Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) icon

Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням)
НазваРобоча програма українська мова (за професійним спрямуванням)
Сторінка2/3
Дата12.12.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   31.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи


№ п/п
^

Назва теми


Кількість годин

1.

Мова й мовлення в житті суспільства. Мова як засіб професійного спілкування

2

2.

Норми сучасної української літературної мови

2

3.

Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови

4

4.

Лексичний аспект фахового мовлення. Поняття нормативної професійної лексики

4

5.

Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного фахового спілкування

4

6.

Синтаксичні норми професійного мовлення.

4

7.

Етика професійного спілкування.

4

8.

Ораторське мистецтво. Професійна публічна промова.

4

9.

Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері професійного етикетного спілкування.

4

10.

Фразеологічні одиниці в науковому та фаховому текстах.

4

11.

Загальна характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української мови.

4

16.

Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення.

2

17.

Документи з кадрово-контрактових питань.

2

18.

Особисті офіційні документи. Особливості їх укладання й оформлення.

2

19.

Написання реферату на запропоновану тему.

2

20.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

2
РАЗОМ

50

^ 1.2.4. Структура залікових кредитів модулів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього


Аудиторних

СРС


лекцій

практич

них занять
90

-

40

50

1

Поточний та підсумковий / стандартизований
Кредитів ЕСТS

3
Модуль 1:

Змістових модулів 2

90 год./

3 кредити ECTS

-

40

50В тому числі, підсумковий контроль засвоєння дисципліни


4 год./

0,14 кредита

ECTS
^ Тижневе навантаження

2 год./ 0,07 кредита ECTS


Дисципліна структурована на 1 модуль:


Модуль 1. Основний


Змістові модулі:

 1. Культура усного та писемного професійного мовлення.

 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й оформлення текстів документів.


Змістовий модуль 1. Культура усного та писемного професійного мовлення.

Конкретні цілі:

- трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль у житті кожної людини, народу та держави;

- пояснювати спільне та відмінне між мовою та мовленням, сучасною українською та сучасною українською літературною мовами;

- зробити висновки про фахове мовлення як складову загальнонаціональної мови;

- розвивати практичні навики правильного використання різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання;

- інтерпретувати структурну характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови;

- продемонструвати вміння користуватися сучасними медичними словниками;

- збагачувати активний мовленнєвий словник студентів фаховою термінологічною лексикою;

- сформувати вміння та навички вільного володіння багатими виражальними засобами мови на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях;

- вдосконалювати культуру писемного та усного мовлення студентів;

- формувати навики етики професійного дискутивно-полемічного спілкування медичних фахівців;

- демонструвати засвоєння основних вимог до оформлення документів.


^ Змістовий модуль 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й оформлення текстів документів

Конкретні цілі:

 • засвоїти поняття “документ”, “діловодство”, “документообіг”, “реквізит”, “бланк”, “формуляр”;

 • сформувати вміння та навички правильного оформлення документів різного типу, високий рівень грамотного й оперативного укладання основних різновидів професійної документації;

 • визначати загальні та специфічні функції документів, реквізити документів;

 • демонструвати навики володіння культурою усного та писемного професійного мовлення;

 • активізувати розумову діяльність студентів, урізноманітнюючи тексти документів та форми укладання документів.


^ 1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань


Поточний контроль рівня знань студентів проводиться на кожному практичному занятті з урахуванням усіх видів робіт, передбачених методичною розробкою для вивчення теми. Поточний контроль має на меті перевірку підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль включає такі засоби:

- активізація та поглиблення знань граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної української мови;

- розвиток та вдосконалення вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів у межах сфери професійного спрямування;

- аналіз особливостей писемного ділового мовлення, який пов’язаний із визначенням змісту, структури, порядку складання та оформлення різних видів документів, використання яких зумовлено навчальною та науковою роботою студентів і майбутньою професійною діяльністю.


^ Оцінювання поточної навчальної діяльності


Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам за поточну навчальну діяльність – 120 балів, в тому числі бали за виконання індивідуальної СРС. Студент допущений до підсумкового модульного контролю, якщо набрав за поточну навчальну діяльність не менше 54 бали.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Бали

Характеристика відповіді

6 балів


Студент ґрунтовно і повно володіє вивченим матеріалом. Викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору літературної мови; застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені.

Студент також вільно володіє термінологією, грамотно відповідає на поставлені питання, вміє розпізнавати вивчені мовні явища, класифікувати, трансформувати мовленнєві об’єкти, виявляти розуміння, значення мовних одиниць та особливості їх використання, вміє правильно укладати документи.

5 балів

Студент у повному обсязі володіє вивченим матеріалом, термінологією, відповідає на поставлені питання. Допускає незначні помилки при визначенні класифікаційних ознак певних видів документів.

4 бали


Студент достатньо глибоко засвоїв програму курсу, вміє аргументувати свою думку, проте допускає окремі стилістичні та граматичні неточності у відповідях, які сам виправляє після зауваження викладача; порушує інколи логіку викладу основного матеріалу, вагається при оформленні ділової документації.

3 бали


Студент має основні знання з предмета за підручником, виявляючи знання і розуміння основних положень даної теми, але: 1. Викладає матеріал не досить повно і допускає помилки в формулюванні правил. 2. Не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів. 3. Викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформленні.

2 бали


Студент не в повному обсязі володіє темою заняття; допускає багато значних помилок при відповіді на поставлені запитання; не може дискутувати на тему заняття.

Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування.

Відповідаючи, студент допускає значні помилки у вимові, значні граматичні та орфографічні помилки.


1 бал

Студент не вміє розкривати тему і добирати мовні засоби відповідно до завдання висловлювання; не дотримується граматичних норм і правил правопису; не усвідомлює структуру власної пізнавальної діяльності: мотив, мету, план; самостійно не виконує мисленнєві дії: аналіз, порівняння, узагальнення, формулювання висновків.


0 балів


Студент не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не вміє пов’язувати теоретичний матеріал з практикою, оформлення документа викликає труднощі.


^ 1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми


Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль, складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль складається із двох частин: письмової та усної.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за письмову частину, складає 60 балів (мінімальна – 40 балів), а за усну – максимальна кількість складає 20 балів (мінімальна – 10 балів). Письмова частина включає наступне:

^ 54 тестові завдання - вибір із чотирьох варіантів відповідей правильного варіанта (кожна правильна відповідь оцінюється одним балом); 55 завдання – укладання документа (максимальний бал - 6) .

Усна частина передбачає, що студент у достатньому обсязі розкриває одне із запропонованих питань для підсумкового модульного контролю.

Студенту зараховується підсумковий модульний контроль, якщо він набрав хоча б мінімальну кількість балів з усної та з письмової частин модуля.


^ Зразок тестів для підсумкового модульного контролю

1. Вкажіть зайвий реквізит характеристики:

А) назва виду документа;

В) текст;

С) дата складання;

D) гриф затвердження.

2. Вкажіть зайву групу планів робіт:

А) перспективні;

В) індивідуальні;

С) квартальні;

D) тижневі.

3. Вкажіть зайву групу видів протоколів:

А) стислі;

В) повні;

С) стенографічні;

D) скорочені.

4. Службові листи не поділяються на:

А) лист-запит; супровідний лист;

В) лист-відповідь; лист-запрошення;

С) рекламний лист; лист-повідомлення;

D) відомчий лист; лист-підтвердження.

5. В автобіографії не фіксуються відомості про:

А) навчання;

В) трудову діяльність;

С) склад сім’ї;

D) моральні якості.

6. Структура текстів контракту не включає в себе інформацію про:

А) компетенцію і права керівника;

В) формування й умови діяльності дирекції підприємства;

С) термін дії контракту;

D) додаткову угоду.

7. Якщо термін повноваження не зазначається, доручення діє:

А) протягом року з дня його підписання;

В) протягом року з дня його укладання;

С) протягом трьох років;

D) протягом п’яти років.

8. Доручення – це:

А) документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії;

В) документ, що укладається між організацією і працівником для виконання певних видів робіт;

С) правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами про засади спільної виробничої діяльності;

D) документ, у якому викладено волевиявлення однієї особи щодо розпорядження майном.

9. Текст розписки розпочинається словами:

А) Видана мною, асистентом…;

В) Ця розписка видана…;

С) Я, учитель середньої школи № 2…;

D) Підставою для укладання цього документа…

10. Документ не повинен бути:

А) достовірним;

В) відредагованим;

С) змістовним;

D) милозвучним.

11. При датуванні не зазначається:

А) день написання документа;

В) день затвердження документа;

С) день набирання чинності документа;

D) день терміну зберігання.

12. До складу підпису входять:

А) назва посади того, хто підписує документ, його особистий підпис та розшифрування;

В) назва посади того, хто підписує документ, його прізвище та ініціали;

С) прізвище та ініціали того, хто підписує документ, його особистий підпис;

D) особистий підпис укладача, його розшифрування.

13. Гриф затвердження ставиться:

А) у верхньому правому куті перед назвою документа;

В) у верхньому лівому куті перед назвою документа;

С) у верхньому правому куті перед текстом документа;

D) у верхньому лівому куті перед текстом документа.

14. Наявність додатків не можна зазначати таким чином:

А) додаток: на 2 арк. у 4 прим.;

В) додаток: кошторис витрат на наукову тему, на 3 арк. в 1 прим.;

С) додаток: лист Міністерства охорони здоров’я України від 14.09.11 № 6-

5/128 на 8 арк. в 1 прим.;

D) додаток: звіт про проведення І етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика на 2 арк.

15. Сторінки нумерують:

А) -2-;

В) 51.;

С) 14 с.;

D) 13

16. Положення поділяються на групи:

А) організаційні та інформаційні;

В) первинні та вторинні;

С) типові та індивідуальні;

D) з адміністративних питань та спеціалізовані.

17. Статути поділяються на групи:

А) типові та індивідуальні;

В) організаційні та колегіальних органів;

С) інформаційні та загальні;

D) cтандартні та індивідуальні.

18. Вкажіть рядок, в якому неправильно утворені назви мешканців населених пунктів України:

А) Бурштин – бурштинець, бурштинка, бурштинці;

В) Рахів – рахівчанин, рахівчанка, рахівчани;

С) Хуст – хустянин, хустянка, хустяни;

D) Чернігів – чернігівчанин, чернігівчанка.

19. Вкажіть рядок, в якому неправильно зазначено графічні скорочення звань і посад:

А) акад.; проф.;

В) викл.; к.ф.н.;

С) д.м.н.; доц.;

D) д.юр.н.; ст. викл.

20. За формою виділяють такі види документів:

А) стандартні, індивідуальні;

В) рукописні, відтворені механічним способом;

С) прості, складні;

D) вхідні, вихідні.

21. При адресуванні кореспонденції додають список розсилки, якщо:

А) адресатів більше 4 осіб;

В) адресатів більше 3 осіб;

С) адресатів більше 2 осіб;

D) адресатів більше 10 осіб.

22. Інструкції поділяють на групи:

А) посадова, з техніки безпеки;

В) з експлуатації різного обладнання, з трудового розпорядку;

С) з підготовки документації для здавання до архіву, з експлуатації;

D) з дисциплінарних стягнень, з відшкодування збитків.

23. Ухвала приймається:

А) місцевими радами, виконавчими комітетами;

В) вищими органами управління;

С) Президією Верховної Ради України;

D) Кабінетом Міністрів України.

24. Розпорядження поділяють на групи:

А) загальні, часткові;

В) про особовий склад, із загальних питань;

С) ініціативні, на виконання розпоряджень вищих органів;

D) типові, індивідуальні.

25. Вкажіть зайвий реквізит довідки:

А) назва установи;

В) назва виду документа;

С) місце укладання;

D) додаток.

26. Текст службової пояснювальної записки відтворюється:

А) на бланку;

В) на аркуші паперу;

С) на аркуші паперу з відтворенням реквізитів;

D) на аркуші паперу за підписом автора.

27. Звіти поділяють на:

А) статистичні і текстові;

В) інформаційні та ініціативні;

С) звітні та поточні;

D) констатуючі та розпорядчі.

28. Витяг з протоколу – це:

А) один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам).

В) документ колегіальних органів, у якому фіксується проведення зборів, конференцій, засідань, нарад;

С) документ, що готує керівник певного структурного підрозділу до вищої інстанції з клопотанням затвердити конкретне рішення;

D) документ, що встановлює точний перелік намічених заходів.

29. Текст заяви має таку структуру:

А) прохання, обґрунтування прохання;

В) загальні положення, прохання;

С) докази, висновки;

D) повідомлення, висновки.

30. Мовний стиль — це:

А) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

В) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

С) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об'єктом дослідження лінгвістів;

D) сукупність правил, за якими відбувається мовлення, будується мовне мовне повідомлення.

31. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, — це:

А) індивідуальні документи;

В) особисті документи;

С) службові документи;

D) власні документи.

32. За походженням характеристика — це:

А) стандартний документ;

В) офіційний документ;

С) особистий документ;

D) трафаретний документ.

33. Контракт — це:

А) правовий документ, що засвідчує певну домов­леність між підприємством, організацією чи уста­новою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності;

В) документ, яким регламентуються виробничі сто­сунки між установою і позаштатним працівником;

С) документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами;

D) документ, за яким підприємство-підрядник зобов’язується виконати роботи підприємству-замовнику.

34. До лінгвістичних словників належать:

А) орфографічні словники, словники іншомовних слів, термінологічні словники;

В) енциклопедії;

С) енциклопедії, етимологічні словники, літературні словники;

D) лінгвістичні та енциклопедичні словники.

35. Спеціальними функціями документа є:

А) управлінська, правова;

В) інформаційна, історична;

С) комунікативна, культурна;

D) соціальна, правова.

36. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підпри­ємств, називається:

А) акт;

В) довідка;

С) протокол;

D) звіт.

37. Уніфікація документів – це:

А) приведення до єдиної форми або системи, встановлення єдиного комплексу видів документів для управлінських ситуацій, розроблення єдиних форм і правил укладання документів;

В) процес встановлення і застосування стандартів щодо поліпшення якості документів;

С) напрям поліпшення діловодства шляхом повної автоматизації та комп’ютеризації ділових процесів;

 1. документи, що відображають суть взаємовідносин владних інституцій з територіальними спільнотами громадян.

38. Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб - це:

А) гриф погодження;

В) гриф затвердження;

С) формуляр;

D) штамп.

39. Робочу площу та поле документа визначають:

А) формуляр-зразок;

В) позначка про виконання документа;

С) гриф затвердження;

D) технічні вимоги.

40. У Державному стандарті визначають:

А) 31 реквізит;

В) 32 реквізити;

С) 33 реквізити;

D) 38 реквізитів.

41. Телефонна розмова — це:

А) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

В) один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;

С) одна з найпоширеніших форм публічного виступу;

D) мовлення двох і більше осіб.

42. Спілкування — це:

A) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

В) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

С) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

D) сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок.

43. У тексті резюме зазначають такі відомості:

А) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, ім'я, по батькові, мета складання резюме;

В) назва документа, прізвище, ім'я, по батькові, мета, освіта, склад сім'ї, зріст, вік;

С) назва документа, прізвище, ім'я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон;

D) відомості і пропозиції про призначеня, переміщення або заохочення працівників.

44. Визначте різновид односкладного речення:

^ Вино мудрості п’ють із келиха розчарувань (А.Коваль):

А) означено-особове;

В) неозначено-особове;

С) узагальнено-особове;

D) безособове.

45. Яку роль у реченні виконують виділені слова?

^ На світі все знайдеш, крім рідної матері (Народна творчість :

А) відокремлений уточнюючий підмет;

В) відокремлений уточнюючий додаток;

С) відокремлена уточнююча обставина;

D) відокремлений уточнюючий присудок.

46. Протокол загальних зборів підписують:

А) керівник установи і секретар;

В) голова зборів і керівник структурного підрозділу;

С) голова зборів і секретар;

D) керівник установи і голова зборів.

47. Основною метою рецензії є:

А) швидко ознайомити читачів з твором;

В) висловити пропозиції;

С) рекомендувати твір до друку чи захисту;

D) висловити критичні зауваження.

48. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:

А) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;

В) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;

С) номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує;

D) адресу й освіту того, хто їх отримує.

49. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

А) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

В) користуватися мовою в повсякденному житті;

С) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень;

D) бути ввічливим та толерантним.

50. Вкажіть варіант, у якому прикметники утворюють ступені порівняння:

A) хворий, досвідчений, гуманний, кривий; B) глухий, актуальний, лікарський, операційний; C) німий, порожній, запальний, шкідливий; D) простий, короткий, високий, поганий.

51. Виберіть правильні варіанти слововживання:

A) оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, гід по магазинам;

B) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинах;

C) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам;

D) оцінки із предметів, працюють по обраних спеціальностях, гід із магазинів.

52. Нормативним є таке слововживання:

A) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;

B) вакансія, написати автобіографію, імунітет;

C) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет;

D) вакансія, написати власну автобіографію, імунітет.

53. Автобіографію слід починати:

A) Я, Олена Володимирівна Гришко;

B) Я, Гришко О. В.;

C) Я, Гришко Олена Володимирівна;

D) Я, О.В.Гришко.

54. В автобіографії слід писати:

A) Народився в 1993 році 28 серпня;

B) Народився 28.08.1993 року;

C) Народився 28 серпня 1993 року;

D) Народився в 1993 році 28.08.


Перелік документів для письмової частини

підсумкового модульного контролю


 1. Зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом.

 2. Зразок розпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості).

 3. Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру.

 4. Доповідна записка на ім’я ректора ІФНМУ про необхідність переобладнання навчальних аудиторій.

 5. Пояснювальна записка на ім’я декана про пропущені Вами заняття з анатомії людини.

 6. Звіт про виконання Вами навчальної практики.

 7. Службовий план роботи наукового гуртка кафедри мовознавства на семестр.

 8. Повний протокол загальних зборів студентів І курсу медичного факультету (висвітлити 2 питання порядку денного).

 9. Витяг з протоколу (на основі укладеного протоколу).

 10. Оголошення про засідання наукового гуртка.

 11. Оголошення про надання інтелектуальних послуг.

 12. Повідомлення про проведення студентської науково-практичної конференції.

 13. Запрошення на Всеукраїнську наукову конференцію «Українська мова в часі і просторі».

 14. Укласти заяву про прийом роботу.

 15. Укласти автобіографію.

 16. Укласти резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади асистента кафедри мікробіології.

 17. Укласти службову розписку на підтвердження одержання фінансово-облікових документів.

 18. Укласти особисту розписку про передачу матеріальних цінностей.

 19. Укласти разове доручення про отримання товарно-матеріальних цінностей.

 20. Укласти спеціальне доручення для здійснення банківських операцій.

 21. Укласти генеральне доручення про продаж приватної власності.

 22. Укласти атестаційну характеристику на випускника вашого факультету.

 23. Укласти просту заяву на ім’я декана факультету про звільнення від занять у зв’язку з участю у конференції.

 24. Укласти складну заяву на ім’я завідувача кафедри історії медицини про проведення тематичних семінарів.

 25. Укласти телеграму.

 26. Укласти зразок скарги про порушення етичних норм при наданні вам медичної консультації.

 27. Укласти відгук на дипломну роботу студента вашого факультету.

 28. Укласти вказівку про оформлення відрядження.

 29. Укласти акт про списання обладнання в хірургічному кабінеті.

30. Зробити повний бібліографічний опис монографії, підручника, журналу, словника (з вашого майбутнього фаху).


Перелік питань для усної частини підсумкового модульного контролю

 1. Роль мови в суспільстві та її функції.

 2. Поняття мови й мовлення. Основні ознаки літературної мови.

 3. Мовна норма. Види мовних норм.

 4. Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.

 5. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.

 6. Науковий стиль, його підстилі. Функції, завдання, характерні ознаки.

 7. Художній стиль та загальні вимоги до нього.

 8. Публіцистичний стиль, основне призначення, сфера застосування.

 9. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення.

 10. Лексика як сукупність слів мови. Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення слів.

 11. Лексикографія як наука. Типи словників.

 12. Активна і пасивна лексика української мови. Діалектизми, архаїзми, неологізми, жаргонізми. Професійна та побутова лексика.

 13. Фразеологія української мови.

 14. Поняття про термін, термінологію, медичний термін.

 15. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми в медичній термінології.

 16. Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Рід і число іменників.

 17. Складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни (родовий відмінок).

 18. Прикметник, розряди за значенням.

 19. Ступені порівняння прикметників.

 20. Числівник, морфологічні ознаки. Особливості відмінювання. Вимоги до використання числівників у ділових паперах.

 21. Дієслово. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у діловому мовленні.

 22. Займенник, розряди за значенням. Займенник у діловому мовленні.

 23. Особливості синтаксису ділового мовлення. Однорідні члени речення, особливості вживання.

 24. Просте речення. Типи односкладних речень.

 25. Складносурядне речення. Розділові знаки в ньому.

 26. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, означальними.

 27. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

 28. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому.

 29. Правила вживання апострофа й м'якого знака.

 30. Правопис слів іншомовного походження.

 31. Етикет телефонної розмови.

 32. Публічний виступ. Жанри публічних виступів.

 33. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

 34. Документ – основний вид писемного ділового мовлення. Значення й функції документа.

 35. Класифікація документів. Основні вимоги до укладання документів.

 36. Текст як основний реквізит документа. Елементи тексту документа.

 37. Рубрикація тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків.

 38. Правила оформлення бібліографії.

 39. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання. Постійні й змінні реквізити.

 40. Бланк. Формуляр документа. Штамп. Кутове і поздовжнє розміщення штампа.

 41. Оформлення сторінки документа.

 42. Організаційні документи: положення, статути.

 43. Посадова інструкція, її реквізити, зміст. Правила.

 44. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

 45. Накази, їх види.

 46. Акт, довідка.

 47. Плани робіт. Класифікація планів. Звіт. Композиційна чіткість і послідовність.

 48. Службові записки. Правила щодо їх написання та оформлення.

 49. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.

 50. Оголошення, запрошення, основні вимоги до написання.

 51. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів. Рекомендаційний лист.

 52. Анотація. Відгук. Рецензія.

 53. Заява, типи заяв.

 54. Автобіографія, її характеристика та основні реквізити

 55. Характеристика як документ.

 56. Резюме, його характеристика, реквізити.

 57. Договір, трудова угода, контракт. Вимоги до їх оформлення.

 58. Доручення, види доручень, реквізити.

 59. Розписка, реквізити.

 60. Візитка картка, її характеристика, реквізити та особливості використання.^ 1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна

 1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери.- К., 2009.- 512 с.

2. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – 392 с.

3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич.- Чернівці: Книги-XXI, 2005. - 572 с.

1.4.2. Додаткова

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство.- К., 1997.- 224 с.

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови.- К., 1998. – 192 с.

3. Головач Я.С. Зразки оформлення документів: Для підприємства та громадян.-Донецьк, 1997.-352 с.

4. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. – К., 2004. – 336 с.

5. Діденко Я. Сучасне діловодство. – К., 1998. – 256 с.

6. Діденко Я.Н. Сучасне діловодство. – К., 2004. – 384 с.

7. Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник.- Х.:”Школа”, 2004. – 49 с.

8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - Донецьк, 2005.- 448 с.

9. Кацавець Р. Ділова мова: Сучасний вимір. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

10. Корж Я.В. Ділова українська мова для юристів.- К., 2002.-176 с.

11. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів.- К., 2003.- 328 с.

12. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.

13. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.- К., 2000.- 296 с.

14. Палеха Ю. Управлінське документування.- Ч.1.- К., 2001.- 327с., Ч.2.- К., 2003. – 283с.

15.

Плотницька І.М. Ділова українська мова.- К., 2004.- 256 с.

16. Тугаєнко-Серяк С.М. Довідник службовця.- К., 2000.- 416 с.

17. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень /Уклад. М.Д.Гінзбург та ін. - Харків: Торсінг, 2003. – 592 с.

18. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, І.О. Пу­стовіт, Г.М. Сота.-К.:Довіра, 1997. – 399 с.

19. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К., 2003.- 480 с. 1. ^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета та завдання дисципліни

Українська мова – державна мова України, і вільне володіння нею сприяє реалізації творчих можливостей кожної людини в усіх сферах життя, її духовному вдосконаленню та розвитку національної самосвідомості. Критерієм освіченості й вихованості є висока мовна культура, яка включає в себе поняття мови і мовлення, їх природу, норми літературної мови та її різновидів, вільне володіння багатством виражальних мовних засобів. Вивчення курсу здійснюється впродовж І семестру 1-го року навчання.

Мета вивчення української мови (за професійним спрямуванням) полягає у досягненні кінцевих цілей, які встановлюються на основі ОПП підготовки медика за фахом відповідно до навчальної програми (гуманітарна освіта) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожної теми сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

- використовувати різноманітні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання;

- використовувати фахову нормативну лексику;

- демонструвати культуру писемного та усного мовлення;

- опрацьовувати наукові медичні тексти, оформляти та укладати ділові документи.


^ 2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових знаннях з української мови та літератури й інтегрується з дисциплінами українознавчого спрямування та з іншими дисциплінами на рівні використання фахової нормативної лексики;

б) закладає основи вивчення студентами української мови, культурології, філософії, інших гуманітарних і медичних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з української мови у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

в) активно використовує основні положення і висновки соціальної інформатики, книгознавства, бібліотекознавства, історичного джерелознавства, архівознавства, теорії справочинства (діловодства).

^ 2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання:

 • діагностування (усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними вказівками, бесіда, спостереження, тестування, контрольні й самостійні роботи); інформування (виготовлення індивідуальних папок із зразками професійної медичної документації, демонстрація, консультування, розповідь, групове навчання, підсумковий тестовий модульний контроль); самостійна робота (написання та виголошення рефератів, дослідження наукових та інформаційних джерел, здійснення мовних розвідок); практична робота (виконання тренувальних вправ та завдань); розвиток творчої діяльності (здійснення мовних розвідок); операційний метод (ділові ігри, самокритика, розв’язання комунікативних ситуацій).
   1. ^ Основні знання та вміння

Студент повинен знати та вміти:

- трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль у житті кожної людини, народу та держави;

- пояснювати спільне та відмінне між мовою та мовленням, національною та літературною мовою;

- зробити висновки про фахове мовлення як складову загальнонаціональної мови;

- інтерпретувати структурно-функціональну характеристику текстів функціональних стилів сучасної української літературної мови;

- збагачувати активний мовленнєвий словник фаховою термінологічною лексикою;

- сформувати вміння та навички вільного володіння багатими виражальними засобами мови на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівні;

- вдосконалювати культуру писемного та усного мовлення студентів на основі мовленнєвої довершеності, викінченості, яка виявлятиметься в логічності, точності, чистоті, багатстві (різноманітності), виразності тощо.


^ 2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок:

1) студент повинен засвоїти:

- основні вимоги до оформлення документів різного типу;

- принципи грамотного й оперативного складання документів;

^ 2) студент повинен вміти:

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання;

- демонструвати вміння користуватися сучасними медичними лексикографічними словниками;

- визначати реквізити документів, специфіку писемного та усного фахового мовлення; загальні та спеціальні функції документів;

^ 3) студент повинен володіти:

- лексикою і термінологією своєї спеціальності;

- культурою фахового мовлення;

- навиками правильного виголошення публічних виступів, встановлення ділових контактів, проведення нарад, ведення телефонних розмов;

- правилами професійної поведінки лікаря.


^ 2.2 Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій (Типовою програмою лекції не передбачені)

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами


Методична розробка для викладачів до ведення

практичного заняття № 3


Тема: Стилі й жанри мовлення

Обґрунтування теми: Мовні стилі – феномен національної культури, вищий рівень функціонування мови. Тому для студентів важливо, опираючись на конкретний матеріал стильового розвитку та функціонування української літературної мови, опрацьовувати категорію стилю, презентуючи його комунікативну довершеність.

^ Мета заняття: Розвивати практичні навички у визначенні особливостей, специфіки і природи формування функціональних стилів української літературної мови; окреслити тенденції їх розвитку і шляхи вдосконалення комунікативних можливостей.

1   2   3

Схожі:

Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconРобоча програма з української мови (за професійним спрямуванням) напрям підготовки
Робоча програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів 2 курсу, за напрямом підготовки нефілологічні...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconРобоча програма навчальноі дисципліни „ Українська мова (за професійним спрямуванням) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconС. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconПро затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії мон від 25 червня 2009...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconН. І. Видашенко програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconВидашенко Н. І. програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
Робоча програма українська мова (за професійним спрямуванням) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи