Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Скачати 418.06 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Сторінка1/3
Дата16.11.2012
Розмір418.06 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

із дисципліни

«українська мова

за професійним спрямуванням»


для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей


Полтава - 2009


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 38 с.


Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням і підготовці до підсумкового контролю.


Укладачі: канд. філол. наук, ст. викладач Дорошенко С.М.,

викладач Комлик Ю.О.


Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н.К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент


Рецензент: канд. філол. наук, доц. Н.В. Жигилій


Затверджено науково-методичною

радою ПолтНТУ

протокол № 4 від 20.03.2009 р.


Коректор: Дорошенко С.М.

© Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2009


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання інженерних спеціальностей виконують одну контрольну роботу з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”. Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу (див. “Зміст програми курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”).

Виконуючи І завдання, студент повинен виявити знання теоретичних засад нормативності української літературної мови, основних понять про офіційно-діловий і науковий стилі української мови як основу професійної мови; систему знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійного мовлення та стилістики службових документів.

Щоб успішно виконати ІІ завдання, студент повинен опрацювати вимоги до укладання ділових паперів, знати послідовність оформлення документів за сучасними вимогами, норми культури писемного ділового спілкування, уміти класифікувати й укладати сучасні ділові папери.

Виконання ІІІ завдання засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським правописом” тощо).

Контрольну роботу оформляють в окремому зошиті. Зазначивши варіант, послідовно виконують усі завдання, залишаючи поля та 2-3 рядки після кожного завдання для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача. Писати слід розбірливо, охайно, грамотно.

У кінці виконаної роботи потрібно обов’язково подати список використаної літератури.

^ Варіант контрольної роботи обирають за номером прізвища студента у списку групи. Якщо у групі навчається понад двадцять п’ять осіб, студент, прізвище якого у списку посідає 21-е місце, обирає роботу під номером 1, якщо 22-е місце – номер 2 і т.д.

Для виконання контрольної роботи потрібно скористатися рекомендованою літературою (див. “Список рекомендованої літератури”).

Захист контрольної роботи являє собою виклад студентом основних теоретичних положень роботи, пояснення виконання граматичних завдань, відповіді на запитання викладача.

Оскільки підсумковим контролем рівня знань студента з української мови є залік, у додатках також наведено перелік питань для підготовки до заліку.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ “УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”


Тема 1. Науковий та офіційно-діловий стилі як основа сучасної української професійної мови

Українська літературна мова – оброблена унормована форма загальнонародної мови. Мовні норми: фонетичні (орфоепічні), лексичні, орфографічні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні. Культура мовлення як ознака загальної культури людини.

Суть поняття “стиль”. Функціональні стилі української літературної мови. Місце серед них ділового й наукового стилів. Найважливіші риси, які визначають науковий стиль. Офіційно-діловий стиль, його ознаки, мовні засоби, підстилі. Особливості писемного ділового мовлення.

Документ і його функції. Критерії класифікації документів. Принципи підготовки тексту офіційних паперів (об’єктивність викладу, логічна послідовність, повнота інформації, точність викладу, свобода від суперечностей, переконливість, лаконічність) та мовні засоби їх вираження. Структура тексту документа, рівні стандартизації. Правила написання тексту ділового папера.

^ Тема 2. Культура писемного фахового мовлення. Загальні вимоги до слова

Термінологічна лексика сучасної української мови, її групи. Класифікація термінів за будовою (слова-терміни, словосполучення-терміни). Загальнонаукова і вузькогалузева термінологія, шляхи її творення, характерні особливості. Вимоги, які ставляться до термінів при вживанні в офіційно-діловому й науковому стилях. Професійна лексика та професійний жаргон. Правомірність їх використання у фаховому мовленні. Синоніми та пароніми в писемному діловому мовленні. Іншомовні слова, їх правопис. Фразеологія української мови. Поняття про фразеологізми. Роль словників у роботі з науковими та діловими текстами. Типи словників. Уживання м’якого знака, апострофа; подвоєння та подовження приголосних. Правопис префіксів.

^ Тема 3. Специфіка застосування морфологічних засобів у професійній мові

Відмінювання іменників в українській мові. Закінчення іменників чоловічого роду однини в родовому відмінку залежно від їх значення. Кличний відмінок однини. Написання прізвищ, імен та по батькові. Прикметник, його тверда та м’яка група. Ступенювання прикметників. Написання складних слів. Правопис, відмінювання та наголошення числівників в українській мові. Зв’язок числівників з іменниками.


^ Тема 4. Культура ділового мовлення в процесі виконання службових обов’язків

Основні риси усного мовлення та загальні вимоги до нього. Приватне ділове мовлення. Особливості спілкування керівника зі своїми підлеглими.

Прийом відвідувачів: основні вимоги щодо мовної культури та загального етикету службовця. Ділові наради: види, вимоги щодо організації, прийоми та методи ведення. Встановлення ділових контактів із представниками інших установ, організацій, підприємств. Телефонне спілкування.

^ Тема 5. Синтаксичні засоби, їх роль і місце у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців

Синтаксичні особливості наукового та офіційно-ділового стилів. Структура речень: прямий порядок слів, непряма мова, вставні слова, дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Риси синтаксису ділових паперів: інфінітивні конструкції, віддієслівні іменники як засіб забезпеченості й узагальненості змісту офіційних документів, словосполучення дієслівного типу в писемній адміністративно-виробничій ситуації. Основні правила вживання розділових знаків.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1. Мовна культура – складова частина духовної культури суспільства


План


І.1. Українська мова – національна мова українського народу. Поняття літературної мови.

2. Мовні норми.

3. Культура мовлення як ознака загальної культури людини. Основні вимоги до мовлення.

4. Значення мовної культури для підготовки майбутнього спеціаліста.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1.Скласти протокол засідання профспілкового бюро підприємства про заготівлю овочів членами трудового колективу (відділу, цеху, бригади).

2.Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни " психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства І підготовці до підсумкового...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Управління персоналом”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
П. Дроздова. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи