Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти icon

Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти
Скачати 55.89 Kb.
НазваОлена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти
Дата31.07.2012
Розмір55.89 Kb.
ТипДокументи

Олена Самсонова

Місце і роль інноваційних технологій

в сучасному освітньому просторі

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу у вищій школі.

Ключові слова: інноваційні технології, структурні компоненти, інноваційні процеси в освіті.

Сьогодні перед вищою школою стоїть завдання створити умови для підготовки інноваційно орієнтованих фахівців, які були б здатні забезпечити у перспективі прискорений розвиток високотехнологічних галузей з високим експортним потенціалом.

Словник дає таке визначення слова «інновація» (італ. innovatione) – новина. У науково-методичній літературі визначена певна термінологія нововведення – нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери.

Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно нового стану. Слово «інновація» має багатомірне значення, оскільки складається з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації. [1, 338-340]. Отже, інновація освіти - цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. [2]

Становлення інноваційно-педагогічної сфери в освіті України відбувалося на тлі «піднесення національно-культурного руху, утвердження національної системи освіти й виховання, внесення національного компонента в структуру педагогічної науки». Сьогодні в Україні активізація інноваційного руху сприяє становленню авторських шкіл інноваційного типу (М.Гузика, О.А.Захаренка, А.І.Сологуба, М.Чумарної та ін.), діяльність яких спрямована на формування якісно нових, альтернативних концепцій і педагогічних систем.

На сучасному етапі оволодіння мовою стає запорукою успіху майбутніх фахівців. Для більш результативного навчання виправдане застосування принципу наочності (використання таблиць, схем і т.д.), який може реалізуватися, на нашу думку, за допомогою комп’ютера. Таким чином викладач оптимізує та урізноманітнює процес вивчення мови. Завдяки впровадженню комп’ютера в навчальний процес, пропагується свобода індивідуального вибору та вимагається відповідальне ставлення студента до власного навчання; розвивається інтелект студента як діалогізм свідомості через залучення до діалогу культур та поколінь; навчання у співробітництві,що робить акцент на необхідності розвитку індивідуальної відповідальності та комунікативних навичок для виконання спільного завдання й досягнення спільної мети; підвищення пізнавальної активності за допомогою використання проблемних ситуацій і формування мотивації студента; формування розумових дій з чітким поділом на етапи. Отже, інновації у вищій школі передбачають: 1) організацію науково-дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем професійної освіти; 2) вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та світового досвіду в цій сфері; 3) організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів , тренінгових курсів з інноваційних методик викладання гуманітарних дисциплін у непрофільному ВНЗ. Крім того, у ВНЗ України широко використовується рейтингова система контролю організації навчального процесу й оцінки знань студентів. Головна мета – це поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання активної самостійної роботи студентів, а також створення умов для здорової конкуренції.

Сутністю інноваційних процесів в освіті є, по-перше, проблема вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, і, по-друге, проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки у практику. Ці дві проблеми мають вирішуватися інтегровано. Проте проблема освітньої інноватики знаходиться у стані розробки. Цьому сприяє загострення суперечностей між фундаментальними науковими знаннями і складністю їх практичного використання , між фазою створення нового педагогічного знання і його досвідного впровадження як інноваційного. Проте існують різні наукові підходи до проблеми інноватики. М.В.Кларін зазначає: «За своїм основним змістом поняття «інновація» приналежне не тільки до створення і поширення новацій, а й до змін у способах діяльності, стилі мовлення, які з цим пов’язані. Розглядаючи інноваційні моделі навчання в такий спосіб, ми звертаємося до нових дидактичних підходів, які формують нетрадиційне уявлення про організацію навчального процесу [3].

Водночас виникає ряд суперечностей між традиційними підходами до навчання у вищій школі і новими соціально-економічними вимогами суспільства; між обмеженими в часі термінами навчання і зростаючим обсягом наукової інформації. Диференціація наукового знання, його подвоєння постійно призводять до потреби розширювати зміст освіти. Важливим моментом в освітній технології є позиція студента в навчально-виховному процесі, ставлення до нього викладачів. Тут до пріоритетних відносимо особистісно-орієнтовану, яка у центр системи освіти ВНЗ ставить студента, забезпечує йому комфортні й безпечні умови розвитку, реалізацію природних можливостей майбутніх фахівців. У цій технології особистість – головний суб’єкт, мета, а не засіб досягнення поставленої мети.

Нині відбувається процес інтеграції різних підходів до навчання у світовій практиці у поєднанні з національно своєрідною системою освіти кожної держави.

У науковій літературі виявлено загальні закони протікання інноваційного процесу: закон незворотної дестабілізації інноваційно-освітнього середовища; закон фінальної реалізації інноваційного процесу; закон стерео типізації; закон циклового повторення [4].

Будь-яке теоретичне знання потребує засобів для практичної реалізації, які частіше виступають у вигляді технологій. Сучасний етап характеризується розширенням сфери освітніх і педагогічних технологій. Одні дослідники (Дж.Брунер, П.Кенес-Комоський та ін..) ототожнюють технологію навчання з процесом комунікації. Інші (О.Малібог, Т.Сакамото, Ф.Янушкевич) в освітню технологію об’єднують засоби і процес навчання. Третя група (Д.Гасс, О.Богомолов та ін..) пропонує розглядати її з позиції наукової організації навчального процесу. В Україні технологія освіти розробляється з позиції системного підходу, запропонованого Н.Ф.Тализіною, який, на нашу думку, є перспективним і науково обґрунтованим.

Отже, становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір потребує суттєвих змін інноваційного спрямування у підготовці майбутніх фахівців у будь-якій галузі.

Зважаючи на актуальність даної теми, вважаємо за необхідне продовжити розробку дослідження, наголошуючи при цьому на диференціації понять «інноваційні технології з використанням нових психолого-методичних підходів» та «інноваційні інформаційні технології», які, синтезуючись у процесі навчання, дозволять підвищити ефективність навчання української мови, зробити навчальний процес більш цікавим та різноманітним, що сприятиме покращенню пізнавальної активності та освітнього рівня майбутніх фахівців.

Використана література

  1. Енциклопедія освіти/Акад.пед.наук України; гол.ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С.338-340

  2. Волкова П. Педагогіка: посіб/П.Волкова. – К.: «Академія», 2001. – С.403

  3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе/М.В.Кларин.- М., 1989. – С.55

  4. Юсуфбекова Н.Р. Тенденции изаконы инновационных процес сов в образовании/ Н.Р.Юсуфбекова//Новые исследования в педагогических науках. М., 1991. – Вып.2(58)

  5. Захарова І.Г. Інформаційні технології в освіті: навч. Посібник для студ. Вищ. Пед.. навч. Закладів / І.Г.Захарова. – М.: Видав. Центр «Академія», 2003. – 192с.

  6. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П.Ю.Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. Івана Франка, 2011. – 444с.

  7. Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред.. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2009. –С.46Відомості про автора

Самсонова Олена Василівна

Викладач кафедри українознавства Державної установи «Кримський державний медичний університет ім..С.І.Георгієвського»

Домашня адреса: м.Сімферополь, вул. Артилерійська, 28

Тел.. 0662743222

e-mail: samelena69@mail.ru

Схожі:

Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconОлена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти
move to 1143-74791
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconОлена Самсонова ду «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» упровадження інновацій в систему вищої освіти
У статті аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу у вищій школі
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconХарченко Олена м. Лисичанськ педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі, результати...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти
К. М. Левківський кандидат історичних наук, професор; В. Л. Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л. О. Котоловець, начальник відділу...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconЕксперементальна перевірка наукової концепції інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей постановка проблеми
Кого процесу, потребує педагогічних технологій. Згідно з “Національною доктриною розвитку освіти” реформування вищої професійної...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconМ., Посохова І. С. Моніторинг ефективності підготовки магістра у системі вищої педагогічної освіти постановка проблеми
Отже, своєчасним стає пошук інноваційних технологій відстеження та модернізації навчального процесу для підвищення ефективності підготовки...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Школи-новатори. Ініціаторами Програми є компанія Майкрософт Україна та державна наукова установа Інститут інноваційних технологій...
Олена Самсонова Місце І роль інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі упровадження інновацій в систему вищої освіти iconКечик Ольга, Харченко Олена
Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи