Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Скачати 418.06 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Сторінка2/3
Дата16.11.2012
Розмір418.06 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

ДорученняЯ, Музира Ірина Вікторівна, доручаю Зав’ялій Оксані Олексіївні отримати мою стипендію за вересень

20 вересня 2005 р. (підпис) І. В. Музира

Підпис студентки засвідчую:

Декан соціально-гуманітарного факультету М. І. Зайчик


Визначте, який це документ за:

а)походженням;

б)місцем виникнення;

в)призначенням.

Напишіть реквізити доручення.


ІІІ. Виконайте вправи.

1. Вставте потрібні літери.

^ Д..намізм, пац..єнт, ас..гнац..я, ф..нанси, дец..метр, д..апазон, акс..ома, ш..фр, ауд..єнц..я, граф..ка, деф..с, д..спансер, інф..н..т..в, ас..м..ляц..я.


2. За фразеологічним словником української мови з’ясуйте зміст даних усталених зворотів і уведіть їх у речення:

із розкритими обіймами, за два кроки, накивати п’ятами, як дві краплі води, летіти стрілою, ні світ ні зоря, яблуко незгоди, зоряна мить.


3. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти.

1. Переверніть сторінку книжки.

2. Завдяки хворобі він відстав від інших.

3. Він діяв згідно розпорядження.

4. Я вихожу на слідуючій зупинці.

5. Приймає активну участь у громадській роботі.

6. До навчання відноситься сумлінно.

7. Користується повагою серед товаришів і студентів.


Тема 2. Лексичний склад сучасної української літературної мови

ПланІ.1. Активна і пасивна лексика сучасної української мови: загальновживані слова, терміни, професіоналізми, архаїзми, історизми, неологізми, діалектизми.

2. Лексика сучасної української мови з погляду її походження:

а) власне українська лексика;

б) слова, запозичені з інших мов.

3. Фразеологія української мови. Поняття про фразеологізми, їх місце в науковому та офіційно-діловому стилях.

4. Лексикографія – наука про словники. Типи словників.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Скласти витяг із протоколу засідання профспілкового комітету організації про надання путівки до лікувально-оздоровчого санаторію.

2. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні документа.


Директору київської

загальноосвітньої школи № 224

Галієнко П. В.


Заява


Відредагуйте текст. Запишіть правильно.


ІІІ. Виконайте вправи

1. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире.

1. Протокол це документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань.

2. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові на звичайному папері за встановленим зразком.

3. П’ять на п’ять двадцять п’ять.

4. Акт, безумовно, обліково-фінансовий документ.

5. Брифінг, як правило, коротка інформація для журналістів.

6. Договір не довідково-інформаційний документ.

7. Він господарсько-договірний.

8. Дипломантом називають людину, відзначену дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі, переможця конкурсу, а дипломник особа, яка працює над дипломною роботою.

9. Анотація неначе рятівний жилет: допомагає при доборі і вивченні літератури з будь-якого питання.


2. Замініть, де треба, малу літеру великою:

(г)рінченків словник, (л)иска, (п)етрів батіг, (с)ізіфова праця, (ф)ранківська кімната, (п)олтавський (н)аціональний (т)ехнічний (у)ніверситет (і)мені (ю)рія (к)ондратюка, (а)нтей, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (з)заслужений (д)іяч (м)истецтв, (с)тарший (н)ауковий (с)півробітник (і)нституту (м)овознавства НАН (у)країни, (н)обелівська премія, (п)інчер, (г)айморова порожнина.


3. За словником іншомовних слів визначте зміст поданих іменників і складіть із ними словосполучення:

брифінг, геральдика, джонка, опак, пармезан, рента, форс-мажор, чичероне.


Тема 3. Лексико-семантичні явища української мови


План


І.1. Прямі й переносні, первинні і вторинні значення слів.

2. Багатозначність слова (полісемія).

3. Омоніми. Види омонімів. Антоніми.

4. Пароніми. Поділ їх на групи за характером семантичних зв’язків. Синоніми. Класифікація синонімів. Особливості вживання паронімів та синонімів у науковому й діловому стилях.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Укласти резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади.

2. Відредагуйте текст. Виправте помилки в оформленні документа. Допишіть відсутні реквізити.
^

Начальнику цеху № 4


Акціонерного товариства.


Доповідна записка


00.00.00. на другій зміні сталася пригода: Швець С. К. порушив правила експлуатації устаткування. Через це трохи не сталася аварія.


Начальник зміни М. Н. Деркач

00.00.00


ІІІ. Виконайте вправи.

1. З’ясуйте за словником: подані слова багатозначні чи омоніми, випишіть їх значення.

^ Додаток, агент, акт, блок, відділ, відношення, гриф, термін.


2. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище, згідно розпорядження, відповідно з постановою, виключення з правил, прийняти участь, повістка денна, дякую Вас, вести себе, прийняти заходи, особовий приклад, любе питання, згідно наказу.


3. Поставте замість крапок пропущені літери ч або ш.

Торі..ній, півні..ний, соня..ник, соня..ний, пшени..ний, міро..ник, да..ник, синтети..ний, гусени..ний, одини..ний, серде..ний, двору..ник, врані..ній, ру..ниця, ру..ний, міся..ний, рі..ний, нару..ники, сма..ний, ні..ний.

Тема 4. Культура писемного мовлення. Загальні вимоги до слова
План


І.1. Термінологічна лексика сучасної української мови: групи, шляхи творення, характерні ознаки.

2. Професійна лексика та правомірність її використання у фаховому мовленні.

3. Основні правила скорочування слів і словосполучень.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Скласти доповідну записку на ім’я керівника підприємства, де Ви працюєте, про порушення дисципліни праці (запізнення, відсутність на роботі співробітника відділу, який Ви очолюєте).

2. Виправте помилки в оформленні документа:


Довідка


Коренко Анатолій Петрович народився 21 квітня 1969 року. Мешкає за

адресою: вул. Миропільська, 48, кв. 140.

Начальник житлово-експлуатаційної контори Корса М. І.


ІІІ. Виконайте вправи.

1. Поставте розділові знаки.

1. Акт складається при прийман..і-здаванні справ після переобліку при проведен..і випробувань нової техніки при нещас..них випадках при здаванні об..єктів.

2. Цей документ підписують усі особи які брали учас..ть у складан..і.

3. Особі запрошеній на роботу в порядку переведення з ін..шого підприємства установи організації за погоджен..ям між керівниками підприємств установ організацій не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

4. Зворотна адреса пишеться повніс..тю.

5. Адреса це точна вказівка міс..ця проживан..я чи перебування кого-небудь або місце знаходження чого-небудь.

6. Забороняєт..ся укладання трудового договору з громадянином якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана.

7. Правила встановлені Міністерством зв..язку забезпечують якнайшвидше пересилання зберігання та доставку поштових відправлень.


2. З’ясуйте зміст даних слів і складіть із ними словосполучення.

Округ / округа; адрес / адреса; девіз / девіза; кар’єр / кар’єра.


3. Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників.

Глибокий, дужий, дорогий, близький, легкий, слабкий, високий, молодий, багатий, тонкий, тяжкий, далекий, короткий, швидкий, низький, товстий, поганий, рідкий.


Тема 5. Стилістична диференціація сучасної української мови

План


І.1. Суть поняття “стиль”. Функціональні стилі української літературної мови. Місце серед них ділового й наукового стилів.

2. Найважливіші риси, які визначають науковий стиль.

3. Офіційно-діловий стиль, його ознаки, мовні засоби, підстилі.

4. Особливості писемного ділового мовлення.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Укласти акт про результати ревізії каси.

2. Відредагуйте текст документа, допишіть відсутні відомості.

Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.

Назвіть реквізити даного документа.

Характеристика

учня 11 класу СШ м. Києва

Тормака Андрія Кузьмича


Тормак А. К. навчається в Київській середній школі з першого класу. Андрій Кузьмич серйозно ставився до навчання, закінчив школу на “4” і “5”. Тормак А. К. приймав участь у шкільній самодіяльності, спортивних змаганнях. Скромний, ввічливий, користується повагою та авторитетом серед однокласників. Мріє поступити в НПУ ім. М. П. Драгоманова на філологічний факультет.


Директор Київської зош №18 (підпис) О. О. Оберемко


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Доберіть синоніми до поданих слів.

^ Адміністрація, кон’юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.


2. Утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, які називають мешканців таких міст:

Львів, Київ, Яготин, Варшава, Біла Церква, Полтава, Дніпропетровськ, Ужгород, Одеса, Ірпінь, Тернопіль, Івано-Франківськ, Прага, Чернігів, Донецьк, Луцьк, Золотоноша, Москва, Мінськ, Черкаси.


3. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на Вашу думку, є найдоцільнішим. Запишіть.

За (положенням, станом) на 9 листопада 2005 року; бюджетні (затрати, видатки, витрати); (добиватися, домагатися) згоди; (присвоювати, привласнювати) майно; (поступило, надійшло, прибуло) повідомлення; у договорі (обумовлено, зумовлено) ряд питань; (хитання, коливання, вагання) цін; (об’єм, розмір, обсяг) робіт; надати необмежені (уповноваження, повноваження); написати (адрес, адресу) за новими поштовими правилами; вручити листа (адресантові, адресатові).


Тема 6. Загальне поняття про ділове мовлення

План


І.1. Документ і його функції. Критерії класифікації документів.

2. Принципи підготовки тексту офіційних паперів та мовні засоби їх вираження.

3. Структура тексту документа, рівні стандартизації.

4. Правила написання тексту ділового папера.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1.Скласти й оформити телефонограму.

2. Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Автобіографія


Я, Мірошник Ірина Дмитрівна, народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила середню школу № 115. На протязі 1980 – 1985 рр. навчалася в інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.


Дата Підпис

ІІІ. Виконайте вправи.


1. Поставте розділові знаки.

1.Більшість промовців припускається подвійної хиби по-перше не посилюють голосу а по-друге говорять навіть тоді коли пишуть на дошці тобто відвернувшись від слухачів.

2.Слухачі оцінять вас ще до того як ви почнете говорити як урівноваженого досвідченого лектора що знає свою справу і стоячи за кафедрою чекає коли настане тиша.

3.Отже більшість знань нам опосередковано передали люди які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі.

4.Запам’ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється занадто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу.

5.Звичайно людина яка завжди поводиться активно в товаристві підбере цікаві події і факти почуті останнім часом з тим щоб розповісти про них під час зустрічі (Іржі Томан. Мистецтво говорити).


2. Доберіть до поданих слів антоніми.

^ Промовчати, виправити, виправданий, виникнення, віддалення, вкінці, доводити, заперечувати, збільшувати, розширювати.


3. Від поданих прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса –ин-.

Батьківський, вінницький, гайдамацький, чернівецький, галицький, хмельницький, солдатський, козацький, львівський, житомирський, уманський, канцелярський, обивательський, партизанський, мадярський, гуцульський, донецький, полтавський, смоленський, закарпатський, запорізький, волинський, галицький.


Тема 7. Усне ділове мовлення. Загальні норми
План

І.1.Особливості усного мовлення.

2.Загальні вимоги до усного мовлення.

3.Чинники культури усного мовлення.

4.Види і жанри ділового усного мовлення за сферами застосування.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати наказ про прийом на роботу, надання щорічної відпустки, звільнення.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Протокол


загальних зборів студентів ІІ курсу, 23 гр.

11.10.2005

Голова: Панченко О. Г.

Присутні: декан факультету проф. Зеленов В. П., доц. Кравець І. В., студенти ІІ курсу.


Повістка денна:

1.Про підготовку до зимової сесії.

2.Про дисципліну та успішність студентів ІІ курсу.

Слухали: Виступ старости групи Адаменка О. І.

Ухвалили: 1. До 20.12.2005 р. ліквідувати всі негативні оцінки. Про стан успішності студентів-боржників повідомити батьків.


Слухали: . . .


Голова зборів: (підпис) Панченко О. Г.

Секретар: (підпис) Штанюк Р. Д.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Поставте наголос у словах.

Адресний, помилка, завдання, виробіток, живопис, запродати, розходження, літопис, питання, надати, каталог, звертання, корисний, черговий, зібрання, новий, процент, фаховий, видання.


2. Прочитайте, знайдіть і виправте помилки. Запишіть:

1. Питання внесене в повістку дня.

2. Дев’ятим пунктом записано інформацію про соціальний захист населення.

3. Комітету треба працювати ще дві неділі.

4. На 12 люте ситуація склалася дуже складна.

5. Із цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.

6. Теза складається з трьох строчок.

7. Все це дуже добре викладено на бумазі а в житті все не так.

8. Я теж притримуюсь такої думки.


3. Запишіть прізвища українською мовою в алфавітному порядку.

Виноградов, Тропинин, Пешковский, Балакирев, Крамской, Суриков, Глинка, Щедрин, Филин, Некрасов, Буслаев, Ивашкевич, Васнецов, Римский-Корсаков, Свиридов, Плещеев, Шостакович, Одоевский, Сергеев-Ценский, Тютчев, Бородин, Лебедев-Кумач, Перов, Кабалевский, Репин, Колмановский, Шишкин, Бунин, Кольцов.


Тема 8. Культура усного ділового мовлення. Особисте ділове мовлення в процесі виконання службових обов’язків
План


І.1. Особливості спілкування керівника зі своїми підлеглими.

2. Прийом відвідувачів: основні вимоги щодо мовної культури та загального етикету службовця.

3. Ділові наради: підготовка, види, прийоми і методи ведення.

4. Установлення ділових контактів із представниками інших установ, організацій, підприємств.

5. Телефонне спілкування: особливості ведення діалогу.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати лист-запит комерційної пропозиції.

2. Відредагуйте текст. З’ясуйте, який це документ за:

а) призначенням;

б) складністю;

в) ступенем гласності;

г) стадіями створення.

Визначте різновид документа.

Допишіть відсутні реквізити.


А. 00.00.00 № 15 м. Київ


Прийняти на посаду бухгалтера-економіста фірми Куц Аллу Михайлівну з окладом 280 гривень.


Начальник планового відділу дав згоду.


Директор фірми (підпис) В. П. Кононенко


Б. 00.00.00 № 25 м. Вінниця


Звільнити Байдикайло Ніну Петрівну, оператора машинообчислювального бюро, за прогули.

Була написана доповідна записка начальником МОБ Купрухіним С. В.


Директор заводу (підпис) О. І. Супрун


ІІІ. Виконайте вправи.
^
1. Поставте розділові знаки.

Під час наради можна скористатися магнітофоном або диктофоном. Це особливо потрібно на конференціях якщо промовці не підготували своїх виступів у письмовій формі. А на звичайних нарадах як правило немає рації робити запис усього обговорення ...

Якщо нарада закінчується постановкою конкретних завдань то учасники звісно повинні мати повноваження виконувати їх. Мало сенсу в резолюціях а їх буває багато у яких ставляться завдання організаціям що не підпорядковані групі яка провела нараду. Наприклад орган громадського самоврядування вирішує що треба впорядкувати вулицю селища. Таке рішення виконати сам він не може. Було б правильним коли б цей орган ухвалив що певний його член звернеться до відповідних організацій і займатиметься цим доки прийняте рішення викладене письмово буде виконано ...

Натомість якщо нарада не дає очікуваних наслідків то вона перетворюється на колективне марнування часу. Учасники невдоволені оскільки витратили цілий робочий тиждень безрезультатно завдавши народному господарству значних матеріальних збитків. Отже наради корисні лише тоді коло вони добре організовані і дають можливість досягти певної економії робочого часу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).


2. Доберіть синоніми до поданих слів:

адекватний, ефективний, рентабельний, стимулювати, диференціювати, концентрувати.


3. Від поданих слів утворіть слова за допомогою суфіксів –ськ(ий), – ств(о).

Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Волинь, Черкаси, киргиз, Козелець, Владивосток, товариш, Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг, тюрк, гігант, Полісся, латиш, декабрист, козак, студент, ткач, Случ, інтелігент, Іртиш, Прилуки, волох, Галич, чех, Санкт-Петербург.


Тема 9. Усне ділове мовлення. Публічні виступи
План


І.1. Жанри публічних виступів. Лекція як форма пропаганди наукових знань. Види лекцій, їх структура.

2. Бесіда. Мета, завдання і вимоги, що висуваються до бесіди.

3. Промова як публічний виступ, її завдання. Види промов.

4. Доповідь (ділова, звітна, політична). Підготовка до виголошення доповіді, її структура: вступ, основна частина, висновки.

5. Суть поняття “дискусія”. Методика проведення дискусій та основні вимоги до її учасників.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Скласти тези виступу на звітно-виборній конференції трудового колективу.

2. Відредагуйте поданий документ; напишіть його за всіма правилами складання актів.

Акт

Дев’ятнадцятого березня дві тисячі п’ятого року складено цей акт комісією в складі вчителя трудового навчання С. І. Кондратьєвої, старости 10-Б класу В. В. Руденка й учня 10-Б класу П. Ф. Чистяка в тому, що цього числа одержано від завгоспа середньої школи № 98 Ю. Р. Міщенко 0,5 м2 дощок та 500 г цвяхів на виготовлення ящиків для теплиці, 5 молотків і десять лопат.


Комісія.


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Уставте пропущені букви, виділіть префікси.

^ Пр..добрий – пр..добрити; пр..тихий – пр..тихлий; пр..хороший – пр..хорошений; пр..гіркий – пр..гірклий; пр..малий – пр..меншений; пр..мудритися – пр..мудрий.


2. Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх. 2000; 1996; 340; 21; 0,5.


3. Відредагуйте подані речення.

1. Починаючи сьогодні програму, мені подумалось, що ми все ж не все зробили, аби поліпшити ситуацію.

2. У прошлому році закупили 10 т сировини, а цього року закупаємо все наринку.

3. Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини. Але в слідуючому році планується збільшити.

4. Більша частина активу осталася і продовжують свою справу.

5. Роботу відложили на місяць.

6. Місцеві власті заборонили проведення зустрічей.

7. Може настати екологічна катастрофа завдяки тому, що буде горіти нафта.

8. На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.


Тема 10. Найважливіші орфографічні правила

План


І.1.Передавання на письмі ненаголошених голосних е, и.

2.Правопис префіксів.

3.Чергування голосних і приголосних при словозміні і словотворенні:

- зміни приголосних г, ж, з; к, ч, ц; х, ш, с перед префіксами –ськ(ий), – ств(о);

- чергування приголосних та голосних у формах іменників при творенні слів за допомогою суфікса – ин – ;

о, е з і у відкритому та закритому складах.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати організаційне оголошення.

2. Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.


Звіт

про педагогічну практику

студентки Кулик С. А.


Педагогічну практику відпрацювала у 225 школі м. Києва. На протязі перебування у школі на практиці я провела 10 контрольних уроків і 3 уроки, які не оцінювалися. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом.


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Перепишіть текст. Поставте розділові знаки.

Успіх публічного виступу залежить не тільки від його змісту а й від того яким стилем викладу ви користуєтеся. Стиль це спосіб вибору мовних засобів для вираження своїх думок і упорядкування їх в одне ціле.

Із плином часу ви зрозумієте що мова подібна до музичного інструмента на якому треба навчитися грати. Ви відчуєте її мелодійність вишуканість і ніжність побачите які багатющі можливості дає вона для спілкування й зближення з людьми що вас оточують. І можливо ви переконаєтеся що досі ставилися до неї не так як вона того заслуговує. Приділивши їй більше уваги ви навчитеся краще вправлятися зі словами і тоді вона не відштовхуватиме вас від людей а навпаки робитиме їх вашими друзями. Ви зрозумієте що раніше не використовували всіх можливостей мови як засобу спілкування для точного вираження думок з їх найменшими відтінками. Говорячи ми майже завжди зосереджуємося на змісті доповіді або лекції які готуємо забуваючи стежити за мовними особливостями а це часто призводить до погіршення виступу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).


2. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини.

Париж, балет, сантиметр, рік, хліб, мінімум, інвентар, вираз, інститут, успіх, кінець, мороз, Сибір, штаб, голос, підмет, ваучер, брокер, сертифікат, юрист, апарат, абзац, пункт, факт, формуляр, об’єкт, варіант, принцип, проект.


3. Перекладіть подані слова українською мовою.

Воссоединение, судья, гордостью, соцветие, нежданный, трёхсотлетие, чутьё, бессердечный, бытие, предместье, обобщение, Прикарпатье, бессюжетный, затишье, Подолье, Поволжье.


Тема 11. Українська орфографія, її значення для правильного оформлення наукових і ділових текстів
План


І.1. Написання и, і, ї; е, є в словах іншомовного походження.

2. Подвоєння приголосних на письмі.

3. Правопис апострофа та м’якого знака в українських та іншомовних словах.

4. Спрощення приголосних.


ІІ. Практичні завдання до теми.


1. Укласти звіт про виконану роботу під час відрядження.

2. Виправте помилки в оформленні документа.


Витяг

з протоколу засідання правління

КСП “Нива”.

Слухали: голову правління Марчука Ю. І. про надання матеріальної допомоги Семенцовій Н. П.

Ухвалили: надати матеріальну допомогу Семенцовій Н. П.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Напишіть не зі словами разом чи окремо.

Не/вблаганний, не/густо, не/в’янучий, не/краще, не/врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти, не/досушити, не/зважаючи на, не/здужати, не/привітний, не/далеко, не/спроста, не/доречно, не/абиякий, не/білений, не/густо, не/доліт, не/дорого, а дешево, не/довиконаний, не/охота, не/мій, не/дев’ятий, не/раз, не/досить, не/проворний, не/істотно, не/з’ясоване досі питання, не/там, не/переконливий, ніде не/знаний, не/активний.


2. Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини.

Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Хома Лукич, президент Рощин Степан Федорович, кореспондент Пушенко Галина Олександрівна, проректор Голубчик Петро Ярославович.


3. Перепишіть речення, виправте помилки.

1. В обов’язки секретарші входить ведення документації. 2. Сучасні форми переписки склалися понад сто п’ятдесят років тому. 3. Прізвище й адрес особи чи найменування організації зазначається в самому тексті з лівого боку під датою. 4. Люди ділового круга знають наскільки важливе взаємопорозуміння в неофіційній зустрічі ділових партнерів. 5. Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною.


Тема 12. Загальні правила написання складних слів


План


І.1. Правопис складних іменників.

2. Прикладкові словосполучення: особливості передавання на письмі.

3. Правопис складних прикметників.

4. Написання прикметникових утворень від складних і складених географічних назв.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати розписку про одержання грошової суми.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості.

Оголошення


В актовому залі НУ імені Т.Г. Шевченка буде проведено літературний вечір, присвячений творчості В. Симоненка.


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.

Напишіть реквізити оголошення.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Утворіть від поданих іменників форми по батькові для осіб чоловічої та жіночої статі, поставте їх у давальному відмінку.

Ілля, Кузьма, Сава, Броніслав, Лука, Валерій, Олексій, Микола, Василь, Сергій, Микита, Данило.


2. Поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Автопавіл..йон, ал..янс, барел..єф, вал..юта, вар..єте, н..юанс, мад..яр, кон..юктура, В..єтнам, фаміл..ярний, Х..юстон, Севіл..я, л..юкс, дос..є, м..юзик-хол, кс..ондз, п..єдестал, порт..єра, медал..йон, авен..ю, міл..йонер, комп..ютер, ін..єкція, ад..юнкт, диз..юнкція, ескадрил..я, сен..йор, транс..європейський, М..юнхен, Водоп..янов.


3. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки.

1. Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого лекторського досвіду ви не говоритимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого виступу.

2. Лекція що супроводжується демонстрацією діапозитивів та фільмів зрозуміло викликає більше зацікавлення ніж та протягом якої лектор користується лише словесним описом.

3. Це безперечно не означає що кожна наукова або технічна лекція повинна бути сухою та неемоційною.

4. Якщо йдеться про короткочасне порушення вашого виступу поблизу проїжджає ваговоз на вежі б’є годинник тощо то в цьому разі краще на хвилину зупинитися.

5. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою впевненістю промовця та його внутрішніми побоюваннями браком віри у власні сили (Іржі Томан. Мистецтво говорити ).


Тема 13. Написання складних повнозначних і службових частин мови


План


І.1. Правопис складних і складених числівників.

2. Написання складних прислівників.

3.Складні та складені прийменники, сполучники, частки: особливості правопису.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1.Написати характеристику на підлеглого працівника.

2. Прочитайте текст документа.


Про виготовлення бланків

індивідуальних планів

роботи викладачів


Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом ІІ кварталу 2005 року. Оплату гарантуємо.


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.

Назвіть реквізити цього документа.

Поясніть орфограми у виділених словах (письмово).


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх.

Студент, щастя, область, честь, радість, кількість, кореспондент, вартість, публіцист, ненависть, захист, контраст, компост, інтелігент, екстреміст, гігант, проїзд, якість, пропагандист, президент, кар’єрист, жалість.


2. Поставте імена по батькові у кличному відмінку.

Владислав Едуардович, Юрій Валерійович, Олег Андрійович, Ігор Всеволодович, Надія Григорівна, Ганна Євгенівна, Світлана Володимирівна, Борис Костьович, Лідія Опанасівна, Оксана Анатоліївна, Олексій Васильович.


3. Перепишіть речення, виправте помилки.

1. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни.

2. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого середовища.

3. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій.

4. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних результатів.

5. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.


Тема 14. Морфологія і правопис


План


І.1. Відмінювання іменників в українській мові. Увага до окремих відмінків: Д.відмінок, Ор. відмінок, Кл. відмінок однини.

 1. Закінчення іменників чоловічого роду у Р. відмінку однини залежно від їх значення.

 2. Форми невідмінюваних іменників.

 3. Правопис слів із великої літери.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Укласти доручення на одержання зарплати.

2. Визначити вид документа:


А. Я, Cамійленко Ганна Петрівна, доручаю Петровій Ірині Вадимівні отримати належну мені зарплату за січень 2005р.

Б. Прошу надати мені відпустку з 10 по 20 вересня 2005р. у зв’язку з сімейними обставинами.

В. Провести генеральне прибирання кабінетів – до 20 вересня. Відповідальні – класні керівники.


Продовжити речення:

1. У заяві подаються відомості про те,... . 2. Найчастіше довідки оформляюься на... . 3. Зміст доповідної записки повинен бути ... . 4. В офіційному дорученні обов’язково зазначаються... . 5. Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що..., і такі, що.... 6. Підпис особи, що дає розписку засвідчує... . 7. Протокол підписують... .


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Із поданих словосполучень утворіть складні та складноскорочені слова.

Триста літ, військовий комісаріат, три тисячі, юний натураліст, двадцять п’ять мільйонів, міський комітет, шістдесят років, двісті сімдесят тонн.


2. З’ясуйте значення слів, користуючись тлумачним словником. Як називаються такі пари слів?

^ Адресат – адресант, абонент – абонемент, статут – статус, авторитетний – авторитарний, громадський – громадянський, ефективний – ефектний, тактовний – тактичний.


3. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки при відокремлених членах речення.

1. Вартість усіх видів послуг пов’язаних з участю у виставці подається Організатором в умовних одиницях.

2. Експонент без узгодження з Організатором не має права залучати до виконання робіт, що входять у перелік додаткових послуг, інших осіб крім уповноважених на це Організатором.

3. Ринкова економіка складна і суперечлива входить у сучасне життя з болем.

4. Згідно з постановою адміністрації міста малозабезпеченим надаватиметься допомога.

5. Незважаючи на зайнятість і перевантаженість справами не слід забувати про родину.

6. Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, правилам і технічним умовам, або не комплектної продукції і товарів здійснені відповідальними за це особами, учинені протягом року після накладання адміністративного стягнення за такі ж порушення караються штрафом від трьохсот до п’ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

7. Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона крім випадків передбачених цим Кодексом карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна чи без такої (із посібн.).


Тема 15. Відмінювання і правопис повнозначних частин мови


План


І.1. Правопис імен. Особливості творення та відмінювання форм по батькові.

 1. Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ.

 2. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв.

 3. Тверда та м’яка групи прикметників. Ступені порівняння.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати довідку про місце роботи підлеглого працівника.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості.


Київська середня школа №15 Директору школи

Харчук С.І.


Пояснювальна записка.

Я пропустив уроки, бо разом з батьками відвідав виставку робіт сучасних українських скульпторів.


Учень 11-Б класу (підпис)


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.

Напишіть реквізити пояснювальної записки.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Подані слова напишіть разом, окремо або через дефіс.

Товарно/матеріальний, суспільно/трудовий, матеріально/відповідальний, матеріально/технічний, планово/економічний, виробничо/технічний, кредитно/розрахунковий, плодово/овочевий, плодо/овочевий, хлібо/булочний, морально/стійкий, морально/правовий, сильно/діючий, сильно/схвильований, промислово/торговельний, промислово/розвинений.

2. Утворіть форму місцевого відмінка однини.

^ Авіаполк, друк, Артек, верх, відпустка, перевага, стяг, Санкт-Петербург, колега, скарга, космофізика, Лейпциг.

3. Перекладіть українською мовою.

Решающий, последующий, предшествующий, бездействующий, поступа-ющий, заведующий, служащий.


Тема 16. Писемне мовлення. Числівник. Правопис часток не, ні


План


І.1. Написання числівників і відчислівникових слів.

2. Відмінювання числівників в українській мові (кількісні, порядкові, дробові).

3. Зв’язок числівника з іменником.

4. Написання часток не, ні з різними частинами мови.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Укласти розпорядження про необхідність відрядження працівника до підприємства-партнера.

2. Розкрийте значення слів адресат – адресант. Виправте помилки в адресуванні заяв. Запишіть правильні варіанти.


А. Деканові Національного

технічного факультету

доц. Іванову О.П.

студента 4-го курсу

Вознюка М.П.

Б. Ректорові Національного педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова

проф. Шкілю М.І.

від студента педагогічного факультету

Комар О.К.

В. Директорові Київської

загальноосвітньої школи №15

Випускника педагогічного коледжу

Бобка Сергія Петровича.


ІІІ. Виконайте вправи.


1. Розкрийте дужки, поставте слова у потрібному відмінку.

Панові (Григорій Омельчук), із секретарем (Петро Найда), у бухгалтера (Віра Мотрич), при директорові (Сергій Осика), для уповноваженого (Олексій Музиченко), за участю (Ганна Чубач), відповідального (Савелій Чубенко), заступникові (Михайлина Ярова), від керівника (Семен Горай).

2. Запишіть слова разом або через дефіс.

Пів/року, пів/Львова, пів/олівця, пів/місяця, пів/яблука, пів/Харкова, пів/Європи, пів/апельсина, пів/оберта, пів/Азії, пів/ящика, пів/життя, напів/провідник, пів/аркуша, пів/Москви, пів/сотні, пів/озера.


3. Відредагуйте подані речення.

1. По слідуючому питанню виступить голова комісії.

2. Необхідно додержуватись регламенту.

3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво.

4. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню.

5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма не вчасно розраховується за представлені послуги.


Тема 17. Синтаксичні засоби, їх місце в писемному фаховому мовленні


План


І. 1. Синтаксичні особливості наукового та офіційно-ділового стилів: структура речень.

2. Риси синтаксису ділових паперів:

а) інфінітивні конструкції;

б) віддієслівні іменники як засіб забезпеченості й узагальненості змісту документів;

в) розщеплення присудка;

г) словосполучення дієслівного типу в писемній адміністративно-виробничій ситуації.

3. Засоби досягнення логічної послідовності в документі.

4. Явища калькування, тавтології, плеоназму. Правомірність їх уживання в мові документації.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Написати автобіографію.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Розписка

Я, Бірюкова Ольга Петрівна, отримала у завідуючої бібліотекою О.В.Гуменюк на тимчасове користування під час канікул 2 підручники з історії України.

00.00.00.

(підпис)

Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.

Напишіть реквізити розписки.

Поясніть правопис виділених слів.


ІІІ. Виконати вправи.


1. Перекладіть наведені словосполучення українською мовою. Складіть із ними речення.

Шести книг, пятью машинами, шестидесяти студентов, двумстам пятидесяти восьми рабочим, на девяноста семи участках, семьюдесятью гривнами, четырёхсот инженеров, на сорока пяти предприятиях, трёмстам тридцати семи студентам, двум коллегам, четырьмя задачами, о восьмидесяти двух депутатах, двенадцатью столами, на восьми страницах, трёхсот сорока девяти компьютеров.


2. Запишіть прислівники і прислівникові сполучення разом, окремо або через дефіс.

До/останку, що/неділі, в/цілому, на/весні, поза/торік, на/завтра, с/початку, с/просоння, на/швидку, по/одинці, на/вкруги, на/гора, коли/не/коли, на/рівні, в/голос, по/правді, в/край, ні/нащо, кінець/кінцем, до/побачення, на/ходу, вряди/годи, с/краю, по/четверте, на/показ, до/пари, напів/свідомо, в/слід, всього/на/всього, по/іншому, на/зустріч, день/у/день, як/не/як, у/чотирьох, у/сто/крат, після/завтра.


3. Відредагуйте подані речення.

1. Належить виконати великий об’єм роботи.

2. Було прийнято всі міри.

3. Рахуйся з думками опонентів.

4. Треба серйозно відноситься до роботи.

5. Факт порушення був на лице.


Тема 18. Основні правила вживання розділових знаків у простому ускладненому реченні


План


І. 1. Однорідні й неоднорідні означення.

2. Відокремлення означень і прикладок.

3. Правила відокремлення обставин.

4. Відокремлення додатків.

5. Розділові знаки у рубрикованому тексті.

6. Виділення вставних і вставлених конструкцій.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Укласти супровідний лист.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.


Директору заводу “Термінал”

Заява

Шановний пане директоре, дозвольте мені взяти відпустку за свій рахунок, бо я погано себе почуваю. Щиро дякую за розуміння!

00.00.00.

(підпис)


Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.


ІІІ. Виконати вправи.


1. Перекладіть українською і поясніть написання слів.

Дизель, силуэт, Сан-Франциско, Антарктида, Греция, бизнес, Каир, Виржиния, Рим, Цюрих, Сирия, Тибет, Вашингтон, клиент, Корсика, Рио-де-Жанейро, жюри, Сиракузы, финансы, визави, аксиома, Сочи, Крит, джинсы, Чили, Кордильеры, парашют, жирандоль, спирт.


2. Запишіть правильно і поясніть уживання великої літери.

(П, п)резидент (У, у)країни, (П, п)рем’єр-міністр (У, у)країни, (В, в)іце-президент, (Г, г)олова (В, в)ерховної (Р, р)ади, (К, к)обзар, (М, м)іністерство (О, о)світи та (Н, н)ауки (У, у)країни, (П, п)олтавський (Н, н)аціональний (Т, т)ехнічний (У, у)ніверситет (І, і)мені (Ю, ю)рія (К, к)ондратюка, (Р, р)ектор (У, у)ніверситету, (Г, г)олова (К, к)онституційного (С, с)уду, (Г,г)енеральний (П, п)рокурор (У, у)країни, (М, м)едаль „(З, з)а (В, в)ідвагу”, (С, с)пілка (П, п)исьменників (У, у)країни, (К, к)абінет (М, м)іністрів, (Ч, ч)лен-кореспондент, (Ф, ф)ранкфурт-(Н, н)а-(М, м)айні, (П, п)ерун, (Г, г)еркулес, (Н, н)овий (Р, р)ік, (Е, е)йфелева (В, в)ежа, (П, п)олярна (З, з)ірка, „(П, п)овість (П, п)олум’яних (Л, л)іт”, газета „(Д, д)ень”.


3. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен. Поставте їх у кличному відмінку. Утворіть моделі офіційних звертань.

^ Марія, Володимир; Ігор, Степан; Олександра, Ігор; Михайло, Леонід; Євген, Ярослав; Валентина, Микола; Оксана, Григорій.


Тема 19. . Правила вживання двокрапки, тире, лапок у простому реченні


План


 1. Двокрапка після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення.

 2. Особливості використання двокрапки перед однорідними членами речення в науковому та офіційно-діловому стилях.

 3. Тире на місці пропущеної зв’язки в іменному складеному присудкові.

 4. Тире для відокремлення прикладки й інших членів речення.

5. Уживання лапок.


ІІ. Практичні завдання до теми.

1. Скласти телеграму ділового змісту.

2. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Резюме

Сидоренко Петро Григорович народився 17 квітня 1975 року.

Навчався у Київській середній школі №115, потім у Київському національному університеті імені Т.Шевченка. Спеціальність – менеджер.

Хочу працювати за спеціальністю.

Домашня адреса: м.Київ, вул.Космічна, 15, кв.6.

00.00.00 Підпис.

Визначте, який це документ за:

а) походженням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) формою.


ІІІ. Виконати вправи.


1. Поставте в родовому відмінку однини іменники.

Вид, ящик, Миргород, Кавказ, біг, двигун, водень, теніс, землетрус, факультет, рис, сантиметр, стіл, конус, страх, Кривий Ріг, університет, заробіток, долар, обмін, комп’ютер, сніг, жовтень, Андрій, старт, стрибок.


2. Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть правопис:

грінченків словник, шевченкові поезії, пушкінські рукописи, гордіїв вузол, шевченківські читання, андрієві книжки, бертолетова сіль, петрів батіг, рентгенівські промені, франківські сонети, нобелівська премія, сізіфова праця, гайморова порожнина, чернівецький державний університет, франківська кімната, фільчина грамота.


3. Відредагуйте подані речення.

1. Гра переноситься із-за погодних обставин.

2. У розслідуванні справи слідчий зайшов у тупик.

3. Тактовна людина завжди буде притримуватися черги.

4. Працювати на внештатній посаді.

5. Нічого з цього не получиться.


Тема 20. Правила вживання розділових знаків у складних реченнях


План


1. Уживання коми та крапки з комою у складних реченнях:

1) складносурядних;

2) складнопідрядних;

3) складних безсполучникових.

2. Використання двокрапки в складному безсполучниковому реченні.

3. Тире в складному безсполучниковому реченні.

4. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях


ІІ. Практичні завдання до теми.

 1. Укласти зразок посвідчення на ім’я Григоренка Миколи Петровича.

2. Відредагуйте текст. З’ясуйте, який це документ за:

а) призначенням;

б) складністю;

в) ступенем гласності;

г) стадіями створення.

Визначте різновид документа.

Допишіть відсутні реквізити.

Довідка.

Я, Симоненко Микола Борисович, навчаюсь на другому курсі енергетичного факультету ПДТУ, спеціальність “Промислова теплоенергетика”.

Довідка видана на прохання ЖЕДу.

5.7.2007р. (підпис Симоненка М.)

ІІІ. Виконати вправи.


1. Поясніть вживання подвоєних літер або відсутність подвоєння.

Від...аль, л...яний, здоровен...ий, туман...о, Він...иця, возніс...я, невблаган...ий, здійснен...ий, нескінчен...ий, знаряд...я, несказан...ий, зав...ід...ілу, закон...ість, воз...’єднан...я, навман...я, матір...’ю, л...ється, віс...ю, суд...я, попідтин...ю, с...авці, збіж...я, Гол...андія, барок...о, пен...і, ір...еальний, Ніц...а, гол...андець.


2. Напишіть російські прізвища та географічні назви українською мовою, поясніть їхній правопис.

Железноводск, Лермонтов, Рощин, Муравьев, Золотарев, Звонарев, Щипачев, Тимирязев, Грачев, Пермь, Зеленогорск, Семенов, Артемов, Голицын, Бугаев, Потемкин, Енисей, Сергеев, Нестеров, Зайцев, Череповец, Гуляев, Ильин.


3. Перекладіть українською мовою.

А^ . Нижеподписавшийся, вышеизложенный, упомянутый, заинтересованный, внедряемый, предотвращённый, первостепенный, неприглядный, председательствующий, непредвиденны.

Б. Надлежащим образом, официальные лица, деловые круги, вводить в убыток, быть на хорошем счету, в течении недели, за наличные деньги, изымать из обращения, на общественных началах, наводить справки.

В. В рассрочку, во вред, по достоинству, по крайней мере, несостоятельность, на усмотрение, по силам, по причине, за неимением, по обоюдному согласию.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова: Навч. посібник. – К.: “АртЕк”, 2001.

 2. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1995.

 3. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002.

 4. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. – К.: А.С.К., 2001.

 5. Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств і громадян. – Донецьк, 1996.

 6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2000.

 7. Ділова українська мова: Навчальний посібник / За ред. проф. О. Горбула. – К.: „Знання”, 2000.

 8. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 1996.

 9. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2001.

 10. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. – Х.: Торсінг, 2002.

 11. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К., 1992.

 12. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. – К., 1970.

 13. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987.

 14. Коваль А.П. Українське ділове мовлення. – К., 1982.

 15. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К.: Вища школа, 1999.

 16. Любимець Л.П. Ділові папери. – К.,1988.

 17. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова. – К.: Либідь, 1992.

 18. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: найважливіші зразки документів українською мовою. – К., 1992.

 19. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2000.

 20. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: МАУП, 1997.

 21. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

 22. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999.

 23. Роздатковий матеріал для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліну „Ділова українська мова”. Найважливіші види ділових документів. – Полтава: ПДТУ, 1997.

 24. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К., 1994.

 25. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарьова. – К., 2000.

 26. Українська мова. Практикум / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Л.Ю.Шевченко. – К.: Либідь, 2000.

 27. Український правопис (АН України. Інститут мовознавства ім. О. Потебні, інститут укр.. мови). – К., 2000.

 28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С. Бибик, І. Михно, Л. Пустовіт. – К., 1999.

 29. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Н.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.: Либідь, 1993.

 30. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003.

 31. Ющук І.П. Практикум із правопису української мови. – 4-те вид. – К.: Освіта, 2000.

Словники

 1. Новий тлумачний словник української мови: У 3т. / Уклад.: В.В. Яременко, С.Н.Сліпушко. – К, 2001.

 2. Російсько-український загальнотехнічний словник / Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф.Христенок. – К.: Вища школа, 1994.

 3. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика/Л.І. Маць-ко, О.М. Сидоренко, С.В. Шевчук. – К.: Вища школа, 1992.

 4. Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000.

 5. Словник синонімів української мови: У 2т. / А.А. Бурячок, С.І. Головащук та ін. – К.: Наукова думка, 2001.

 6. Український орфографічний словник / За ред. проф. А.С. Свашенко. – К.: Прапор, 1999.

 7. Українсько-російський і російсько-український словник: / А.Ю. Петраковський. – Харків.: ЧП „Світовид”, 2002.

 8. Фразеологічний словник української мови: У 2т. / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 1993.


Додаток 1

^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”


Теоретичні питання

 1. Сучасна українська літературна мова – загальнонародна багатофункціональна стилістично диференційована внормована мова українського народу.

 2. Поняття про норму літературної мови. Фонетичні (орфоепічні), лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми сучасної української літературної мови.

 3. Культура мовлення як важлива ознака загальної культури людини.

 4. Слово (лексема), його лексичне значення (семантика). Прямі й переносні, первинні й вторинні значення слів. Полісемія. Види переносного значення слів.

 5. Лексико-семантичні явища (омонімія, паронімія, синонімія, антонімія) у термінології.

 6. Найважливіші риси, які визначають науковий стиль.

 7. Активна лексика сучасної української мови (загальновживані слова, терміни, професіоналізми).

 8. Пасивна лексика сучасної української мови (архаїзми, історизми, неологізми, діалектизми).

 9. Правила написання складних слів. Складені прикметники.

 10. Найважливіші риси офіційно-ділового стилю. Вимоги до ділового мовлення.

 11. Лексика сучасної української мови з погляду її походження (корінна /питома, власне/ українська лексика).

 12. Лексика, запозичена з інших мов (слова іншомовного походження), її місце в термінології. Інтернаціоналізми.

 13. Відмінювання і правопис кількісних і порядкових числівників.

 14. Фразеологія сучасної української мови. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми-словосполучення і фразеологізми-речення. Слово-фразеологізм. Уживання фразеологізмів у термінології.

 15. Лексикографія як наука про словники. Типи словників.

 16. Правила вживання великої букви в науковому та офіційно-діловому стилях.

 17. Чергування приголосних при творенні слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о); зміни груп приголосних –ськ-, -цьк-, -зьк -перед суфіксом –ин.

 18. Уживання апострофа в українських та іншомовних словах.

 19. М’який знак в українських та іншомовних словах.

 20. Точність слововживання в науковому та офіційно-діловому стилях. Тавтологія. Плеоназм.

 21. Написання двох однакових літер в українських та іншомовних словах.

 22. Жанри публічного усного ділового мовлення, їх специфіка.

 23. Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини.

 24. Уживання коми і крапки з комою у простому реченні (рубрикація тексту, однорідні й неоднорідні означення, вставні та вставлені конструкції).

 25. Розділові знаки (кома, тире) для виділення порівняльних зворотів і прикладок із сполучниками як, тобто, або, чи.

 26. Термінологія – основа наукового й офіційно-ділового стилів. Поняття про термін. Загальнонаукові і спеціальні терміни. Класифікація їх за будовою (структурою).Джерела термінології. Професіоналізми.

 27. Правила відокремлення означень, обставин і додатків.

 28. Уживання коми і крапки з комою у складних реченнях – сполучникових та безсполучникових.

 29. Уживання двокрапки у простому і складному реченнях.

 30. Уживання тире у простому і складному реченнях.1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни " психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства І підготовці до підсумкового...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Управління персоналом”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)”
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей iconХарківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
П. Дроздова. Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи