Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу icon

Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Скачати 138.46 Kb.
НазваКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Дата31.07.2012
Розмір138.46 Kb.
ТипДокументи

Роман Голод

Івано-Франківський національний медичний університет


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


У статті йдеться про основні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), розроблені в Івано-Франківському національному медичному університеті й закріплені у Тимчасовому положенні про КМСОНП в ІФНМУ.

Ключові слова: контроль успішності, оцінювання, підсумковий модульний контроль, мінімальна кількість балів, максимальна кількість балів, індивідуальна самостійна робота студентів.


Пропонуємо ознайомитися з досвідом запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) в аспекті організації контролю успішності студентів із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в Івано-Франківському національному медичному університеті.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, на можливість аналізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому під час оцінювання необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок. За змістом необхідно оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою навчальної дисципліни.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за багатобальною (200 балів) шкалою.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» включає:

  • вивчення дисципліни, структурованої на модулі, як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;

  • впровадження залікових кредитів ЕСТS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни;

Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані. Один кредит ЕСТS становить 30 академічних годин для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» і «Стоматологія» та 36 академічних годин — для спеціальності «Фармація».

-  відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційної сесії, оскільки здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модуля навчальної дисципліни;

-  застосування шкали оцінювання ЕСТS, яка є рейтинговою і конвертується у прийняту в Україні систему оцінювання знань, вмінь та навичок студента для внесення її у додаток до диплома міжнародного зразка (Diploma supplement).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить ^ 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового модульного контролю 60 % до 40 %.

Результати оцінювання модуля вносяться в індивідуальний навчальний план студента в день складання підсумкового модульного контролю у «Відомість підсумкового модульного контролю», яка повинна бути повернута в деканат упродовж тижня від дати складання, в «Журнал обліку відвідувань і успішності студентів» та в «Журнал обліку успішності студентів з дисципліни».

Під час оцінювання засвоєння кожної теми практичного заняття модуля студенту виставляються оцінки за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в університеті та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми практичного заняття.

Вага кожної теми практичного заняття в межах одного модуля визначається кількістю тем практичних занять у модулі.

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

^ Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають максимальному балу за практичне заняття, на кількість тем практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу студента, але не повинна перевищувати 120 балів.

^ Максимальний бал за практичне заняття у модулі вираховується шляхом поділу 120 балів на кількість практичних занять у даному модулі, при цьому практичні заняття, які відведені робочою навчальною програмою з дисципліни для складання підсумкового модульного контролю в даний розрахунок не включаються.

^ Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають мінімальному позитивному балу за практичне заняття на кількість тем практичних занять у модулі, при цьому практичні заняття, які відведені робочою навчальною програмою з дисципліни для складання підсумкового модульного контролю в даний розрахунок не включаються.

^ Мінімальний позитивний бал за практичне заняття вираховується з розрахунку не менше 50% від максимального балу за практичне заняття у модулі.

Студент на практичному занятті може бути оцінений залежно від рівня показаних ним знань від 0 балів до максимального балу за дане заняття.

Студентам надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок упродовж двотижневого терміну після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше дня проведення підсумкового модульного контролю під час консультацій та відробок практичних занять за регламентом, затвердженим на методичній нараді кафедри. Позитивні результати перескладань вносяться в «Журнал відробок пропущених практичних занять...» і «Журнал обліку відвідувань і успішності студентів» та у «Відомість перескладання незадовільних поточних оцінок», яка подається в деканат 01 та 15 числа кожного місяця.

Студенту, який з поважної причини мав пропуски аудиторних навчальних занять, деканат дозволяє відпрацювати не більше місячного об'єму навчальних занять за узгодженим графіком.

Практичні заняття, пропущені без поважних причин, з дозволу деканату мають бути відпрацьовані упродовж двотижневого терміну від дати пропуску до дня складання підсумкового модульного контролю.

^ Відробка пропущених практичних занять здійснюється за попереднім записом студентів згідно з затвердженим графіком відробок кафедри.

Якщо студент із неповажних причин не відпрацював у двотижневий термін пропущені аудиторні заняття, питання дозволу на відробку такому студентові вирішує завідувач кафедри до дати складання підсумкового модульного контролю.

Питання дозволу на відпрацювання студентом пропущених аудиторних занять після дати складання групою підсумкового модульного контролю вирішує тільки деканат. Прийняття кафедрою таких відробок без дозволу деканату не допускається.

Поважною причиною пропуску вважається причина, підтверджена документально (довідкою про хворобу, виданою діагностичним центром університетської клініки, заявою, підписаною представником деканату, розпорядженням деканату, тощо). За відсутності у студента вище зазначених документів причина пропуску вважається неповажною.

^ Бали за індивідуальну самостійну роботу нараховуються студентові лише при успішному її виконанні.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальної самостійної роботи студента, залежить від їх об'єму та значущості й регламентується робочою навчальною програмою з дисципліни, але не повинна перевищувати 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Самостійна позааудиторна робота студентів, яка передбачена робочою навчальною програмою з дисципліни, оцінюється на відповідному практичному занятті, або на підсумковому модульному контролі, з обов'язковим відображенням порядку контролю СПР в робочій програмі з дисципліни.


^ Приклад розрахунку оцінок поточної успішності студентів та кількості балів за індивідуальну самостійну роботу студента.


Кількість

занять


Бали, які відповідають оцінкам залежно від різної кількості тем практичних занять у модулях

Оцінка

в балах
36

30

29

28

27

24

20

19

18

15

10

9

5

4

Максимальний бал за заняття

3

4

4

4

4

5

6

6

6

8

12

13

24

30

Мінімальний позитивний бал за заняття

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

6

6

12

15

Бали, які відповідають незадовільній оцінці

0

0-1

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-3

0-5

0-5

0-11

0-14

Кількість балів за індивідиві-дуальну самостійну роботу

12

0

4

8

12

0

0

6

12

0

0

3

0

0


Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на останньому, або на останніх двох заняттях з модуля, згідно з розкладом занять.

До підсумкового модульного контролю на основі «Відомості підсумкового модульного контролю» допускаються студенти, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та набрали при вивченні модуля не меншу за мінімальну кількість балів.

Форми проведення підсумкового модульного контролю стандартизовані. Вони включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Регламент проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю відображені в робочій навчальній програмі з дисципліни й доведені до відома студентів на початку вивчення модуля.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить ^ 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Студенти, які не склали підсумкового модульного контролю, мають право на його перескладання не більше двох разів: перше – упродовж 10 днів після завершення модуля викладачу, якого призначає завідувач кафедри, друге – комісії, яку призначає завідувач кафедри, упродовж 10 днів після першого повторного складання, а в зимовий канікулярний період – не пізніше дня початку занять у весняному семестрі; у весняному семестрі – не пізніше двох тижнів після закінчення семестру.

Графіки перескладання підсумкового модульного контролю (як первинного, так і комісійного) повинні кафедра подає в деканат за два тижні до початку складання студентами підсумкового модульного контролю.

Оцінки, отримані студентами після перескладання підсумкового модульного контролю, вносяться у відомості (первинного чи комісійного) перескладання підсумкового модульного контролю, які подаються в деканат не пізніше наступного після перескладання дня та в індивідуальні навчальні плани студентів.

Студенти, які не з'явились на підсумковий модульний контроль, або на перескладання без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студенти, які двічі (один раз викладачу, другий – комісії) не пересклали підсумкового модульного контролю, підлягають відрахуванню з університету (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»).

Позитивна оцінка, отримана студентом при складанні підсумкового модульного контролю, не перескладається.

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Студентів, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю на одному, або на різних факультетах, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжує куратор ЕСТS факультету, або куратор ЕСТS факультетів за шкалою ЕСТS таким чином:

^ Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

В

Наступні 25 % студентів

С

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів


Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки з дисципліни FХ, F («2 (незадовільно)») виставляються студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FХ виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зараховано підсумковий модульний контроль.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до складання підсумкового модульного контролю.

Оцінка ЕСТS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:


^ Оцінка ЕСТS

Оцінка за чотирибальною шкалою

А

5 (відмінно)

В, C

4 (добре)

D, E

3 (задовільно)

FX, F

2 (незадовільно)


На підставі проведеного ранжування куратор (куратори) ЕСТS складають Протокол ранжування, який підписує декан чи декани факультетів та куратор чи куратори ЕСТS факультетів за даною спеціальністю.

На підставі Протоколу ранжування кафедра заповнює Заліково-екзаменаційну відомість із дисципліни, яку повертає в деканат упродовж тижня від дати отримання Протоколу ранжування. Результати ранжування студентів з дисципліни вносяться у «Журнали обліку відвідувань і успішності студентів», «Журнал обліку успішності студентів з дисципліни», Індивідуальні навчальні плани студентів та Навчальні картки студентів.

Отже, з огляду на зазначені вище методичні підходи, закріплені в Тимчасовому положенні про КМСОНП, в Івано-Франківському національному медичному університеті розроблено й апробовано такі навчально-методичні вимоги щодо контролю успішності студента в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу:

1.Дисципліну структуровано на 18 практичних занять і 2 заняття для складання підсумкового модульного контролю.

2.Максимальний бал за практичне заняття – 6; мінімальний позитивний бал –3.

3.Незадовільна оцінка може дорівнювати від 0 до 2 балів.

4.Мінімальна кількість балів за поточне оцінювання – 54.

5.Максимальна кількість балів за індивідуальну самостійну роботу – 12.

6.Підсумковий модульний контроль відбувається у формі усного опитування (1 заняття; максимум – 20 балів) і тестового контролю (1 заняття; 55 тестів по 1 балу за кожну правильну відповідь; 1 практичне завдання з укладання формуляра документа, максимум – 5 балів за завдання).

7. Мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 50.

На основі зазначених вище навчально-методичних підходів заплановано внести відповідні зміни та доповнення до Типової навчальної програми з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Схожі:

Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Оди до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
move to 1143-74785
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп
З метою забезпечення єдиних підходів щодо організації системи контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи