Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
Сторінка13/14
Дата12.12.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14^ V. Содержание обучения. Перечень конкретных знаний и умений, которыми студент должен овладеть при изучении темы.

Студент должен знать:

 1. Латинский алфавит.

 2. Правила произношения: гласных, согласных, дифтонгов, диграфов, буквосочетаний.

Студент должен уметь:

 1. Правильно писать буквы латинского алфавита.

 2. Правильно произносить гласные, согласные, дифтонги, диграфы, буквосочетания.

 3. Правильно читать и писать латинские слова и словосочетания.


^ VI. Ориентировочная основа действий (ООД).

Краткие методические указания:

1. Изучая алфавит, внимательно присмотреться к орфографии латинских букв.

2.Письменно проверить знание алфавита.

3.Обратить внимание на то, что среди согласных лишь две являются вариативными: «с» и «s».

4.Не смешивать буквы «q» и «g» в буквосочетаниях «qu» и «ngu».

5. Обратить внимание на то, что все диграфы имеют конечную букву «h».


VII. Граф темы:
^

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТгласные согласные буквосочетания

а, е, і, о, u, y b, c, d, f, g, h, j, k, l, qu, ngu, su, ti

m, n, p, q, r, s, t, v, x, z


монофтонги дифтонги монографы диграфы

a, e, i, ae, oe b, c, d, f, ch, ph,

o, u, y au, eu g, h, k, l, rh, th

m, n, p, r,

s, t, v, x, z


инвариант - вариатив - инва - вариа - инва - вариа-

ные гласные ные гласные риант - тив- риант- тив-

a ные ные ные ные

e i - и соглас- соглас- букво- букво-

o й ные ные соче- соче-

u тания тания

y b, d, f, ngu нгв

g, h, k, нгу

l, m, c-ц qu

n, p, r, к su су

t, v, x, св

z, с-с ti ци

з ти

VIII. Система обучающих заданий:

Тесты для самоконтроля знаний – умений (тесты прилагаются).

Образец теста с эталоном ответа:

 1. Написать алфавит от А до Н.

 2. Как произносятся диграфы?

 3. Транслитерируйте на латинский язык слова:

Екур, маялис, инъекцио, харта, пневмония.

Эталон ответа:

1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh.

2. сh – [х]

th – [т]

rh – [р]

ph – [ф]

3. jecur, maialis, injection, charta, pneumonia.


^ IX. Краткие методические указания к работе на практическом занятии:

Вопросы, которые подлежат изучению:

Вопросы

Источник информации

 1. Латинский алфавит.

 2. Классификация звуков.

 3. Правила произношения:

гласных

согласных

дифтонгов

диграфов, буквосочетаний

Учебник, §1

Учебник, §2


Учебник, § 3

Учебник, § 4

Учебник, § 5

Учебник, § 6


^ X. Организационная структура занятия ( технологическая карта):Вопросы

Средства обучения.

Время

1.

Знакомство с организацией учебного процесса курса "Латинский язык и основы медицинской терминологии”.
15

2.

Название темы, цель ее изучения.
5

3.

Латинский язык – основа изучения медицинской терминологии.

Учебник: Предисловие.

10

4.

Печатные и рукописные буквы латинского алфавита.

Учебник §1, с. 11

5

5.

Произношение гласных и согласных.

Учебник §§2-4, с. 12-13

20

6.

Изучение дифтонгов.

Учебник. §5, с. 14


8

7.

Изучение буквосочетаний и диграфов.

Учебник § 6, с. 14

7

8.

Самостоятельная работа студентов.

Учебник , упр. 3, 5 с. 16

15

9.

Объяснение и запись домашнего задания.

Учебник. §§1-6; упр. 1,2,4,6-8 с. 15-17.

5


^ XI. Задания для самоподготовки:

1. Знать латинский алфавит, письменные и печатные обозначения латинских букв. Учебник ,§1 + конспект.

2. Знать правила произношения:

гласных

согласных

дифтонгов

диграфов

буквосочетаний

Учебник, § 3

Учебник, § 4

Учебник, § 5

Учебник, § 6

Учебник, § 6

 1. Выполнить упражнения 1,2,4, 6-8 для чтения (устно), учебник, с. 15-18.


ХII. Литература:

Основная:

1. И. А. Козовик, Л.Д. Шипайло. Учебник латинского языка. – К., «Вища школа», 1985.

Дополнительная:

1. Е.И. Светличная, И.А. Толок. Латинский язык: Учебник. – Х:Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002.

2. Латинско-русский словарь/ Авт. сост. К.А. Тананушко. – М.: ООО «Издательство АСТ». Мн.: Харвест, 2002.


^ 2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ


2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять


(Взірець)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

з латинської мови та основ медичної термінології

до практичного заняття (українська мова викладання)


 1. Тема: 1. Ознайомлення з організацією навчального процесу курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”. Вступ.

2. Фонетика. Латинський алфавіт. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, буквосполучень.

3. Словникова форма латинських іменників.

4. Грецькі корені та префікси, які пишуться через «у».


II. Актуальність теми: Матеріал заняття займає важливе місце у системі занять курсу, тому що вводить студента у нову професійну лексику, підкреслює важливість розуміння значення термінології у роботі лікаря, спрямовує пізнавальні інтереси студента на свідоме вивчення основ нової мови.


 1. Цілі навчання: 1. Запам’ятати назву і написання літер латинського алфавіту.

2. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими літерами.

3. Мати уяву про словникову форму іменників і

відтворити в пам’яті іменники з домашнього завдання у словниковій формі.


 1. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з матеріалу:

 1. Розуміння терміна “алфавіт”.

 2. Розуміння терміна “голосна літера”.

 3. Розуміння терміна “приголосна літера”.

 4. Розуміння термінів “дифтонг, диграф, буквосполучення”.
 1. Зміст навчання:

Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

 1. Знання латинського алфавіту.

 2. Відтворення в пам’яті основної вимови звуків латинського алфавіту.

 3. Правильно писати великі і малі літери латинського алфавіту.

 4. Правильно вимовляти голосні звуки і вживати літери на письмі.

 5. Те ж щодо приголосних.

 6. Те ж щодо дифтонгів.

 7. Те ж щодо буквосполучень.

 8. Вміти орфографічно вірно писати грецькі корені та префікси.

 9. Мати уяву про транслітерацію латинських термінів.

VI. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

 1. Вивчаючи алфавіт уважно придивитись до орфографії латинських літер.

 2. Письмово перевірити знання алфавіту.

 3. В дифтонгах два мають кінцеву голосну “е”, два інші – “u”.

 4. Серед приголосних лише два звуки “с” і “s” є варіативними.

 5. Не плутати літери “q” і “g”в буквосполученнях “qu” та “ngu”.

 6. Звернути увагу, що всі диграфи мають кінцевий звук “h”.

 7. Щодо грецьких коренів і префіксів, то вони пишуться через “у”, частина з них містить ще і диграфи, їх вивчення краще практикувати письмово, відтворюючи значення того чи іншого кореня.

VII. Граф. теми:


Латинський алфавіт.


голосні

приголосні

буквосполучення

а, е, і, о, u, у

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z

qu, ngu, ti
монофтонги

дифтонги

монографи

диграфи

інваріантні буквосполучення

варіативні буквосполучення

інваріантні голосні

варіантні голосні

інваріантні приголосні

варіантні приголосні

а, е, і, о, u, у

ае, ое

аu, еu

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z

ch, ph, th, rh

qu – кв, ку

ti – ці, ті

ngu – нгв, нгу

а, е, о, u, у

і – і,й

b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, t, v, x, z

с – ц, к

s – с, з


VIII. Система навчаючих завдань:

Тести для самоконтролю знань – умінь (тести додаються).

Питання:

1. Написати 4 диграфи і визначити їх вимову.

2. Написати іменники

1. тіло; 2. ліки; 3. відросток.


Еталон відповіді:

1. ch – в укр. мові х

2. ph - в укр. мові ф

th - в укр. мові т

ph- в укр. мові р

2. corpus, oris n – тіло

medicamentum, i n – ліки

processus, us m – відросток.


ІХ. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Питання, що підлягають вивченню:Питання

Джерело інформаціїЛатинський алфавіт.

Підр., §1, с. 19-20Класифікація звуків.

Підр., §2, с.20Вимова голосних і приголосних.

Підр., §3, с.20-21Дифтонги.

Підр., §4, с.22Диграфи.

Підр., §7, с. 25Вимова буквосполучень.

Підр.,§6, с.24


Х.Організаційна структура заняття (технологічна карта):

№ п/п

Питання

Література

Час. хв

1.

Організаційна частина.

Відповіді на питання студентів,

Які виникли в процесі підготовки до заняття.
7

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю.

10

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

Методичні матеріали

кафедри.


8

4.

Самостійна робота студентів.

Методичні матеріали кафедри до заняття.

30

5.

Підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

Перевірений тестовий контроль.

15

6.

Завдання для самостійної роботи вдома.

Методичні матеріали кафедри.

20


ХІ. Завдання для самопідготовки:

1. Знати латинський алфавіт, графіку друкованих та писаних літер, вимову та взаємне розташування.


ХІІ. Література:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

5. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.-Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 c.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

з латинської мови та основ медичної термінології

до практичного заняття (російська мова викладання)


Тема: Ознакомление с организацией учебного процесса в курсе «Латинский язык и основы медицинской терминологии». Латинский алфавит. Правила произношения гласных, согласных, дифтонгов, диграфов, буквосочетаний.

ІІ. Актуальность темы: Материал занятия играет значительную роль в системе занятий курса латинского языка и основ медицинской терминологии, так как вводит студентов в новую профессиональную лексику, подчеркивает важность понимания значения терминологии в работе врача, направляет познавательные интересы студентов на сознательное изучение основ нового языка.

ІІI. Цели обучения:

1. Запомнить название и написание букв латинского алфавита.

2. Уметь произносить звуки, которые обозначаются этими буквами.

3. Используя правила произношения, правильно читать латинские слова и словосочетания.

^ IV. Обеспечение исходного уровня знаний-умений:

Для достижения цели занятия необходимо иметь базовые знания по материалу:

Вопросы

Источник информации

Понятие терминов: «алфавит», «гласный», «согласный», «дифтонг», «диграф», «буквосочетание».

Учебник, §§

Методические материалы кафедры.

Конспект.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи