Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 icon

Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012




Скачати 386.62 Kb.
НазваНавчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012
Сторінка1/3
Дата16.11.2012
Розмір386.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки


НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ

ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВОДСТВО»


для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних

напрямів підготовки


ПОЛТАВА 2012

Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «Діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки. – Полтава: ПолтНТУ, 2012.–27 с.


^ Укладач: Л.Б. Гаращенко, старший викладач.

Рецензент: С.М. Дорошенко, кандидат філологічних наук, доцент.


Відпов. за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н.К. Кочерга, кандидат історичних наук, доцент


Затверджено науково-методичною радою ПолтНТУ

(протокол № від 2012 р.)


© Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, 2012


70.04.21.01

^ ТЕМА 1. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ


ВАРІАНТ 1

1. Діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій, називається:

а) творчістю;

б) маркетингом;

в) діловодством;

г) справоведенням.

2. До складу служби діловодства можуть входити:

а) управління справами, загальний відділ, канцелярія;

б) секретаріат, копіювально-розмножувальне бюро, архів;

в) організації, установи, підприємства;

г) міністерства, відомства, корпорації.

3. Дайте визначення документа:

а) друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу;

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності;

г) матеріальний носій інформації.

4. Розрізняють документи письмові, графічні, фото- і кінодокументи, фонодокументи за:

а) формою;

б) способом фіксації інформації;

в) стадіями створення;

г) призначенням.

5. Поясніть, що таке віза:

а) зовнішнє узгодження документа;

б) реєстрація документа;

в) внутрішнє узгодження документа;

г) затвердження документа.

6. Зазначте, як називаються документи, що укладаються за загальними принципами й формою, але автор довільно добирає та компонує мовні засоби залежно від конкретної ситуації:

а) стандартні;

б) індивідуальні;

в) службові;

г) особисті.

7. Укажіть, які виділяють документи за місцем укладання:

а) внутрішні та зовнішні;

б) службові й особисті;

в) вхідні й вихідні;

г) стандартні, нестандартні й індивідуальні.

8. Встановіть, які види документів виділяють за призначенням:

а) для службового користування, несекретні (звичайні), секретні, цілком таємні;

б) довідково-інформаційні, щодо особового складу, організаційно-розпорядчі, господарсько-договірні, обліково-фінансові;

в) внутрішні та зовнішні;

г) загальні й спеціалізовані.

9. Поясніть, що таке гриф обмеження доступу:

а) внутрішнє узгодження документа;

б) позначення про конфіденційну інформацію;

в) затвердження документа;

г) реєстрація документа.

10. Визначте, як називається група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) штамп;

г) гриф затвердження.


ВАРІАНТ 2

1. Структуру діловодства складають:

а) архів, секретаріат, копіювально-розмножувальне бюро;

б) система документації, документування, організація роботи з документами;

в) управління справами, загальний відділ, канцелярія;

г) документи, бланки, формуляри-зразки.

2. Поясніть, що таке документування:

а) діяльність, яка охоплює питання документування;

б) процес створення документів;

в) робота з готовими документами;

г) рух документів в установі.

3. З’ясуйте, як називається матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу:

а) реквізитом;

б) документом;

в) формуляром-зразком;

г) бланком.

4. За джерелами виникнення ділові папери поділяються на:

а) звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні;

б) стандартні, нестандартні, індивідуальні;

в) первинні, вторинні;

г) рукописні, відтворені механічним способом.

5. Письмові документи – це:

а) документи, написані від руки;

б) рукописні і машинописні документи;

в) документи, передані факсом;

г) особисті документи.

6. Встановіть, які виділяють документи за юридичною силою:

а) оригінали, копії;

б) справжні, підробні;

в) прості, складні;

г) службові й особисті.

7. Укажіть, що називають змінним реквізитом, який містить інформацію про подальшу роботу з документами:

а) гриф погодження;

б) резолюцію;

в) візу;

г) гриф затвердження.

8. Як класифікують документи, створені окремими особами поза сферою їхньої службової діяльності:

а) нормативні;

б) службові;

в) особисті;

г) індивідуальні?

9. Визначте, які виділяють документи за походженням:

а) вхідні й вихідні;

б) стандартні та індивідуальні;

в) службові й особисті;

г) прості й складні.

10. Укажіть, які документи називаються терміновими:

а) документи, які стосуються внутрішніх питань установи і не виходять за її межі;

б) документи, які виконуються у строки, визначені керівництвом установи;

в) документи, які створені за всіма правилами;

г) документи, які виконуються у строки, встановлені законом, правовим актом, керівником.


ВАРІАНТ 3

1. Укажіть, що таке діловодство:

а) діяльність, яка охоплює питання документування;

б) робота, яка пов’язана з рухом документів;

в) діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами;

г) процес створення документів.

2. З’ясуйте, як називається сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень:

а) бланк;

б) текст документа;

в) назва виду документа;

г) заголовок до тексту.

3. Визначте, які виділяють документи за способом фіксації інформації:

а) письмові, графічні, фото-, кіно-, фонодокументи;

б) на папері, диску, магнітній стрічці, дискеті;

в) рукописні, відтворені механічним способом;

г) оригінали, копії.

4. Документи щодо особового складу, кадрові, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, організаційні, розпорядчі – віднесені до однієї групи з перелічених ознак за:

а) найменуванням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) спеціалізацією.

5. Поясніть, що таке оригінал:

а) документ, який виконують у порядку загальної черги;

б) точне відтворення першого документа;

в) повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника;

г) основний вид документа, перший і єдиний його примірник.

6. З’ясуйте, до якої групи ділових паперів належать автобіографія, заява, службова записка:

а) стандартних;

б) нестандартних;

в) індивідуальних;

г) організаційних.

7. Зазначте, як називаються реквізити, які фіксуються на бланку в процесі його заповнення:

а) постійними;

б) змінними;

в) стандартними;

г) індивідуальними.

8. З’ясуйте, які виділяють документи за формою:

а) прості й складні;

б) письмові, графічні, фотодокументи;

в) службові й особисті;

г) стандартні, нестандартні, індивідуальні.

9. Визначте, що являє собою витяг із документа:

а) відображення окремих фактів, зазначених у документі;

б) копія, яка відтворює частину тексту документа, що може бути використана як юридичний доказ;

в) часткова копія оригіналу, завірена керівником підприємства;

г) повне відтворення оригіналу.

10. Поділ документів на групи (види) не здійснюється за такими ознаками:

а) юридичною силою;

б) змістом;

в) видом;

г) складністю.


^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ


ВАРІАНТ 1

1. З’ясуйте, що таке формуляр-зразок документа:

а) модель побудови форми документа;

б) сукупність обов’язкових елементів у документі;

в) наявність 2 – 3 реквізитів;

г) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію.

2. Як називається варіант розташування реквізитів на бланку, при якому початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі:

а) кутовим;

б) поздовжнім;

в) флаговим;

г) центрованим?

3. Документація, що призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріплення розпорядчо-виконавчих дій державних органів, підвідомчих організацій та установ, називається:

а) організаційною;

б) розпорядчою;

в) довідково-інформаційною;

г) кадрово-контрактною.

4. Укажіть, який правовий акт визначає основні правила організації та діяльності державних органів, установ, організацій, підприємств, а також структурних підрозділів, філій і представництв:

а) статут;

б) інструкція;

в) наказ;

г) положення.

5. Встановіть, до яких документів подібні правила за формою та змістом:

а) положень;

б) статутів;

в) інструкцій;

г) службових записок.

6. Зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства або державного управління, називається:

а) положенням;

б) статутом;

в) інструкцією;

г) правилами.

7. З’ясуйте, які положення розробляються для системи установ, організацій, підприємств і затверджуються вищим органом управління:

а) типові;

б) індивідуальні;

в) атестаційні;

г) виробничі.

8. Назвіть документ, який пишуть від першої особи:

а) статут;

б) інструкція;

в) автобіографія;

г) положення.

9. Встановіть, як називається стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією й місцем, залишеним для змінної:

а) формуляром-зразком;

б) бланком;

в) документом;

г) реквізитом.

10. Укажіть, який документ називається інструкцією:

а) правовий акт органів державного управління, який регулює різні сторони діяльності підприємства;

б) правовий акт на виконання організаційних, фінансових, технологічних та інших робіт;

в) пояснення за галузями діяльності народного господарства;

г) правовий акт, який визначає структуру, функції і правове становище підприємства.


ВАРІАНТ 2

1. Поясніть, що таке бланк:

а) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) головний елемент документа;

в) сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів документа;

г) матеріальний носій інформації.

2. З’ясуйте, як називається площа уніфікованої форми документа, призначена для заповнення основними реквізитами:

а) бланком;

б) робочою площею;

в) берегами;

г) формуляром-зразком.

3. Дайте визначення статуту:

а) правовий акт, який визначає структуру, функції і правове становище підприємства;

б) акт з основними видами діяльності;

б) акт, який викликає правові дії;

г) документ, який регламентує діяльність підприємства, комісій та окремих службових осіб.

4. Визначте, за допомогою яких організаційних документів здійснюється методичне інструктування:

а) правил та інструкцій;

б) посадових інструкцій;

в) інструкцій;

г) наказів.

5. Зазначте, які розрізняють статути:

а) типові й індивідуальні;

б) службові й особисті;

в) стандартні та індивідуальні;

г) прості й складні.

6. Встановіть, коли положення набуває чинності:

а) з дня його затвердження;

б) підписання;

в) розроблення;

г) узгодження.

7. Укажіть, який нормативний документ визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці:

а) правила;

б) посадова інструкція;

в) положення;

г) вказівка.

8. Зазначте, які розрізняють положення:

а) стандартні та індивідуальні;

б) службові й особисті;

в) типові й індивідуальні;

г) прості й складні.

9. Назвіть службовий документ організаційного характеру, у якому викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку:

а) положення;

б) статут;

в) інструкція;

г) правила.

10. Як називається варіант розташування реквізитів на бланку, при якому постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті аркуша:

а) кутовим;

б) поздовжнім;

в) флаговим;

г) центрованим?


ВАРІАНТ 3

1. Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів та основні реквізити, називається:

а) документом;

б) реквізитом;

в) бланком;

г) формуляром-зразком.

2. Встановіть, як називаються площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень:

а) бланком;

б) робочою площею;

в) берегами;

г) формуляром-зразком.

3. До організаційних належать такі документи:

а) статут, розпорядження, лист, постанова;

б) положення, статут, інструкція, правила;

в) наказ, розпорядження, положення, вказівка;

г) контракт, трудова угода, довідка, посадова інструкція.

4. Поясніть, що таке положення:

а) правовий акт, який визначає структуру, функції і правове становище підприємства;

б) документ, який направлено на створення структурного підрозділу;

в) правовий акт, який що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їхніх структурних підрозділів;

г) організаційно-розпорядчий документ, який видається керівником органу управління.

5. Зазначте, як називається правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, службових осіб:

а) статутом;

б) положенням;

в) інструкцією;

г) правилами.

7. Укажіть, які статути розробляються для певної організації шляхом конкретизації окремих статутів і затверджуються вищими установами:

а) типові;

б) індивідуальні;

в) стандартні;

г) службові.

8. Як називається варіант розташування реквізитів на бланку, при якому кожний рядок реквізиту починається від лівої межі робочої площі:

а) кутовим;

б) поздовжнім;

в) флаговим;

г) центрованим?

9. З’ясуйте, хто є автором особистих документів:

а) укладач та інспектор відділу кадрів;

б) укладач;

в) укладач та інспектор служби;

г) підприємець.

10. З’ясуйте, де розміщується гриф затвердження на документі:

а) у правому верхньому куті;

б) у лівому верхньому куті;

в) у правому нижньому куті;

г) нижче від підпису керівника в лівому нижньому куті документа.


^ ТЕМА 3. ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗПОРЯДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ВАРІАНТ 1

1. Визначте, як називаються документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво в певній установі, організації, фірмі:

а) організаційними;

б) довідково-інформаційними;

в) кадрово-контрактовими;

г) розпорядчими.

2. З’ясуйте, як називається правовий акт, що приймається вищими та деякими центральними органами управління для розв’язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки:

а) наказ;

б) розпорядження;

в) постанова;

г) вказівка.

3. Дайте визначення розпорядження:

а) розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціалістами організації;

б) розпорядчо-правовий документ, що видається керівником підприємства на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції;

в) правовий акт управління державного колегіального органу, що видається в межах компетенції, наданій посадовій особі;

г) розпорядчо-правовий документ, що видається тільки спеціалістами організації.

4. Текст постанови має такі частини:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) констатаційна і розпорядча;

в) слухали, виступили, ухвалили;

г) призначити, здійснити, надати.

5. Розпорядча частина наказу має такі складові:

а) адресат, адресант, текст;

б) дія, термін її виконання, відповідальні за виконання;

в) слухали, виступили, ухвалили;

г) функції, обов’язки та права працівника.

6. Встановіть, як називається розпорядчий документ керівників органів та установ державної влади та місцевого самоврядування переважно інформаційно-методичного характеру, який створюють для організації виконання наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління:

а) розпорядження;

б) постанова;

в) вказівка;

г) наказ.

7. Укажіть, на які види поділяються розпорядження:

а) особисті та службові;

б) щодо особового складу та з основної діяльності;

в) загальні і часткові;

г) нормативні та індивідуальні.

8. З’ясуйте, до якої групи належать ухвали про роботу підприємств торгівлі, побутове обслуговування населення:

а) нормативні;

б) індивідуальні;

в) особисті;

г) часткові.

9. Вказівки видають з метою:

а) розв’язання найбільш важливих і принципових завдань та встановлення стабільних норм і правил поведінки;

б) обміну інформацією між установами, підприємствами;

в) проведення різних заходів;

г) доведення до виконавців нормативних матеріалів, оформлення рішень поточних організаційних питань.

10. Наказами щодо особового складу оформляють:

а) рішення керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів;

б) підсумовування результатів діяльності установ, затвердження планів;

в) призначення, переміщення, звільнення працівників;

г) доведення до виконавців нормативних матеріалів.


ВАРІАНТ 2

1. До розпорядчих належать такі документи:

а) положення, статут, інструкція, правила;

б) наказ, розпорядження, постанова, вказівка;

в) акт, розпорядження, лист, доповідна записка;

г) контракт, трудова угода, довідка, посадова інструкція.

2. Документ, що видається керівником організації на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань, називається:

а) постанова;

б) наказ;

в) розпорядження;

г) статут.

3. Постанови підписують:

а) керівник підприємства чи організації і секретар;

б) голова колегіального органу і секретар;

в) секретар;

г) автор документа.

4. З’ясуйте, з якою метою укладається розпорядження:

а) розв’язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності;

б) надання повноважень іншій особі чи організації здійснювати певні юридичні дії;

в) розв’язання найбільш важливих і принципових завдань та встановлення стабільних норм і правил поведінки;

г) закріплення проведення різних заходів.

5. Датою постанови є дата:

а) затвердження;

б) узгодження;

в) підписання;

г) дата засідання, на якому вона прийнята.

6. Визначте, які виділяють накази за призначенням:

а) службові й особисті;

б) щодо особового складу та з основної діяльності;

в) із загальних питань та інструктивного характеру;

г) нормативні та індивідуальні.

7. Констатаційна частина наказу має такі складові:

а) вступ, докази, висновок;

б) дія, термін її виконання, відповідальні за виконання;

в) вступ і висновок;

г) докази, дія, термін виконання.

8. Укажіть, як називається правовий акт, що приймається місцевими радами, виконавчими комітетами й держадміністраціями для розв’язання найбільш важливих питань, що належать до їх компетенції:

а) постанова;

б) наказ;

в) розпорядження;

г) ухвала.

9. З’ясуйте, до якої групи належать ухвали про встановлення опіки, прийняття до експлуатації будівлі:

а) нормативні;

б) індивідуальні;

в) особисті;

г) часткові.

10. Наказ набуває чинності з моменту:

а) складання документа;

б) підписання керівником установи чи закладу;

в) здійснення зафіксованих у ньому фактів або вчинків;

г) ознайомлення зі змістом документа.


ВАРІАНТ 3

1. Дайте визначення наказу:

а) організаційно-розпорядчий документ, який видається керівником органу управління;

б) документ, що встановлює точний і чіткий перелік намічених заходів для їхнього подальшого виконання;

в) розпорядчо-правовий документ, що видається керівником підприємства, установи на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції;

г) розпорядчо-правовий документ, що видається керівником підприємства та керівниками структурних підрозділів.

2. З’ясуйте, з якою метою укладається постанова:

а) розв’язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності;

б) підтвердження тих чи інших фактів і подій;

в) розв’язання найбільш важливих і принципових завдань та встановлення стабільних норм і правил поведінки;

г) проведення різних заходів.

3. Постанови приймаються:

а) місцевими радами;

б) держадміністраціями, виконавчими комітетами;

в) Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України;

г) керівниками підприємств, організацій, установ на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

4. Укажіть, як називається правовий акт управління службової особи, державного органу, організації, установи (незалежно від форми власності), що видається в межах їхньої компетенції:

а) постанова;

б) наказ;

в) розпорядження;

г) вказівка.

5. Текст вказівки має такі частини:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) констатаційна і розпорядча;

в) слухали, виступили, ухвалили;

г) розпорядча.

6. Зазначте, до якої групи належать розпорядження, що стосуються конкретного вузького питання:

а) організаційні;

б) загальні;

в) часткові;

г) нормативні.

7. Наказами з основної діяльності оформляють:

а) рішення керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів;

б) призначення, переміщення, звільнення працівників;

в) доведення до виконавців нормативних матеріалів;

г) взаємовідносини між організацією і працівником, що наймається на роботу.

8. Констатаційна частина розпорядження містить:

а) вступ, доведення, висновок;

б) мету чи причину видання;

в) порядок дій, які потрібно виконати, та особи, відповідальні за виконання;

г) місце проведення заходу, контактний телефон для довідок.

9. Поясніть, що таке ухвала:

а) правовий акт на виконання організаційних, фінансових, технологічних та інших робіт;

б) документ, що містить опис та підтвердження тих чи тих фактів і подій;

в) розпорядчо-правовий документ, що видається керівником підприємства та керівниками структурних підрозділів;

г) правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами для розв’язання найбільш важливих питань, що належать до їх компетенції;

10. Визначте, на які види поділяються ухвали:

а) особисті та службові;

б) щодо особового складу та з основної діяльності;

в) загальні і часткові;

г) нормативні та індивідуальні.


  1   2   3

Схожі:

Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни "Ціни та ціноутворення" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Ціни та ціноутворення” для студентів економічних спеціальностей...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconНавчальна програма з дисципліни «Основи термінознавства» для студентів гуманітарних І технічних напрямів підготовки
Метою курсу є сформувати мовно-термінологічну компетенцію майбутнього фахівця, навчити укладати науково-технічні, навчальні, довідкові...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять З
Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичним заняттям з логіки (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації і практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 icon«Основи термінознавства» для студентів гуманітарних І технічних напрямів підготовки
Список навчальних курсів, пропонованих на вибір кафедрою української мови ігсн ну "Львівська політехніка"
Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки полтава 2012 iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів усіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи