Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Скачати 323.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Дата16.11.2012
Розмір323.86 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

із дисципліни

«діловодство»


для студентів заочного факультету економічних спеціальностей


Полтава - 2009


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 25 с.


^ Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства і підготовці до підсумкового контролю.


Укладачі: канд. філол. наук, ст. викладач Дорошенко С.М.,

викладач Комлик Ю.О.


Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н.К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент


Рецензент: канд. філол. наук, доц. Н.В. Жигилій


Затверджено науково-методичною радою ПолтНТУ

протокол № 4 від 20.03.2009 р.


Коректор: Дорошенко С.М.


© Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, 2009


^ Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання економічних спеціальностей виконують одну контрольну роботу з дисципліни “Діловодство”. Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу (див. “Зміст програми курсу “Діловодство”).

Виконуючи І завдання, студент повинен виявити знання місця і ролі діловодства в управлінській культурі фахівця, норм культури писемного ділового спілкування, уміння класифікувати й укладати сучасні ділові папери.

Щоб успішно виконати ІІ завдання, студент повинен опрацювати вимоги до укладання ділових паперів, знати послідовність оформлення документів підприємницької та трудової діяльності за сучасними вимогами,

Виконання ІІІ завдання засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським правописом” тощо).

Контрольну роботу оформляють в окремому зошиті. Зазначивши варіант, послідовно виконують усі завдання, залишаючи поля та 2-3 рядки після кожного завдання для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача. Писати слід розбірливо, охайно, грамотно.

У кінці виконаної роботи потрібно обов’язково подати список використаної літератури.

^ Варіант контрольної роботи обирають за номером прізвища студента у списку групи. Якщо у групі навчається понад двадцять п’ять осіб, студент, прізвище якого у списку посідає 26-е місце, обирає роботу під номером 1, якщо 27-е місце – номер 2 і т.д.

Для виконання контрольної роботи потрібно скористатися рекомендованою літературою (див. “Список рекомендованої літератури”).

Захист контрольної роботи являє собою виклад студентом основних теоретичних положень роботи, пояснення виконання граматичних завдань, відповіді на запитання викладача.

Оскільки підсумковим контролем рівня знань студента з української мови є залік, у додатках також наведено перелік питань для підготовки до заліку.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ “ДІЛОВОДСТВО”

Тема 1. Діловодство в управлінській діяльності. Загальні норми культури писемного ділового мовлення

Діловодство як діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі управлінських дій. Поняття про складові частини діловодства: систему документації, документування й організацію роботи з документами. Структура та функції служби діловодства. Документи: призначення і класифікація. Правила викладання матеріалу і логічної побудови тексту ділового папера. Основні реквізити документів згідно з держстандартом та загальні правила їх оформлення.

^ Тема 2. Організаційні документи: положення, статут, інструкція, правила

Формуляр-зразок як модель побудови форми документа. Робоча площа і береги ділового папера. Поняття про бланк документа, його види, варіанти розташування реквізитів. Організаційні документи як такі, що закріплюють функції, обов’язки та права органів протягом тривалого терміну. Положення, статути: типові та індивідуальні; структура текстів. Інструкція, її види, реквізити. Правила як службові документи організаційного характеру, особливості їх укладання й оформлення.

^ Тема 3. Розпорядчі документи: постанови, ухвали, розпорядження, накази, вказівки

Аналіз розпорядчих документів як таких, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво в певній установі, організації, фірмі, на підприємстві. Поняття про постанову, її структура, характеристика текстів. Ухвала як правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами. Загальні й часткові розпорядження: вимоги до укладання. Структура тексту наказу, його види, реквізити. Вказівки як розпорядчі документи переважно інформаційно-методичного характеру, пов’язані з виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління. Реквізити вказівок, типові мовні звороти розпорядчих документів.

^ Тема 4. Довідково-інформаційні документи та вимоги до їх документування

Допоміжний характер довідково-інформаційних документів. Спонукальний або інформаційний їх зміст. Акти, довідки (огляди), службові записки, оголошення, протоколи. Їх призначення, складові. Види, особливості та структура тексту службових листів. Зміст і реквізити планів роботи, звітів, доповідей. Специфіка укладання службових телеграм, телефонограм, факсів.

^ Тема 5. Документація з кадрово-контрактових питань. Особисті офіційні документи

Кадрово-контрактові документи як такі, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації), зафіксовану в заявах про прийняття (звільнення, переведення) на роботу, наказах щодо особового складу, автобіографіях, характеристиках, резюме, особових листках, трудових книжках, контрактах, трудових угодах із найму працівників. Типові мовні звороти, реквізити.

Особисті офіційні документи – ділові папери, за допомогою яких громадяни висловлюють свої пропозиції, прохання, скарги, передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів тощо, закріплюють свої права перед державою, установами, іншими особами. Характеристика особистих офіційних документів (заповітів, доручень, розписок, посвідчень, заяв громадян, що розглядаються народними судами, заяв до ЖКО тощо) та вимоги до їх укладання.

^ Тема 6. Спеціалізована документація. Ділові папери з господарсько-договірної діяльності

Документальне оформлення трудової зайнятості. Реєстрація в службі зайнятості. Вимоги до створення таких документів, форми та зразки, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України. Реєстрація підприємницької діяльності, пов’язаної і непов’язаної зі створенням юридичної особи. Господарська діяльність і роль в ній договірних зобов’язань. Шляхи документального розв’зання певних суперечок. Вимоги до оформлення документів із господарсько-договірної діяльності, їх реквізити, зразки: договір оренди обладнання, договір про майнову відповідальність, договір про спільну діяльність тощо.

^ Тема 7. Організація роботи з документами

Приймання документів, їх розгляд та повернення. Мета попереднього розгляду ділових паперів, що надходять до установи, черговість їх розгляду.

„Інструкція з діловодства” про реєстрацію службових документів. Перелік офіційних паперів, що не підлягають реєстрації. Автоматизована та журнальна форми реєстрації документів та порядок їх заповнення.

^ Тема 8. Обліково-фінансові документи

Особливості обліково-фінансової документації, її високий рівень стандартизації. Акт, відмови від акцепту, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна, оформлення відкриття рахунка в банку, оформлення документів користувачами чекових книжок, платіжне доручення. Вимоги до укладання, зразки.

^ Тема 9. Ділове спілкування: протокол, етикет, організація прийому закордонних делегацій

Програма перебування іноземної делегації (загальна, детальна). Неофіційні зустрічі, призначення, способи організації, форми одягу. Звертання. Зустріч закордонної делегації, протокольні вимоги. Привітання і представлення. Урочистий прийом керівником фірми, вимоги етикету до чоловіків, жінок. Розміщення в автомобілях та проїзд делегації. Візит ввічливості. Проведення переговорів, їх методи. Підготовка до бесіди під час ділової зустрічі.

^ Тема 10. Дипломатичні документи: загальні вимоги до тексту та мови

Дипломатичне листування як форма офіційних ділових відносин між державами. Структура текстів дипломатичних документів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів. Види дипломатичного листування: вербальна й особиста ноти, меморандум, особисте послання. Структура текстів і вимоги до мови таких документів. Інші форми дипломатичної діяльності (заява, виступ, комюніке, спільна заява, декларація тощо) та особливості їх укладання.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема № 1. Діловодство в управлінській діяльності. Загальні норми культури писемного ділового мовлення


План

 1. Поняття про діловодство. Структура діловодства: система документації, документування, організація роботи з документами. Служба діловодства, її види, склад, функції.

 2. Рівні стандартизації ділового тексту. Правила підготовки й написання документів.

  1. Розставте правильно наголоси: документ, машинопис, фаховий, новий, одинадцять, перепис, добовий, Полтавщина, менеджмент, приріст, вимога, відбиток, грошей, чотирнадцять, валовий, квартал, маркетинг, договір, каталог, завдання, експерт, відомість.

  2. Перекладіть українською мовою: административное взыскание, акты гражданского состояния, акцизное обложение, безвозвратная ссуда, командировка, безналичный расчёт, беспошлинный, расходная ведомость, вклад на текущий счёт, возбудить судебное дело, возврат ссуды, административное воздействие, производственные возможности, возрастание стоимости, восстановить в должности.Тема № 2. Ділові й правові папери: загальні вимоги до їх оформлення


План

 1. Суть поняття „документ”, його функції. Критерії класифікації ділових паперів. Структура тексту документа.

 2. Основні реквізити документів згідно з держстандартом. Постійні й змінні реквізити. Формуляр-зразок документа.

  1. Складіть словосполучення з поданими словами:

авторитетний-авторитарний, білет-квиток, громадський-громадянський, дипломант-дипломник, дільниця-ділянка, особистий-особовий, економний-економічний, реклама-рекламація, акціонерний-акціонерський, ефектний-ефективний.

  1. Перекладіть українською мовою: востребование вкладов, до востребования, встречный иск, вступать в силу (про закон), вступительный взнос, выяснять вопросы, дарственная запись, недвижимость, личное дело, денежное обращение, наличные деньги, заключать договор, по имеющимся сведениям, затребовать свидетелей, быть на иждивении, издержки производства.Тема № 3. Організаційна документація


План

 1. Групи й структура текстів положення, статуту. Порядок розміщення реквізитів. Інструкція (її види), правила як організаційні документи. Вимоги до їх оформлення.

 2. Написати зразок статуту підприємства або організації.

  1. Уставте відповідну літеру (г або ґ):

(г, ґ)раційність, (г, ґ)авеня, (г, ґ)рати (іменник), (г, ґ)рати (дієслово), (г, ґ)ніт (важкий предмет), (г, ґ)ніт (стрічка або шнур), (г, ґ)удіти, (г, ґ)удзик, (г, ґ)рядка, (г, ґ)речний, (г, ґ)лей (вишневий клей), (г, ґ)лей (пластична глина), до(г, ґ)овір, за(г, ґ)ітувати, лозун(г, ґ), до(г, ґ)ма, (г, ґ)атунок, (г, ґ)енетика, (г, ґ)рам, (г, ґ)еніальний, (г, ґ)ектар.

  1. Перекладіть українською мовою: исковое заявление, комиссия содействия, исполнительный комитет, казначейство, подоходный налог, наложение взыскания, нарицательная стоимость, наследник, на общественный началах, начисления на зарплату, по невозможности, продажа по номиналу, нормы представительства, прибавочная стоимость, предъявить обвинение.Тема № 4. Розпорядчі ділові папери


План

 1. Поняття про постанову, її реквізити. Ухвала: вимоги до укладання. Накази, їх групи. Вказівки. Загальні й часткові розпорядження. Типові мовні звороти цих документів.

 2. Укласти розпорядження про необхідність відрядження працівника до підприємства-партнера.

  1. Запишіть подані прізвища українською мовою:

Ильенко, Николаев, Дегтярёв, Соловьяненко, Ёжиков, Пешковский, Живков, Марьин, Черныш, Федосеев, Матусовский, Ветров, Горький, Воинов, Зиновьев, Легких, Тобилевич, Королёв, Ломтев, Лазарев.

  1. Перекладіть українською мовою: обеспечение выполнения обязательств, сохранность имущества, подлежать обжалованию, обладать законной силой, обладать правоспособностью, обложение пошлиной, изъять из обращения, потребительское общество, производственное объединение, не подлежит оглашению, в затруднительном положении, опись имущества, переучёт, нехватка сырья, перерасход средств.Тема № 5. Довідково-інформаційні документи


План

 1. Правила підготовки й написання ділових доповідей. Звіти (статистичні, текстові), їх призначення. Плани роботи. Довідка, її реквізити. Огляд.

 2. Написати довідку про місце роботи підлеглого співробітника для подання до ЖЕД.

  1. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфіксів –зьк-, -ськ-, -цьк-:

Франція, Кременчук, Нью-Йорк, Запоріжжя, Сиваш, Генуя, Санкт-Петербург, Інгуш, Калуга, Словаччина, Люксембург, Казбек, Золотоноша, Галич, Дамаск, Камчатка, Одеса, Ізмаїл, Оболонь, Мекка.

  1. Перекладіть українською мовою: платить по перечислению, печать учреждения, заказное письмо, повестка дня, погашать заём, подлинник, подлог документов, предоставить полномочия, социальное положение, в пользу, при помощи, при посредничестве, правительственное постановление, нести потери, потребительские товары.Тема № 6. Довідково-інформаційна документація


План

 1. Службові записки (доповідна, пояснювальна). Оголошення: вимоги до оформлення. Протокол, його структура. Витяг із протоколу.

 2. Укласти оголошення на ділову тематику.

  1. Поставте подані іменники в орудному відмінку:

сіль, заповідь, вихованість, зелень, мати, єдність, міць, любов, стійкість, тінь, юність, верф, розкіш, вісь, пам’ять, подорож, суміш, фальш, кров, сталь.

  1. Перекладіть українською мовою: правовед, предъявитель иска, прилагать документы к делу, применять меры воздействия, принимать дело к производству, присвоение учёной степени, встречное притязание, причинять вред, разногласие по основным вопросам, расписка в получении денег, расторгать сделку, приход и расход, расходный ордер, произвести расчёт, принять в расчёт.Тема № 7. Ділова кореспонденція


План

 1. Службові листи як один із різновидів інформаційних документів для оперативного управління діяльністю установ. Реквізити ділового листа та їх оформлення. Вимоги до тексту листа. Види листів: ініціативні, листи-відповіді, гарантійні, листи-підтвердження, рекламні, листи-нагадування, листи-подяки, листи-вибачення.

 2. Написати лист-відповідь на запит.

  1. Поставте подані іменники в родовому відмінку множини:

озброєння, вітальня, заняття, змагання, їдальня, учення, обличчя, вишня, спальня, доповідь, стаття, захоплення, постать, відкриття.

  1. Перекладіть українською мовою: розница, скидка, по случаю болезни, смета, учредительное собрание, собственник, работать по совместительству, обоюдное согласие, согласно приказу, достичь соглашения, личный состав, справка с места работы, спрос, льготная ссуда, принимать дела по акту, судебное разбирательство.Тема № 8. Листи як важливий засіб обміну професійною інформацією


План

 1. Етикет ділової кореспонденції: специфіка написання. Класифікація листів: лист-запит, інформаційний, лист-повідомлення, супровідний, лист-прохання, лист-претензія, реклам.

 2. Укласти лист-відповідь на прохання.

  1. Перепишіть слова, поставте замість крапок, де потрібно, апостроф:

Лук..ян, сім..я, моркв..яний, пів..яблука, п..єса, трав..янистий, св..ято, дит..ясла, торф..яний, кур..єр, кон..юктивіт, В..ячеслав, сузір..я, б..юро, кон..юктура, кар..єра, пів..ящика, об..ява, комп..ютер, б..юджет, об..єкт, між..ярусний.

  1. Перекладіть українською мовою: сырье, таможенник, тайна переписки, торжественное заседание, товаропроизводитель, с ограниченной трудоспособностью, трудоустроить, удовлетворение ходатайства, уполномоченный, изъять из употребления, действовать по собственному усмотрению, устранение недостатков, представить на утверждение, учредить акционерное общество, избирательный ценз.Тема № 9. Довідково-інформаційні ділові папери


План

 1. Листи до іноземних ділових партнерів: особливості оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-вітання. Лист-запрошення. Телеграма. Телефонограма. Факс.

 2. Написати лист-відповідь на претензію.

  1. Перекладіть словосполучення українською мовою:

двумстам пятидесяти восьми экономистам; четырьмя кварталами; сорока арендных предприятий; двадцать одна ассоциация; тремя компьютерами; на девяноста семи участках, двум менеджерам, трёхсот шестидесяти четырех писем; семи акций; пятнадцатью докладами; миллионам звонков; девятнадцати заказам; два плана; тысячи видов; у двенадцати агрегатов; пятидесяти списков; семью трудовыми книжками; шестидесяти программистам; три недели; оба служащих.

  1. Перекладіть українською мовою: войти в сделку, визирование документа, внести в расход, виписка из протокола, денежный и материальный учёт, заблаговременная доставка, на должном уровне, налогоспособный, служащий, оказать помощь, платёжное требование, принимать меры, принимать участие, расход недели, расчётный отдел.Тема № 10. Документація з кадрово-контрактових питань


План

 1. Заява, типи заяв. Правила оформлення. Накази щодо особового складу, їх основні види, реквізити, вимоги до викладу тексту. Витяг із наказу. Автобіографія. Характеристика. Структура тексту, особливості документування.

 2. Укласти резюме.

  1. Провідміняйте словосполучення:

п’ятсот шістдесят сім примірників, сто дев’ятнадцять працівників, тисяча верстатів, сорок два відсотки, одна друга кілограма.

  1. Перекладіть українською мовою: сберегательный банк, себестоимость, соблюдать закон, текущие дела, целесообразный, арендные отношения, брать обязательства, в зависимости от оснований, в пределах своих полномочий, возмещение ущерба, гражданское законодательство, дисциплинарное взыскание, наём и освобождение работника, неоплачиваемые поступления, органы самоуправления.Тема № 11. Кадрово-контрактові документи


План

 1. Особова справа як сукупність документів, що містять докладні відомості про службовця. Трудова книжка: особливості заповнення. Витяг із трудової книжки. Особовий листок з обліку кадрів, його структура. Особова картка працівника.

 2. Написати заяву про прийом на роботу.

  1. Від поданих назв населених пунктів України утворити назви мешканців чоловічого та жіночого роду однини в називному відмінку:

Київ, Полтава, Миргород, Лубни, Івано-Франківськ, Одеса, Харків, Донецьк, Кременчук, Ялта, Суми, Рівне, Нова Каховка, Керч, Новоград-Волинський.

  1. Перекладіть українською мовою: по договорённости, по требованию, по указанию, порядок разрешения споров, потребляемые средства, порядок расходования, фонда оплаты труда, полномочное собрание, предоставить право, привлечение к материальной ответственности, решение по рассмотренным вопросам, с целью предотвратить, уставной фонд, заведующий отделом, заместитель директора, заслуживать внимания.Тема № 12. Особисті офіційні документи


План

 1. Доручення (офіційні, особисті). Розписки (приватні, службові). Вимоги до їх укладання. Заповіт, його структура. Заява про призначення пенсії, перерахування пенсії, призначення матеріальної допомоги, про стягнення аліментів тощо. Заяви до житлово-комунальних органів. Посвідчення, їх види.

 2. Написати зразок посвідчення.

  1. Перепишіть слова, поставте, де потрібно, м’який знак:

в’яз..кість, Хар..ків, камін..чик, дон..ці, борот..ба, тон..ший, рибал..ці, ковал..с..кий, л..лєт..ся, Фед..ченко, с..огодні, кварц.., Грін..чишин, дос..є, мен..шість, якіс..тю, дев’ят..сот, верф.., громадян..с..кий, чотир..ма.

  1. Перекладіть українською мовою: комиссия по…, основание для…, по всем вопросам, при подведении итогов, в порядке обмена опытом, в следующем году, в соответствии с, в состав, довести к сведению, должностной оклад, конкретное предложение по…, наложенный платёж, новоназначенный директор, по вопросам учёта, по производственно-финансовой деятельности.Тема № 13. Спеціалізована документація: реєстрація в службі зайнятості, реєстрація підприємницької діяльності


План

 1. Спеціалізована документація. Реєстрація в службі зайнятості. Вимоги до створення документів. Реєстрація підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичної особи. Особливості укладання документів.

 2. Скласти список документів, які необхідні для реєстрації в службі зайнятості (оформлення допомоги у зв’зку з безробіттям, вироблення напрямку в пошукові роботи тощо).

  1. Поставте подані імена в кличному відмінку:

^ Марія, Оксана, Дмитро, Олег, Валерія, Валерій, Неля, Ян, Юрій, Лука, Артем, Борис, Карпо, Надія.

  1. Перекладіть українською мовою: подтверждать получение, предварительная договорённость, председатель собрания, предоставленные материалы, привлечение специалистов, регистрационный список, с участием, с учётом поправок, с ходатайством, составление отчёта, считая такое положение…, восстановить в должности, внедрение в производство, в случае, в течение.Тема № 14. Господарсько-договірна документація


План

 1. Договір та його реквізит. Типи договорів: договір поставки, підряду, про матеріальну відповідальність, договори на технічне, транспортне обслуговування, ремонт техніки, договір на виготовлення продукції з давальницької сировини, договір оренди обладнання. Структура текстів, зразки документів. Вимоги до складання.

 2. Написати зразок договору про колективну матеріальну відповідальність.

  1. Від поданих імен утворіть чоловічі імена по-батькові:

Євген, Олександр, Яків, Юрій, Павло, Мирослав, Ілля, Сава, Іван, Микола, Федір, Олексій, Ігор, Данило.

  1. Перекладіть українською мовою: ведущий специалист, выплачивать вознаграждение, диплом о высшем образовании, докладная записка, за исключением вопросов, коммерческая тайна, который проживает по адресу, личный листок по учёту кадров, по семейным обстоятельствам, по этому договору, с испытательным сроком, служебный перевод, согласовать с руководством, брачные отношения, в пользу.Тема № 15. Документи з господарсько-договірної діяльності


План

 1. Трудовий договір і трудовий контракт: спільне і відмінне. Трудова угода, її реквізити, структура тексту. Договір про спільну діяльність. Договори щодо створення нових форм господарювання: асоціації, комерційного банку, малого підприємства, орендного підприємства, приватизації підприємства. Вимоги до оформлення, зразки документів.

 2. Скласти трудову угоду на виконання певних видів робіт.

  1. Від поданих імен утворіть жіночі імена по батькові:

Віталій, Ярослав, Геннадій, Олег, Лука, Михайло, Ілля, Микита, Леонід, Дмитро, Андрій, Артем, Кузьма, Борис, Василь.

  1. Перекладіть українською мовою: в силу изложенного, дееспособность проверена, держатель акций, для освидетельствования, иждивенец, нетрудоспособный, истец, наследственное имущество, ответственный наниматель, уклоняться от выплат, пособие по безработице, проживать совместно, признать недействительным, преимущественное право быть, причитаться мне, причинённые телесные повреждения.Тема № 16. Документування з питань господарсько-претензійної діяльності


План

 1. Претензійний лист, позовна заява: структура текстів. Протокол розбіжностей до договорів: основні реквізити. Комерційні акти. Вимоги до укладання.

 2. Написати зразок протоколу розбіжностей до договорів.

  1. Перепишіть. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені букви:

покликан..я, узбереж..я, в..ічливий, міськ..ом, стат..ей, Іл..я, мудріст..ю, навман..я, засил..я, постат..і, л..яний, туман..ий, ір..аціональний, ком..унальний, ін..овація, кол..ектив, тон..а, ан..отація, сум..а, нет..о, сіл..ю, щоден..ий, пореформен..ий, Ніц..а, електрон..ий, Тольят..і, Гаїт..і, кас..а, ват.., Марок..о.

  1. Перекладіть українською мовою: похищенное имущество, противоугонный, расторгнуть брак, самовольно завладеть, свидетельство о командировке, своевременно вносить взносы, следующие вещи, смежные комнаты, состоять на учёте, удостоверен мной, частная собственность, авторский надзор, влечь за собой, в лице, вознаграждение в размере.Тема № 17. Документи в банківській діяльності


План

 1. Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування. Договір про депозитний вклад. Кредитний договір. Договір про спільну діяльність. Договір лізингу. Договір про пайовий внесок. Вимоги до укладання цих документів. Структура текстів, суб’єкти, реквізити.

 2. Навести зразок договору про депозитний вклад.

  1. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини:

документ, університет, протокол, принцип, менеджмент, вексель, бартер, дилер, депозит, імідж, інвестор, комівояжер, маркетинг, економіст, факторинг, експорт, імпортер, тендер, чек, спонсор, тариф, сертифікат, посередник, статут, товар.

  1. Перекладіть українською мовою: в остальной части, в полном объёме, вступительный взнос, высококачественный товар, городской бюджет, горюче-смазочные материалы, грузовая скорость, добровольные основания, договорная возмездная основа, долевое участие, должен соответствовать, имущественные взносы, заинтересованность в совершенствовании, законодательный акт, занимаемая должность.Тема № 18. Обліково-фінансова документація


План

 1. Акт, його реквізити. Відмова від акцепту: структура тексту. Заява-зобов’язання. Відомість, гарантійний лист. Основні вимоги до укладання.

 2. Скласти акт про результати ревізії каси.

  1. Запишіть цифри словами:

сума чисел дорівнює 507, від 1386 відняти 79, до 842 додати 1039, визначити добуток від множення 2341 на 72, скільки разів 7 міститься в 49, скласти 13246 із 20235, на 265 ділянках, у 17 бухгалтерів, на 100 кілометрі, 392 комп’ютерами, 43 завдання з 16 збірників, 0,75% податків, до 1908 додати 11, 1.5 години, від 95 відняти 74.

  1. Перекладіть українською мовою: иногородний получатель, испытание опытных образцов, источник финансирования, контракт по перевозке, косвенный результат, мотивированный отказ, надлежащее исполнение, название изделия, наличный товар, неприбыльная деятельность, деньги в обороте, обязательства подрядчика, оговоренные сроки, одобрение участника, перевести на счёт.Тема № 19. Документи з обліково-фінансових питань


План

 1. Накладна, її високий рівень стандартизації, реквізити. Таблиця. Квитанція. Заявка. Вимоги до оформлення. Типові мовні звороти. Оформлення відкриття рахунку в банкові. Укладання документів користувачами чекових книжок.

 2. Написати гарантійний лист про рекламні послуги.

  1. Від поданих прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса –ин(а):

батьківський, вінницький, львівський, гайдамацький, чернівецький, уманський, донецький, полтавський, галицький, смоленський, отаманський, звенигородський, німецький, рівненський, солдатський.

  1. Перекладіть українською мовою: перечень документов, подвести итоги, покрыть расходы, полученная сумма, порча имущества, поставляемая продукция, поступать в распоряжение, потерпевшая сторона, по ценам, причитающаяся сумма, раздел прибыли, согласованная цена, содержание имущества, сопроводительный документ, стоимость работ.Тема № 20. Податкова документація


План

 1. Податкова документація. Закон України „Про державну податкову службу в Україні”, Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства” ,Закон України „Про податок на додану вартість”. Звітність підприємств та громадян України до установ Державної податкової адміністрації згідно з чинним законодавством України. Норми звітності. Типові мовні звороти.

 2. Навести зразок звіту про фінансові результати та їх використання.

  1. Розкрийте дужки, запишіть подані назви з великої або малої літери:

(з)олоті (в)орота, (д)ев’яте (т)равня, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (в)еликдень, (м)іністерство (о)світи і (н)ауки, (г)енеральний (с)екретар ООН, (м)іжнародний (к)омітет (ч)ервоного (х)реста, (ш)евченківські (т)радиції, (н)аціональний (б)анк (у)країни, (п)артія (з)елених, (к)омета (г)алея.

  1. Перекладіть українською мовою: упущенная выгода, устав предприятия, целевое назначение, акт-уведомление, акцептированная форма расчёта, ведомственная принадлежность, в принудительном порядке, в присутствии свидетеля, грузополучатель, железная дорога, завод-изготовитель, недопоставка товара, ответчик, по накладной, разногласия по вопросам.Тема № 21. Документи в рекламній діяльності


План

 1. Ділові папери, які укладаються для організації реклами (договір на рекламу продукції, угода про ціну на рекламні послуги, угода про розподіл прибутку від рекламної діяльності). Структура текстів, реквізити. Договори з організації виставково-ярмаркової діяльності та аукціонів, їх комерційний характер. Основні вимоги до укладання. Типові мовні звороти.

 2. Скласти зразок угоди про участь в аукціоні.

  1. Знайдіть у поданих реченнях помилки, пов’язані із плеоназмом. Відредагуйте речення.

Олексія попросили написати свою автобіографію. Таке ж аналогічне питання ставилося і на діловій нараді. Ти маєш свій власний домашній комп’ютер? Начальник відділу виявив власну ініціативу щодо необхідності модернізації технічного оснащення. Пропонуємо переказ валютних грошових коштів за кордон. Наші фірми уклали угоду про співробітництво. Дмитро – студент вищого учбового навчального закладу. Марія навчається за фаховою спеціальністю навчального закладу. Пан Ігор Анатолійович обіймає посаду головного менеджера з місячною платнею 1000 (тисяча) гривень на місяць. Протягом навчання Олег Іванович виявив активність у громадській та суспільній роботі.

  1. Перекладіть українською мовою: ссылка на нормативный акт, сумма уценки, считаться принятым, акт приёмки, внереализационные потери, в области деятельности, возобновлять договор, восстановить сумму, востребование вклада, дебетировать счёт, долгосрочный кредит, задолженность по выплате, залог имущества, заниматель денежных средств, капиталовложения.^ Тема № 22. Документальне підтвердження операцій

купівлі-продажу, найму, оренди, приватизації житла

та нежитлових приміщень


План

 1. Договори купівлі-продажу будівлі, продукції, житла, товарів, часток участі в ТОВ між підприємствами: суб’єкти, реквізит. Договір найму житла: вимоги до тексту. Документування оренди житлових і нежитлових приміщень. Документація на приватизацію житла: зразки ділових паперів. Типові мовні звороти.

 2. Написати зразок угоди купівлі-продажу житла.

  1. Запишіть подані слова в скороченому вигляді згідно з прийнятими нормами діловодства:

громадянин, академік, гривня, місто, кандидат юридичних наук, видання, острів, молодший науковий співробітник, поштова скринька, заступник, доцент, Київ, дивись, область, завідувач, друкарський аркуш, станція, виконуючий обов’язки, наприклад, сторінка, відділення, порівняйте, район, імені, роки.

  1. Перекладіть українською мовою: неопределённый срок, неустойка в размере, нехватка услуги, оборотные средства, оприходовать товар, первичное состояние, плата за пользование, плательщик сохраняет право, повредить оборудование, право залога, производственная операция, просрочка платежей, расходная накладная, списание ценностей, удостоверяющая подмись.


Тема № 23. Ділове спілкування: протокол, етикет, організація прийому закордонних делегацій


План

 1. Зустріч закордонної делегації, протокольні вимоги. Привітання і представлення. Вимоги етикету до чоловіків і жінок. Проведення переговорів, їх методи.

 2. Підготовка до бесіди під час ділової зустрічі.

  1. Провідміняйте подані імена та прізвища:

Юлія Голуб, Руслан Макаров, Таміла Власенко, Олег Бондаренко, Неля Литвин, Ян Білоус.

  1. Перекладіть українською мовою: учёт возможностей, хозяйственные расходы, акцизный сбор, амортизационные отчисления, балансовая прибыль, безвозвратная финансовая помощь, благотворительная цель, быстроизнашивающиеся предметы, вычисленный НДС, дочернее предприятие, заёмные средства, износ оборудования, местоположение земельного участка, налоговая инспекция, начислять сумму.^ Тема № 24. Дипломатичні документи: загальні вимоги до тексту та мови


План

 1. Структура текстів дипломатичних документів: протокольні формули, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів. Види дипломатичного листування: вербальна, особиста ноти, заява, меморандум, декларація. Структура текстів цих документів. Візитна картка як одна із форм протокольних контрактів.

 2. Навести зразок заяви як виду дипломатичного листування.

  1. Перепишіть. На місці крапок поставте и або і:

акрид..т..в, деб..тор, д..верс..ф..кац..я, д..лер, кред..т, л..з..нг, ..нвест..ц..я, ком..вояжер, ном..нал, пар..тет, матр..кул, нотар..ус, серт..ф..кат, субс..д..я, т..раж, холд..нг, граф..к, д..ректор, б..знес, ф..нансовий, депоз..т, пр..ор..тет, франчайз.., рем..тент, ем..с..я.

  1. Прекладіть українською мовою: нераспределённая прибыль, налог на добавочную стоимость, поступление валюты, привлечённые средства, совокупный доход, среднесписочное количество работающих, покупная стоимость, торгово-посредническая деятельность, удельный вес услуг, целевое финансирование, базис поставки, бесперебойное осуществление, внешнеэкономическое соглашение, возглавлять совет, досрочная поставка.Тема № 25. Документи в науковій і видавничій діяльності


План

 1. Документи в науковій діяльності, їх призначення, реквізити, суб’єкти (договір на створення науково-технічної продукції, передавання її на міжгалузевому рівні, договір про участь у конкурсі, договір на виконання робіт тимчасовим творчим колективом, видавничий договір на літературний твір тощо). Структура текстів, зразки документів. Типові мовні звороти.

 2. Навести зразок протоколу угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію.

  1. Напишіть подані слова разом або через дефіс:

науково/технічний, 9/секційний, залізо/бетон, кіловат/година, пів/хлібини, газо/провідник, тонно/кілометр, мікро/процесор, дельта/імпульс, мас/медіа, пів/Полтави, двох/сот/ліття, експорт/імпорт, п’яти/хвилинка, купівля/продаж, прибутково/видатковий, зовні/економ/банк, експерт/бухгалтер, госп/розрахунковий, зовнішньо/торговельний, шести/тисячний, фінансово/економічний, машино/приладо/будування, , виробничо/споживчий, вище/зазначений.

  1. Перекладіть українською мовою: вспомогательная площадь, вышеупомянутый контракт, двусторонний обмен, маркировка товара, мировой регион, отечественное производство, протокол намерений, решающий голос (при голосовании), сбыт продукции, совет учредителей, товаросопроводительный документ, свободно конвертируемая валюта, юридическое лицо, рекламированное изделие, демонстрационная площадка.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів./ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2001. – 399 с.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. / А.Н. Діденко. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 3. Ділова українська мова: навчальний посібник / за ред. проф. О. Горбула. – К.: „Знання”, 2000.

 4. Загнітко А.П.,. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А.П. Загнідко, І.Г. Данилюк – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006.

 5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. / М.Зубков. – Х.: Торсінг, 2002. – 448 с.

 6. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. / М.Зубков. – Х.: Торсінг, 2002.

 7. Коваль А.П. Ділове спілкування: навчальний посібник. / А.П. Коваль. – К., 1992.

 8. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. / А.П. Коваль. – К., 1970.

 9. Коваль А.П. Українське ділове мовлення. / А.П. Коваль. – К., 1982.

 10. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. / А.П. Коваль. – К.: Вища школа, 1999.

 11. Культура фахового мовлення : навч. посібник. / Н.Д Бабич - Чернівці:Книги XXI, 2005 . - 572

 12. Любимець Л.П. Ділові папери. / Л.П. Любимець. – К.,1988.

 13. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич– К.: Каравела, 2005.

 14. Мацько Л.І. Українська мова. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко.– К.: Либідь, 1992.

 15. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посібник. / В.І. Мозговий. - К.:ЦНЛ, 2006 . - 592 с.

 16. Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: найважливіші зразки документів українською мовою. / М.І. Молдаванов, Г.М. Сидорова. – К., 1992.

 17. Онуфрієнко Г.С.Науковий стіль української мови : навч. посібник. / Г.С. Онуфрієнко - К.:ЦНЛ, 2006 . - 312 с.

 18. Паламар Л.М. Мова ділових паперів: навчальний посібник. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець – К.: Либідь, 2000.

 19. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. / Ю.І. Пелеха – К.: МАУП, 1997.

 20. Погиба Л.Г., Складання ділових паперів. Практикум: навч. посібник. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган– К.: Либідь, 2002.

 21. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: навч. посібник. / Н.Я. Потелло – К.: МАУП, 1999.

 22. Роздатковий матеріал для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліну „Ділова українська мова”: найважливіші види ділових документів. – Полтава: ПДТУ, 1997.

 23. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К., 1994.

 24. Сучасна українська мова / за ред. О.Д. Пономарьова. – К., 2000.

 25. Українська мова. Практикум / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй [та інші]. – К.: Либідь, 2000.

 26. Український правопис /АН України. Інститут мовознавства ім. О. Потебні, інститут укр. мови. – К., 2000.

 27. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / уклад.: С. Бибик, І. Михно, Л. Пустовіт. – К., 1999.

 28. Хоменко М.Ф. Посібник з діловодства. - вид-ня друге, випр. і доп. / М.Ф. Хоменко, О.В. Грабарь. – К.: Ґенеза, 2003.

 29. Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: довідник. / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Н.В. Лисенко – К.: Либідь, 1993.

 30. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник. / С.В. Шевчук– К.: Вища школа, 2003.

 31. Ющук І.П. Практикум із правопису української мови. – 4-те вид. / І.П. Ющук.– К.: Освіта, 2000.Словники


 1. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. / А.А. Бурячок – К.: Наукова думка, 1995.

 2. Новий тлумачний словник української мови: У 3т. / уклад.: В.В. Яременко, С.Н.Сліпушко. – К., 2001.

 3. Новітній російсько-український словник / укладач Л.П.Коврига. / за ред. М.І. Степаненка. – Харків, 2006.

 4. Новітній українсько-російський словник / укладач Л.П.Коврига. / за ред. М.І. Степаненка. – Харків, 2006.

 5. Російсько-український загальнотехнічний словник / Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф.Христенок. – К.: Вища школа, 1994.

 6. Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика/Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – К.: Вища школа, 1992.

 7. Російсько-український словник наукової термінології: У 3т. – К., 1998.

 8. Словник іншомовних слів / уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000.

 9. Словник синонімів української мови: у 2т. / А.А. Бурячок, С.І. Головащук [та ін.] – К.: Наукова думка, 2001.

 10. Український орфографічний словник / за ред. проф. А.С. Свашенко. – К.: Прапор, 1999.

 11. Українсько-російський і російсько-український словник: / А.Ю. Петраковський. – Харків.: ЧП „Світовид”, 2002.

 12. Фразеологічний словник української мови: у 2т. / уклад.: В.М. Білоноженко [та ін.] – К.: Наукова думка, 1993.Додаток 1

^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ “ДІЛОВОДСТВО”


Теоретичні питання


 1. Діловодство як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами. Складові частини діловодства.

 2. Структура та функції служби діловодства.

 3. Суть поняття „документ”. Призначення і класифікація документів.

 4. Основні реквізити документів згідно з держстандартом та загальні правила їх оформлення.

 5. Мова і стиль службових документів. Вимоги до мови ділових паперів.

 6. Правила викладення матеріалу і логічної побудови тексту документа.

 7. Постійні і змінні реквізити. Формуляр-зразок як модель побудови форми ділового папера. Робоча площа й береги документа, їх призначення.

 8. Поняття про бланк офіційного папера, види бланків, варіанти розташування реквізитів.

 9. Організаційні документи. Структура тексту та вимоги до укладання положення, статуту.

 10. Інструкції та правила як організаційні документи. Вимоги до їх оформлення. Структура тексту.

 11. Аналіз розпорядчих документів: постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки. Типові мовні звороти розпорядчих документів.

 12. Накази (кадрові та з основної діяльності). Структура тексту та вимоги до оформлення наказів.

 13. Поняття про постанову й ухвалу як про правові акти. Порядок розміщення реквізитів.

 14. Розпорядження (загальні, часткові), вказівки як розпорядчі документи. Вимоги до їх оформлення, основні реквізити. Типові мовні звороти.

 15. Довідково-інформаційні документи та вимоги до їх оформлення. Типові мовні звороти.

 16. Акт як документ правової чинності. Призначення актів, основні реквізити.

 17. Види, особливості та структура тексту службових листів.

 18. Довідки (огляди), доповідні та пояснювальні записки, оголошення, протоколи. Вимоги до їх оформлення. Структура текстів. Типові мовні звороти.

 19. Зміст і реквізити планів роботи, звітів, доповідей.

 20. Специфіка укладання службових телеграм, телефонограм, факсів.

 21. Документація з кадрових питань. Призначення, вимоги до укладання кадрово-контрактових паперів та особливості їх документування.

 22. Контракти, угоди: особливості, рівень стандартизації, зміст.

 23. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка як основний документ, що підтверджує трудову діяльність. Вимоги до заповнення трудових книжок.

 24. Заяви про прийняття на роботу, про переведення на іншу посаду, про надання відпустки, про звільнення з обійманої посади.

 25. Характеристика. Реквізити, структура тексту.

 26. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості документування.

 27. Характеристика особистих офіційних документів: заповіти, заяви громадян у житлово-комунальні органи, адміністративні органи та інші установи. Особливості укладання.

 28. Доручення та розписка як особисті офіційні документи. Вимоги до їх оформлення та основні реквізити.

 29. Посвідчення: структура тексту, групи.

 30. Спеціалізована документація: реєстрація у службі зайнятості, реєстрація підприємницької діяльності. Вимоги до їх створення та особливості укладання.

 31. Документи з господарсько-договірної діяльності, їх реквізити, зразки: договір оренди обладнання, договір про майнову відповідальність, договір про спільну діяльність тощо.

 32. Загальне поняття про приймання документів, які надходять до установи.

 33. Мета попереднього розгляду службових документів.

 34. “Інструкція з діловодства” про реєстрацію ділових паперів.

 35. Автоматизована та журнальна форма для реєстрації документів та порядок їх заповнення.

 36. Аналіз документів із питань господарсько-претензійної діяльності: протоколи розбіжностей до договорів, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви. Особливості їх укладання.

 37. Документи в банківській діяльності: договір про депозитний вклад, кредитний договір, договір лізингу, договір про пайовий внесок та інші. Характеристика та вимоги до їх оформлення.

 38. Податкова документація. Документи, обов’язкові для заповнення в державній податковій інспекції. Типові мовні звороти.

 39. Обліково-фінансова документація: відмови від акцепту, відомість, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна. Особливості та вимоги документування.

 40. Акт, гарантійний лист як обліково-фінансові документи. Структура тексту, основні реквізити. Типові мовні звороти.

 41. Оформлення відкриття рахунка в банку. Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок і їх використання.

 42. Документація в рекламній діяльності: договір на рекламу продукції, угода про ціну на рекламні послуги, угода про розподіл прибутку від рекламної діяльності.

 43. Особливості договорів з організації виставково-ярмаркової діяльності та аукціонів. Основні вимоги до тексту документів.

 44. Ділове спілкування. Організація прийому закордонної делегації, протокольні вимоги. Неофіційні зустрічі: призначення і способи організації.

 45. Етикет ділового спілкування. Привітання і представлення. Вимоги етикету до чоловіків і жінок.

 46. Методи проведення переговорів. Підготовка до бесіди під час ділової зустрічі.

 47. Документальне підтвердження операцій купівлі-продажу, найму, оренди, приватизації житла та нежитлових приміщень.

 48. Дипломатичні документи: загальні вимоги до структури тексту та мови.

 49. Види дипломатичного листування: меморандум, ноти (вербальна й особиста), декларація, заява.

 50. Документи в науковій діяльності, їх призначення, реквізити, суб’єкти. Правила оформлення текстів.


Граматичний матеріал


 1. Правопис префіксів.

 2. Уживання апострофа і м’якого знака в українських та іншомовних словах.

 3. Подвоєння приголосних на письмі.

 4. Написання слів іншомовного походження.

 5. Правопис прізвищ, імен та по батькові, їх відмінювання.

 6. Написання слів із великої літери.

 7. Правопис складних слів (іменників, прикладок, прикметників, прислівників, числівників, службових частин мови).

 8. Особливості відмінювання іменників в українській мові.

 9. Тверда та м’яка групи прикметників. Ступені порівняння.

 10. Правопис, відмінювання та наголошення числівників в українській мові. Зв’язок числівників з іменниками.

 11. Явища калькування, тавтології, плеоназму.

 12. Будова і використання термінологічних і фразеологічних (усталених) словосполучень порівняно з російською мовою.Додаток 2

Зразок титульного листа контрольної роботи


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки


^ Контрольна робота

з дисципліни «Діловодство»

студента групи _____ заочного факультету

Ярошенка Андрія Васильовича


Перевірив:


Полтава - 2009

Додаток 3

Зразки оформлення списку літератури

^ Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. / М.Зубков. – Х: Торсінг, 2004.

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006. – 246 c.

Чотири і більше авторів

Логіко-семантичне експертування термінологічних стандартів / [О. Кальченко, О. Коренга, Л. Пшенична та ін]. – Львів: Львівська політехніка, 1994. – 159 с.

^ Багатотомні видання

История русской литературы: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. - Т.З: расцвет реализма. – 240 с.

Перекладні видання

Гроссе Э., Химия для любознательных: пер. с нем./ Э.Гроссе, Х. Вайсмангель – М.: Химия, 1980. – 236 с.

Стандарти

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47с.

36ipки наукових праць

Обчислювальна i прикладна математика: з6. наук. пр – К.:Либідь, 1993. – 102 с.

Словники

Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад.: Л.О. Пустовіт [та ін.]–К.: Довіра, 2000. – 662 с.

Складові частини: книги,

Пономаренко Л.А. Организующая система / Л.А. Пономаренко // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия,1979. – С. 105 – 175.

збірника,

Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки / Л.А. Пономаренко // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1976. С. 54 – 67.

журналу,

Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ століття / О.А. Стишов // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 7–21.

енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль / Ю.А. Долматовський // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.

Тези доповідей

Шевченко Л.І. Термінологія як проблема інтелектуалізації мови / Л.І. Шевченко // Сучасні проблеми термінології та термінографії: тези міжнар. наук. конф. – К.: КМУЦА, 2000. – С.11 – 12.Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Судове діловодство” / Укладач В. В. Трошечко. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Управління персоналом”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни " психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи