Зразок тестів для підсумкового модульного контролю icon

Зразок тестів для підсумкового модульного контролю
Скачати 73.65 Kb.
НазваЗразок тестів для підсумкового модульного контролю
Дата12.12.2012
Розмір73.65 Kb.
ТипДокументи

Зразок тестів для підсумкового модульного контролю

1. Вкажіть зайвий реквізит характеристики:

А) назва виду документа;

В) текст;

С) дата складання;

D) гриф затвердження.

2. Вкажіть зайву групу планів робіт:

А) перспективні;

В) індивідуальні;

С) квартальні;

D) тижневі.

3. Вкажіть зайву групу видів протоколів:

А) стислі;

В) повні;

С) стенографічні;

D) скорочені.

4. Службові листи не поділяються на:

А) лист-запит; супровідний лист;

В) лист-відповідь; лист-запрошення;

С) рекламний лист; лист-повідомлення;

D) відомчий лист; лист-підтвердження.

5. В автобіографії не фіксуються відомості про:

А) навчання;

В) трудову діяльність;

С) склад сім’ї;

D) моральні якості.

6. Структура текстів контракту не включає в себе інформацію про:

А) компетенцію і права керівника;

В) формування й умови діяльності дирекції підприємства;

С) термін дії контракту;

D) додаткову угоду.

7. Якщо термін повноваження не зазначається, доручення діє:

А) протягом року з дня його підписання;

В) протягом року з дня його укладання;

С) протягом трьох років;

D) протягом п’яти років.

8. Доручення – це:

А) документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії;

В) документ, що укладається між організацією і працівником для виконання певних видів робіт;

С) правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами про засади спільної виробничої діяльності;

D) документ, у якому викладено волевиявлення однієї особи щодо розпорядження майном.

9. Текст розписки розпочинається словами:

А) Видана мною, асистентом…;

В) Ця розписка видана…;

С) Я, учитель середньої школи № 2…;

D) Підставою для укладання цього документа…

10. Документ не повинен бути:

А) достовірним;

В) відредагованим;

С) змістовним;

D) милозвучним.

11. При датуванні не зазначається:

А) день написання документа;

В) день затвердження документа;

С) день набирання чинності документа;

D) день терміну зберігання.

12. До складу підпису входять:

А) назва посади того, хто підписує документ, його особистий підпис та розшифрування;

В) назва посади того, хто підписує документ, його прізвище та ініціали;

С) прізвище та ініціали того, хто підписує документ, його особистий підпис;

D) особистий підпис укладача, його розшифрування.

13. Гриф затвердження ставиться:

А) у верхньому правому куті перед назвою документа;

В) у верхньому лівому куті перед назвою документа;

С) у верхньому правому куті перед текстом документа;

D) у верхньому лівому куті перед текстом документа.

14. Наявність додатків не можна зазначати таким чином:

А) додаток: на 2 арк. у 4 прим.;

В) додаток: кошторис витрат на наукову тему, на 3 арк. в 1 прим.;

С) додаток: лист Міністерства охорони здоров’я України від 14.09.11 № 6-

5/128 на 8 арк. в 1 прим.;

D) додаток: звіт про проведення І етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика на 2 арк.

15. Сторінки нумерують:

А) -2-;

В) 51.;

С) 14 с.;

D) 13

16. Положення поділяються на групи:

А) організаційні та інформаційні;

В) первинні та вторинні;

С) типові та індивідуальні;

D) з адміністративних питань та спеціалізовані.

17. Статути поділяються на групи:

А) типові та індивідуальні;

В) організаційні та колегіальних органів;

С) інформаційні та загальні;

D) cтандартні та індивідуальні.

18. Вкажіть рядок, в якому неправильно утворені назви мешканців населених пунктів України:

А) Бурштин – бурштинець, бурштинка, бурштинці;

В) Рахів – рахівчанин, рахівчанка, рахівчани;

С) Хуст – хустянин, хустянка, хустяни;

D) Чернігів – чернігівчанин, чернігівчанка.

19. Вкажіть рядок, в якому неправильно зазначено графічні скорочення звань і посад:

А) акад.; проф.;

В) викл.; к.ф.н.;

С) д.м.н.; доц.;

D) д.юр.н.; ст. викл.

20. За формою виділяють такі види документів:

А) стандартні, індивідуальні;

В) рукописні, відтворені механічним способом;

С) прості, складні;

D) вхідні, вихідні.

21. При адресуванні кореспонденції додають список розсилки, якщо:

А) адресатів більше 4 осіб;

В) адресатів більше 3 осіб;

С) адресатів більше 2 осіб;

D) адресатів більше 10 осіб.

22. Інструкції поділяють на групи:

А) посадова, з техніки безпеки;

В) з експлуатації різного обладнання, з трудового розпорядку;

С) з підготовки документації для здавання до архіву, з експлуатації;

D) з дисциплінарних стягнень, з відшкодування збитків.

23. Ухвала приймається:

А) місцевими радами, виконавчими комітетами;

В) вищими органами управління;

С) Президією Верховної Ради України;

D) Кабінетом Міністрів України.

24. Розпорядження поділяють на групи:

А) загальні, часткові;

В) про особовий склад, із загальних питань;

С) ініціативні, на виконання розпоряджень вищих органів;

D) типові, індивідуальні.

25. Вкажіть зайвий реквізит довідки:

А) назва установи;

В) назва виду документа;

С) місце укладання;

D) додаток.

26. Текст службової пояснювальної записки відтворюється:

А) на бланку;

В) на аркуші паперу;

С) на аркуші паперу з відтворенням реквізитів;

D) на аркуші паперу за підписом автора.

27. Звіти поділяють на:

А) статистичні і текстові;

В) інформаційні та ініціативні;

С) звітні та поточні;

D) констатуючі та розпорядчі.

28. Витяг з протоколу – це:

А) один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам).

В) документ колегіальних органів, у якому фіксується проведення зборів, конференцій, засідань, нарад;

С) документ, що готує керівник певного структурного підрозділу до вищої інстанції з клопотанням затвердити конкретне рішення;

D) документ, що встановлює точний перелік намічених заходів.

29. Текст заяви має таку структуру:

А) прохання, обґрунтування прохання;

В) загальні положення, прохання;

С) докази, висновки;

D) повідомлення, висновки.

30. Мовний стиль — це:

А) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

В) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

С) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об'єктом дослідження лінгвістів;

D) сукупність правил, за якими відбувається мовлення, будується мовне мовне повідомлення.

31. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, — це:

А) індивідуальні документи;

В) особисті документи;

С) службові документи;

D) власні документи.

32. За походженням характеристика — це:

А) стандартний документ;

В) офіційний документ;

С) особистий документ;

D) трафаретний документ.

33. Контракт — це:

А) правовий документ, що засвідчує певну домов­леність між підприємством, організацією чи уста­новою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності;

В) документ, яким регламентуються виробничі сто­сунки між установою і позаштатним працівником;

С) документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами;

D) документ, за яким підприємство-підрядник зобов’язується виконати роботи підприємству-замовнику.

34. До лінгвістичних словників належать:

А) орфографічні словники, словники іншомовних слів, термінологічні словники;

В) енциклопедії;

С) енциклопедії, етимологічні словники, літературні словники;

D) лінгвістичні та енциклопедичні словники.

35. Спеціальними функціями документа є:

А) управлінська, правова;

В) інформаційна, історична;

С) комунікативна, культурна;

D) соціальна, правова.

36. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підпри­ємств, називається:

А) акт;

В) довідка;

С) протокол;

D) звіт.

37. Уніфікація документів – це:

А) приведення до єдиної форми або системи, встановлення єдиного комплексу видів документів для управлінських ситуацій, розроблення єдиних форм і правил укладання документів;

В) процес встановлення і застосування стандартів щодо поліпшення якості документів;

С) напрям поліпшення діловодства шляхом повної автоматизації та комп’ютеризації ділових процесів;

  1. документи, що відображають суть взаємовідносин владних інституцій з територіальними спільнотами громадян.

38. Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб - це:

А) гриф погодження;

В) гриф затвердження;

С) формуляр;

D) штамп.

Схожі:

Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconБанк тестів до підсумкового модульного контролю з “Анестезіології та інтенсивної терапії” для студентів 5 курсу
move to 1143-14579
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconБанк тестів до підсумкового модульного контролю з “Анестезіології та інтенсивної терапії” для студентів 5 курсу
move to 1143-14579
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconБанк тестів до підсумкового модульного контролю з “Анестезіології та інтенсивної терапії” для студентів 5 курсу
У яких випадках необхідні заходи для підтримання прохідності верхніх дихальних шляхів
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
...
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія»
К підсумкового модульного контролю з дисципліни «Офтальмологія» для студентів 4 курсу медичного ф-ту №1, медичного ф-ту №2, медичного...
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconГрафік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» для 2 курсу медичного №1, медичного №2, медичного №3, стоматологічного
Графік підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» для 2 курсу медичного №1, медичного №2, медичного...
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та
Графік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та екології на 3 курсі
Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconГрафік складання підсумкового модульного контролю з дисципліни фізіологія для студентів

Зразок тестів для підсумкового модульного контролю iconГрафік складання підсумкового модульного контролю з дисципліни фізіологія для студентів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи