Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
Сторінка14/14
Дата12.12.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14^ V. Содержание обучения. Перечень конкретных знаний и умений, которыми студент должен овладеть при изучении темы.

Студент должен знать:

 1. Латинский алфавит.

 2. Правила произношения: гласных, согласных, дифтонгов, диграфов, буквосочетаний.

Студент должен уметь:

 1. Правильно писать буквы латинского алфавита.

 2. Правильно произносить гласные, согласные, дифтонги, диграфы, буквосочетания.

 3. Правильно читать и писать латинские слова и словосочетания.


^ VI. Ориентировочная основа действий (ООД).

Краткие методические указания:

1. Изучая алфавит, внимательно присмотреться к орфографии латинских букв.

2.Письменно проверить знание алфавита.

3.Обратить внимание на то, что среди согласных лишь две являются вариативными: «с» и «s».

4.Не смешивать буквы «q» и «g» в буквосочетаниях «qu» и «ngu».

5. Обратить внимание на то, что все диграфы имеют конечную букву «h».


VII. Граф темы:

^

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТгласные согласные буквосочетания

а, е, і, о, u, y b, c, d, f, g, h, j, k, l, qu, ngu, su, ti

m, n, p, q, r, s, t, v, x, z


монофтонги дифтонги монографы диграфы

a, e, i, ae, oe b, c, d, f, ch, ph,

o, u, y au, eu g, h, k, l, rh, th

m, n, p, r,

s, t, v, x, z


инвариант- вариатив- инва- вариа- инва- вариа-

ные гласные ные гласные риант- тив- риант- тив-

a ные ные ные ные

e i - и соглас- соглас- букво- букво-

o й ные ные соче- соче-

u тания тания

y b, d, f, ngu нгв

g, h, k, нгу

l, m, c-ц qu

n, p, r, к su су

t, v, x, св

z, с-с ti ци

з ти


VIII. Система обучающих заданий:

Тесты для самоконтроля знаний – умений. (тесты прилагаются).

Образец теста с эталоном ответа:

 1. Написать алфавит от А до Н.

 2. Как произносятся диграфы?

Эталон ответа:

1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh.

2. сh – [х]

th – [т]

rh – [р]

ph – [ф]


^ IX. Краткие методические указания к работе на практическом занятии:

Вопросы, которые подлежат изучению:

Вопросы

Источник информации

 1. Латинский алфавит.

 2. Классификация звуков.

 3. Правила произношения:

гласных

согласных

дифтонгов

диграфов

буквосочетаний

Учебник, §

Учебник, §


Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §^ X. Организационная структура занятия ( технологическая карта):
Вопросы

Средства обуч.

Время

1.

Знакомство с организацией учебного процесса курса "Латинский язык и основы медицинской терминологии”.
15

2.

Название темы, цель ее изучения.
5

3.

Латинский язык – основа изучения медицинской терминологии.

Учебник

5

4.

Печатные и рукописные буквы латинского алфавита.

Учебник

5

5.

Произношение гласных и согласных.

Учебник

20

6.

Изучение дифтонгов.

Учебник.


8

7.

Изучение буквосочетаний.

Учебник

8

8.

Изучение диграфов.

Учебник с

5


^ XI. Задания для самоподготовки:

1. Знать латинский алфавит, письменные и печатные обозначения латинских букв. Учебник ,§ + конспект.

2. Знать правила произношения:

гласных

согласных

дифтонгов

диграфов

буквосочетаний

Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §

Учебник, §

 1. Выполнить упражнения ………..для чтения (устно), учебник §


ХII. Литература:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

5. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.-Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 c.

. .3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


(Взірець)


Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів

до практичного заняття з латинської мови

медичний факультет, І курс, І семестр.

(українська мова викладання)

Тема: Голосний тип, закінчення середнього роду. Винятки. Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду (vas, gramma). Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

Мета: Навчитися ідентифікувати іменники середнього роду третьої відміни за їх диференційними ознаками.

І. Підготовчий етап заняття.

1. Організаційний момент.

2. Контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки студентів.

А) дати відповіді на питання:

- які закінчення мають у називному відмінку іменники чоловічого роду?

- до яких груп належать іменники чоловічого роду?

- назвіть винятки щодо роду іменників чоловічого роду?

- провідміняйте іменник tumor, oris m.

- узгодьте іменники чоловічого роду ІІІ-ої відміни з прикметниками.

- наведіть приклади латинсько-грецьких дублетів.

Б) виконати вправи:

- Впр. 4(І), 5, 6(І) ст. 90; Впр. 2(25) ст.240.

ІІ. Основний етап заняття:

1. Аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу за планом:

А) законспектувати пояснення викладача.

Б) опрацювати матеріал підручника по темі:

- § 56 – 60 ст. 97 – 98.

В) скласти структурно-логічну схему до теми:

2. Опрацювати лексичний мінімум:

rete,is n guttur,is n abdomen,inis n ren,is m cephalalgia

mel,mellis n pectus, oris n lac,ctis n lichen,is m protoplasma

fel,fellis n crus,is n sol,is m phren,is f sarcoma

hepar,atis n latus,eris n sal,is m ulcus,eris n nephrosis

femur,oris n occiput,it is n lien,is m tuber,is n splenoptosis

3. Матеріали для закріплення знань та самоконтролю:

А) питання для самоконтролю:

- які закінчення мають у називному відмінку іменники середнього роду?

- до яких груп належать іменники середнього роду?

- назвіть винятки щодо роду іменників середнього роду?

- провідміняйте іменник, ulcus,eris n .

- узгодьте іменники середнього роду ІІІ-ої відміни з прикметниками.

- яку особливість у відміюванні мають грецькі іменники середнього роду на –ma?

- назвіть греко-латинські еквіваленти.

Б) вправи:

- Впр. 1, 2, 3(І) ст. 99.

ІІІ. Заключний етап заняття.

1. Підведення підсумків. Контроль і корекція знань та умінь, сформованих на занятті.

2. Домашнє завдання:

- § 56 – 60 ст. 97 – 98; § 142 ст. 246.

- Впр. 4, 6(І), 7(ІІ), 8(І) ст.100-101; Впр. 2(20) ст. 246.

3. Творче завдання:

Іменники ІІІ відміни у назвах патологічних станів (міні-доповідь)

^ IV. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. Тести.

2. Роздатковий матеріал.

3. Конспект лекцій.

4. Таблиці.

V. Література.

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

5. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p

Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів з латинської мови

медичний факультет, І курс, І семестр.

(російська мова викладання)

(Взірець)

^ Методические указания

для иностранных студентов I курса медицинского факультета

по подготовке к практическому занятию № 2

по латинскому языку и основам медицинской терминологии


 1. ^ Тема: Корни и приставки греческого происхождения, которые пишутся через «у» . Словарная форма латинских существительных.

 2. Актуальность темы: Вопросы, рассматриваемые на занятии, помогают студенту практически пользоваться лексическими единицами нового языка, ставить главное слово медицинской терминологии – существительное – в необходимую грамматическую форму, правильно понимать и переводить термин на русский язык. Студент убеждается в важности знания словообразовательных элементов при овладении медицинской терминологией, использовании ее в предстоящей профессиональной деятельности.

 3. ^ Цели обучения: Знать орфографию и значение греческих корней и префиксов. Уметь воспроизводить латинские существительные в словарной форме.

 4. Обеспечение исходного уровня знаний - умений. Для достижения цели занятия необходимо иметь базовые знания по материалу:

Вопросы

Источник информации

Латинский алфавит.

Правила произношения:

гласных

согласных

дифтонгов

диграфов

буквосочетаний

Учебник, + конспект
 1. Содержание обучения:

Студент должен знать:

 1. Орфографию и значение греческих корней и префиксов.

 2. Порядок записи латинских существительных в словаре.

 3. Лексический минимум.

Студент должен уметь:

 1. Грамотно писать греческие корни и префиксы.

 2. Воспроизводить их значение.

 3. Называть существительные в словарной форме.

 1. Ориентировочная основа действий:

 1. Обратите внимание, что все греческие корни и префиксы пишутся через «у».

 2. Сложную орфографию корней и префиксов следует запоминать, тренируя каждый письменно.

 3. Знание значений греческих корней и префиксов необходимо для успешного применения их на практике.

 4. Латинские существительные следует запоминать только в словарной форме.

 1. Граф. темы:

Словарная форма латинских существительных


Полная форма имени

существительного в Nom. sing.

Окончание

Gen.sing

Род

Перевод на русский язык
 1. Система обучающих заданий:

Образец теста с эталоном ответа:

I.Написать корни и префиксы греческого происхождения со значением:

1.мышца

2. вода, водород

3. природа

 1. над, выше, выше формы

II. Написать слова в словарной форме:

 1. медицина

 2. поверхность, лицо

 3. отросток

Эталон ответа:

І. myo – мышца

hydr – вода, водород

phys – природа

hyper – над, выше, выше нормы

ІІ. medicina, ae f – медицина

facies, ei f – поверхность, лицо

processus, us m – отросток.

^ IХ. Краткие методические указания к работе на практическом занятии. Вопросы, подлежащие изучению:

Вопросы

Источник

1.Корни и префиксы греческого происхождения, которые пишутся через «у»

2.Словарная форма латинских существительных


Учебник


Х. Задания для самоподготовки:

 1. Выучить орфографию и значение греческих корней и префиксов: ………+ конспект.

 2. Знать слова из лексического минимума в словарной форме: ………….+ конспект.

ХII. Литература:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

5. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p


Методичні рекомендації

для самостійної роботи студентів з латинської мови

медичний факультет, І курс, І семестр.

(англійська мова викладання)

(Взірець)


^ Theme: General Information about Prescription. Its Grammatical Structure. The Rules of Writting. Prescriptions. Deployed and Reduced Prescriptions Recipes.

Aim:

 1. Learn the grammatical structure of a prescription, prescription models .

 2. Learn to write prescriptions using unfolded and reduced prescriptions recipes.

 3. Able to translate recipes in Latin and Ukrainian languages.

I Preparative stage of the lesson.

1. Organizational moment.

2. Control of the output level of theoretical and practical training of students.

A) answer the questions:

1. Who developed a binary Botanical Nomenclature?

2. What is the binary botanical name?

3. What are the well-known grammatical models of botanical names?

4. How are formed the names of pharmaceutical raw materials?

5. Does the name of the pharmaceutical raw materials coincide with botanical name?

6. Name plants in which the name of medicinal raw material does not match the botanical name.


II Main stage of the lesson.

 1. Analisys and synthesis of theoretical material on the plan:

 1. note the explanation of the teacher.

 2. read materials of the textbook on the subject: Lesson 7, p 37-40 or p.45-50

 1. Materials for the consolidation of knowledge and self-control:

 1. questions for self-control:

 1. Give the definition of “ prescription ”.

 2. Name the grammatical structure of recipe.

 3. What models of prescriptions are?

 4. Name the rules of prescribing recipes.

 5. What types of prescription do you know?

 6. What is the procedure characteristics of the Latin sentence when translating recipes?


B) Translate the recipes

Do orally: Ex. 1, 2 p.39

Do in written form: 3, 4, 5 p. 40

III Final stage of the lesson.

 1. Summing up. Control and correction of knowledge and skills formed during the lesson.

 2. Home work: Lesson 7, p 37-40

Translate the recipes

Do orally: Ex. 1, 2 p.39

Do in written form: 3, 4, 5 p. 40

IV Materials of methodological support of the lesson.


 1. Structural-logical scheme to topic:

Receptum

I. Inscriptio – the name of a medical establishment (stamp and code, address and phone number);

II. ^ Datum – the day of prescribing the medicine;

III. Nomen aegroti – patient’s name and age (it is particularly necessary to indicate the age when a patient is under 14 or over 60);

IV. Nomen medici – doctor’s name (when doctors prescribes medications for themselves, instead of writing their name they can put “Pro me” or “Pro auctore”);

V. Invocatio – a doctor’s order given to a pharmacist expressed by the word Recipe: (Take:). The short form is Rp.: (Rx: in English);

VI. Designatio materiarum – the list of ingredients or medications and their amount;

VII. Subscriptio – directions to a pharmacist how to prepare medications, their form and dosage. In a simple prescription (a type of prescription when only one medication is prescribed) a doctor writes: ^ Da. Signa: (Give. Label:). In a composite prescription (when two or more medications are prescribed) a dosage form as well as the number of doses are indicated, e. g.:

Misce, ut fiant suppositoria (Mix to form suppositories)

Da tales doses numero 10 in tabulettis (Give 10 such doses in tablets).

VIII. Signatura – the instructions given to a patient about the dose of a drug (an amount of medication taken at one time), how and when to take it, the duration of the therapy. This information is given in a language which a patient can understand;

^ IX. Nomen medici et sigillum personale – a doctor’s own seal and signature.


V. Literature


1.The Latin Language and the Fundamentals of Medical Terminology. /O. Demchenko, M. Zakaliuzhnyi.- Ternopil, “Ukrmedknyha” 2004.- р. 284.

2. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія./ Г.О. Краковецька, В.М. Бобирьов,

А.О. Бєляєва.-К.:Здоровя, 1999.-360 с.

3. Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна термінологія. Словотвір:Посібник.-Івано-Франківськ:

видавець Кушнір Г.М., 2010.-348 с.

4.Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський тлумачний словник клінічних термінів.

Посібник. – Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2009. – 428 с.

5.Дворецький И.Х. Латинско- русский словар. 7 – е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2002. – 846 с.

2.3.3. Теми індивідуальної самостійної роботи та її форми


Модуль 1.

Теми рефератів

  1. Історія розвитку латинської мови та її значення для медичної термінології.

  2. Фармацевтична термінологія як складова медико-біологічної термінології.

  3. Рецепт як один з найважливіших документ у практичній діяльності фармацевта.

  4. Система іменників у латинській мові.

  5. Граматичні категорії дієслова. Форми дієслова. Що використовуються у рецептурі.

  6. Греко-латинські терміноелементи у назвах лікарських препаратів.

  7. Класифікація за родами і типами відмінювання іменників ІІІ відміни.

  8. Система прикметників у латинській мові.

  9. Крилаті вислови та афоризми у медичній термінології.


Модуль 2.

   1. Особливості латинської хімічної номенклатури.

   2. Шляхи утворення латинської біноміальної ботанічної номенклатури.

   3. Латинська номенклатура лікарських форм.

   4. Міжнародні рецептурні скорочення.

   5. Методи утворення клінічних термінів.

   6. Методи утворення назв найпоширеніших хвороб.

   7. Міфологічні мотиви у ботанічних назвах рослин.

   8. Міфологічні мотиви у назвах хвороб та патологічних процесів.

9. Крилаті вислови та афоризми у фармацевтичній термінології.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА ТА

КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ


Модуль 1 (1 семестр)


Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об’єму та значимості. Вони додаються до суми балів, набрану студентом за поточну навчальну діяльність.

Від ^ 7 до 8 балів (максимальний бал) студент може одержати за участь у студентській предметній олімпіаді.

Від 4 до 6 балів студент може одержати за підготовку реферативної роботи. Захист реферату передбачає володіння поданою термінологічною лексикою, усне реферування тексту та відповіді на запитання.

Від ^ 1 до 3 балів студент може одержати за виготовлення тематичного унаочнення або граматичної таблиці. Захист включає володіння термінологічною лексикою за темою унаочнення або володіння граматичним матеріалом, що схематично поданий у граматичній таблиці (надання прикладів, виконання вправ, здійснення перекладу).


^ Модуль 2 (2 семестр)


Від 9 до 12 балів (максимальний бал) студент може одержати за участь у студентській предметній олімпіаді.

Від 5 до 8 балів студент може одержати за підготовку реферативної роботи. Захист реферату передбачає володіння поданою термінологічною лексикою, усне реферування тексту та відповіді на запитання.

Від ^ 1 до 4 балів студент може одержати за виготовлення тематичного унаочнення або граматичної таблиці. Захист включає володіння термінологічною лексикою за темою унаочнення або володіння граматичним матеріалом, що схематично поданий у граматичній таблиці (надання прикладів, виконання вправ, здійснення перекладу).

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Структурно-логічні таблиці до кожної теми, дошка, стаціонарні стенди, спеціалізовані підручники, словники, фармацевтичні наукові журнали, картки програмованого контролю знань студентів, картки із завданнями для тестового контролю, методичні розробки.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи