Модифікація значення мовних одиниць icon

Модифікація значення мовних одиниць
Скачати 58.45 Kb.
НазваМодифікація значення мовних одиниць
Дата31.07.2012
Розмір58.45 Kb.
ТипДокументи

Алла Ніколаєва, Людмила Фоміна

Харківський національний медичний університет

МОДИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

У ВУЗЬКОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТАХ


Анотація.Інтерференція термінів різних сфер знань спричинила спеціалізацію лексем, що сприяла перетворенню термінів галузі комп'ютерної техніки не в міжгалузеві терміни, а в омоніми. Аналіз стилістичної асиміляції англо-американізмів у терміносистемі автохтонної мови дозволив виокремити синтагматичний та парадигматичний види лексичної полісемії.

Ключові слова.Термін, термінологія, полісемія.

Бурхливість розвитку наукового й технічного прогресу висуває сьогодні все більші вимоги до мовних ресурсів. Масове виникнення комп'ютерних перекладачів створює ілюзію легкості перекладу будь-яких, у тому числі спеціалізованих текстів. Проте відсутність у мові слів та дериваційних засобів для позначення кожного поняття окремимтерміном, семантичні та словотвірні зв’язки лексеми, диференціація понять та стирання значення номена у процесі його використання ведуть до появи кількох значень, що спричиняє численні хибні варіанти, розібратися в яких нефахівцеві досить складно.

Точність інформації та вимоги, що висуваються до терміна, наголошують на необхідності однозначності, але на практиці є поширеним явище полісемії. Наприклад, слово заголовок у загальнолітературніймовірепрезентовано одним значенням. "Комп’ютерний словник"[7]подає 8 варіантівзмістуназваноїтерміноодиниці. Протепереважнубільшістьскладаютьвипадки, коли кількістьзначеньтермінівгалузіменша за аналогічну, щопропонуєтьсятлумачними словниками українськоїмови: слово форма у загальнолітературніймовімає 8 значень, у терміносистемікомп’ютерноїтехніки – 3;прикметник,відповідно, 6 та 2 варіантизмістутощо.Про неминучість полісемії у будь-яких, навіть найформалізованішихсистемах мови говорить Р. Будагов, який наголошує, що полісемія слова існує, і цілком об’єктивно, як властивість самої лексичної "матерії", незалежно від тих чи інших відносин, в яких опиняється ця матерія [2]. Незважаючи на специфіку терміносистеми програмування, баз даних, систем та мереж, що полягає, зокрема, у її певній "молодості", формалізованості, абстрактності, віддаленості емпіричного змісту та практики, високому ступені вірогідності однозначної еквівалентності у перекладі, полісемія у названій терміносистемі зустрічається досить часто. Нами виявлено близько 26 % термінів, що містять різну за якістю інформацію про певні поняття. Спеціальне дослідження полісемії науково-технічного терміна [3; 4; 10; 11] дозволило лінгвістам дійти висновку, що полісемія обернено пропорційна довжині терміна. Ця загальна тенденція не знаходить підтвердження у терміносистемі програмування, баз даних, систем та мереж: більшість полісемічних термінів у ній монолексичні та репрезентовані непохідними основами:форма – 1)структурована незаповнена форма документа, яка часто містить спеціальні коди;2)формат зберігання даних для технології компакт-дисків;3)мета слова (формула Бекуса-Наура), що використовується для опису синтаксису мови, наприклад, мови Паскаль;маркер –1)номер, який можна використовувати для доступу до пристрою чи об’єкта;2)унікально визначений об’єкт;3)покажчик, який є змінною, що містить адресу іншої змінної, котра, в свою чергу, містить адресу першої змінної;4)маленька площа, пов’язана з іншим об’єктом;твердий – 1)безперервно фіксований або фізично визначений;2)прикметник, що характеризує магнітні матеріали, які зберігають магнетизм, навіть коли їх віддаляють від магнітного поля;заголовок – 1)одна чи більше розпізнавальних ліній, які друкуються зверху сторінки;2)одиниця інформації, яка передує чомусь та визначає наступне;3)запис, який визначає поля і типи інформації в наступних записах даних;4)рядок, який ідентифікує програму, функцію чи процедуру, що йде безпосередньо за заголовком;5)блок даних, який включає в себе розмір, місце знаходження та інші деталі, які стосуються цієї програми;6)блок описової інформації про пристрій;7)інформація, потрібна для керування пам’яттю;мітка – 1)фізична мітка на диску чи іншому комп’ютерному пристрої;2)ім’я, за допомогою якого операційна система визначає флопі диск, або частину твердого диска;3)ім’я описувач, яке позначає групу клітин з величинами чи формулами.Дослідники (Ю.Апресян, Л.Лисиченко, О.Тараненко) дійшли висновку, що майже всі вияви парадигматичної полісемії беруть свій початок від семантичної [1; 9; 8; 11]. Підтвердження цієї думки отримуємо в результаті аналізу досліджуваної терміносистеми. У термінології програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації репрезентовані такі види лексичної полісемії: синтагматична, що знімається або впроваджується контекстом, та парадигматична – незалежна від нього. Зв’язки між названими видами полісемії описано в лінгвістичній літературі.Більшість серед полісемічних термінів комп’ютерної галузі складають приклади парціально-словесної полісемії, що викликається наявністю певних полісемічних морфем у складі слова. Так, терміноелемент -орз досить прозорою семантикою може позначати як прилад (автокорелятор, монітор, акселератор, активізатор, анулятор, апроксиматор, архіватор, асоціатор, аналізатор), так і людину (адміністратор), аналогічні функції виконує формант -ач: означає як прилади та їх частини (відновлювач, зосереджувач, налагоджувач, накопичувач, нагромаджувач, номеронабирач, обчислювач), так і осіб (користувач, одержувач). Специфікою досліджуваної терміносистеми є використання терміноелемента -граф тільки для позначення пристроїв (гіперграф, інтеграф, хронограф). У загальнолітературній мові та інших терміносистемах -графвикористовують для номенування осіб.Ці порівняння, на нашу думку, є переконливим підтвердженням припущення стосовно того, що у досліджуваній терміносистемі полісемія терміна визначається більше семантикою, ніж структурою. Важлива роль при цьому відведена дедуктивному способу побудови терміносистеми та сувора дефінітивність його термінів. Аналіз взаємозв’язку полісемії та семантичної диференціації систем значень контрарних термінів дозволив визначити 10 полісемічних пар, тобто таких, де хоча б один із термінів полісемічний.Контрастивний аналіз англо українських полісемічних пар з метою виявлення ступеня збігу релевантних термінів за усім обсягом їх референційних значень дозволив виокремити два типи семантичних кореляцій.До першого можна віднести пари, міждиференційними значеннями (смислами) яких можна визначити точну відповідність. Наприклад, термінологічні еквіваленти function ‒ функція, system‒ система мають по два тотожні значення, а аналоги model‒ модель – по три. У цих випадках полісемія термінів демонструє тенденцію до міжмовної координованості: наукове поняття розвивається та уточнюється паралельно в обох мовах, а термін залишається тим самим. Обсяги значень релевантних термінів тут однакові.Якщо, незважаючи на полісемію, можна визначити взаємну монозначну відповідність між численними значеннями релевантних термінів так, що відповідні значення тотожні, то такі пари релевантних терміноодиниць є семантично однорідними. До розряду семантично неоднорідних належать полісемічні пари, між значеннями яких неможливо виявити точну відповідність. Обсяги значень релевантних термінів у цьому випадку не збігаються. З десяти полісемічних пар термінів цього розряду шість – семантично неоднорідні. Необхідно відзначити, що явище полісемії більш властиве англомовним термінам, ніж українським. Таким чином, знаходить підтвердження гіпотеза Ф. Циткіної про вирівнювання контактуючих одиниць, зокрема, в плані зменшення кількості семантичних розбіжностей зі збільшенням ступеня формалізованості у підмовах науки та техніки [12].

Наявність семантично неоднорідних пар релевантних термінів свідчить про семантичні розбіжності систем значень ряду терміноодиниць галузі комп’ютерної техніки, тобто відсутність збігу семантичних полів двох слів, відмінність у семантичній сполучуваності кожного з термінів, у їх синонімічних та антонімічних зв’язках, є перешкодою для монозначності та сталості термінологічних відповідників, що необхідно враховувати, здійснюючи автоматичний переклад.

Література.1)Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимическиесредстваязыка. – М.: Наука, 1974. – 367 с. 2)Будагов Р.А.Язык – реальность – язык. – М.: Наука, 1983. – 262 с. 3)Волкова И. Н. Стандартизациянаучно-техническойтерминологии. – М.: Изд-востандартов, 1984. – 200 с. 4)Денисов. П.Н. Современныепроблемытерминологии в науке и технике. – М.: Наука, 1996 – 23 с. 5)Д’яков А.С, Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Вид. Дім “КМ Асаdemіа”, 2000. – 218 с. 6)Калашник В.С., Філон М.І. Термінологізація загальновживаного слова (семантико-лексикографічний аспект) // Тези доп. 3-ої Міжнародної конференції “Проблеми української науково-технічної термінології”. –Львів, 1994. – С.88-89. 7) Комп’ютерний словник. / Пер. з англ. В.О. Соловйова. – К.: Україна, 1997. – 470 с. 8)Крижанівська А.В., Симоненко Л.О., Панько Т.І. Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К.: Наук.думка, 1984. – 194 с. 9)Лисиченко Л.А. Лексико–семантична система української мови. – Харків: Харків.держ.пед.ун-тім.Г.С.Сковороди, 1997. – 131 с. 10)Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія: історія і сучасність. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.11)Тараненко О.О. Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії. – К.: Наук.думка, 1980. – 115 с. 12)Циткина Ф.А. Системний анализ в сопоставительномтерминоведении// Изд. АН СССР Сер. лит. и яз. – 1987. – Т. 46. – № 6. – С.557-563.

Схожі:

Модифікація значення мовних одиниць iconМодифікація значення мовних одиниць
move to 1143-74788
Модифікація значення мовних одиниць iconМодифікація значення мовних одиниць у вузькофункціональних текстах
Аналіз стилістичної асиміляції англо-американізмів у терміносистемі автохтонної мови дозволив виокремити синтагматичний та парадигматичний...
Модифікація значення мовних одиниць iconМіжнародна наукова конференція “Функціонування мовних одиниць у художньому І публіцистичному мовленні”
Грудня 2001 року на базі Херсонського державного педагогічного університету буде проведено Міжнародну наукову конференцію “Функціонування...
Модифікація значення мовних одиниць iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "модифікація властивостей продуктів коксохімії"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Модифікація властивостей продуктів коксохімії для студентів, які навчаються за спеціальністю
Модифікація значення мовних одиниць iconАнтропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики
Цілі та ситуативний аспекти повідомлення. Студіювання специфіки комунікативної поведінки в різних соціальних сферах стає одним із...
Модифікація значення мовних одиниць iconФразеологічні модифікації та новотвори в молодіжній прозі ізабелли сови юлія Дільна
Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна норма, фразеологічна іннова­ція, фразеологічна модифікація, фразеологічний новотвір, контамінація,...
Модифікація значення мовних одиниць iconЕкзаменаційні тести з теоретичної частини дисципліни „логіка” (для студентів І курсу лну ім. І. Франка, 2010/2011 н р.)
Яка із складових частин семіотики вивчає смисл І предметне значення мовних виразів?
Модифікація значення мовних одиниць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць»
Академії педагогічних наук України, дійсного члена Академії вищої школи України, заслу­же­ного діяча науки і техніки Укра­їни Арнольда...
Модифікація значення мовних одиниць iconВступ Мета: перевірити володіння вступником системними знаннями про одиниці російської мови (на рівнях фонетики, лексикології, граматики, тексту). Вступник повинен знати
Вступник повинен знати: системні відношення одиниць російської мови; мати уявлення про стилістику, культуру мовлення, орфоепію, орфографію...
Модифікація значення мовних одиниць iconАли Борисівни Пугачової в день Ювілею модифікація пісні «Поромщик»
Али Борисівни Пугачової в день Ювілею модифікація пісні «Поромщик» присвячується
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи