Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання icon

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/3
Дата16.11.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для вивчення дисципліни

Історія української культури”


для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання


Полтава 2012

УДК: 930.85(477)

ББК Т3(4Ук)-7


Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання / Уклад. О. В. Тєвікова. — Полтава: ПолтНТУ, 2012. — 36 с.


Укладач: О. В. Тєвікова, канд. іст. наук


Відповідальний за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н. К. Кочерга, канд. іст. наук, доцент


Рецензент: А. В. Нарадько, канд. іст. наук, доцент


Затверджено науково-методичною

радою ПолтНТУ

Протокол №__ від _______2012 р.


© Тєвікова О. В. ПолтНТУ

Редактор Н. В. Жигилій

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Концепція модернізації сучасної української освіти передбачає підготовку кваліфікованих, компетентних фахівців на рівні світових стандартів, соціально й професійно мобільних, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці. Як свідчить міжнародна практика, сучасний фахівець у будь-якій сфері діяльності ефективно реалізує свої професійні здібності лише за умов засвоєння ним загальнолюдських гуманітарних цінностей, що накопичило людство в процесі свого розвитку. Особливу роль у цьому відношенні мають дисципліни гуманітарного циклу. Однією з таких є „Історія української культури”, яка висвітлює основні етапи культурного поступу українського народу, сприяє розвитку у студентської молоді почуття патріотизму, формує національну ідею, виховує глибокі морально-етичні переконання, допомагає самостійно орієнтуватися в суспільному житті й оцінювати культурні події та явища, що відбуваються в Україні та за її межами.

^ Метою навчальної дисципліни є формування в студентів системи знань про культуру як специфічний і унікальний феномен людства, закономірності культурного процесу в Україні, вивчення української культури в розвитку, єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій у ній.

^ Завдання курсу полягає в тому, щоб 1) ознайомити студентів із основними періодами розвитку української культури та їхніми особливостями; 2) розкрити проблеми культурогенезу українського народу, проаналізувати історичну специфіку української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою гуманізації сучасного українського соціокультурного простору та формування ціннісних орієнтирів; 3) навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

— загальні відомості культурно-історичного процесу в Україні;

— особливості духовних і матеріальних цінностей культурно-історичних епох;

— досягнення українського народу в різних галузях культури, шедеври національної культури та провідних діячів науки та культури України;

— основні культурологічні поняття, явища та процеси, що мали місце в українській культурі.

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:

— аналізувати культурні явища та процеси в історії України, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, проводити порівняння, формулювати висновки й узагальнення;

— усвідомлювати сутність і специфіку різних культурно-історичних епох;

— оперувати головними культурологічними поняттями та орієнтуватися в багатому світі духовної культури України;

— застосовувати набуті знання з історії української культури для збагачення власної духовної культури та підвищення культурно-освітнього рівня.

^ Місце в навчальному процесі. Обов’язкова навчальна дисципліна „Історія української культури” є складовою циклу гуманітарної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” і базується на знаннях із навчальних дисциплін „Історія України” та „Філософія”. Нормативний курс „Історія української культури” є базовим для вивчення вказаних гуманітарних дисциплін.


^ 2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ


Важлива роль в оволодінні студентами знаннями з курсу „Історія української культури” належить самостійній роботі, яка поступово стає однією з провідних форм навчання. Самостійна робота в умовах активного впровадження у ВНЗ нових технологій навчання є засобом організації навчального й наукового пізнання студентів, формування їхньої самостійності, творчої активності та самоорганізованості. У процесі самостійної роботи не тільки реалізується основна функція навчального процесу — одержання студентом максимального обсягу знань, їх закріплення і перетворення у стійкі вміння й навички, — але й формується вміння індивідуально здобувати, оновлювати та поповнювати знання, плідно використовувати їх у пратичній діяльності.

Самостійна робота студентів передбачає ознайомлення з теоретичним матеріалом курсу, підготовку до практичних (семінарських) занять, самостійне опрацювання окремих проблем навчальної програми, проведення науково-дослідної роботи, виконання письмового модульного контролю знань та складання підсумкового екзамену з дисципліни.


^ 2.1. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Лекція — основна форма проведення навчальних занять у вищій школі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій із дисципліни „Історія української культури” визначається робочою навчальною програмою та складається з восьми тем, які охоплюють історію розвитку культури України від найдавніших часів до сьогодення.

Тема 1. Загальне поняття про культуру,

її матеріальні та духовні цінності


 1. Походження та зміст поняття „культура”.

 2. Структура культури.

 3. Функції культури.

 4. Основні форми культури.

 5. Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика.


Предмет і завдання курсу. Етимологія й еволюція поняття „культура”. Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури. Функції культури. Основні культурні форми та їхня характеристика. Мистецтво та його місце в системі духовної культури. Класифікація видів мистецтва. Загальне поняття мистецького стилю та аналіз основних мистецьких стилів.


Питання для самоконтролю:

 1. Хто першим вжив слово „культура” у гуманітарному розумінні?

 2. Перерахуйте найважливіші складові духовної культури.

 3. Назвіть мистецькі стилі епохи Середньовіччя та охарактеризуйте їх.

 4. Які види мистецтва належать до образотворчого?

 5. Розкрийте основні функції культури.^

Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

 1. Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура.

 2. Кіммерійці, скіфи, сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях.

 3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури.

 4. Велике переселення народів. Формування слов’янської культури. Держава антів.

 5. Особливості культури східних слов’ян: міфологічні та релігійні уявлення, побут і повсякденне життя.


Проблема періодизації первісної культури. Епоха первісного суспільства в історії України та її досягнення. Неолітична революція та її сутність. Археологічні пам’ятки, спосіб життя й господарювання, практичні знання й вірування трипільців. Скіфська культура та її пам’ятники на території України. Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї та їх роль у розвитку місцевої культури. Давньослов’янська культура: її матеріальні та духовні цінності.


Питання для самоконтролю:

 1. Яке явище називають „неолітичною революцією”?

 2. Проаналізуйте досягнення та значення скіфської культури.

 3. У чому проявилися античні впливи на розвиток української культури?

 4. Розкрийте особливості матеріальної та духовної культури давніх слов’ян.

 5. Назвітьматеріальні пам’ятки найдавнішої культури Полтавщини.^

Тема 3. Культура Київської Русі

 1. Витоки культурного процесу Київської Русі.

 2. Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури.

 3. Освіта та література Київської Русі. Рукописна книга.

 4. Особливості розвитку архітектури.

 5. Види та жанри образотворчого мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво.

 6. Особливості музичного мистецтва.

 7. Внесок Київської Русі в розвиток світової культури.


Київська Русь — якісно новий етап розвитку східнослов’янської культури. Прийняття християнства 988 р. та його вплив на розвиток культури. Виникнення слов’янської писемності. Школа й освіта. Поява писемної літератури: основні види та жанри. Писемні пам’ятники Київської Русі. Розвиток архітектури: видові, функціональні та стильові особливості. Провідні види та жанри образотворчого мистецтва. Розвиток музичного мистецтва. Значення культури Київської Русі для розвитку національної культури та її внесок у розвиток світової культури.


Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть жанр написання й автора твору „Слово про закон і благодать”.

 2. Коли й ким офіційно було запроваджено християнство у Київській Русі?

 3. Розкрийте зміст агіографічної літератури.

 4. Охарактеризуйте основні види образотворчого мистецтва Київської Русі.

 5. Які види музичного мистецтва розвивалися за часів Київської Русі?


Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства


 1. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині і на Волині у ХІІ-ХІІІ ст.

 2. Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури.

 3. Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання icon«історія української культури» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямками підготовки 070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»
«Історія української культури» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямками підготовки 070101 – «Транспортні...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання
Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства м. С. Лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030601...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030504...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Українська...
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: Мауп, 2000. – 384 с
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання ргр для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни “Менеджмент туріндустрії” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи