своє ставлення до подій, фактів, тощо.

Читання. На даному етапі рекомендується проводити три види читання -вивчаюче, оглядове та ознайомлювальне. Тексти можуть містити до 7% невідомих слів. Швидкість вивчаючого читання не менше 1700 др. знаків за 1 академічну годину. Ознайомлювальне читання проводиться на матеріалі, який містить до 9% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись з контексту.

^ Позааудиторне читання. Проводиться з розрахунку від 4500 до 1600 тис. др. знаків в залежності від підготовки учня.

Письмо. Розглядається як спосіб навчання, реалізується в передбачених для навчання різних видах мовленнєвої діяльності. Ліцеїст повинен вміти складати письмове повідомлення.

Переклад. Учень повинен дати адекватний переклад тексту загально-медичного характеру, прочитаного із словником, передати зміст тексту, прочитаного без словника (розуміння 70-75% інформації).

^ II етап. Основний курс (II семестр).

Орієнтовна тематика усного мовлення: “Ferien”, “Reisen”, “Еssеn. Тrіnkеn”, “Аrzt. Erholung”, “Тageslauf”, “Кunst”, “Мusik”.

Лексика. Оволодіти 2500 лексичних одиниць, з них 2000 продуктивно.

Граматика. Прийменники D., Аkk. Складнопідрядні речення. Ітрегаїіу. Прикметник. Ступені порівняння.

^ III етап. Основний курс (11 клас).

Орієнтовна тематика усного мовлення: “Кіnder, und Еrwachsene”, “Ноtel. Роst”, “Тіеrе und Меnshen”, “Wunshe, Тraume”, “Reise”, “Сhemie”, “Кunst”.

Лексика.

2800-3000 лексичних одиниць, з них 2500 продуктивно.

Граматика.

Пасивний стан. Умовний спосіб. Давноминулий час - Ріиздиатрегіекі. Дієприкметники.

Усне мовлення.

Аудіювання. Сприймати на слух тексти, побудовані на засвоєному матеріалі. Спілкуватися по темі.

Говоріння. Розвиток мовленнєвих можливостей, орієнтованих на ділове професійно-орієнтоване спілкування з теми, яке проявляється в бесіді, у вигляді самостійно підготовленого та непідготовленого повідомлення.

Читання. Удосконалення вмінь та навиків вивчаючого, ознайомлювального та оглядового видів читання оригінальної медичної літератури. Довести швидкість ознайомлювального читання вголос до 750 др. знаків за хв., ознайомлювального читання мовчки від 2500 до 45000 др, знаків за хв.

Переклад. Знайомство з основами техніки перекладу науково-методичного тексту із словником і без словника на рівні цілого твору. Швидкість перекладу - 1000 др. знаків за 1 академічну годину.

Письмо. Складання плану, тез до усного повідомлення, написання анотацій, резюме, рефератів до прочитаного, оформлення письмових повідомлень по заданій тематиці.

Література


 1. Т.Н. Игнатова. Английский язык для общения. 1987.

 2. Методична розробка кафедри. Ми вивчаємо анатомію. НМУ. 1997.

 3. Virginia Evans – Jenny Dooley. Grammarway 3. Express Publishing. 1999

 4. Virginia Evans – Jenny Dooley. Grammarway 4. Express Publishing. 2001

 5. Virginia Evans – Jenny Dooley. Enterprise 3 (Pre-intermediate). Express Publishing. 2000.

 6. Virginia Evans – Jenny Dooley. Enterprise 4 (Intermediate). Express Publishing. 2002.

 7. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. 1997

 8. Raymond Murphy. Grammar in Use. Cambridge University Press. 1997

 9. Sprachkurth Deutsch V.І. Velag Deutschland. 1997.

 10. Sprachkurth Deutsch V.ІI. Velag Deutschland. 1997.

 11. Sprachkurth Deutsch V.ІII. Velag Deutschland. 1997.


Схожі:

Автори: доц. Аврахова Л. Я iconАвтори: доц. Аврахова Л. Я
move to 1136-73744
Автори: доц. Аврахова Л. Я icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Програма розроблена колективом кафедри "Електропостачання міст" у складі: д т н., к т н., доц. Абраменка І. Г., к т н., доц. Швеця...
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconРеферат до деклараційного патенту України на винахід №58793а автори: д-р техн наук Волчок І. П., доц кафедри технології металів, канд техн наук Мітяєв О. А., аспірант Рязанов С. Г
Автори: д-р техн наук Волчок І. П., доц кафедри технології металів, канд техн наук Мітяєв О. А., аспірант Рязанов С. Г
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconП л а н роботи лабораторії
Денисенко В. В., доц. Манько Н. В., доц. Нагрибельна І. А., доц. Гриценко І. В., доц. Полєвікова О. Б., доц. Саган О. В., ст викл....
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconКурс п’ятий
Доц Лотоцька 436 доц. Потятинник 404 доц. Курпіль 402 доц. Бехта 423 ас. Рядська 403 доц. Федорчук 401
Автори: доц. Аврахова Л. Я icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Світлотехніка І джерела світла у складі: проф., д т н. Назаренко Л. А., проф., д т н. Овчинников С. С., проф., к т н. Салтиков В....
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«молодший спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. А. В. Пасічніченко, доц. Н. В. Ковалевська, доц. О.І. Гришко, доц. Л. В. Зімакова,...
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«молодший спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. А. В. Пасічніченко, доц. Н. В. Ковалевська, доц. О.І. Гришко, доц. Л. В....
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconФлу-41 флу-42
Науковий семінар доц. Білоус 226; доц. Захлюпана 230; доц. Ощипко 324 Сучасна українська літ мова (л) доц. Асіїв 308 сулм (п) доц....
Автори: доц. Аврахова Л. Я iconНавчальні дисципліни напряму «Психологія» що можуть бути запропоновані для вільного вибору студентів
Вовк А. О., доц. Волошок О. В., доц. Карковська Р.І., доц. Кліманська М. Б., доц. Крупська О.І., доц. Пилат Н.І, асист. Чолій С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи